1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm 4)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm 4)

Tải bản đầy đủ - 0trang

A. x3y3z3CâuB. -x3y3z34: TíchC. -x3y3z2củahaiD. -(1/9 x)3y3z^3đơnthứclà:

Câu 5: Đơn thức đồng dạng với đơn thức -3x2yz là:Câu 6: Bậc của đơn thức

A. 7B. 8C. 9là:D. 10Câu 7: Giá trị của biểu thức 1/3 x2y2-3xy tại x = 1,y = -3 là:

A. 12B. 11C. 10D. 9Câu 8: Tổng ba đơn thức đồng dạng 3x2y, -1/2 x2y và -2x2y là:Câu 9: Cho đơn thức A = x2y3z. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Đơn thức A có bậc là 5

B. Giá trị của A tại x = 1, y = -1, z = 2 là -2

C. Hệ số của đơn thức A là 0

D. Đơn thức A đồng dạng với đơn thức -3y3x2z

Câu 10: Tìm a để bậc của đơn thức -2xayz bằng 4A. 1B. 2C. 3D. 4

Đáp án và thang điểm

Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm123AAB678DAACâu 1: Chọn A

Câu 2: Chọn A

Câu 3: Chọn BCâu 4: Chọn CCâu 5: Chọn CCâu 6: Chọn DBậc của đơn thức là 4 + 6 = 10.

Câu 7: Thay x = 1, y = -3 vào biểu thức ta có 1/3. 12.(-3)2- 3.1.(-3) = 12.

Chọn A

Câu 8: Chọn ATa có:

Câu 9: Chọn C

Câu 10: Ta có: a + 1 + 1 = 4 ⇒ a = 2. Chọn B

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Mơn Tốn 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 15 phút

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là đơn thức?

A. 2(1 + x)B. –x.y2C. 2y(-xy)D. -2Câu 2: Giá trị của đơn thức A = -1/2 x3y2tại x = 2, y = -1 là:

A. 4B. -4C. 2D. -2Câu 3: Cho các đơn thức sau: -3x2y; 1,2x2y; -5xy2; 1/2 x2y; 3/4 〖xy〖2;x2y

Số các đơn thức đồng dạng với đơn thức (-x2y) là:

A. 1B. 2C. 3D. 4Câu 4: Bậc của đơn thức A = -3x6(yz)2y3 là:

A.10B.11C.12D.13Câu 5: Cho đơn thức P = (-2x3y),Q = 1/2 x3y. Đơn thức R thỏa mãn P + R = Q là:Câu 6: Tích của hai đơn thức 1/5 x5y và (-xy) là:B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (5 điểm): Cho đơn thức M = 3x2y3(-1/3)(xy)22xy

a. Thu gọn đơn thức, xác định bậc của đơn thức M

b. Chỉ rõ phần hệ số, phần biến của đơn thức M

c. Tính giá trị của đơn thức tại x = -1 và y = 2

d. Tìm đơn thức R biết R=M.(1/2 xy)2

Câu 2: (2 điểm): Tìm số a,b để đơn thức -3ax ayb(xy)2 có bậc là 7 và phần hệ số

bằng -6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm 4)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×