1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Tải bản đầy đủ - 0trang

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (5 điểm): Cho hai đơn thức A = 3x2y2, B = -1/2 x2y2z

a. Tính M = A3B2, xác định bậc của M.

b. Chỉ rõ phần hệ số, phần biến của đơn thức M

c. Tính giá trị của đơn thức tại x = 1, y = -1 và z = 2

d. Tính N = M.(xz)2

Câu 2: (2 điểm): Tìm số a,b để đơn thức -6x^ay^b(x 2y)3 đồng dạng với đơn thức

-x^6 y^7

Đáp án và thang điểm

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

1234BADBCâu 1: Chọn B

Câu 2: Thu gọn 1/2 xy2x2 = 1/2 x3y2.

Bậc của đơn thức là 5. Chọn A

Câu 3: Thay x = 3, y = 1 vào biểu thức ta có -1/3 .(3)2.1 = -3. Chọn D

Câu 4: Chọn BCâu 5: Chọn DCâu 6: Chọn AB. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1

a. Ta có:Bậc của M là 10 + 10 + 2 = 22b. Phần hệ số của đơn thức M là 9/4 0,5 điểm

Phần biến của đơn thức M là x10 y10 z2 0,5 điểm

c. Thay x = 1, y = -1 và z = 2 vào biểu thức M ta có

M = 110.110.22 = 4 1 điểm

d. 1 điểmCâu 2

Thu gọn

-6xayb (x2y)3 = -6x(a + 2)y(b + 3) 1 điểm

Vì đơn thức đồng dạng với đơn thức -x6.y7nên ta có

a + 2 = 6 ⇒ a = 4 0,5 điểm

b + 3 = 7 ⇒ b = 4 0,5 điểm

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Mơn Tốn 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 15 phút

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:Câu 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

A. 3xz(-xy + 1)B.2(1 + x)C. 2xy(-2z)D.3xy(1 + x)Câu 2: Khẳng định nào sau đây đúng về đơn thức 1/2 xy2

A. Đơn thức có bậc là 3

B. Hệ số của đơn thức là 1/2

C. Đồng dạng với đơn thức -xy2

D. Giá trị của đơn thức tại x = 2, y = -1 là -1

Câu 3: Đơn thức đồng dạng với đơn thức √3xyz3là:Câu 4: Bậc của đơn thức -7/9 x3yx5 là:

A. 7B. 8C. 9D. 6Câu 5: Cho đơn thứcĐơn thức P - Q là:Câu 6: Giá trị của đơn thức A = 1/4 x2y3tại x = 2, y = 3 là:

A. 9B. 81C. 27D. 18B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (5 điểm): Cho đơn thức M = -3xy2z3.(-2/3 xy2z)

a. Thu gọn đơn thức, xác định bậc của đơn thức MTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×