1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

A. 3xz(-xy + 1)B.2(1 + x)C. 2xy(-2z)D.3xy(1 + x)Câu 2: Khẳng định nào sau đây đúng về đơn thức 1/2 xy2

A. Đơn thức có bậc là 3

B. Hệ số của đơn thức là 1/2

C. Đồng dạng với đơn thức -xy2

D. Giá trị của đơn thức tại x = 2, y = -1 là -1

Câu 3: Đơn thức đồng dạng với đơn thức √3xyz3là:Câu 4: Bậc của đơn thức -7/9 x3yx5 là:

A. 7B. 8C. 9D. 6Câu 5: Cho đơn thứcĐơn thức P - Q là:Câu 6: Giá trị của đơn thức A = 1/4 x2y3tại x = 2, y = 3 là:

A. 9B. 81C. 27D. 18B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (5 điểm): Cho đơn thức M = -3xy2z3.(-2/3 xy2z)

a. Thu gọn đơn thức, xác định bậc của đơn thức Mb. Chỉ rõ phần hệ số, phần biến của đơn thức M

c. Tính giá trị của đơn thức tại x = 2, y = 1 và z = 1/2

d. Biết M + N = 0. Tìm N

Câu 2: (2 điểm): Biết đơn thức A = (a + 1) x 2y (a là hằng số) có giá trị bằng 8 khi

x = -2 và y = 2. Tìm a?

Đáp án và thang điểm

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

1234CDBCCâu 1: Chọn C

Câu 2: Chọn D

Câu 3: Chọn BCâu 4: Thu gọn

Bậc của đơn thức là 9. Chọn C

Câu 5: Chọn ACâu 6: Thay x = 2, y = 3 vào biểu thức A ta có A = 1/4 .22.33= 27. Chọn C

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1

a. Thu gọn (1 điểm)Bậc của đa thức là: 2 + 4 + 4 = 10 (1 điểm)

b. Phần hệ số của đơn thức M là 2 (0.5 điểm)

Phần biến của đơn thức M là x2y4y4 (0.5 điểm)

c. Thay x = 2, y = 1, z = 1/2 vào biểu thức M ta có(1 điểm)

d. Vì M + N = 0 => N = - M = -2x2y4z4 (1 điểm)

Câu 2

Thay x = -2 và y = 2 vào biểu thức A = (a + 1) x2y (1 điểm)

Ta có: (a + 1)(-2)2.2 = 8.

Từ đây suy ra 8(a + 1) = 8 ⇒ a + 1 = 1 ⇒ a = 0 (1 điểm)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm - Tự luận 4)Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Mơn Tốn 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 15 phút

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:Câu 1: Thu gọn đơn thứcta được đơn thức:Câu 2: Cho hai đơn thức

thức P+Q là:Câu 3: Giá trị của đơn thức A = (-2x2y) tại x = 2,y = -3 là:

A. 8B. 12C. 24D. 20Thay x = 2, y = -3 vào đơn thức A ta có A = -(2.2)2.(-3) = 24

Câu 4: Bậc của đơn thức A = (xy)2 là:

A. 3B. 4C. 2D. 1Ta có A=(xy)2=x2y2. Bậc của đơn thức là 4Câu 5: Cho các đơn thức sau:Tổng của hai đơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×