1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 4 Đại Số (Trắc nghiệm 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 4 Đại Số (Trắc nghiệm 1)

Tải bản đầy đủ - 0trang

A. 2/3 x5 y3B. 2/3 x3y5C. 4/9 x5 y3D. -4/9 x5 y3Câu 4: Tổng của ba đơn thức 2xy3; 5xy3và -7xy3là:

A. 7xy3-7x3yB. 0C. 14x3yD. 14xy3Câu 5: Bậc của đơn thức (-5x4yz)2là:

A. 6B. 10C. 12D. 14Câu 6: Cho đơn thức H = 2x4a5 xy2(-4)x6 y. Hệ số của đơn thức H là:

A. 8C. -8a5B. -8aD. -8Câu 7: Thu gọn đơn thức -x3(xy)4 1/3 x2y3z3ta được kết quả là:

A. -1/3 x8y6 z3B. -1/3 x9y4z4C. -3x8y4z3D. -1/3 x9y7 z3Câu 8: Cho đơn thức M = (-1/2 xay), N = (-2xy2) . Tìm a để bậc của đơn thức P =

M.N là 9

A. 4B. 5C. 67

Câu 9: Bậc của đa thức f(x) = 3x5 + x3y - x5 + xy - 2x5 + 3 là:

A. 2B. 3C. 4D. 5Câu 10: Trong các đa thức sau, đa thức nào có bậc cao nhất?

A. x2y5 - xy4+ y6 + 1

B. -2x8+ 3x6 + x8- x5 - 3x + x8

C. -3x5 - 1/2 x3y-3/4 xy2+ 3x5 + 2

D. x6-y5 + x4y4+ 1Câu 11: Nghiệm của đa thức 3/4 x + 1=0 là:

A. 3/4B. 4/3C. -3/4D. -4/3Câu 12: Cho biểu thức M=6x2-x2y-6. Khẳng định nào dưới đây sai:

A. M là một đa thức hai biến

B. Hệ số của x2y là -1

C. Giá trị của M khi x = -1, y = 2 là -2

D. Bậc của đa thức là 2

Câu 13: Hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức P(x) = -x 5 + 3x4+ 2x5 - x3+ x43x4- 5 lần lượt là:

A. 1 và -5B. -5 và 1C. 2 và -5D. -5 và 2Câu 14: Nghiệm của đa thức f(x) = x2 - 7x + 6 là:

A. 0B. 1 và 6C. 0 và 1D. 6 và -1Câu 15: Giá trị của biểu thức A = 3x2y - 5x + 1 tại x = -2, y = 1/3 là:

A. 12B. 13C. 14D. 15Câu 16: Cho hai đa thức

A(x)=3x4- 4x3+ 5x2 - 3 - 4x, B(x) = -3x4+ 4x3- 5x2+ 6 + 2x

Tổng của đa thức A(x) + B(x) là:

A. -10x2 - 2x - 3B. B. -2x + 3C. C. 8x3- 4x + 3D. D. -6x - 9Câu 17: Chọn bằng cách ghép số và chứ tương ứng:

-2x3yz ; (2) 1 -z3+ z + z5 ; (3) x3y2 - xy2 + x2 - 1; (4) 2/5 x2yzĐa thức bậc 5; (b) Đơn thức bậc 5; (c) Đa thức một biến bậc 5; (d) Đơn thức bậc 4

A. 1 - b; 2 - a; 3 - c; 4 - dB. 1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - bC. 1 - d; 2 - a; 3 - c; 4 - bD. 1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - dCâu 18: Cho đa thức P(x) = x3- 4x2 + 3 - 2x3+ x2 + 10x - 1

Tìm đa thức Q(x) biết P(x) + Q(x) = x3+ x2+ 2x - 1

A. -4x2- 8x - 3B. 2x3- 4x2+ 8x - 3C. 2x3+ 4x2- 8x - 3D. 4x2- 8x - 3Câu 19: Giá trị x = 1/2 là nghiệm của đa thức

A. f(x) = 8x - x2B. g(x) = x2 - 2xC. h(x) = 1/2 x + x2D. k(x) = x2 - 1/2 xCâu 20: Cho hai đa thức A = x2 - x2 y + 5y2+ 2 + 5, B = 3x2+ 3xy2 - 2y2 - 8. Khi

đó đa thức C=2A + 3B là:

A. 11x2 - 2x2y - 9xy2+ 4y2 - 14B. 11x2 - 2x2y + 9xy2 - 16y2 - 34C. 10x2 - 2x2y - 9xy2 - 4y2 - 14D. 11x2 - 2x2y + 9xy2+ 4y2 - 14Câu 21: Cho hai đa thức P(x) = -2x 3+ 2x2 + x - 1, Q(x) = 2x 3- x2 - x + 2. Nghiệm

của đa thức P(x) + Q(x) là:

A. -1B. 1C. Vô nghiệmD. 0Câu 22: Xác định hệ số a để đa thức P(x) = x2 + x + a có nghiệm là -1 là:

A. 3B. 2C. 1D. 0Câu 23: Số nghiệm của 2y2 + 5 là:

A. 0B. 1C. 2D. 3Câu 24: Cho đa thức A(x) = 4x2 + ax. Biết A(2) = 4 A(1). Tìm a?

A. 0B. 1C. 2D. 3Câu 25: Cho đa thức H(x) = 2ax2+ bx Xác định a,b để đa thức H(x) có nghiệm là

x = -1 và H(1) = 4

A. a = 2, b = 1B. a = 1, b = 2C. a = -1, b = -2D. a = -2, b = -1Đáp án và thang điểm

Mỗi câu trả lời đúng được 0.4 điểm

12345CACBC8910111CCDDD151617181DBDCD22232425DAABCâu 1: Chọn C

Câu 2: Thay x = -2,y = 1/3 vào biểu thức A ta cóA = -3.(-2)2(1/3)3 = -4/9. Chọn A

Câu 3: Chọn C

Ta có: 12/15 x4y2. 5/9 xy

= 12/15.5/9.(x4x)(y2y) = 4/9 x5 y3.

Câu 4: Ta có tổng 2xy3+ 5xy3 + (-7xy3) = 0. Chọn B

Câu 5: Ta có (-5x4yz)2 = 25x8y2z2.

Từ đó bậc của đa thức là: 8 + 2 + 2 = 12.

Chọn C

Câu 6: Thu gọn H = 2x4a5 xy2(-4)x6 y = -8a5 x11y3.

Khi đó hệ số của H là -8a5. Chọn C

Câu 7: Chọn D

Ta có: -x3(xy)4 1/3 x2y3z3

= -x3x4y4 1/3 x2y3z3 = -1/3 x9y7 z3.

Câu 8: Ta có: P = M.N = (-1/2 xay)(-2xy2) = x(a + 1) y3.

Khi đó bậc của đơn thức là a + 1 + 2 = a + 3

Vì bậc của đơn thức là 9 nên a + 3 = 9 ⇒ a = 6. Chọn C

Câu 9: Thu gọn f(x) = 3x5 + x3y - x5 + xy - 2x5 + 3 = x3y + xy + 3

Khi đó bậc của đa thức là 4. Chọn C

Câu 10: Chọn D

Câu 11: Ta có 3/4 x + 1 = 0 ⇒ 3/4 x = -1 ⇒ x = -4/3. Chọn DCâu 12: Chọn D

Câu 13: Ta có: P(x) = -x5 + 3x4+ 2x5 - x3+ x4 - 3x4 - 5 = x5 + x4 - x3 - 5

Nên hệ số cao nhất là 1 và hệ số tự do là -5. Chọn A

Câu 14: Vì f(1) = 0, f(6) = 0 nên nghiệm của đa thức là 1 và 6. Chọn B

Câu 15: Thay x = -2, y = 1/3 vào A ta có A = 3(-2)2 1/3 - 5(-2) + 1 = 15.

Chọn D

Câu 16: Chọn B

Ta có A(x) + B(x) = (3x4 - 4x3+ 5x2 - 3-4x) + (-3x4+ 4x3 - 5x2+ 6 + 2x) = -2x + 3.

Câu 17: Chọn D

Câu 18: Chọn C

Ta có: P(x) + Q(x) = x3+ x2+ 2x-1

⇒ Q(x) = (x3 + x2 + 2x-1) - P(x)

= 2x3 + 4x2 - 8x - 3.

Câu 19: Ta có: k(1/2) = (1/2)2 - 1/2. 1/2 = 0. Chọn D

Câu 20: Chọn D

Ta có: C = 2A + 3B = 2(x2 - x2y + 5y2+ 5) + 3(3x2+ 3xy2 - 2y2 - 8)

= (2x2 - 2x2y + 10y2+ 10) + (9x2+ 9xy2- 6y2 - 24)

= 11x2 - 2x2y + 9xy2+ 4y2- 14

Câu 21:

Ta có: P(x) + Q(x) = (-2x3 + 2x2 + x - 1) + (2x3 - x2 - x + 2)= x2 + 1 > 0

Đa thức khơng có nghiệm. Chọn C

Câu 22: Để x = -1 là nghiệm của đa thức P(x) = x2 + x + a thì P(-1) = 0

Khi đó ta có (-1)2 + (-1) + a = 0 ⇒ a = 0. Chọn D

Câu 23: Ta có 2y2 ≥ 0 ⇒ 2y2 + 5 > 0. Đa thức vô nghiệm. Chọn A

Câu 24: Ta có A(1) = 4 + a, A(2) = 16 + 2a.

Vì A(2) = 4A(1) ⇒ 16 + 2a = 4 (4 + a)

⇒ 16 + 2a = 16 + 4a ⇒ a = 0.

Chọn A

Câu 25: Vì x = -1 là nghiệm của H(x) nên

H(-1) = 0 ⇒ 2a(-1)2 + b(-1) = 2a - b = 0 ⇒ b = 2a

Vì H(1) = 4 ⇒ 2a.12 + b.1 = 2a + b = 4 ⇒ b = 4 - 2a

Ta có 2a = 4 - 2a ⇒ 4a = 4 ⇒ a = 1, từ đó b = 2. Chọn B

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 4 Đại Số (Trắc nghiệm 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Mơn Tốn 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 45 phút

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Thu gọn đơn thức (-5) x3y2z.2/3 xyz4 là:Câu 2: Tính tổng các đơn thức sau: -6x5y,7x5y, -3x5y, x5y là:

A. -x5yB. 2x5yC. -4x5yD. 3x5yCâu 3: Bậc của đơn thức 5xyz.4x3y2(-2x5y) là:

A. 15B. 12C. 13D. 14Câu 4: Giá trị của đơn thức A = 3/16 x3y4tại x = 1, y = 2 là:

A. 6B. 3/8C. 3/4D. 3Câu 5: Tích của các đơn thức -xy2 và (-4/7) x2y5là:Câu 6: Cho hai đơn thức H = 1/3 xayz, Q = x2y3.Tìm a để đơn thức tích A = H.Q

có bậc là 8.

A. a = 3B. a = 2C. a = 1D. a = -1Câu 7: Đơn thức đồng dạng với đơn thức -5/4 x6y3là:Câu 8: Cách sắp xếp đa thức nào sau đây là đúng (theo lũy thừa giảm dần của

biến)

A. 5x2 + 3x4 + 2x3 + x - 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 4 Đại Số (Trắc nghiệm 1)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×