1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 6. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY CÂN CỐT LIỆU

CHƯƠNG 6. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY CÂN CỐT LIỆU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đ ừơng dâ

y cáp tín hiệuHỡnh 6.1 u cõn loi ngàm

.

b)Nguyên lý hoạt động của cân

Máy cân cốt liệu hoạt động theo nguyên tăc cộng dồn.

Trạm trộn bêtông dạng bậc làm việc chu kỳ với năng suất 45m 3 /h ta

phải chọn loại đầu cân điện tử dạng ngàm côngxôn và cách bố trí

khung cân trên các đầu cân như ( hình 6.2)

Với loại đầu cân này thì mới đáp ứng được yêu cầu về độ chính xác

định lượng  1% cũng như về thời gian chu kỳ định lượng (đối với

cốt

liệu T = 5 10s;đối với ximăng và nước T  25s)6725042501NN7P1

240

30

164 0

08P1

N50

130P21000632P20

260Hình 6.2 Sơ đồ tải trọng tác dụng lên khung cân

Trong sơ đồ trên:

N – là các phản lực tại các đầu cân, có

giá trị bằng nhau N = 831(kG)

P 1 - là tải trọng hai bánh xe trước của gầu, P 1 = 748(kG)

P 2 - là trọng hai bánh xe sau của gầu, P 2 = 500(kG)

Khung cân được bắt bulông đai ốc lên các đầu cân, đầu cân được ngàm

vào khung sàn trạm trộn bởi hai bulông đai ốc.

Các trạm trộn bêtông dạng bậc làm việc chu kỳ hiện đại có thể làm

việc với năng suất cao Q  120 m 3 /h là nhờ ứng dụng công nghệ thông

tin hiện đại cũng như được trang bị các thiết bị định lượng làm việc

chu kỳ có các đầu cân điện tử loại cảm ứng lực siêu nhạy và có thể

đảm bảo độ chính xác cao( 0,5%) là nhờ cơ cấu bù sai số của máy tính

cơng nghiệp hiên đại.

Khối lượng từng thành phần cốt liệu đá 1, đá 2, cát do người điều

khiển mặc định trước từ bàn điều khiển theo các công thức đã định sẵn.

Khi người điều khiển quyết định xả đá 1 theo cửa xả 1 thì thiết bị định68lượng cốt liệu bắt đầu làm việc. Bộ phận cảm biến khối lượng liên tục

báo tín hiệu trọng lượng trên màn hình điện tử. Khi xả đủ lượng đá 1

sẽ tự động chuyển sang cửa xả 2 và tiếp tục như thế cho đến xả cát.

Khối lượng đá1, đá 2 và cát được cộng dồn lại hiển thị trên màn hình

6.2 Tính toán về khung cân

Các loại cốt liệu lần lượt được xả vào gầu tải. Ba đầu cân chịu tải

trọng các phần có tổng khối lượng là:

G = Gcl + Ggàu + Gkc

Với:

G c l – Trọng lượng cốt liệu, G c l = 1932(kG)

G g à u – Trọng lượng gàu, G g à u = 315(kG)

G k h – Trọng lượng khung, G k h = 247(kG)

Ba đầu cân đặt lệch nhau 120 0 và mỗi đầu cân chịu một lực là

G/3 = 831(kG)

Trong sơ đồ ( Hình 6.2) liên kết bulông đai ốc giữa khung cân với sàn

coi là liên kết loại hai. Với tải trọng và sơ đồ trên sử dụng chương

trình tính tốn kết cấu SHAP 2000 ta có kết quả về chuyển vị, nội lực

và chọn được vật liệu như sau:

- Các thanh 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 vật liệu chế tạo thép CT3 có hình

dạng tiết diện là chữ U, các kích thước mặt cắt như ( hình 6.3)1408,14,95869Hình 6.3

- Thanh 6 vật liệu chế tạo là thép CT3 có các kích thước như ( hình

6.4)10054,540

Hình 6.4

- Các thanh sàn dưới còn lại và hai đoạn ray cũng chọn thép CT3

làm vật liệu chế tạo nhưng là thép hình chữ L như ( hình 6.5)6758068075

b)a)

Hình 6.5: a)Mặt cắt thanh sàn dưới

b) Mặt cắt ray70SAP2000 v7.42 File: TUAN N-m Units PAGE 1

5/24/04 21:07:17

HUCE

J O I NT R EACTI O N S

JOINT LOADF1F2F3M1M2M39 TT-1.14460.0000 831.50000.00000.00000.000025 TT0.5723-1.7413 830.75000.00000.00000.000029 TT0.57231.7413 830.75000.00000.00000.0000SAP2000 v7.42 File: TUAN N-m Units PAGE 1

5/24/04 21:17:33

HUCE

J O I N T D I S PLAC E M E N T S

JOINT LOAD

U1

U2

U3

R1

R2

R3

1 TT

1.383E-03 6.072E-06 -2.370E-03 -9.955E-04 -8.427E-04 -2.815E06

2 TT

3.726E-063.089E-06 -3.628E-06 -2.350E-03 2.508E-03 -1.772E-033 TT

2.815E-061.383E-03 -6.072E-06 -2.370E-03 9.955E-04 -8.427E-04714 TT

-3.726E-063.089E-06 3.628E-06 -2.350E-03 -2.508E-03 -1.772E-035 TT

-2.846E-061.390E-036 TT

0.00000.00007 TT

2.846E-061.390E-038 TT

0.00000.00009 TT0.00000.0000 2.688E-04 -1.942E-06 -1.978E-03

0.00002.892E-042.492E-06 -9.481E-040.0000 2.688E-04 1.942E-06 -1.978E-03

0.00000.00002.892E-04 -2.492E-06 -9.481E-040.00000.0000 -1.772E-030.000025 TT

0.00000.00000.00000.0000 -5.037E-04 -1.099E-0329 TT

0.00000.00000.00000.00005.037E-04 -1.099E-03SAP2000 v7.42 File: TUAN N-m Units PAGE 1

5/24/04 21:07:17

HUCE

J O I NT R EACTI O N S

JOINT LOADF1F2F3M1M2M39 TT-1.14460.0000 9352.50000.00000.00000.000025 TT0.5723-1.7413 7793.75000.00000.00000.000029 TT0.57231.7413 7793.75000.00000.00000.0000SAP2000 v7.42 File: TUAN N-m Units PAGE 1

5/24/04 21:17:47

72HUCE

F RAM E E LE ME NT F O RC ES

FRAME LOAD LOCPV2V3TM2M31 TT

0.00 6178.22

694.54 -923.61 1.181E-02

-94.37 1251.85

5.0E-01 6178.22 694.54 -923.61 1.181E-02

367.44

904.58

1.00 6178.22

694.54 -923.61 1.181E-02

829.25

557.32

2 TT

0.00 6178.22 -694.54 -923.61 -1.181E-02

-94.37

5.0E-01

6178.22

-694.54

-923.61 -1.181E-02-1251.85

367.44-904.58

1.006178.22-694.54-923.61 -1.181E-02829.25-557.323 TT

0.006291.78-694.54 -3.394E-014.757E-032.953E-015.0E-016291.78-694.54 -3.394E-014.757E-034.650E-011.006291.78-694.54 -3.394E-014.757E-036.347E-010.006291.78694.54 -3.394E-01 -4.757E-032.953E-015.0E-016291.78694.54 -3.394E-01 -4.757E-034.650E-011.006291.78694.54 -3.394E-01 -4.757E-036.347E-01-1349.52

-1002.25

-654.98

4 TT

1349.52

1002.25

654.98

8 TT

0.00

6.1E-01

1.22

1.82

2.43-1.07

-1.07

-1.07

-1.07

-1.070.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.009 TT730.00 -1.823E-02

0.00 -1.823E-02

0.00 -1.823E-02

0.00 -1.823E-02

0.00 -1.823E-02-2.00

-2.00

-2.00

-2.00

-2.000.00694.54-6178.22 -3.200E-01 -4.785E-01 -2.773E-01-1251.85

4.3E-01694.5456.78 -3.200E-01 -4.785E-01 -1.397E-018.6E-01694.5456.78 -3.200E-01 -4.785E-01 -2.064E-031.29694.5456.78 -3.200E-01 -4.785E-011.355E-011.72694.546291.78 -3.200E-01 -4.785E-012.732E-01345.23

320.81

296.40

-1349.52

10 TT

0.00 -6.595E-01

6.1E-01 -6.595E-01

1.22 -6.595E-01

1.82 -6.595E-01

2.43 -6.595E-010.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 2.684E-01 1.832E-01

0.00 2.684E-01 1.832E-01

0.00 2.684E-01 1.832E-01

0.00 2.684E-01 1.832E-01

0.00 2.684E-01 1.832E-0111 TT

0.00694.54-6291.783.200E-014.785E-012.732E-01

1.355E-01-1349.52

4.3E-01694.54-56.783.200E-014.785E-018.6E-01694.54-56.783.200E-014.785E-01 -2.064E-031.29694.54-56.783.200E-014.785E-01 -1.397E-011.72694.546178.223.200E-014.785E-01 -2.773E-01296.40

320.81

345.23

-1251.85

12 TT

0.00

6.1E-01

1.22

1.82

2.43-923.29

-923.29

-923.29

-923.29

-923.290.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00 -2.655E-01

0.00 -2.655E-01

0.00 -2.655E-01

0.00 -2.655E-01

0.00 -2.655E-0193.89

93.89

93.89

93.89

93.8913 TT

0.00

923.28 -4676.25 5.723E-01

0.00 2.611E-02 -831.88

3.0E-01

923.28 -4676.25 5.723E-01

0.00 -1.477E-01

588.53746.1E-01923.28-4676.255.723E-010.00 -3.216E-019.1E-01923.28-4676.255.723E-010.00 -4.954E-012008.94

3429.35

1.22923.28-4676.25 5.723E-010.00 -6.692E-014849.7714 TT

0.00

923.28 4676.25 -5.723E-01

0.00 -6.692E-01 4849.77

3.0E-01

923.28

4676.25 -5.723E-01

0.00 -4.954E-01

3429.35

6.1E-01923.284676.25 -5.723E-010.00 -3.216E-019.1E-01923.284676.25 -5.723E-010.00 -1.477E-012008.94

588.53

1.22923.284676.25 -5.723E-010.00 2.611E-02-831.8837 TT

0.00 -694.54 6291.78

8.6E-02 -694.54 6291.78

1.7E-01 -694.54 6291.78

2.6E-01 -694.54 6291.78

3.4E-01 -694.54 6291.781.41

1.41

1.41

1.41

1.412.63 4.713E-01 1509.39

2.63 3.501E-01 968.30

2.63 2.289E-01 427.21

2.63 1.077E-01 -113.89

2.63 -1.347E-02 -654.981.41

1.41

1.41

1.41

1.41-2.63 4.713E-01 -1509.39

-2.63 3.501E-01 -968.30

-2.63 2.289E-01 -427.21

-2.63 1.077E-01 113.89

-2.63 -1.347E-02

654.9842 TT

0.00 -694.54 -6291.78

8.6E-02 -694.54 -6291.78

1.7E-01 -694.54 -6291.78

2.6E-01 -694.54 -6291.78

3.4E-01 -694.54 -6291.78

43 TT

0.00 -693.97 -1501.97 -3.321E-01

2.63 1.431E-02 -557.32

3.4E-01

-693.97 -1501.97 -3.321E-01

2.63 1.286E-01

-40.64

6.9E-01-693.97-1501.97 -3.321E-012.632.428E-01476.04

1.03

1.38-693.97

-693.97-1501.97 -3.321E-01

-1501.97 -3.321E-012.63 3.570E-01

2.63 4.713E-01992.72

1509.3944 TT

0.00 -693.97 1501.97 -3.321E-01

3.4E-01 -693.97 1501.97 -3.321E-0175-2.63 1.431E-02

557.32

-2.63 1.286E-01

40.646.9E-01-693.971501.97 -3.321E-01-2.632.428E-01-476.04

1.03

1.38-693.97

-693.971501.97 -3.321E-01

1501.97 -3.321E-0176-2.63 3.570E-01 -992.72

-2.63 4.713E-01 -1509.39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 6. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY CÂN CỐT LIỆU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×