1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 5.4 Sơ đồ tải trọng gió tác dụng lên Silô

Hình 5.4 Sơ đồ tải trọng gió tác dụng lên Silô

Tải bản đầy đủ - 0trang

q - Ap lực gió lớn nhất trong điều kiện làm việc. Vùng áp lực gió trong tính tốn

là vùng IV bảng 5.1 trang 234 TL [5], q = 155(N/m)

Vì chiều cao của Silô là 11,8m nên để thuận tiện trong tính tốn ta chọn các hệ

số kể đến sự tăng áp lực gió n1 = n2 = 1,1

c1,c2 – hệ số cản khí động học, với kết cấu ống và hộp c1 = c2 = 1,1

 - hệ số động lực học kể đến đặc tính sung động của tải trọng gió  =1

2,5  0,34

2

Diện tích phần kết cấu vỏ Silô A1 = 2,5.6 + 1,9.

= 17,698(m2)Với kết cấu cột đỡ Silô:

A2 = 0,2.5,5 + 2.0,08.0,7 = 1,212(m2)

Đường kính của cột đỡ Silơ D = 0,2m, với 8 thanh thép chữ L dài 0,7m rộng

0,08m

Thay số liêụ vào ta có :

Wg1= 155.1,1.1,1. 1.17,698 = 3319,3( N)

Wg2= 155.1,1.1,1.1.1,212 = 227,31(N)

b. Xác định trọng tâm SilơZ2G2Z1ZCG1

GcHình 5.5 Sơ đồ xác định trọng tâm của ximăng trong Silô62Gọi trọng tâm của Silô là Zc được xác định như sau:

Trước hết :

G2.Z2 = G21.Z21 + G22.Z22 + G23.Z23

= 2G21.Z11 + G23.Z23, Với Z21 là trọng tâm của phần tam

giác của phễu Silô, Z23 là trọng tâm của phần chữ nhật phễu:

2

2

1

.

Z21 = 3 .H2 = 3 . 1,9 = 1,26(m), Z23 = 2 H2 = 0,95(m)

1

G21=G22 = 21xm (V -  . 4 .D 2.H )

2

2

2

1G23 = xm .  . 4 .D22.H2, G1 = G21 + G22 + G23 = V2. xm

Thay số ta có :

G2=V2.xm =D12

13 ( 4+D22

4+D1.D2

4 )H 2 . xm =+0,34.2,5/4+0,342/4).1,9.1,4 = 4,5(T)

3,14.0,342

4

G23 = 1,4.

.1,9 = 0,241(T)

1

1

G21 = 2 (G1 – G13) = 2 (4,5 – 0,241) = 2,1295(T), Thay vào trên ta có:2.G21.Z 21  G23.Z 23

2.2,1295.1,26  0,241.0.95

G2

4,5

Z2 =

=

= 1,243(m)

Z1 = H1/2 + H2 = 3 + 1,9 =4,9(m)

G1 = V1.xm .D12

3,14.2,52

.

.6

= 1,4. 4 H1 = 1,4. 4

= 41,2125(T)Gc = G1 + G2 = 41,2125 + 4,5= 45,7125(T)

Mà: Zc.Gc = Z1.G1 + Z2.G2 , do đóG1.Z1  G2 .Z 2

41,2125.4,9  4,5.1,241GC

45,7125

Zc =

= 4,54(m)

Vậy trọng tâm cách đáy 4,54(m)631

3 3,14(2,52/4- Xác định nội lực trong thanh.

Mômen uốn chân cột do tải trọng gió gây ra có giá trị :

M = Wg1.HG1 + 4.Wg2.HG2(5.14)H1  H 2

5,5  6

2

HG1 = 5,5 – H2 +

= 5,5 – 1,9 + 2 = 9,35(m)5,5

HG2 = 2 = 2,75(m)

Suy ra:M = 3319,3.9,35 + 4.227,31.2,75 = 28535,8(N.m)Mỗi cột chịu một mômen uốn là:

M

Mc = 4 =28535,8

4

= 7134(N.m)Cột đỡ Silô chịu đồng thời nén và uốn , với đường kính bao ngồi

Dc = 20(cm), đường kính trong dt = 17,6(cm)YXHình 5.6 Tiết diện cột đỡ Silơ

Đặc trưng hình học của tiết diện cột đỡ:

F =  (102 – 8,82) = 70,84(cm2)

Mômen chống uốn của cột:64 .DC3

d

[1  ( t ) 4 ]

16

DC

WX =

= 628,5(cm3)

5.3.2 Kiểm tra cột

a. Kiểm tra bền cột

Kiểm tra bền cột theo công thức:MX

MY

N

= F + J X .x + J Y .y(5.15)Trong đó: N- Lực nén của Silơ đối với cột .

GC

N= 4 =45,71

4 = 11,43 (T)Mô men quán tính của tiết diện đối với trục quán tính x và y.

JX = JY = Ip = 32 (Dc4 – dt4) = 6284,8(cm4)

MX, My mơmen uốn do tải trọng gió đối với trục x và y. Coi trục y cùng phương với

hướng gió thì trục x vng góc với hướng gió nên My = 0,

Mx =71340(dN.cm)

Chọn vật liệu là thép BCT3 có R = 2150(dN/cm2)M X 11430 71340

MX

N

N

= F + J X .x = F + W X = 70,84 + 628,5 = 280(dN/cm2)

Vậy   R . Thoả mãn điều kiện bền.b. Kiểm tra ổn định cột.

Kiểm tra ổn định cột theo công thức :N

F  .R. (5.16)65Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 5.4 Sơ đồ tải trọng gió tác dụng lên Silô

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×