Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong tháng tại Công ty không phát sinh nghiệp vụ người lao động nghỉ ốm đau, thai sản hưởng BHXH.

Trong tháng tại Công ty không phát sinh nghiệp vụ người lao động nghỉ ốm đau, thai sản hưởng BHXH.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội55Khoa: Kế tốn - Kiểm toánBiểu mẫu 2.9: Sổ nhật ký chung.

Đơn vị : Công ty TNNH MXK Hải Đăng

Địa chỉ : Thanh Ba - Phú ThọMẫu số S03a-DNN

(Ban hành theo TT số: 133/2017/TT- BTC

ngày 26/08/2017 của Bộ Trưởng BTC)SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Tháng 6 Năm 2017

Chứng từ

STTSố

hiệu

tài

khoảnSố hiệuNgày

thángDiễn giảiABCD

…………………75TH004/630/06/17Lương bộ phận quản lý tháng

6/20176422

334E75TH004/630/06/17Lương bộ phận quản lý tháng

6/201776BPBTL630/06/17Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/20176422

338376BPBTL630/06/17Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/201776BPBTL630/06/17Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/20176422

3384

642276BPBTL630/06/17Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/201776BPBTL630/06/17Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/201776BPBTL630/06/1777BTTTL630/06/1777BTTTL630/06/1777BTTTL630/06/1777BTTTL630/06/1777BTTTL630/06/1777BTTTL630/06/17Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/201777BTTTL630/06/17Tiền KPCĐ doanh nghiệp phải

nộp tháng 6/2017Khóa luận tốt nghiệpĐơn vị tính : Đồng

Số phát sinh

Nợ1

………………2

……………..60.994.231

60.994.231

10.978.962

10.978.962

1.829.827

1.829.827

609.9423385

334609.9424.879.5383383

3344.879.538914.9133384

334914.913609.9423385

6422609.942

1.219.885Sinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội77BTTTL656Khoa: Kế tốn - Kiểm tốn30/06/17Tiền KPCĐ doanh nghiệp phải

nộp tháng 6/20173382

15478TH004/630/06/17Lương bộ phận sản xuất tháng

6/201778TH004/630/06/17Lương bộ phận quản lý tháng

6/2017334

15479BPBTL630/06/17Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/201779BPBTL630/06/17Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/20173383

15479BPBTL630/06/17Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/201779BPBTL630/06/17Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/20173384Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/201715479BPBTL630/06/1779BPBTL630/06/1779BTTTL630/06/1779BTTTL630/06/1779BTTTL630/06/1779BTTTL630/06/1779BTTTL630/06/1779BTTTL630/06/17Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/201779BTTTL630/06/17Tiền KPCĐ doanh nghiệp phải

nộp tháng 6/201715479BTTTL630/06/17Tiền KPCĐ doanh nghiệp phải

nộp tháng 6/2017338582PC-24730/06/17Thanh toán lương nhân viên BP

Quản lý T6/201733482PC-24730/06/17Thanh toán lương nhân viên BP

Quản lý T6/201711183PC-24830/06/17Thanh toán lương nhân viên BP

sản xuất T6/201733483PC-24830/06/17Thanh toán lương nhân viên BP

Bán hàng T6/201711184PC-24930/06/17Nộp tiền BHXH, BHYT,

BHTN T6/20173383Khóa luận tốt nghiệp1.219.885

106.300.000

106.300.000

19.134.000

19.134.000

3.189.000

3.189.000

1.063.0003385

3341.063.0008.504.0003383

3348.504.0001.594.5003384

3341.594.5001.063.00033851.063.000

2.126.000

2.126.000

39.670.875

54.589.837

100.374.250

95.138.500

43

.496.500Sinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội84PC-24957Khoa: Kế tốn - Kiểm toán30/06/17Nộp tiền BHXH, BHYT,

BHTN T6/2017111

338484PC-24930/06/17Nộp tiền BHXH, BHYT,

BHTN T6/201784PC-24930/06/17Nộp tiền BHXH, BHYT,

BHTN T6/2017111Nộp tiền BHXH, BHYT,

BHTN T6/2017338584PC-24930/06/1784PC-24930/06/1786PC-24930/06/1786PC-24930/06/17Ngày mở sổ: 01/1/2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)Khóa luận tốt nghiệpNộp tiền BHXH, BHYT,

BHTN T6/2017

Nộp kinh phí cơng đồn

T6/2017

Nộp kinh phí cơng đồn

T6/2017

…………………..

Tổng cộng số phát sinhKế tốn trưởng

(Ký, họ tên)43.496.500

7

.528.240

7.528.240

3

.345.885111

3383.345.885

1.672.942111

…………….

4.933.521.1721.672.942

…………………

4.933.521.172Ngày 30 tháng 6 Năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)Sinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội60Khoa: Kế toán - Kiểm toánBiểu mẫu 2.10: Sổ cái TK 334

Đơn vị : Công ty TNNH MXK Hải Đăng

Địa chỉ : Thanh Ba - Phú ThọMẫu số S03a-DNN

(Ban hành theo TT số: 133/2017/TT- BTC

ngày 26/08/2017 của Bộ Trưởng BTC)SỔ CÁI

Tháng 6 Năm 2017

Số hiệu tài khoản: 334

Tên tài khoản: Phải trả người lao độngSTTChứng từ

Ngày

Số hiệu

thángDiễn giảiSố hiệu tài

khoảnNợDE12ABC75TH004/630/06/1777BTTTL630/06/1777BTTTL630/06/1777BTTTL630/06/1778TH004/630/06/1779BTTTL630/06/1779BTTTL630/06/1779BTTTL630/06/17Lương bộ phận sản xuất

tháng 6/2017

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 6/2017

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 6/2017

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 6/2017

Thanh toán lương nhân

viên BP Quản lý T6/201782PC-24730/06/1783PC-24830/06/17Ngày mở sổ: 01/1/2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)Khóa luận tốt nghiệpĐơn vị tính : Đồng

Số phát sinhLương bộ phận quản lý

tháng 6/2017

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 6/2017

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 6/2017

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 6/2017Thanh toán lương nhân

viên BP sản xuất T6/2017

Tổng cộng số phát sinhKế toán trưởng

(Ký, họ tên)642260.994.23133834.879.5383384914.9133385609.942154106.300.00033838.504.00033841.594.50033851.063.00011154.589.83711195.138.500

167.294.231167.294.231Ngày 30 tháng 6 Năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)Sinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội61Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnBiểu mẫu 2.11: Sổ cái TK 338Khóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội62Khoa: Kế toán - Kiểm toánBiểu mẫu 2.12: Sổ chi tiết TK 3383

Đơn vị : Công ty TNNH MXK Hải Đăng

Địa chỉ : Thanh Ba - Phú ThọMẫu số S03a-DNN

(Ban hành theo TT số: 133/2017/TT- BTC

ngày 26/08/2017 của Bộ Trưởng BTC)SỔ CHI TIẾT

Tháng 6 Năm 2017

Số hiệu tài khoản: 3383

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hộiSTT

AChứng từ

Ngày

Số hiệu

tháng

BC76BPBTL630/06/1777BTTTL630/06/1779BPBTL630/06/1779BTTTL630/06/1784PC-24930/06/17Ngày mở sổ: 01/1/2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)Khóa luận tốt nghiệpDiễn giảiSố hiệu

tài

khoảnDETiền BHXH, BHYT,

BHTN phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 6/2017

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 6/2017

Nộp tiền BHXH, BHYT,

BHTN T6/2017

Tổng cộng số phát sinhKế tốn trưởng

(Ký, họ tên)Đơn vị tính : Đồng

Số phát sinh

Nợ12642210.978.9623344.879.53815419.134.0003348.504.000111

43.496.50043.496.500

43.496.500Ngày 30 tháng 6 Năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)Sinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội63Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnBiểu mẫu 2.13: Sổ chi tiết TK 3384

Đơn vị : Công ty TNNH MXK Hải Đăng

Địa chỉ : Thanh Ba - Phú ThọMẫu số S03a-DNN

(Ban hành theo TT số: 133/2017/TT- BTC

ngày 26/08/2017 của Bộ Trưởng BTC)SỔ CHI TIẾT

Tháng 6 Năm 2017

Số hiệu tài khoản: 3384

Tên tài khoản: Bảo hiểm y tếSTT

AChứng từ

Ngày

Số hiệu

tháng

BC76BPBTL630/06/1777BTTTL630/06/1779BPBTL630/06/1779BTTTL630/06/1784PC-24930/06/17Ngày mở sổ: 01/1/2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)Khóa luận tốt nghiệpDiễn giảiSố hiệu

tài

khoảnDETiền BHXH, BHYT,

BHTN phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 6/2017

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT,

BHTN người lao động

phải nộp tháng 6/2017

Nộp tiền BHXH, BHYT,

BHTN T6/2017

Tổng cộng số phát sinhKế toán trưởng

(Ký, họ tên)Đơn vị tính : Đồng

Số phát sinh

Nợ1264221.829.827334914.9131543.189.0003341.594.500111

7.528.2407.528.240

7.528.240Ngày 30 tháng 6 Năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)Sinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội64Khoa: Kế toán - Kiểm toánBiểu mẫu 2.14: Sổ chi tiết TK 3385

Đơn vị : Công ty TNNH MXK Hải Đăng

Địa chỉ : Thanh Ba - Phú ThọMẫu số S03a-DNN

(Ban hành theo TT số: 133/2017/TT- BTC

ngày 26/08/2017 của Bộ Trưởng BTC)SỔ CHI TIẾT

Tháng 6 Năm 2017

Số hiệu tài khoản: 3385

Tên tài khoản: Bảo hiểm thất nghiệpSTTChứng từ

Ngày

Số hiệu

thángABC76BPBTL630/06/1777BTTTL630/06/1779BPBTL630/06/1779BTTTL630/06/1784PC-24930/06/17Ngày mở sổ: 01/1/2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)Đơn vị tính : Đồng

Số phát sinhDiễn giảiSố hiệu

tài khoảnNợDE12Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/2017

Nộp tiền BHXH, BHYT,

BHTN T6/2017

Tổng cộng số phát sinhKế toán trưởng

(Ký, họ tên)6422609.942334609.9421541.063.0003341.063.000111

3.345.8853.345.885

3.345.885Ngày 30 tháng 6 Năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)Tóm tắt chương 2: Qua nghiên cứu kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương

tại Cơng ty TNHH MXK Hải Đăng, em đã nhận thấy những kết quả mà công ty đã đạt

được và một số những hạn chế cần được khắc phục. Do vậy, trên cơ sở lý luận

(chương 1), thực tiễn nghiên cứu (chương 2), em xin đưa ra một số giải pháp nhằm

hoàn thiện kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cơng ty TNHH MXK

Hải Đăng.Khóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội64Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnCHƯƠNG 3: HỒN THIỆN KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN

TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HẢI

ĐĂNG

3.1. Yêu cầu và nguyên tắc hồn thiện kế tốn tiền lương và các khoản trích theo

lương tại Công ty TNHH MXK Hải Đăng

Các giải pháp đưa ra phải phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện

hành,dựa trên các quy định,hướng dẫn của Bộ tài chính,các bảng biểu,sổ sách,chứng từ

được lập và ghi chép phải đúng quy định

Việc hoàn thiện phải phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản

lý của từng doanh nghiệp.Mỗi doanh nghiệp được đặc trưng bởi : ngành nghề sản xuất

kinh doanh,quy mô và đặc điểm của lao động … Do vậy,cùng vận dụng một chế độ

nhưng bộ máy của mỗi công ty khác nhau dẫn đến áp dụng theo những cách khác nhau

nên hoàn thiện phải gắn với thực tiễn mới đạt hiệu quả cao .

Việc hồn thiện đảm bảo đáp ứng được thơng tin đầy đủ,chính xác,kịp thời để

phục vụ cho việc ra quyết định cho quản lý

Hoàn thiện phải trên cơ sở tiết kiệm và giải quyết được mối quan hệ giữa chi phí

bỏ ra và lợi ích thu được.Biện pháp là để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh

nghiệp,nếu biện pháp đưa ra lại đi kèm với sự lãng phí thì đó là khơng cần thiết.Tiết

kiệm ở đây bao gồm cả tiết kiệm về thời gian và tiền bạc.Do đó bộ máy kế tốn nên

hồn thiện theo hướng đòi hỏi ít sức lao động mà khối lượng công việc vẫn đảm bảo

đầy đủ,nhanh chóng kịp thời trong điều kiên ngân quỹ giới hạn

Q trình hồn thiện phải tính đến trình độ của các nhân viên kế tốn tại cơng ty.Vì

chính bản thân họ là người thực hiện biện pháp,có vai trò quyết định đến khả năng hồn

thành cơng việc,khả năng áp dụng thay đổi của chế độ.

3.2. Các giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương và các khoản trích theo

lương tại Cơng ty TNHH MXK Hải Đăng

Lao động con người trong kinh tế vừa là yếu tố chi phí và là yếu tố lợi ích. Hiểu theo

yếu tố chi phí tư chính là phải sử dụng có hiệu quả, có năng xuất lao động cao nhất có thể

được. Điều đó đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải trả cho người lao động một khoản

tiền nhất định để bù đắp hao phí về thể lực, sức lực, trí tuệ của người lao động. Nếu hiểu

theo yếu tố lợi ích là phải duy trì và phát triển lao động nhằm cho người lao động có sức

khoẻ, có sự hứng khởi trong lao động.

Khóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội65Khoa: Kế tốn - Kiểm toánNâng cao hiệu quả sử dụng lao động chính là việc tổ chức lao động một cách

khoa học đem lại năng xuất lao động cao, hiệu quả tối ưu, giảm thiểu tối đa chi phí

phát sinh trong sản xuất tạo ra nhiều giá trị mới tuân thủ các quy định chung của Nhà

nước về lao động và thu nhập.

Sau một thời gian tìm hiểu thực tế tại Cơng ty TNHH May xuất khẩu Hải Đăng

tơi xin trình bày một số ý kiến đề xuất góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng lao động

trong Công ty.

- Thứ nhất: Vào mỗi cuối kỳ kinh doanh Công ty cần phân tích tình hình lao

động để đánh giá kiểm tra sự biến động và tình hình sử dụng lao động, trình độ chuyên

môn tay nghề vạch rõ các nguyên nhân ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến q trình

sản xuất và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Từ đó bàn bạc, tìm biện pháp

quản lý và sử dụng lao động sao cho có hiệu quả hơn.

- Thứ hai: Từng bước nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, tạo điều

kiện cho người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công với chất lượng và

thời gian nhanh nhất trên cơ sở đó tiết kiệm lao động và nâng cao hiệu quả sử dụng lao

động.

3.1.3. Điều kiện hoàn thiện giải pháp

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay khi sức lao động được coi là hàng hố thì việc

xác định đúng giá trị của nó có ý nghĩa vơ cùng quan trọng khơng chỉ với người lao

động, người sử dụng lao động mà còn với cả xã hội. Để quá trình sản xuất diễn ra liên

tục người lao động phải tái sản xuất sức lao động của mình. Tiền lương mà Doanh

nghiệp trả cho người lao động được dùng để bù đắp cho sức lao động mà người lao

động bỏ ra. Mặt khác tiền lương còn kích thích cho người lao động làm việc tốt hơn.

Thu hút nguồn nhân lực tiềm năng.

- Kế toán là một trong những công cụ quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế, là

động lực thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng phát triển làm ăn có hiệu quả. Giúp cho

nhà quản lý nắm bắt cơ hội kinh doanh, trong việc tư vấn tài chính. Vì vậy hồn thiện

cơng tác kế toán là mục tiêu hàng đầu, cần thiết đối với doanh nghiệp.

- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đúng đắn sẽ giúp cho việc quản lý

kinh doanh của doanh nghiệp đi vào nề nếp, giảm bớt chi phí khơng cần thiết. Giúp

cho doanh nghiệp xác định đúng đắn chi phí sản xuất và chi phí kinh doanh cân đối

giữ chi phí và kết qua tạo ra, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Khóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong tháng tại Công ty không phát sinh nghiệp vụ người lao động nghỉ ốm đau, thai sản hưởng BHXH.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×