Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HẢI ĐĂNG

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HẢI ĐĂNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội65Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnNâng cao hiệu quả sử dụng lao động chính là việc tổ chức lao động một cách

khoa học đem lại năng xuất lao động cao, hiệu quả tối ưu, giảm thiểu tối đa chi phí

phát sinh trong sản xuất tạo ra nhiều giá trị mới tuân thủ các quy định chung của Nhà

nước về lao động và thu nhập.

Sau một thời gian tìm hiểu thực tế tại Cơng ty TNHH May xuất khẩu Hải Đăng

tơi xin trình bày một số ý kiến đề xuất góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng lao động

trong Công ty.

- Thứ nhất: Vào mỗi cuối kỳ kinh doanh Cơng ty cần phân tích tình hình lao

động để đánh giá kiểm tra sự biến động và tình hình sử dụng lao động, trình độ chuyên

môn tay nghề vạch rõ các nguyên nhân ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến q trình

sản xuất và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Từ đó bàn bạc, tìm biện pháp

quản lý và sử dụng lao động sao cho có hiệu quả hơn.

- Thứ hai: Từng bước nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, tạo điều

kiện cho người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công với chất lượng và

thời gian nhanh nhất trên cơ sở đó tiết kiệm lao động và nâng cao hiệu quả sử dụng lao

động.

3.1.3. Điều kiện hoàn thiện giải pháp

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay khi sức lao động được coi là hàng hố thì việc

xác định đúng giá trị của nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ với người lao

động, người sử dụng lao động mà còn với cả xã hội. Để quá trình sản xuất diễn ra liên

tục người lao động phải tái sản xuất sức lao động của mình. Tiền lương mà Doanh

nghiệp trả cho người lao động được dùng để bù đắp cho sức lao động mà người lao

động bỏ ra. Mặt khác tiền lương còn kích thích cho người lao động làm việc tốt hơn.

Thu hút nguồn nhân lực tiềm năng.

- Kế toán là một trong những công cụ quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế, là

động lực thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng phát triển làm ăn có hiệu quả. Giúp cho

nhà quản lý nắm bắt cơ hội kinh doanh, trong việc tư vấn tài chính. Vì vậy hồn thiện

cơng tác kế toán là mục tiêu hàng đầu, cần thiết đối với doanh nghiệp.

- Kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương đúng đắn sẽ giúp cho việc quản lý

kinh doanh của doanh nghiệp đi vào nề nếp, giảm bớt chi phí khơng cần thiết. Giúp

cho doanh nghiệp xác định đúng đắn chi phí sản xuất và chi phí kinh doanh cân đối

giữ chi phí và kết qua tạo ra, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Khóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội66Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnCơng ty TNHH MXK Hải Đăng là một doanh nghiệp có nhiều đổi mới trong quá trình

sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất. Với đổi mới của

nền kinh tế thị trường. Cơng ty đã góp phần khơng nhỏ trong việc giải quyết việc làm

cho người lao động ở nước ta. Tổ chức bộ máy quản lý, cải tiến quá trình sản xuất kinh

doanh và đồng thời tổ chức lại bộ máy kế tốn.

Tóm tắt chương 3: Qua nghiên cứu kế tốn tiền lương và các khoản trích

theo lương tại Công ty TNHH MXK Hải Đăng, em đã nhận thấy những kết quả mà

công ty đã đạt được và một số những hạn chế cần được khắc phục. Em đã đưa ra một

số giải pháp nhằm hoàn thiện kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương tại

Cơng ty TNHH MXK Hải Đăng để tham mưu cho ban lãnh đạo cơng ty và phòng kế

tốn để cơng tác kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH

MXK Hải Đăng đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.Khóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội64Khoa: Kế tốn - Kiểm toánKẾT LUẬN

Tiền lương là một yếu tố cấu thành nên giá trị sản phẩm, dịch vụ do doanh

nghiệp tạo ra hay chính là một loại chi phí sản xuất kinh doanh. Do vậy, doanh nghiệp

phải sử dụng sức lao động có hiệu quả để hạ giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao

động, tăng tích lũy và đồng thời nâng cao đời sống của người lao động.

Sau một thời gian thực tập và nghiên cứu tại Công ty TNHH May xuất khẩu Hải

Đăng về các vấn đề liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương như: hình

thức trả lương được áp dụng tại cơng ty, các chế độ, chính sách dành cho người lao

động,... Em nhận thấy trong cơng tác kế tốn tiền lương có một số ưu điểm sau: việc

thanh toán lương và các khoản trích theo lương của cán bộ cơng nhân viên kịp thời,

đúng quy định, Công ty đã sử dụng các chứng từ sổ sách đúng mẫu ban hành của Bộ

Tài chính góp phần phản ánh rõ ràng các khoản mục và nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Bên cạnh những ưu điểm đó, cơng tác hạch tốn tiền lương tại cơng ty còn một số hạn

chế cần khắc phục như: trong việc tính tốn hình thức lương theo sản phẩm chưa đưa

ra hạch tốn nếu cơng nhân làm việc nhiều sản phẩm sẽ được xếp loại và khen thưởng

cuối tháng. Điều này dễ dẫn đến thái độ bi quan, mặc cảm của những người có tay

nghề cao. Bên cạnh đó, việc tổng hợp sản lượng đơi khi còn nhầm lẫn và ảnh hưởng

đến việc thanh toán lương. Để khắc phục những hạn chế trên em xin đưa ra những giải

pháp sau:

+ Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán máy để tiết kiệm chi phí, nâng cao

hiệu quả cơng việc.

+ Cơng ty cần xây dựng chế độ khen thưởng để khuyến khích người lao động

làm việc để nâng cao năng suất, tạo hiệu quả cao trong công việc...

Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của các cơ, chú trong phòng

kế tốn cơng ty và hơn nữa là sự tận tâm của giáo viên hướng dẫn đã giúp đỡ em hồn

thành bài báo cáo này.Khóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội65Khoa: Kế toán - Kiểm toánDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS-TS Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thủy đồng chủ biên (2008), Giáo trình kế

tốn tài chính, NXB Tài Chính, Hà Nội .

2. PGS-TS Nguyễn Văn Cơng (2006), Lý thuyết và thực hành kế tốn tài chính, NXB

Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

3. TS Phan Đức Dũng (2008), Bài tập và bài giải kế tốn tài chính, NXB Thống kê, Hà

Nội.

4. PGS-TS Võ Văn Nhị (2007), Nguyên lý kế toán, NXB Thống kê, Hà Nội.

5. Chế độ kế toán doanh nghiệp (2007), NXB Hà Nội.

6. Luật doanh nghiệp năm 2005.

7. Hệ thống chứng từ tài liệu của Công ty TNHH May xuất khẩu Hải Đăng năm 2016.Khóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HẢI ĐĂNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×