Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 1.6: Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính

Sơ đồ 1.6: Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội22Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC

KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU

HẢI ĐĂNG

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH May xuất khẩu Hải Đăng

2.1.1. Lịch sử hình thành

- Tên cơng ty: Cơng ty TNHH May xuất khẩu Hải Đăng.

- Địa chỉ: Khu 3- xã Hanh Cù- huyện Thanh Ba- tỉnh Phú Thọ

- Số điện thoại: 0210.3883.117

- Fax:0210.3848.680

- Mã số thuế: 2600956979

- Vốn điều lệ: 1.200.000.000 đồng.

- Email: mayhaidang@gmail.com

- Người đại diện: Nguyễn Huy Ngọc

2.1.2. Q trình phát triển

Tiền thân của cơng ty TNHH MXK Hải Đăng là 1 xưởng may gia công được

thành lập vào tháng 4/2010. Cơ sở có diện tích 500m2. Với số lượng lao động ban đầu

chỉ có 25 người, máy móc thiết bị giản đơn, nguyên giá tài sản cố định chỉ có

500.000.000đ. Những năm sau đó với số lượng lao động tăng dần, sản xuất gia công may

mặc gặp nhiều thuận lợi. Cơ sở liên tiếp ký kết được các đơn hàng nội địa có sản lượng

lớn.

Ngày 28/3/2011, Hội đồng thành viên bầu ra ban lãnh đạo và quyết định thành lập

công ty TNHH MXK Hải Đăng.

Tháng 8/2014 sau 3 năm hoạt động sản xuất kinh doanh trong cơ chế quản lý mới

cơng ty đã thể hiện tính năng động trong sản xuất kinh doanh, khơng ngừng tìm hiểu và

mở rộng thị trường làm ăn có lãi. Nhận thức rõ điều đó, chủ sở hữu cơng ty đã nâng số

vốn điều lệ là 6.000.000.000 đồng( Sáu tỷ đồng).

Trong năm 2015, công ty đã đầu tư 1.500.000.000 đồng cho việc mua mới TBSX

và mở rộng khu vực nhà ăn của cán bộ, công nhân viên, tổ chức nấu ăn trưa cho người

lao động và hỗ trợ 50% chi phí mỗi suất ăn. Dù gặp nhiều khó khăn của những ngày đầu

mới thành lập nhưng doanh nghiệp vẫn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cánKhóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội23Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnbộ- cơng nhân viên như trích BHXH, BHYT, KPCĐ và các chế độ ưu đãi khác như

thưởng, phụ cấp cho người đi tham quan dịp hè… Do vậy cơng nhân thêm gắn bó với công

ty hơn.

Năm 2017 là năm đánh dấu hướng đi mang tính chất chiến lược khi cơng ty đầu tư

thêm 5.500.000.000 đồng. Trong đó đầu tư cho nhà xưởng là 1.500.000.000 đồng, đầu tư

cho mua sắm 4.000.000.000 đồng. Việc làm này khơng những góp phần vào việc giải

quyết cơng ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động mà còn tạo cho công ty một bộ

mặt mới, năng động trong tìm kiếm thị trường mới, mở rộng cách thức sản xuất đã làm

cho công ty khởi sắc lên.

Hiện nay công ty đã không ngừng mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh

hàng may gia công và tạo lập được nhiều quan hệ kinh doanh uy tín với thị trường trong

nước và nước ngồi. Đồng thời cơng ty đã xây dựng cơ sở vật chất đầy đủ nhằm đáp ứng

nhu cầu sản xuất. Trong suốt q trình hoạt động cơng ty ln hồn thành kế hoạch được

giao và đạt được nhiều thành tích. Ngồi ra cơng ty còn có nhiều đơn đặt hàng của các

cơng ty nước ngồi nhằm tạo thêm thu nhập cho cán bộ công nhân trong công ty, tạo

thêm uy tín cho mình trên thị trường trong nước thị trường nước ngồi.

Cơng ty TNHH May xuất khẩu Hải Đăng là một doanh nghiệp có tư cách pháp

nhân hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ của mình và được pháp

luật bảo vệ. Cơng ty có chức năng và nhiệm vụ sau:

- Xây dựng, tổ chức và thực hiện các mục tiêu kế hoạch do Nhà nước đề ra, sản xuất

kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký, đúng mục đích thành lập doanh nghiệp.

- Tuân thủ chính sách, chế độ pháp luật của Nhà nước về quản lý quá trình thực hiệnsản xuất và tuân thủ những quy định trong các hợp đồng kinh doanh với các bạn hàng

trong và ngoài nước.

- Quản lý và sử dụng vốn theo đúng quy định và đảm bảo có lãi.

- Thực hiện việc nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao năng suất lao động cũng nhưthu nhập của người lao động, nâng cao sức cạnh tranh của cơng ty trên thị trường trong

và ngồi nước.

- Chịu sự kiểm tra và thanh tra của các cơ quan Nhà nước, tổ chức có thẩm quyềntheo quy định của Pháp luật.Khóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội24Khoa: Kế tốn - Kiểm toán- Thực hiện những quy định của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi của người lao động,vệ sinh và an tồn lao động, bảo vệ mơi trường sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững,

thực hiện đúng những tiêu chuẩn kỹ thuật mà công ty áp dụng cũng như những quy định

có liên quan tới hoạt động của cơng ty.

- Hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, có tư cáchpháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng tại ngân hàng ....

* Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 3 năm gần đâyKhóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội25Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnBảng 1.1 Bảng các chỉ tiêu tài chính 3 năm gần đây ( đvt đồng)Chỉ tiêu

(1)

DT bán hàng và cung cấp

dịch vụ

Các khoản giảm trừ

DT thuần bán hàng và cung

cấp dịch vụ

Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận gộp bán hàng và

cung cấp dịch vụ

Doanh thu tài chính

Chi phí tài chính

Trong đó: Chi phí lãi vay

Chi phí bán hàng

Chi phí quản lý doanh

nghiệp

Lợi nhuận từ hoạt động

kinh doanh

Thu nhập khác

Lợi nhuận khác

Tổng lợi nhuận trước thuế

Chi phí thuế TNDN hiệnKhóa luận tốt nghiệpNăm 2014

(2)Năm 2015

(3)Năm 2016

(4)So sánh 2015/2014So sánh 2016/2015Số tiền

(5)= (3)-(2)(%)

(6)=(5)/(2)Số tiền

(7)=(4)-(3)(%)

(8)=(7)/(3)1.317.902.5238,18785.776.8414,51----16.112.785.25417.430.687.77718.216.464.618---16.112.785.25417.430.687.77718.216.464.6181.317.902.5238,18785.776.8414,5111.257.423.59912.574.094.37713.209.766.5721.316.670.77811,70635.672.1955,054.855.361.6554.856.593.4005.006.698.0461.231.7450,003150.104.6463,092.563.145

1.703.162.313

1.149.976.8321.913.348

1.376.923.364

818.752.291

-1.462.575

1.101.795.973

772.349.040

-(649.797)

(326.238.949)

(331.224.541)

--25,35

-19,15

-28,8

-(450.773)

(275.127.391)

(46.403.251)

--23,56

-19,98

-5,67

-2.920.686.0173.224.770.1143.464.100.640304.084.09711,04239.330.5267,42234.076.470256.813.270442.264.00822.736.8009,71185.450.73872,21234.076.470

58.519.117,5256.813.270

64.203.317,54.295.050

4.295.050

446.559.058

111.639.764,522.736.800

5.864.2009,71

9,714.295.050

4.295.050

189.745.788

47.436.44773,88

73,88Sinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nộihành

Lợi nhuận sau thuế

Thu nhập bình qn 1

tháng của người lao động26Khoa: Kế toán - Kiểm toán175.557.352,5192.609.952,5334.919.293,53.500.0003.750.0004.100.00017.052.6009,71142.309.34173,88( Nguồn Phòng Tài chính kế tốn)Khóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 1.6: Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×