Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 1.1 Bảng các chỉ tiêu tài chính 3 năm gần đây ( đvt đồng)

Bảng 1.1 Bảng các chỉ tiêu tài chính 3 năm gần đây ( đvt đồng)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nộihành

Lợi nhuận sau thuế

Thu nhập bình qn 1

tháng của người lao động26Khoa: Kế tốn - Kiểm tốn175.557.352,5192.609.952,5334.919.293,53.500.0003.750.0004.100.00017.052.6009,71142.309.34173,88( Nguồn Phòng Tài chính kế tốn)Khóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội27Khoa: Kế toán - Kiểm toánTừ bảng số liệu trên ta thấy: Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH MXK Hải

Đăng qua 3 năm 2014-2016 có sự tăng trưởng dần theo thời gian, điều đó chứng tỏ hoạt

động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng phát triẻn đi lên cả về mặt chất và mặt

lượng. Cụ thể:

- Tổng doanh thu tại Công ty TNHH MXK Hải Đăng năm 2015 tăng so với năm

2014 là 1.317.902.523 VND tương ứng tăng 8,18 %, Năm 2017 tăng so với năm 2015 là

785.776.841 VND tương ứng tăng 4,51 %. Lợi nhuận gộp năm 2015 tăng 1.231.745

VND tương ứng 0,003 % do tổng doanh thu tăng nên lợi nhuận gộp cũng tăng. Lợi nhuận

gộp Năm 2017 tăng so với 2015 là 150.104.646 VND tương ứng tăng 3,09 %.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2015 tăng 22.736.800 VND tương ứng tăng

9,71 % so với năm 2014, Năm 2017 tăng so với năm 2015 189.745.788 VND ứng với

tăng 73,88 %. Chính sự tăng lên của lợi nhuận gộp kéo theo tổng lợi nhuận kế toán trước

thuế cũng tăng theo.

- Lợi nhuận kế tốn sau thuế của cơng ty tăng qua các năm, năm 2015 tăng so với

2014 là 17.052.600 VND, Năm 2017 tăng so với năm 2015 là 142.309.341 VND tương

ứng tăng 73,88 % sở dĩ là do trong năm 2015 các khoản chi phí khác trong năm 2015

tăng khiến cho phần giá trị thu nhập khác đạt giá trị âm phần lợi nhuận từ hoạt động kinh

doanh phải bù cho phần giá trị âm này. Tỷ lệ giá vốn trong doanh thu ngày càng tăng năm

2014 là 69,8%, năm 2015 là 72,1% và Năm 2017 là 72,5% điều này chứng tỏ hiệu quả

sản xuất của công ty tương đối giảm qua 3 năm.Khóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội29Khoa: Kế tốn - Kiểm toán2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý

GIÁM ĐỐCPhân xưởng sản xuấtVăn phòngBộ

phận

hành

chínhnhân

sựBộ

phận

tài

chính

Kế

tốnBộ phận

kiểm tra

chất lượng

sản phẩm,

an tồn vệ

sinhTổ

MayTổ

cắt,

Tổ

QCTổ

Kỹ

thuật(Nguồn: Phòng Hành chính)

Sơ đồ 2.3: Sơ đồ bộ máy quản lý Công ty TNHH May xuất khẩu Hải Đăng

2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

-Giám đốc: là người trực tiếp điều hành, quyết định mọi hoạt động kinh doanh

của công ty đồng thời là người chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý nhà nước

và pháp luật.

- Bộ phận hành chính nhân sự:

Phòng Hành chính - Tổng hợp có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Lãnh đạo

Công ty phối hợp các hoạt động chung giữa các phòng chun mơn trong Cơng ty;

Làm đầu mối quan hệ với các đơn vị khác theo sự phân công của Lãnh đạo Trung

tâm ; thực hiện công tác tổng hợp, điều phối theo chương trình, kế hoạch làm việc và

thực hiện cơng tác tổ chức, hành chính, quản trị đối với Cơng ty, đảm bảo tính thống

nhất, liên tục và đạt hiệu quả.

- Bộ phận tài chính kế tốn: Thực hiện cơng tác kế tốn tài chính đối với hoạt

động kinh doanh của cơng ty và kế tốn tài chính văn phòng cơng ty, chức năng giámKhóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội30Khoa: Kế toán - Kiểm toánđốc, phân phối và tổ chức luân chuyển vốn. Tổ chức kiểm tra công tác kế toán, kiểm

tra quyết toán và kiếm tra việc sử dụng vốn và tài sản của công ty. Đồng thời phụ

trách vấn đề nhân sự, chấm công nhân viên và tuyển dụng nhân sự mới.

- Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh:

Thực hiện các quy trình về quản lý chất lượng sản phẩm theo các quy định của

nhà nước ban hành. Tuân thủ các pháp lệnh nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm, an

tồn lao động trong q trình sản xuất kinh doanh. Đôn đốc, nhắc nhở người lao động

thực hiện đúng các quy trình an tồn vệ sinh trong q trình lao động sản xuất. Chịu

trách nhiệm trước Giám đốc về chất lượng mẫu hàng hóa sản phẩm đã qua kiểm tra,

đạt yêu cầu. Phối hợp cùng các phòng ban tổ chức các khóa ngắn hạn tập huấn cho cán

bộ cơng nhân viên về an toàn chất lượng, về sinh thực phẩm.

- Phân xưởng sản xuất gồm có cá tổ thực hiện các công việc cụ thể:

+ Tổ may: May hàng hóa theo yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật của từng đơn hàng.

+ Tổ cắt là: Cắt bán thành phẩm cung cấp cho chuyền may, là thành phẩm sau

khi chuyền may hồn thành cơng việc.

+ Tổ kỹ thuật: Thực hiện các công việc giám sát, dải chuyền, kiểm tra kỹ thuật

may tại các công đoạn

+ Tổ QC: Thực hiện các công đoạn kiểm hàng hóa theo tài liệu kỹ thuật, đóng gói

theo quy cách yêu cầu, chuyển xếp lên xe theo yêu cầu xuất bán hàng.

2.1.4. Đặc điểm công tác kế tốn của Cơng ty TNHH May xuất khẩu Hải Đăng

2.1.4.1. Mơ hình tổ chức bộ máy kế tốn

Phòng kế tốn của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc kết hợp chặt chẽ

giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, đảm bảo các mặt kế toán này được tiến hành

song song với việc sử dụng số liệu kiểm tra được thường xuyên. Vì vậy, tạo điều kiện

thúc đẩy các mặt kế toán được tiến hành kịp thời, phục vụ nhạy bén các yêu cầu quản

lý, đảm bảo số liệu chính xác, tiến độ cơng việc được thực hiện đồng đều ở tất cả các

phần kế toán.

-Bộ phận kế tốn của doanh nghiệp có nhiệm vụ sau:

+ Đơn đốc kiểm tra và thu nhận đầy đủ kịp thời các thơng tin kinh tế của doanh

nghiệp.Khóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 1.1 Bảng các chỉ tiêu tài chính 3 năm gần đây ( đvt đồng)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×