1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Do đặc thù ngành may mặc, số lượng lao động nữ trong công ty luôn chiếm ưu thế hơn số lượng lao động nam. Có sự khác biệt như vậy là do đặc điểm kinh doanh của công ty, công ty cần nhiều lao động biết nghề may, có khả năng và kỹ thuật tốt hơn trong công v

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (7.09 MB, 72 trang )


Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội38Khoa: Kế tốn - Kiểm toán2.2.1.2. Quỹ tiền lương

- Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là tồn bộ tiền lương tính theo cơng nhân viên

của doanh nghiệp, do doanh nghiệp quản lý chi trả lương.

Quỹ tiền lương bao gồm:

+ Tiền lương thời gian, tiền lương tính theo sản phẩm.

+ Tiền lương trả cho người lao động sản xuất ra sản phẩm hỏng trong phạm vi

chế độ quy định.

+ Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên

nhân khách quan trong thời gian điều động công tác làm nghĩa vụ theo chế độ quy

định, thời gian nghỉ phép, thời gian đi học.

+ Tiền thưởng:

Căn cứ vào tình hình kết quả kinh doanh, công ty xây dựng định mức thưởng ở

các năm là khác nhau. Vào các ngày lễ như 30/04, 1/5, 2/9,... thì cơng ty sẽ thưởng cho

nhân viên của công ty mỗi dịp lễ là 200.000đ / người. Vào cuối mỗi năm cơng ty có

chính sách thưởng cho người lao động và định mức thưởng thấp nhất mỗi năm là

1.000.000đ / người. Định mức tiền thưởng cuối Năm 2017 như sau:Thời gian làm việc của công

nhân

Dưới 1 năm

Từ 1 năm đến dưới 2 năm

Từ 2 năm đến dưới 3 năm

Từ 3 năm đến dưới 4 năm

Từ 4 năm đến dưới 5 năm

Từ 5 năm đến dưới 6 năm

Từ trên 6 nămMức thưởng (đồng)

1.050.000

1.300.000

1.600.000

2.000.000

2.500.000

3.100.000

4.000.000+ Các loại phụ cấp như : Phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động, phụ cấp làm

đêm, phụ cấp làm thêm giờ, phụ cấp độc hại.

2.2.1.3. Các hình thức trả lương

Có thể nói, một phương thức trả lương tối ưu là phương thức được hầu hết nhân

viên tán thưởng, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của cơng ty. Tùy thuộc vào

Khóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội39Khoa: Kế toán - Kiểm toánhoạt động kinh doanh riêng biệt mà mỗi cơng ty sẽ có hình thức trả lương khác nhau.

Dưới đây là hình thức trả lương mà Công ty TNHH May xuất khẩu Hải Đăng đang áp

dụng:

 Hình thức trả lương theo thời gian

Tiền lương theo thời gian là hình thức tiền lương trả cho người lao động căn cứ

vào hệ số lương và thời gian làm việc thực tế, không xét đến thái độ lao động và kết

quả cơng việc hồn thành.

Lương cơ bản của tháng = Mức lương cơ bản × HSL

Chế độ lương đối với người nghỉ việc:

+ Nếu nghỉ họp, đi cơng tác, đi thực tế thì hưởng 100% lương.

+ Nếu nghỉ ốm, con ốm thì được hưởng 75% lương.

+ Nếu nghỉ đi học ( công ty cử đi học ) thì được hưởng 70% lương.

2.2.2. Kế tốn chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương

2.2.3.1. Kế tốn chi tiết tiền lương

*Tài khoản sử dụng:

* Tài khoản sử dụng:TK 334 - phải trả công nhân viên* TK 334 phản ánh các khoản phải trả CNV và tình hình thanh tốn các khoản

đó (gồm: Tiền lương, tiền thưởng, BHXH và các khoản thuộc thu nhập của CNV .

* Các chứng từ hạch toán tiền lương:

Mẫu số 01a - LĐTL - Bảng chấm công

Mẫu số 01b - LĐTL - Bảng chấm công làm thêm giờ

Mẫu số 02 - LĐTL - Bảng thanh toán tiền lương

Mẫu số 03 - LĐTL - Bảng thanh toán tiền thưởng

Mẫu số 06 - LĐTL - Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Mẫu số 10 - LĐTL – Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Mẫu số 11 - LĐTL – Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hộiKhóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà NộiKhóa luận tốt nghiệp40Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội41Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnBiểu mẫu 2.1: Hợp đồng lao độngKhóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà NộiKhóa luận tốt nghiệp42Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

×