1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Tổ chức nhân lực trên công trường

I. Tổ chức nhân lực trên công trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

NHÀ THẦUBCH Công trường

( Chỉ huy trưởng )Ban Kiểm tra chất

lượng ( KCS )Kế tốn cơng

trườngKỹ sư giám sát

chun ngànhĐội thi công cơ

giới số 1Kỹ sư trưởng

thi côngKỹ sư giám sát

chuyên ngànhĐội xây lắp số 1Vật tư công

trườngKỹ sư giám sát

chuyên ngànhĐội xây lắp số 2a. Tổ chức bộ máy gián tiếp:

- Chỉ huy trưởng cơng trình: 01 kỹ sư thủy lợi - Kinh nghiệm từ 5 năm công

tác trở lên và đã làm chỉ huy trưởng ít nhất 2 cơng trình tương tự gói thầu.

- Kỹ thuật thi cơng thủy lợi trực tiếp: 02 Kỹ sư thủy lợi - Kinh nghiệm từ 5

năm công tác trở lên và đã thi cơng ít nhất 2 cơng trình tương tự gói thầu.

- Phụ trách an toàn lao động: 01 cán bộ có chứng chỉ an tồn lao động – vệ

sinh lao động và có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên và đã phụ trách ít nhất 2 cơng

trình tương tự gói thầu.

- Thủ kho vật tư: 01 trung cấp kế tốn vật tư, kinh nghiệm 4 năm cơng tác.

- Kế tốn cơng trình: 01 trung cấp tài chính kinh nghiệm 4 năm.

Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số ….- Đội trưởng đội máy thi công: Đã trải qua 3-5 năm kinh nghiệm lái máy thi

công .

b. Lực lượng lao động trực tiếp:

- Lực lượng lao động trực tiếp được căn cứ vào khối lượng xây lắp cơng

trình và tính chất của từng thành phần cơng việc cũng như tiến độ thi công, thời tiết

để định biên đủ số lượng, bậc thợ đảm bảo thi công đúng kỹ thuật, mỹ thuật, tiến

độ đề ra cụ thể định biên như sau:

- Tổng nhân công thường trú tại công trường: 90 cơng nhân và phân ra nhóm

cơng nhân.

Thời gian làm việc 8h/ca và ngày làm việc từ 1 đến 2ca.

Tuần làm việc 7 ngày và tháng làm việc 28 ngày.

Thành lập ban chỉ huy công trường do 01 kỹ sư chuyên ngành thủy lợi trên 5

năm kinh nghiệm trong thi công xây dựng cơng trình giao thơng và thủy lợi đã thi

cơng nhiều cơng trình tương tự như gói thầu này về tính chất, qui mơ và giá trị và

có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm chỉ huy trưởng công trình.

- Cán bộ kỹ thuật thi cơng gồm: 02 kỹ sư chun ngành thuỷ lợi có thời gian

cơng tác thi cơng cơng trình giao thơng và thủy lợi từ 3 năm trở lên, có kinh

nghiệm trong cơng tác ở vị trí tương tự 3 năm trở lên.

- Dội trưởng đội thi công gồm: 02 Trung cấp chuyên ngành thuỷ lợi có thời

gian cơng tác thi cơng cơng trình giao thơng và thủy lợi từ 2 năm trở lên, có kinh

nghiệm trong cơng tác thi cơng cơng trình tương tự.

- Cán bộ phụ trách vật liệu: Nhà thầu chúng tôi bố trí 01 cán bộ phụ trách có

thời gian kinh nghiệm trên 5 năm trong lĩnh vực thủy lợi và có thời gian cơng tác

trên 5 năm ở vị trí tương tự.

- Cán bộ phụ trách trắc đạc: Nhà thầu chúng tơi bố trí 01 cán bộ chun

ngành trắc đạc phụ trách, có thời gian kinh nghiệm trên 5 năm trong lĩnh vực đo

đạc và có thời gian cơng tác trên 5 năm ở vị trí tương tự.

- Cán bộ kế tốn, thống kê, an tồn lao động: Đại học kế tốn tài chính 01

người, trung cấp thống kê 01 người, trung cấp lao động tiền lương phụ trách an

toàn: 01 người có kinh nghiệm trong cơng tác ở vị trí tương tự 5 năm trở lên.

- Cán bộ phụ trách thiết bị: Nhà thầu chúng tơi bố trí 02 cán bộ phụ trách có

thời gian kinh nghiệm là 5 năm trong lĩnh vực thiết bị và có thời gian cơng tác ở vị

trí tương tự là 3 năm.

- Lực lượng thi cơng. Bố trí 02 đội thi cơng phần xây lắp mỗi đội khoảng 30

người (15 công nhân xây lắp + 5 lao động phổ thông) chuyên thi công các cơng

trình thủy lợi đảm nhiệm thi cơng. 01 đội thi công cơ giới khoảng 10 người (5 công

nhân kỹ thuật 5 lao động phổ thông) huy động đầy đủ thiết bị đầy đủ theo yêu cầu

để chủ động trong quá trình thi cơng.

- Ngồi ra chúng tơi sẽ hợp đồng thêm lao động phổ thông ở các vùng lân

cận của địa phương để phục vụ thi công khi cần thiết để đẩy nhanh tiến độ hồn

thành của gói thầu một cách chủ động.

c. Quản lý nhân lực:

- Thực hiện tốt việc đăng ký tạm trú, tạm vắng với chính quyền sở tại.

- Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn thi công.

Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số ….- Lập nội quy cơng trường và nội quy công trường lao động, tổ chức cho

công nhân học tập nghiêm túc.

- Nhà ở của công nhân được làm riêng biệt không nằm trong phạm vi cơng

trình để tiện quản lý, và vệ sinh chung.

II. Thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường

Điều hành tổ chức thi cơng cơng trình. Thành lập ban chỉ huy cơng trường,

thành lập ban chỉ huy công trường gồm:

Chỉ huy truởng công trường - Truởng ban chỉ huy công trường.

Kỹ sư giám sát thi công hiện trường – Kỹ thuật thi công.

Cán bộ kỹ thuật thi công - Đội trưởng các đội thi công.

Bộ phận kế hoạch - vật tư - thiết bị.

Ban an tồn lao động - Vệ sinh mơi trường, y tế.

1. Trách nhiệm của Ban chỉ huy công trường:

1.1. Quản lý kỹ thuật hiện trường:

Kỹ sư trưởng cùng với kỹ sư thi công trực tiếp nghiên cứu chi tiết hồ sơ thiết

kế - bản vẽ thi công điều tra, khảo sát, thực địa tỉ mỉ mặt bằng công trình.

Nghiên cứu tổng tiến độ thi cơng đã được phê duyệt

Đề xuất , thiết kế chi tiết biện pháp kỹ thuật thi công xây dựng, tiến độ thi

công chi tiết cho từng bộ phận, như cầu cung ứng vật tư, thiết bị, nhân lực trình độ

chun mơn, bậc thợ phù hợp đảm bảo tiến độ thi công thực hiện đúng kế hoạch đã

đề ra.

Phát hiện sớm những chi tiết bất hợp lý giữa thiết kế và thực địa , phối hợp

với tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, cơ quan của chủ đầu tư đề ra biện pháp sử lý

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

Kiểm tra đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện xây lắp các hạng mục cơng

trình đúng quy trình , vi phạm đảm bảo chất lượng sản phẩm và đúng tiến độ đề ra.

1.2 Giám sát kỹ thuật hiện trường:

Kỹ sư KCS cùng các cán bộ kỹ thuật thường xuyên có mặt tại hiện trường

trong q trình tổ chức thi công hướng dẫn giám sát công tác xây lắp đúng thiết kế,

đúng kế hoạch tiến độ đã đề ra.

Thường xuyên báo cáo cụ thể diễn biến công tác tổ chức thi cơng từng ngày

cho trưởng ban chỉ huy cơng trình, để hội thảo kịp thời sử lý những tác động sấu

ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng cơng trình.

1.3. Đội trưởng đội thi công:

- Tổ chức đơn vị thi công đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng.

- Phối hợp chặt chẽ với các cán bộ kỹ thuật, kỹ sư giám sát thực hiện tốt

chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện.

- Nghiêm túc thực hiện mọi biện pháp thi cơng, các quy trình kỹ thuật - quy

phạm áp dụng cho từng công tác, tạo nên sản phẩm đạt chất lượng cao.

- Đôn đốc giám sát các thành viên trong đội thực hiện mọi nội quy, quy chế

của cơng trình.

1.4. Trách nhiệm của chỉ huy trưởng công trường:

- Chịu trách nhiệm chính về chất lượng, tiến độ thi cơng cơng trình.

Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số ….- Quan hệ mật thiết với cơ quan đầu tư , đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết

kế phối hợp điều hành, đôn đốc tổ chức sản xuất trên cơng trình đảm bảo chất

lượng đúng tiến độ kế hoạch đã được phê duyệt.

- Biết phát huy nội lực tinh thần sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng

xuất lao động của tập thể cán bộ kỹ thuật, công nhân trên cơng trình.

- Biết tổ chức cơng trường thi cơng một cách khoa học hợp lý, có khả năng

điều chỉnh các nội dung công việc một cách tuần tự phù hợp với điều kiện thực tế

trên cơng trình.

2. Mối quan hệ giữa trụ sở chính và Ban chỉ huy cơng trình

Trụ sở chính là tổ chức đầu não chỉ đạo thi cơng cơng trình đã đăng ký với

chủ đầu tư.

2.1 Giám đốc điều hành:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ đầu tư trong quá trình thực

hiện hợp đồng giao, nhận thầu xây lắp cơng trình đã ký kết.

- Thành lập ban chỉ huy cơng trình, phân giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho

từng phòng, ban cơ quan chức năng phối hợp đảm bảo thi cơng cơng trình đúng

tiến độ, đúng thiết kế đảm bảo chất lượng.

- Thường xuyên đơn đốc, giải quyết mọi khó khăn gây ách tắc cản trở tới

tiến độ thi cơng, chất lượng cơng trình.

2.2. Phó giám đốc điều hành:

- Là người thay thế giải quyết mọi công việc được giám đốc điều hành phân

công.

2.3. Phòng kế hoạch - kỹ thuật - KCS:

- Xây dựng tiến độ kế hoạch thi công chi tiết thực hiện theo hợp đồng giữa

công ty với cơ quan chủ đầu tư.

- Lên phương án tập trung nhân lực, thiết bị thi công, xe máy, nhiên vật liệu

huy động cho công trình nhanh chóng, hiệu quả.

- Thành lập ban KCS thường xun giám sát, kiểm tra kiểm định chất lượng

cơng trình.

- Hỗ trợ ban chỉ huy cơng trình giải quyết mọi khó khăn về biện pháp kỹ

thuật thi cơng.

2.4. Phòng kế tốn tài chính:

- Chịu trách nhiệm cung cấp kịp thời vốn, vật tư nhiên liệu đảm bảo cơng

trình thi cơng đúng tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt.

III. Tổ chức mặt bằng cơng trường

1. Bố trí mặt bằng thi cơng

Qua nghiên cứu địa hình khu vực xây dựng cơng trình nhà thầu chúng tơi

cam kết đảm bảo tổ chức mặt bằng công trường đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Văn phòng Ban chỉ huy cơng trường dự kiến được đặt gần vị trí cụm đầu

mối cách khoảng 300m phía vai tả để thuận lợi cho cơng tác điều hành thi công

công trường cũng như làm việc với các ban ngành liên quan.

Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số ….- Lán trại nhân cơng và kho vật tư vật liệu thi công cụm đầu mối được đặt

gần ban chỉ huy cơng trình.

- Trên tuyến kênh chính tả cứ 1Km chọn 01 vị trí mặt bằng thuận lợi dùng

máy san gạt bằng phẳng để xây dựng lán trại và kho bãi phục vụ cho công tác thi

cơng kênh chính tả và các kênh cấp 1.

- Trên tuyến kênh chính hữu chọn 01 vị trí mặt bằng thuận lợi ở giữa tuyến

dùng máy san gạt bằng phẳng để xây dựng lán trại và kho bãi phục vụ cho cơng tác

thi cơng kênh.

Lán trại gồm:

+ Phòng làm việc tại hiện trường của Ban chỉ huy công trường.

+ Nhà ở của công nhân.

+ Xây dựng các nhà kho, các bải tập kết vật tư, vật liệu, thiết bị máy móc

phục vụ cho thi cơng cơng trình.

+ Mặt bằng để thi cơng các cấu kiện đúc sẵn.

+ Xây dựng phòng thí nghiệm hiện trường, trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ

thí nghiệm kiểm tra chất lượng thi cơng.

- Tất cả thiết bị, nhân lực, vật liệu, xe máy, máy móc thi cơng được huy động

đến cơng trường đầy đủ trước khi khởi cơng.

- Ngồi ra chúng tơi lập một ban chỉ đạo gián tiếp tại trụ sở Công ty. Bộ

phận này sẽ kết hợp với ban chỉ huy công trường cùng giải quyết các vấn đề thi

công nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

* Kho chứa vật tư thiết bị:

- Nhà thầu bố trí một kho chứa vật tư, thiết bị gần ban chỉ huy công trường

để thuận tiện trong q trình thi cơng các hạng mục. Ngồi ra khi thi cơng tuyến

kênh và các hạng mục cơng trình trên kênh, chúng tơi bố trí các kho chứa vật tư

theo tuyến khoảng 500-1000m một kho để tiện lợi trong việc bảo quản và vận

chuyển ra công trường.

* Bãi vật liệu:

- Nhà thầu bố trí bãi vật liệu tập trung tại cụm đầu mối để thuận lợi cho công

tác trung chuyển vật tư, vật liệu thi công cụm đầu mối và các tuyến kênh, các cơng

trình trên kênh, trên dọc các tuyến kênh chọn vị trí phù hợp bố trí các bãi vật liệu

để thuận tiện trong quá trình thi công. Do mặt bằng thi công kéo dài Nhà thầu sẽ có

biện pháp cung cấp vật liệu hợp lý sao cho vật liệu tại công trường luôn đầy đủ

đảm bảo cơng trình thi cơng liên tục.

* Các hạng mục phụ trợ:

- Bố trí hai khu vệ sinh di động tại cơng trường.

- Tại các vị trí thuận lợi đều bố trí thùng rác, tránh tình trạng vứt rác bừa bãi

trên hiện trường. Mỗi tuần hai lần được chuyển ra khỏi công trường.

1.1. Tổng mặt bằng công trường xây dựng: Được bố trí phù hợp theo quy

định, phù hợp với địa điểm xây dựng, diện tích mặt bằng cơng trường, điều kiện

khí hậu tự nhiên nơi xây dựng, đảm bảo thuận lợi cho cơng tác thi cơng, an tồn

cho người, máy và thiết bị trên công trường và khu vực xung quanh chịu ảnh

hưởng của thi công xây dựng.

Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số ….1.2. Vật tư, vật liệu: Được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đúng quy định.

Không để các vật tư, vật liệu và các chướng ngại vật cản trở đường giao thơng,

đường thốt hiểm, lối ra vào chữa cháy. Kho chứa vật liệu dễ cháy, nổ khơng bố trí

gần nơi thi cơng và lán trại. Vật liệu thải được dọn sạch, đổ đúng nơi quy định. Hệ

thống thốt nước phải thường xun được thơng thốt bảo đảm mặt bằng công

trường luôn khô ráo.

1.3. Biển báo: Trên cơng trường phải có biển báo theo quy định. Tại cổng

chính ra vào phải có sơ đồ tổng mặt bằng công trường, treo nội quy làm việc. Các

biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn phải được phổ biến và công khai

trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm

trên cơng trường như hố trụ cầu treo có rào chắn, biển cảnh báo và hướng dẫn đề

phòng tai nạn; ban đêm phải có đèn tín hiệu.

1.4. An tồn về điện:

- Hệ thống lưới điện động lực và lưới điện chiếu sáng trên cơng trường phải

riêng rẽ; có cầu dao tổng, cầu dao phân đoạn có khả năng cắt điện một phần hay

tồn bộ khu vực thi cơng;

- Người lao động, máy và thiết bị thi công trên công trường phải được bảo

đảm an toàn về điện. Các thiết bị điện phải được cách điện an toàn trong quá trình

thi cơng xây dựng;

- Những người tham gia thi cơng xây dựng phải được hướng dẫn về kỹ thuật

an toàn điện, biết sơ cứu người bị điện giật khi xảy ra tai nạn về điện.

1.5. An toàn về cháy, nổ:

- Thành lập ban chỉ huy phòng chống cháy, nổ tại cơng trường, có quy chế

hoạt động và phân cơng, phân cấp cụ thể;

- Lập Phương án phòng chống cháy, nổ theo quy định. Nhà thầu tổ chức tổ

phòng chống cháy, nổ, có phân cơng, phân cấp và kèm theo quy chế hoạt động;

- Trên cơng trường bố trí đầy đủ các thiết bị chữa cháy cục bộ. Tại các vị trí dễ

xảy ra cháy phải có biển báo cấm lửa và lắp đặt các thiết bị chữa cháy và thiết bị báo

động, đảm bảo khi xảy ra cháy kịp thời phát hiện để ứng phó;

2. Giải pháp thốt nước, giao thơng trên cơng trường:

* Giải pháp tiêu thốt nước:

- Xây dựng các hố tự hoại và các cơng trình thốt nhỏ. Không tháo nước thải

từ các hố tự hoại trực tiếp vào nước mặt.

- Bố trí các cơng trình thi cơng tạm cách xa các hố thu nước ít nhất là 50m.

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công sẽ không thải trực tiếp ra sông,

suối tự nhiên.

- Các cơng trình thốt nước sẽ được thường xun kiểm tra, nạo vét đảm bảo

hoạt động tốt.

- Kiểm tra thường xun các thiết bị, máy móc để ngăn ngừa rò rỉ xăng dầu.

Việc thay dầu nhớt chỉ được tiến hành trong khu vực bảo dưỡng.

- Nước thoát ra từ các khu vực bảo dưỡng xe, khu vực sửa chữa máy móc và

vũng nước rửa bánh xe được đi qua bộ phận thu dầu trước khi thải vào tự nhiên.

Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số ….- Thực hiện nghiêm biện pháp để bảo đảm tiêu, thốt nước, khơng gây ngập

úng, ô nhiễm môi trường tại mặt bằng thi công và khu vực; không được để vật liệu,

cấu kiện, phế thải xây dựng che lấp hệ thống thoát nước;

- Bố trí khu vệ sinh tạm thời trong suốt quá trình thi cơng cơng trình đảm bảo

khơng làm mất mỹ quan và không làm ảnh hưởng môi trường xung quanh;

- Kiểm tra việc thu gom phế thải xây dựng đảm bảo điều kiện vệ sinh môi

trường và đảm bảo giao thông. Sau khi kết thúc xây dựng phải chuyển hết vật liệu

thừa, phế thải và sửa chữa xong những chỗ hư hỏng của các cơng trình khác trong

khu vực xây dựng do q trình xây dựng gây ra.

* An tồn giao thông:

- Trong suốt thời gian thi công các hạng mục phải có biện pháp đảm bảo

giao thơng để giao thơng được thơng suốt an tồn và khơng ách tắc giao thơng.

- Có nhiều biện pháp để đảm bảo giao thông.

+ Thiết lập hệ thống báo hiệu, rào chắn bằng cọc gỗ được sơn đỏ, trắng và

dây thừng tại các hạng mục cơng trình. Điểm đầu, điểm cuối và dọc tuyến của

cơng trình đều phải cắm các loại biển báo hiệu công trường, cắm biển báo hạn chế

vận tốc tại các vị trí tuyến cơng trình giao với tuyến đường giao thơng. Khi tiến

hành đào các hố móng phải đặt các biển báo hiệu nguy hiểm, biển báo hướng

tránh.

+ Thành lập nhóm điều khiển giao thơng.

3. Phòng chống lụt bão cho cơng trình trong q trình thi cơng:

Nhà thầu chúng tơi lập ban chỉ huy phòng chống lụt bão cho cơng trình.

Thành phần: giám đốc cơng ty – trưởng ban PCLB; Chỉ huy trưởng cơng trình –

phó ban; các đội trưởng – thành viên. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão có trách

nhiệm điều hành việc phòng chống lụt bão trong q trình thi cơng nhằm đảm bảo

tiến độ và chất lượng cơng trình, giảm thiệt hại cho nhà thầu thi công trong mùa

mưa bão.

4. Bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị:

* Biện pháp đảm bảo an ninh trật tự công trường:

- Trước khi tiến hành thi công nhà thầu chúng tôi sẽ làm việc với cơng an xã

đăng kí tạm trú cho tất cả công nhân thi công trên công trường để tiện quản lí cho

địa phương và tránh tình trạng các đối tượng xấu trà trộn vào công trường gây mất

trật tự công trường và khu vực xung quanh.

- Cổng ra vào công trường có bố trí bảo vệ trực 24/24 đảm bảo chỉ những

người có nhiệm vụ thi cơng mới được ra vào cơng trường.

- Xung quanh cơng trường có điện chiếu sáng bảo vệ vào ban đêm.

- Trước khi tiến hành khởi công chúng tôi sẽ làm biển báo cho nhân dân

trong khu vực biết được tên cơng trình quy mơ tính chất cơng trình và những tác

động khi thi cơng có thể ảnh hưởng đến mơi trường xung quanh.

* Quản lý nhân lực:

- Thực hiện tốt việc đăng ký tạm trú tạm vắng với chính quyền sở tại.

- Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn thi công.

Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số ….- Lập nội quy cơng trường và nội quy an toàn lao động, tổ chức cho công

nhân học tập và thực hiện nghiêm túc.

- Nhà ở của công nhân đựơc làm riêng biệt ở đầu hoặc cuối tuyến, không

nằm trong phạm vi công trường để tiện việc quản lý và vệ sinh công nghiệp.

* Quản lý máy móc thiết bị.

- Tồn bộ các máy móc thiết bị liên quan đến hoạt động thi công đều được

lập danh mục theo dõi và tổ chức bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo phục vụ kịp thời

cho thi công.

- Việc quản lý và điều phối máy móc trên cơng trường được thực hiện bởi

chính chuyên viên quản lý máy móc thiệt bị, các cán bộ thao tác vận hành đều phải

tuân thủ nghiêm túc các quy định về vận hành đối với từng loại máy móc thiết bị

cụ thể.

- Các loại máy móc thiết bị sử dụng đều có các giải pháp dự phòng thay thế

để khơng ảnh hưởng đến tiến độ thi cơng khi có sự cố.

5. Biện pháp đảm bảo an tồn cơng trình liền kề:

- Để bảo đảm an tồn cho các cơng trình liền kề cũng như làm cơ sở để giải

quyết tranh chấp phát sinh (nếu có) giữa chủ sở hữu và với nhà thầu cơng trình này,

trước khi phá dỡ cơng trình cũ hoặc trước khi thi cơng xây dựng có ảnh hưởng đến

các cơng trình khác của nhân dân trong khu vực hoặc các cơng trình hạ tầng kỹ

thuật khác trong khu vực xây dựng, nhà thầu chủ động phối hợp với các chủ cơng

trình liền kề kiểm tra hiện trạng các cơng trình liền kề. Nội dung kiểm tra hiện

trạng cơng trình liền kề bao gồm: tình trạng lún, nghiêng, nứt, thấm dột và các biểu

hiện bất thường khác của công trình liền kề. Kết quả kiểm tra hiện trạng được thể

hiện bằng văn bản hoặc bằng ảnh, bằng phim. Khi cần thiết, tiến hành đo đạc và

đánh dấu các biểu hiện hư hỏng trên bề mặt cơng trình để có cơ sở theo dõi.

- Khi dự kiến các cơng trình lân cận có thể bị hư hại do việc xây dựng cơng

trình gây nên, nhà thầu chủ động kiểm tra hiện trạng các cơng trình lân cận này và

có biện pháp giải quyết hợp tình hợp lý.

- Nhà thầu thỏa thuận với các chủ cơng trình liền kề, lân cận để họ tự kiểm

tra hiện trạng cơng trình của mình khi có biểu hiện ảnh hưởng do xây dựng cơng

trình.

- Kết quả kiểm tra hiện trạng phải được sự thống nhất giữa nhà thầu với các

chủ các cơng trình liền kề có sự chứng kiến của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã

hoặc của đại diện thôn khi cần thiết.

6. Bảo vệ các cơng trình hạ tầng, hoa màu, lúa, cà phê … xung quanh:

Trong q trình thi cơng đào đắp đất, vận chuyển, trung chuyển vật liệu. nhà

thầu luôn quan tâm đến việc hạn chế thấp nhất thiệt hại đến các cơng trình hạ tầng,

hoa màu, lúa, cà phê … xung quanh của nhân dân nằm ngoài khu vực đền bù.

Trong trường hợp bất khả kháng do lỗi của nhà thầu chúng tơi có trách nhiệm đền

bù thỏa đáng do lỗi của nhà thầu gây ra.

7. An toàn cho dân cư xung quanh công trường:

* Tiếng ồn

Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số ….- Các cơng việc thi cơng qua khu vực dân cư trong vòng 100m được hạn

chế, chỉ tiến hành trong khoảng thời gian từ 6h đến 18h.

- Ngừng hoạt động của tất cả các máy có động cơ khơng dùng đến trong một

khoảng thời gian nhất định.

- Những thiết bị và máy hạng nặng được sử dụng ở trạng thái tốt để giữ cho

độ ồn ở mức tối thiểu.

- Nếu một số công đoạn thi cơng vào ban đêm thì chỉ được tiến hành những

loại việc ít gây tiếng ồn.

- Sử dụng tín hiệu ánh sáng để thay thế còi hoặc chng khi thi công ban

đêm qua khu vực dân cư.

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc và chỉ được vận hành các máy móc

hoạt động tốt.

- Nhà thầu sẽ làm hết sức mình để tránh xảy ra các khiếu nại do sự vượt quá

độ ồn ào cho phép trong khi công việc đang thực hiện.

* Chất thải:

- Đối với các chất thải sinh hoạt, cần phải gom rác vào thùng sau đó dọn đi.

Thùng rác có thể bằng kim loại hay bằng nhựa có nắp đậy.

- Để thu gom rác sinh họat, dùng xe tải chở rác, chở đất hay cốt liệu.

- Chất thải trong q trình thi cơng sẽ được chứa và tập kết trong khu vực đã

được quây lại. Khu vực chứa chất thải được Kỹ sư chấp thuận và đặt xa các khu

vực dân cư, nước mặt nước ngầm, khu vực ven bờ sơng.

- Nhà thầu sẽ phân tích các vật liệu xây dựng thải ra ở công trường để tạo

điều kiện tái sử dụng, tái chế hoặc đem để đúng nơi qui định.

- Nhà thầu sẽ ký Hợp đồng với Công ty môi trường địa phương để thu thập

và gom chất thải sinh hoạt.

- Có thể khử một số loại chất thải ngay tại công trường bằng cách chôn. Chổ

chôn chất thải được cơ quan chức năng địa phương xem xét, chấp thuận.

* Các hàng hóa nguy hiểm và hóa chất:

- Các sản phẩm dầu, dầu bơi trơn và các sản phẩm khác gây nhiễm phải

được cất trữ tại những chổ an tồn, xa dòng nước. Chổ cất trữ phải cách xa 200m

đến các dòng nước và vùng ẩm ướt. Chổ cất trữ không được nằm trong vùng bị

ngập lụt. Ngồi ra xét hướng gió chủ đạo cũng như các đặc trưng địa chất thủy văn.

- Bể chứa sản phẩm dầu mỏ được bao quanh bằng hào chứa sao cho khi xảy

ra sự cố tràn đổ sản phẩm thì chỉ nằm trong hào vây này.

- Chổ cất trữ phải được đánh dấu rõ để tránh xe cộ và thiết bị xây dựng va

chạm với bể chứa.

- Mọi bể chứa phải được đóng kín khi khơng dùng đến. Vật chứa trong bể

phải được lấy hết một cách an tòan khi kết thúc cơng trình.

- Trường hợp tràn đổ một sản phẩm gây ơ nhiễm, nhanh chóng chấm dứt

tràn đổ và khoanh vùng khống chế sản phẩm đã đổ, sau đó tiến hành thu hồi sản

phẩm và khử bỏ chất thải cũng như khôi phục lại địa điểm. Đối với sự cố trên đất

có thể khoanh vùng bằng cách đắp đê giữ chung quanh chất nhiễm hoặc đào hào.

Đối với trên nước có thể dùng các rào chắn nổi bằng rơm hay vật liệu hút.

Thuyết minh biện pháp thi công gói thầu số ….- Khi chất gây nhiễm đã được gom lại, tiến hành thu hồi nó bằng thiết bị sẵn

có như: những chất hút, thùng, bơm, xẻng…

- Đất bị nhiễm nếu có nguy cơ làm ơ nhiễm nước ngầm sẽ được lấy đi. Đất

này được để vào nơi an toàn và được cơ quan chức năng chấp thuận. Nếu khơng có

chổ an tòan thì đất ơ nhiễm phải được che bạt hay để trong nhà kho.

* Các biện pháp chống bụi:

- Kho vật liệu rời... ở trên công trường phải bố trí xa những nơi làm việc

khác và ở cuối hướng gió.

- Phun nước tưới ẩm vật liệu trong các q trình thi cơng phát sinh nhiều bụi

- Che đậy kín các xe vận chuyển vật liệu rời bằng bạt.

- Làm vệ sinh thường xuyên ăn ở: Trên công trường phải có đủ nhà tắm nơi

rửa cho cơng nhân, trang bị quần áo không cho bụi lọt qua, đặc biệt đối với các

cơng việc có nhiều bụi độc, phải dùng khẩu trang, kính bảo vệ mắt, mũi, mồm.

- Tránh khói độc khi đun nhựa đường bằng cách dùng xe tưới nhũ tương

chuyên dụng.

* Các biện pháp chống tiếng ồn và rung động:

- Làm giảm cường độ tiếng ồn phát ra từ các máy móc thi cơng.

- Sử dụng các dụng cụ phòng hộ cá nhân.

- Nghiên cứu các biện pháp làm giảm tác dụng có hại của tiếng rung động ở

nơi làm việc.

- Sử dụng các dụng cụ chống rung động cá nhân.

* Khơng khí:

- Trong q trình trộn bê tông, các biện pháp sau đây sẽ được sử dụng để

giảm thiểu tác động tới môi trường:

+ Thường xuyên làm sạch và tưới nước cho nơi đặt trạm trộn bê tông xi

măng, máy nghiền sàng đá và các khu vực phụ trợ để giảm thiểu phát bụi.

+ Trạm trộn khô sẽ được thực hiện trong khu vực được che kín hồn tồn và

được hút khơng khí tới các bộ lọc vải phù hợp.

+ Lắp đặt và vận hành hệ thống kiểm sốt ơ nhiễm khơng khí thích hợp bất

kỳ khi nào trạm trộn hoạt động.

+ Thường xuyên làm sạch và tưới nước cho máy trộn bê tông xi măng.

+ Tất cả các kho bãi chứa cát và cốt liệu trong khu vực trạm trộn có thể tích

lớn hơn 50m3 được che kín 3 chiều bằng các vách chắn cao hơn đống vật liệu.

+ Tất cả các nguồn phát thải và các thiết bị đi kèm được kiểm tra và duy tu

đều đặn.

+ Để tránh bụi, có thể tưới nước trên các đường đất, đường công vụ.

- Thiết bị phun nước sẽ được sử dụng trong khi bốc xếp vật liệu đào và các

khu vực đào, đắp, lượng nước tưới phù hợp, khơng gây sình, lún…

- Khi sử dụng các biện pháp đập bụi, không dùng dầu, tránh dùng muối và

các dung dịch muối ở gần sông.

- Đối với các cơng việc có liên quan tới cát thì nhà thầu sẽ chú ý tới tốc độ

và chiều gió để tránh cát bay về phía cơng trường hay khu dân cư, nhà ở.

Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số ….- Trong khi đổ hay vận chuyển những vật liệu cát, đá….nếu trong thấy cát

bụi bốc lên sẽ tìm cách khắc phục ngay, giảm chiều cao đổ các vật liệu xuống.

- Xi măng và các vật liệu hạt mịn được đưa đến được chứa trong bao kín

đảm bảo khơng ảnh hưởng đến môi trường trong giới hạn cho phép.

- Không được đốt các chất thải ở ngoài trời trừ đốt cành, cây và lá khô.

- Các phương tiện rửa bánh xe được đặt tại mọi lối ra ngồi cơng trường để

ngăn cản vật liệu bụi theo ra ngồi cơng trường và thải ra các đường cộng cộng.

Nước rửa được lắng khỏi bùn, cát và được làm sạch ít nhất mỗi tuần một lần.

- Tất cả các xe có thùng hở mà chở vật liệu phát sinh bụi đều được gắn các

tấm chắn xung quanh và phía sau. Các vật liệu không được cao hơn tấm chắn và

được che bằng một tấm vải nhựa sạch còn tốt.

- Tốc độ của các xe trong công trường không quá 15km/h để giảm việc

khuấy bụi trong công trường. Xe chở cát, đá khi đi qua đo thị, khu vực dân cư sẽ

phải có bạt che.

9. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công:

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng và thuận tiện cho việc quản lý điều hành

chung trên tồn cơng trường, cơng trường được tổ chức theo sơ đồ quản lý.

Ban chỉ huy công trường chịu trách nhiệm về quản lý giám sát tổ chức thi

cơng tồn cơng trường theo tiến độ đảm bảo chất lượng, giải quyết các mối quan

hệ giữa nhà thầu và kỹ sư giám sát trong quá trình thi công.

Tổ kỹ thuật giám sát giúp Ban chỉ huy công trường quản lý khối lượng, giám

sát chất lượng, tiến độ thi công đối với các tổ thi công và quản lý công nhân trực

tiếp thực hiện tốt các công việc được giao.

* Chuẩn bị về nhân lực:

Nhận biết đây là một cơng trình quy mơ tương đối lớn, u cầu về kỹ thuật

thi cơng cao, có ý nghĩa quan trọng, chúng tôi đã lựa chọn và chuẩn bị những cán

bộ, kỹ sư giỏi đầy kinh nghiệm, những cơng nhân có tay nghề cao, có ý thức trách

nhiệm kỷ luật tốt đã từng tham gia thi cơng trên các cơng trình chất lượng cao để

thi cơng xây dựng cơng trình.

Chúng tơi sẽ bố trí nhân lực trực tiếp quản lý và thi cơng trực tiếp dưới sự

giám sát của phòng kỹ thuật nhà thầu. Hàng ngày mỗi cán bộ kỹ thuật đều gửi về

ban chỉ huy công trường và nhà thầu để mọi công việc được giải quyết kịp thời,

hiệu qủa.

Công nhân được huy động tới làm việc cho công trường được bố trí ăn ở

trong phạm vi cơng trường và có các biện pháp đảm bảo an tồn và an ninh cho

cơng trường.

Mỗi hạng mục cơng trình chúng tơi sẽ bố trí 1 cán bộ quản lý và 2 cán bộ kỹ

thuật trở lên trực tiếp thi cơng cơng trình. Hàng ngày các cán bộ gửi báo báo về

ban chỉ huy cơng trường và phòng kỹ thuật cơng ty.

Họp giao ban mỗi tuần 1 lần vào sáng thứ 2 hàng tuần, trong mỗi cuộc họp

đều có đại diện của các bên liên quan.

Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số ….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Tổ chức nhân lực trên công trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×