Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Qui trình, qui phạm áp dụng:

Qui trình, qui phạm áp dụng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

I.

1234quy phạm

Vật liệu thí nghiệm - Quy trình thi cơng và nghiệm

thu:

Phép thử các chỉ tiêu cơ lý đất

- Khối lượng riêng (phương pháp sàng)

- Giới hạn chảy, giới hạn dẻo

- Khối lượng riêng

- Khối lượng thể tích

- Độ ẩm và độ hút nước

- Độ chặt tiêu chuẩn

- Tính nén lún (không nở hông)

- Sức chống cắt trên máy cắt phẳng

Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu đá

- Khối lượng riêng

- Khối lượng thể tích

- Độ hấp thụ nước của đá

- Thành phần cỡ hạt

- Hàm lượng hạt thoi dẹt

- Hàm lượng bùn đất

- Hàm lượng hữu cơ

- Cường độ chịu nén tức thời của đá

- Cường độ chịu nén bão hòa và hệ số hóa mềm

của đá22TCVN4198-95

22TCVN4197-95

22TCVN4195-95

22TCVN4202-95

22TCVN4196-95

22TCVN4201-95

22TCVN4200-95

22TCVN4199-95

22TCN57-84

22TCN57-84

22TCN57-84

22TCN57-84

22TCN57-84

22TCN57-84

22TCN57-84

22TCN57-84

22TCN57-84Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông xi măng

- Khối lượng riêng

- Độ sụt

- Khối lượng thể tích của BTXM

- Cường độ chịu nénTCVN 3112-93

TCVN 3106-93

TCVN 3108-93

TCVN 3118-93- Xác định cường độ của BTXM bằng súng bật nảyTCXD 162-97Phép thử vật liệu cát

- Khối lượng riêng

TCVN 339-86

- Khối lượng thể tích và độ xốp

TCVN 340-86

- Độ ẩm

TCVN 341-86

- Thành phần cỡ hạt và mô đuyn độ lớn

TCVN 342-86

- Hàm lượng chung bụi, bùn sét

TCVN 343-86

Việc giám sát kiểm tra được thực hiện thường xuyên trong quá trình thi công

- Kiểm tra giám sát công việc thi công các hạng mục:

- Kiểm tra cao độ và kích thước hình học của các kết cấu.

- Kiểm tra độ bằng phẳng bằng thước 3 m.

- Kiểm tra kích thước mặt cắt so với thiết kế.

- Kiểm tra chất lượng của các cơng trình khuất.

- Kiểm tra thiết bị thi cơng

Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số ….- Kiểm tra chất lượng vật liệu.

3. Biện pháp tổ chức - Quản lý: Thành lập tổ KCS chịu sự lãnh đạo trực

tiếp của phòng KCS cơng ty thành viên gồm :

+ Kỹ sư KCS ( Thuộc phòng KH-KT) cơng ty

: Tổ trưởng

+ Kỹ sư -Trưởng ban chỉ huy công truờng : Thành viên

+ Kỹ sư giám sát thi công

: Thành viên

+ Kỹ sư phụ trách bộ phận thí nghiệm

: Thành viên

4. Trang bị kỹ thuật kiểm tra tại hiện trường:

Số

Loại dụng cụ phục vụ thí

Tính năng Nước sản

Số

Chất

T.T

nghiệm tại hiện trường

nàng kỹ

xuất

lượng lượng

thuật

sử dụng

1 Máy kinh vĩ

Cao đạc

Nhật

01

Tốt

2 Máy thủy bình

Đo cao

Nhật

01

‘’

3 Khuôn lấy mẫu bê tông

Lấy mẫu

V.Nam

02

‘’

4 Cân kiểm tra độ sụt

KT độ sụt

5 Thước kẹp

KT chi tiết

‘’

01

‘’

6 Pan me‘’

01

‘’

7 Thước dây 50m‘’

01

‘’

8 Ni vô kỹ thuậtNhật

01

‘’

5. ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH

GIÁM ĐỐC CƠNG

TY

PHỊNG KCS CƠNG TYTỔ KCS

CƠNG TRƯỜNGBAN CHỈ HUY

CƠNG TRƯỜNGBỘ PHẬN THÍ NGHIỆMCÁC ĐỘI TRƯỞNG VÀ CÁC C.B.K.T ĐỘICÔNG TRƯỜNG5.1. Nhiệm vụ của tổ KCS công trường:

- Phối hợp chặt chẽ với kỹ sư tư vấn giám sát + tư vấn thiết kế nhằm tạo ra

sản phẩm đạt chất lượng cao. Giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghiêm túc các quy

Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số ….trình quy phạm thi công, nội dung của đồ án thiết kế trên công trường. Đo đạc, thí

nghiệm đảm bản chất lượng cơng trình. Đây là công tác thường xuyên, liên tục

được thực hiện trong suốt q trình tổ chức thi cơng.

- Cơng tác thí nghiệm nhằm xác định đảm bảo chất lượng cơng trình bao

gồm:

+ Lấy mẫu kiểm tra chất lượng vật liệu, Giám sát kiểm tra chỉ cho phép nhập

vào cơng trình những loại vật liệu đủ tiêu chuẩn .

+ Kiểm tra cấp phối các loại vật liệu, Lấy mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm

các cấu kiện

+ Kiểm tra tiêu chuẩn của các trang thiết bị thi công trên công trường, khả

năng đáp ứng phục vụ thực hiện kế hoạch tiến độ thi cơng đã đề ra.

+ Kiểm tra nền móng

+ Kiểm tra kích thước mặt cắt so với thiết kế

+ Kiểm tra chất lượng của các cơng trình khuất

+ Kiểm tra biện pháp thi cơng và an tồn lao động so với thiết kế tổ chức thi

cơng đã được trình duyệt .

5.2. Trách nhiệm của mỗi thành viên:

* Ban chỉ huy công trường: Người chịu trách nhiệm cao nhất là trưởng ban

chỉ huy cơng trường có trách nhiệm tổ chức điều hành bộ phận KCS, bộ phận thí

nghiệm, giám sát, quản lý chất lượng cơng trình đảm bảo các đơn vị thi cơng đúng

quy trình, quy phạm, đúng tiến độ, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, an tồn

trong lao động .

Phối hợp với cơ quan chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế tổ

chức nghiệm thu các sản phẩm xây lắp và xử lý mọi tình huống xảy ra trong quá

trình tổ chức thi cơng

* Bộ phận KCS: Có trách nhiệm quản lý chất lượng hiện trường, chất lượng

các loại sản phẩm, vật liệu đưa vào cơng trường, sản phẩm xây lắp hồn thành,

quản lý các chứng chỉ thí nghiệm, lập báo cáo gửi ban chỉ huy công trường, cơ

quan chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát. Đôn đốc thực hiện kế hoạch tiến độ thi

cơng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ghi nhật ký thi công công trường, tổng

hợp số liệu làm báo cáo ngày, báo cáo tuần, đệ trình kế hoạch thi cơng chi tiết của

giai đoạn tiếp theo .

* Bộ phận thí nghiệm: Có trách nhiệm lấy mẫu, bảo quản mẫu, thí nghiệm

xác định chính xác các chỉ tiêu cơ lý cuả các các loại vật liệu đưa vào công trường,

và các sản phẩm xây lắp hoàn thành , làm báo cáo gửi bộ phận KCS và ban chỉ huy

công trường .

* Các đội trưởng đội thi cơng và các cán bộ KT đội: Có trách nhiệm thực

hiện chính xác cẳc nhiệm vụ được ban chỉ huy công trường giao, xây dựng kế

hoạch tiến độ thi công chi tiết, biện pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm xây lắp,

biên pháp an tồn lao động, trình ban chỉ huy công trường để thực hiện. Phối hợp

cùng bộ phần thí nghiệm lấy mẫu các sản xây lắp kiểm tra chất lượng, chịu sự

giám sát tuyệt đối của bộ phận KCS, ghi nhật ký thi công chi tiết của từng hạng

mục, từng cơng việc được giao.

II. HỒN THIỆN, NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CƠNG TRÌNH:

Thuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số ….1. Cơng tác hồn thiện:

Kiểm tra tồn bộ các hạng mục cơng trình đã thi cơng, hồn thiện các hạng

mục còn thiếu sót, vệ sinh tồn bộ khu vực cơng trình, giải phóng mặt bằng và trả

lại hiện trạng như trước khi thi công. Được tiến hành khi các công tác xây dựng

các hạng mục cơ bản hoàn thành, bao gồm:

+ San trả lại mặt bằng cho địa phương

+ Dọn dẹp toàn bộ các vật liệu thừa đổ đi đến nơi quy định

+ Tháo dỡ những cơng trình phụ tạm phục vụ thi cơng để trả lại mặt bằng

cho địa phương

+ Di chuyển máy móc thiết bị, nhân lực ra khỏi cơng trường.

Hồn thiện tồn bộ các bản vẽ hồn cơng, các hồ sơ và tài liệu liên quan đến

việc thi cơng cơng trình.

Nghiệm thu bàn giao cơng trình: Sau khi đã hồn thành cơng tác dọn dẹp

công trường và thông qua ý kiến của kỹ sư TVGS, Chủ đầu tư . . . tiến hành mời

Hội đồng nghiệm thu và bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng.

2. Cơng tác nghiệm thu:

Trong q trình thi công công tác nghiệm thu ẩn dấu và nghiệm thu khối

lượng được thực hiện kịp thời phù hợp với yêu cầu thi công của đơn vị. Thực hiện

theo đúng quy trình, quy phạm của Bộ Giao thơng vận tải hiện hành, các chỉ dẫn

của kỹ sư TVGS,…trình tự theo đúng Quyết định số 46/2015/NĐ-CP của Chính

phủ về quản lý chất lượng và bảo trì cơng trình xây dựng.

Phối hợp với Chủ đầu tư và các cơ quan chức năng tiến hành cơng tác

nghiệm thu và bàn giao cơng trình cho đơn vị sử dụng.

III. CÔNG TÁC BẢO HÀNH:

- Chế độ bảo hành cơng trình được thực hiện theo quy chế bảo hành xây lắp

cơng trình áp dụng theo các quy định hiện hành.

- Thời gian bảo hành cơng trình là 12 tháng.

- Kinh phí bảo hành cơng trình là 5% giá trị thanh lý hợp đồng.

- Chế độ bảo hành cơng trình là trách nhiệm của doanh nghiệp xây dựng đối

với chủ đầu tư về chất lượng cơng trình trước pháp luật. Doanh nghiệp có trách

nhiệm sửa chữa bất kỳ hư hỏng nào do mình gây ra trong thời gian bảo hành.

- Sau 12 tháng bảo hành cơng trình khơng có sự cố hư hỏng, bên A cấp giấy

chứng nhận hết thời gian bảo hành cơng trình và gửi thơng báo cho ngân hàng tháo

khốn việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng của ngân hàng và gửi chi phí bảo hành cho

nhà thầu theo quy định của nhà nước ./.

Kon Tum, ngày ... tháng .... năm 2019

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ DỰ THẦUThuyết minh biện pháp thi cơng gói thầu số ….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Qui trình, qui phạm áp dụng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×