1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.01 MB, 104 trang )


y ằmện1,20

1,00

0,80ề DDD/100Linezolid

0,60Teicoplanin

Vancomycin0,40

0,20

0,0020142015201620172018tTình hình tiêu thụ vvtheo từthơng qua s li u DDD/100g l ợ g ti u thụ áhá g si h điều tr MRScủa toàn viện

ằ vệx t

T

Mặù đ đ ợ sử ụ g ở hiềuhá g si hi hỉ đ ợ đă26 v i li ez liáhá g si h có ph tá3.1.2.cXu h

trì h bày trxthế gi ihTr g gi i đhu g ó xu hg tă gg tei pl i và li ez li là h ivà sử ụ g t i bệ h việ tăt 24 – 2018, vcc24 v i tei pl i và t

y iầ b th y thế bởiụ gt ơ gt .

tg ti u thụ v

g hì htrt ụy i the tvà 426tg thá g tr

g gi i đạ 2

24 – 2018.

4 – 2018 đ ợy ằmện1

0,8

0,6ều DDD/0,4S0,2

0

201420152016t ut ụv2017t2018vệ– 2018.1

0,80,6V

y i

S= 9 ; p= 5 2

Khơ g ó xu h0,4

0,2g0

0122436. u ướ48t ut ụv60tvệ– 2018x t

Tr

hg gi i đg đ ợ2 4–2i hht ơ g ứ g là S = 9

3.1.3.cụ thể qu

p=x8 ti u thụ v5 2>

tết quả ủy i

iểủ t à việđ hMhô g thể hiệ xu– Kell v i áhỉ số5

t ụcccủ c câ2014 – 2018

Số liều DDDgàyệ h việ Th h Nhà tr g 5 ăviệủ vy iđ ợ trì h bày tr27ág bả ghlsà g trthuủ từng khoa lâm sàngli u DDD/100 ngày nằm việ

tr

ĐơSTT– 2018S DDD/ằĐơSTTS DDD/ằ1Hồi Sứ Tí h C4,079N iTg Hợp0,112G y0,9510U gbu0,103Ng i Thầ Ki h0,7611Khoa Tiêu Hóa0,094Cấp Cứu Ng i0,4812Kh0,075Thậ Tiết Niệu0,31136Kh0,3114KhThầ Ki h0,057Đơ Nguy0,1815N i Tiết & Cb h0,048Chấ Th ơ g0,1516Ng i T0,02hồi sứCấp Cứu N i

Đ t QuỵTihệ h Nghề Nghiệp0,06g Hợpx t

Kết quả phtí h ti u thụ h thấy vv t ơ g ứ g v i 2

vy iNg i thầsố hlsà g t à bệ h việhiều hất lầ l ợt là Kh

i h Xu hg sử ụ g vt à việ đ ợ thể hiệ tr g hì h5y i đ ợ sử ụ g há rHồi sứđơ vi (HSTC) G yy i the tg r i ở 6 đơó l ợ g ti u thụ

Hồi sứ và Khg thá g ủ b đơ vày s v i5t ut ụvk

– 2018trong

28sv tv ệnx t

Tr

vg gi i đ

y ihả sát KhS v i t à bệ h việh ả g 5 lầH i hHSTC luô là đơ v đứ g đầu về

số liều DDDl i ti u thụ vgàyviệứ đ ti u thụủ KhHSTC gấpy i gấp h ả g 4-5 lầ s v iứ ti uthụ ủ t à việ

Xu h

iễ trg ti u thụ vy i của khoa HSTC gi i đ24 – 2018 đ ợ biểug hì h 3.6.18

15

12

9

6

3

0

012u ướ2436t ut ụv4860của khoa ồ sứ tV

y i

S= - 29; p= 8459

Khơ g ó xu h

g– 2018x t

Xu h

t à việ

Mg ti u thụ vy iđều hô g thể hiệ xu h– Kell v i áhHSTC t ơ g tg đ ợi hhâvancomycin trên các bệ

Trong gi i đ

yigày; 6 hồ sơ bệ h á

Việ lết quả ủiểđ hều trị củ c ccch aều trị tại khoa H i s c tích cực, Bệnh viện Thanhạn 07/2017 – 12/2018.Nhàn trongthu đ ợụ thể qug ti u thụ ủhỉ số t ơ g ứ g là S = -29, p = 0,8459 > 0,05.3.2. Phân tích thực trạng sử dụng và hiệu quảhỉ đ h vh xu h727 – 12/2018, ó 179 bệ h hL i tr

h8 hồ sơ bệ h á đ

hu ghi4 hồ sơ bệ h á

ó;

và ph

ứu đ ợủ bệ h hhồ sơ bệ h áhơ g tìtí h

ơ tả ở hì h29điều tr t i Kh7ù gv

thấyHSTC đ ợ

y ighii

ứuPHẦN MỀM ỆNH VIỆN79 bệ h hPHÒNG KHTH- L i tr 4 bệ h á

ủ N ù g < gày

- 6 bệ h á h

ó

- bệ h á hơ g tì

thấyPHÒNG LƯU

TRỮ KHTH8 hồ sơ bệ h á

ồ lựa chọn m u nghiên cứuHình 3.7

3.2.1. Đ c

Đặ điểểm chung của mẫu nghiên c u

hu g ủu ghiứu đ ợ trì h bày trg bả g2 và.x t

Tu i ủ bệ h h

hgi i hiếtrgđ số (7u ghi

%) Cứu ó tru g v là 55 g Mứ đ

h u thể hiệ qu điể

điể

đếCù g điể

5 điể

Điểứu há

ặ gbv i tru g v là 67 tu iđầu ủ bệ h hặ g ủ bệ h hP CHE IIP CHE II điểđSOFgttrđếphả á hg

5 điểtru ghigệ hu ghi

ứu rất háv i tru g bì h là 8 5ứ đ suy đ t gđgttru g bì h là 4 9 điể

Ch rlsđá h giá tì h tr ng các bệnh mắc kèm của bệnh nhân ó tru g v làđiểm. Th i gian bệ h h

lệ bệnh nhân có thởáy lđiều tr t i Khoa HSTC khá dài, trung v là 17 ngày. Tỷđến 45,7%. Tỷ lệ bệnh nhân dùng các thủ thuật háứ t ơ g đối, 36,3% bệ h hđặt catheter t hũ gởch trung tâm, 8,0% bệnh nhân cól c máu ngắt qu g và 9 4% bệnh nhân có l c máu liên tục.

Tỷ lệ bệ h h

trg hợp) đ ợóthiệp g i hhỉ đ h trh ặ trtrgu ghiứu lg quá trì h điều tr t i h30t i gầ 2 % (26

HSTC bgồ :ph u thuật ti

r h tháh ph u thuật x ơ g h p ph u thuật thầ

áp xe Trg đó số bệ h hthiệp ph u thuật thầ

uBảng 3.2uĐ c ểm

Tu i tru g v ( h ả g tứ ph v )

Cân nặng tru g v ( h ả g tứ ph v )

Nam, n (%)

Điểm APACHE II, X ± SD (min, max) n=128

Điểm SOFA, X ± SD (min, max) n=128

Điểm Charlson tru g v ( h ả g tứ ph v )

Th i gi

điều tr t i h

HSTC ( gày) tru g v

( h ả g tứ ph v )

Bệnh nhân thở áy và ở hí quả

(%)

Bệnh nhân l

ệ h hláu gắt qu g

áu litụ(%)há g si h t h(%)Tiề sử ó hiễh9i h hiếứu

Giá trị

67 (55 – 77)

55 (49 – 60)

97 (70,3)

18,5 ± 6,1 (3, 35)

4,9 ± 2,8 (0, 15)

3 (2 – 4)

17 (10 – 25)

63 (45,7)

11 (8,0)

13 (9,4)Đặt theter t h

h tru g t , n (%)

C thiệp g i h

- Ph u thuật ti

h (%)

- Ph u thuật x ơ g h p (%)

- Ph u thuật thầ i h (%)

- Cắt l r h thá

ủ áp xe (%)

Th i gi

điều tr t i h

HSTC tr c khi dùng

v

y i tru g v ( h ả g tứ ph v )

Th i gian sử dụng vancomycin, tru g v ( h ả g tứ

ph v )

Nhập việ 9 gày tr

đó (%)

Điều tri h và ph u thuật ắt lgày trđó (%)MRSA ghi hậ đ ợ (%)Tiề sử hập việ

- Chuyể h

(%)

- Chuyể tuyế

(%)

- Và th g (%)50 (36,2)

1 (0,7)

3 (2,2)

17 (12,3)

5 (3,6)

1 (0 – 6.25)

12 (7 – 18)

54 (39,1)

44 (31,9)

3 (2,2)

44 (31,9)

27 (19,6)

67 (48,5)316 %Tì h tr g r việ

- Kh i đỡ (%)

- Khô g th y đ i ặ g tử v

- Xi về

- Chuyể việ

Th i gi

đbệ h hg v i tru g v là62 (44,9)

47 (34,1)

26 (18,8)

3 (2,2)g (%)điều tr t i hgày Th i giHSTC trhi ù g vsử ụ g vy itỷ lệ bệ h htry iu ghiứu há àitru g v là 2 gày

Về á yếu tố guy ơ hiễ

hập việ tr

si h t h

sử hiễgv

h trg9MRSgày trlà 9 % Tỷ lệ bệ h hhi ù g vy i là9% và hỉ ógu ghiứu phảiđ đ ợ điều tr

bệ h hhá g(2 2%) ó tiềMRSCác bệ h hhập khoa chủ yếu là và trkhác sang (31,9%). Bệ h h

nhân đỡhuyể tuyếtiếp (48 5%) h ặhuyển t khoahiếm tỷ lệ thấp hất ( 9 6%) Tỷ lệ bệnhh i là 44 9%; hô g đỡ, nặ g hơ h y tử vong là 34,1% và xi về là 8 8%Đặ điểhứặ g thậủ bệ h htrgu ghiứu đ ợ thể hiệ trgbả g

Bảng 3.3.

Đ cm chứểmX c ịnh ClCr (ml/phút), n (%)

< 10

10 – 50

> 50

T

t

ử ụ

c

L

áu ấp ứu (CVVH)

L

áu gắt qu g (HD)tTạ t ờ ể

khoa HSTC

138 (100)

9 (6,5)

59 (42,8)

70 (50,7)

cn của bệnh nhân

Tạ t ờ ể

ắt

ử ụ

c

c

138 (100)

6 (4,4)

59 (42,7)

73 (52,9)

G t ị ,

7 (5,1)

11 (7,9)x t

Tất ả bệ h h

(Clcr) t i th i điể

ó Clcr ≤ 5tr g

hập hu ghiứu đều xá đ h đ ợ hệ số th h thải re ti iHSTC và trhi sử ụ g vl ph ầ hiệu hỉ h liều vancomycin l32y iTỷ lệ bệ h ht i gầ 5 % bệ h hở ảh ith i điểhập h(i 8%)vy ihvà hi sử ụ g vgũ g ầ xe3.2.2. Đ cbệ hhy i

óTh

thiệp lvà đó tuy hiế

áu trtỷ lệ hơ g lg quá trì h sửụ gxét hế đ liều phù hợpểm vi khuẩn phân lập trong mẫu nghiên c u10 bệnh nhân (3,1%) trong m u nghiên cứu khơng có chỉ đ nh nuôi cấy vi khu n.

Trgtg sốtiểu và hbệ h phđ ợi ấy ( áu đtheter) ó 72 hủ g vi huphhtủylập đ ợ trgh

u ghil u

ứuKết quả vi khu n phân lập đ ợc ở các bệnh ph m trong m u nghiên cứu ở đ ợc nêu ở

bảng 3.4.

Bảng 3.4m vi khu n phân l p trong m u nghiên cứuN i dung

K

c c ỉ ị

cấ

Các loại bệnh phẩm, n (%)

Máu

Đ m

D h

tủy

Mủ

D h

l u

N

tiểu

Chân catheter

S

ơ

trong mẫu nghiên c u

Gram (+) Staphylococcus aureus

Streptococcus spp

Enterococcus spp

Gr (+) khác

Gram (-) Klebsiella spp

Pseudomonas aeruginosa

Escherichia coli

Acinetobacter sp

Gram - k

Đ

ễ G am

G am (-)

x t33Giá trị n, (%)

10 (3,1)

310

122 (39,5)

67 (21,6)

61 (19,7)

20 (6,5)

18 (5,8)

10 (3,2)

10 (3.2)

72 (23,2)

14 (19,4)

3 (4,2)

4 (5,6)

1 (1,4)

8 (11,1)

5 (6,9)

8 (11,1)

26 (36,1)

3 (4,2)

9 (12,5)Tụ cầu vàng là tác nhân gây bệ h đứng thứ h i trong số các vi khu n phân lập đ ợc

trên bệnh nhân sử dụng vancomycin. Kết quả phlập vi huGram (+), có 4 chủngEnterococcus spp, 3 chủng Streptococcus spp. và 4 hủ g S. aureus (hủ g tết quảPCR) phân lập đ ợc trong m u nghiên cứu. Do số chủng Enterococcus spp. và

Streptococcus spp. phân lập đ ợc quá ít nên chúng tôi chỉ tiến hành khảo sát mứ đ nh y

cảm v i kháng sinh của 13 chủng S. aureus d a trên phiếu há g si h đồ (S: nh y cảm; I:

tru g gi ; R: đề kháng) Kết quả đ ợ thể hiệ tr g hì hnh y cả8+ ộ nhạy cảm c a các kháng sinh với S. aureus

Vancomycin

Linezolid

Methicillin

MeropenemSLevofloxacinRClindamycinICefazolin

Penicilin G

AmikacinHình 3.8. Mứnh y cảm kháng sinh của tụ c u vàng trong nghiên cứux t

Tỷ lệ kháng penicillin của tụ cầu và g là 100%. Methicillin, cefazolin, penicilin là

á kháng sinh betalactam tỷ lệ đề há g rất cao (trên 90%). Các kháng sinh hó

(levofloxacin và clindamycin) ũ g có tỷ lệ kháng cao. Tr

ầu và gh y ảiig hi đó 8 % áhủ g tụV i linezolid - m t kháng sinh m i đ ợc đvà sửdụng t i bệnh viện, tỷ lệ nh y cảm v i tụ ầu và g há cao (90,0%) hg ũ g đ xuấthiện chủng kháng thuốc Ri g đối v i vancomycin, 100% chủng tụ cầu vàng đ ợc phân

lập t m u nghiên cứu còn nh y cảm đ ợ thể hiệ thô g qu giá tr MIC xá đ h b g

ph ơ g pháp E-test. The đó

trung gian khi MIC 4 – 8ết quả là nh y cảm khi giá tr MIC ≤ 2 g Lg L và đề há g hi MIC ≥ 634h y cảmg L Cá giá tr MIC củavancomycin v i tụ cầu và g xá đ h đ ợc trong m u nghiên cứu đ ợc thể hiện trong

bảng 3.5.

Bảng 3.5. Giá tr MIC của vancomycin với tụ c u vàng tr

Gt ị IC

(mg/L)uẩ ,n

Chân catheterĐờmMáu1

2

1

42

213

1414

1,5

2

S c ủ ,nứu

Tổ(%)7 (53,9)

5 (38,5)

1 (7,7)

13 (100)x t

46% các chủng tụ cầu vàng có giá tr MIC ≥

đ

tr

gáu T giá tr MIC ủ v

u ghi5, hủ yếu xá đ h t bệ h phy i v i áứu xá đ h đ ợ giá tr MIC90 =hủ g tụ ầu và g ph

5lập đ ợg l và giá tr MIC50= 1,0 mg/L3.2.3. P â tíc sử dụng vancomycin

v+ ChCá l i hỉ đ h ủ vtru tr các bệnh nhi m khu ny i trgBảng 3.6. Chu ghiứu đ ợ thể hiệ trg bả gnh vancomycin trong m u nghiên cứuChỉ ịnhSng n (%)Viêm màng não mủ46 (33,3)Nhiễm khu n da và mô mềm29 (21,0)Viêm ph i13 (9,4)g đồ gViph iViph i liVi

Nhiễ

Viắ t i bệ h việ

thởáy4 (2,9)ithiễhu3 (2,2)huơx ơ g h p4 (2,9)phúqu23 (16,7)trên N là g bụ gNhiễm khu n huyết

SốhiễhuS u ph u thuật thầ2 (1,4)

81 (58,7)hiễhuhuyếti h23 (16,7)

12 (8,7)x t356.V

try i đ ợg hợp (đ h h%) sử ụ g vá trph i liy i v i hiễM t tỷ lệ h

hu

tr

hg đó, ó 2 tr

á bệ h ht i biếh

vthởáy) hiếôg hợp hiễơ x ơ g h p và vi

Tỷ lệ bệ h hgồqubhiễhiễhấ th ơ g shứ ghủ yếu

h vilđ ợhuyết (áhiễhuNg ài r

i h (đặthu

vithiễtụy i

thấty ihuy i (phụ lụKết quả đá h giá thể hiệ trv.Slà trhỉ đ h

gvg bả gg

7.ử dụng vancomycinng n, tỷ lệ(%)

122 (88,4)- D phòng0 (0)- Dùng theo kinh nghiệm

- Đ)vN i dung

Phù h p về chỉ ịnh trong 24 giờhỉ đ hở s giải áp)y i đ ợ đá h giá ―phù hợp‖ h y ― hô g phù hợp t i 2 th i điể24 gi đầu và s u 72 gi sử ụ g vt i 58 7%,đ ợđ á bệ h hiễtí h việ sử ụ g vhỉ đ h

ô tế bàể tr ) ll uắ t ivià g bụ g lià hơ g ó hứ và b ti u hí phph i29 % Có 29 bệ h hbiếCó t i 46g đồ g viphứ t p hás u á ph u thuật thầhuủ Đứ g thứ h i là hỉph iở bệ h hhug hợp sốà gvihuphúg á bệ h hiễg viph i (bhuá trg r i try i trg hợp vibệ h việ và vi

vhỉ đ h há r115 (83,3)ó dữ liệu vi sinh7 (5,1)Phù h p về chỉ ịnh sau 72 giờ sử dụng vancomycin

- D phòng105 (76,1)

0 (0)- Dùng theo kinh nghiệm86 (62,3)- Đ19 (13,8)ó ữ liệu vi sinh

x tTỷ lệ phủ hợp về hỉ đ h v

th i điể24 gi đầu xuố gsử ụ g vancomycin the

ghiệũ g giảt 8y i giả76 % t i th i điể

i h ghiệ% (trầ s u

s u 72 gigày sử ụ g t 88 4% t i

Trg đó đ số hỉ đ hủ bá sỹ Tí h phù hợp về hỉ đ h theg 24 gi đầu)3662,3% (s u 72 gi )i hs phù hợpXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

×