1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.01 MB, 104 trang )


- Chế đ

4liềug gp đ ợ ápụ g ở 2 % bệ hhđứ liều uy trì ph biế là g 2 gi v i hứ1g/24 gi v i trg hợp suy giả- Tỷ lệ truyề t h

natri l rihứg tử 2g g đếă g thậ bì h thg vàă g thậh gắt qu g là%, v i u gôi pha truyền là u gh9% và glucose 5%; Tỷ lệ phù hợp ả về ồ g đ và tố đ truyề ởứ thấp (19,6%).

- Tỷ lệ bệ h hgặp phả ứ g giả9 % bệ h hđ ợứ g và đhỉ đ h xét ghiệđtí h trồ gđthậ đều là 2 9% trre ti i huyết th h đ nh kgày lầ- Trg số á bệ h hth y đ i về hệ số th h thải re ti iđ ợ hiệu hỉ h liều v

KếVy ió 5 7% bệ h hy i phù hợp.tr ghá thuốsát hi sử ụ g Chúng tôi xin kiến ngh triểhá g si h ầ phải the

h ih tđõi giág quản lý kháng sinhdành cho vancomycin trong bệnh viện bao gồm:

- Xây dghsử ụ g vng dy ihthố g hất sử ụ g vy itrong tồn viện.

- T ng kết th

vi khug xuyGrtì h hì h đề kháng kháng sinh của vi khuơ g (S aureus, Enterococcus spp., Streptococcus spp.) v i t ngđơ v điều tr đặc biệt là Khoa HSTC Tr

l a chvđặc biệt là cácy i phù hợp trgơ sở đó x yt số bệ h lý hiễ- Tối u việc sử dụng phá đồ hứ vg phá đồ điều tr để

huy i t i Khoa HSTC nhtă g hiệu quảđiều tr và giảm kháng thuốc:

+ Tă gg xá đ nh giá tr MIC củ vvancomycin tr g tr

+ Tốiu hóhế đvancomycin tr gy i v i S. aureus Xexét th y thếng hợp MIC =2 mg/L.

liều d a trên PK/PD và triể

áu để hiệu hỉ h liều tr65h i đ h l ợng nồ g đg á tì h huố g lsà g phứ t p.TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

1. Nguyễn Hữu

và s (2 ) Tỷ lệ đề kháng kháng sinh của S. aureus t i viện Pasteur

TP.Hồ Chí Minh", T p chí Y học dự phòng. 13 (10), pp. 146.

2. Trần Duy Anh (2017), "Nghiên cứu áp dụ g phá đồ truyề t h m ch liên tục vancomycin

thông qua giám sát nồ g đ thuốc trong máu t i khoa Hồi sức tích c c bệnh viện B ch Mai",

Khóa luận tốt nghiệp D ợc sỹ Đ i h D ợc Hà N i.

3. Nguyễ H à g h (2 8) Khá g si h sử ụ g tr g hiễ

hu

vi hu Gr

(+) đ

há g: t g qu

ợ lý và l sà g

á á Kh h t i ệ h việ

hM i

4. Lê Vân Anh (2015), "Thử nghiệm can thiệp củ

ợc sỹ lâm sàng vào việc sử dụng

vancomycin nh

đảm bảo hiệu quả và

t à tr g điều tr t i Bệnh viện B ch Mai", Luận án

Tiến sỹ tr

g Đ i h D ợc Hầ N i.

5. Nguyễn Thanh Bả và s (2 2) Ch n l

há g si h b đầu tr g điều tr nhiễm khu n

bệnh viện t i m t số bệnh viện thành phố Hồ Chính Minh", Y học thành ph Hồ Chí Minh. 16

(1), pp. 206-214.

6. B Y tế (2 6) H ng d n th c hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện", Ban hành

kèm theo Quyết đ nh số 772 QĐ- YT gày 4 thá g ă 2 6

7

Y tế (2 5) D ợ th Quố gi Việt N

pp 455-1458.

8. B Y tế Việt Nam phối hợp v i D án Hợp tác toàn cầu về kháng kháng sinh GARPViệt Nam

và Đơ v Nghiên cứu L

sà g ĐH Oxf r (2 9)

á á sử dụng kháng sinh và kháng

kháng sinh t i 15 bệnh viện Việt N

ă 2 8-2009".

9. Chu Th D và s (2 4) Khả sát tì h hì h sử ụ g há g si h t i ệ h việ Th h Nhà "

Nghi

ứu ấp ơ sở-Kh D ợ - ệ h việ Th h Nhà

H i đồ g Thuố và Điều tr ủ ệ h việ Th h Nhà (2 7) Th c hiệ Quy đ nh về quản

lý sử dụng kháng sinh trong Bệnh việ

ệ h việ Th h Nhà

11.Trần Thanh Nga (2009), "Kết quả khảo sát nồ g đ ức chế tối thiểu của vancomycin trên 100

chủng Staphylococcus aureus đ ợc phân lập t i bệnh viện Chợ R y t tháng 5-8/2008", T p chí y

học Thành Ph Hồ Chí Minh. 13 (1), pp. 32-37.

12. L u Th Vũ Ng (2 7) Khả sát tì h hì h đề kháng kháng sinh của m t số chủng vi khu n

phân lập đ ợc t i bệnh việ Th h Nhà

á á Kh h t i ệ h việ Th h Nhà

13. Đ à M i Ph ơ g và s (2 ) Khả sát tì h hì h đề kháng kháng sinh của m t số chủng

vi khu n phân lập đ ợc t i bệnh viện B ch mai t ă 2 8-2010", T p chí y học lâm sàng. S

c biệt: S

u

h i ngh khoa học bệnh viên B ch mai l n thứ 28, pp. 192-199.

14. Đ à M i Ph ơ g và s (2 8) Khảo sát nồ g đ ức chế tối thiểu (MIC) của vancomycin

đối v i Staphylococcus aureus", Y học lâm sàng, pp. 21-26.

TÀI LIỆU TIẾNG ANH

15. Academy of Managed Care Pharmacy Board of Directors (2009), "Drug Utilization Review".

6

er

H và s ( 988) V

y i seru protein binding determination by

ultrafiltration", Drug Intell Clin Pharm. 22 (4), pp. 300-303.

7 lbre ht L M và s ( 99 ) V

y i pr tei bi i g i p tie ts with i fe ti s use

by Staphylococcus aureus", Drug Intell Clin Pharm. 25 (7-8), pp. 713-715.8 si E và s (2 2) C p ris

f ti i r bi l ph r

i eti ph r

y

i

breakpoints with EUCAST and CLSI clinical breakpoints for Gram-positive bacteria", Int J

Antimicrob Agents. 40 (4), pp. 313-322.

9 w ishu L và s (2017), "The 6R's of drug induced nephrotoxicity", BMC nephrology. 18

(1), pp. 124-124.

2

ur L M và s (2 5) I fe tive E

r itis i

ults: Di g sis

ti i r bi l

Therapy, and Management of Complications: A Scientific Statement for Healthcare Professionals

From the American Heart Association", Circulation. 132 (15), pp. 1435-1486.

2

rb r G Wells P và s (2 5) Pharmacotherapy Handbook 9th", Ninth Edition, pp.

898-899.

22 l ui R

và s ( 982) V

y i ph r

i eti s in normal and morbidly obese

subjects", Antimicrob Agents Chemother. 21 (4), pp. 575-580.

2

yles T H và s (2 7) Sust i e re u ti i

tibi ti

su pti i S uth fri

public sector hospital; Four year outcomes from the Groote Schuur Hospital antibiotic

stewardship program", S Afr Med J. 107 (2), pp. 115-118.

24 r w N và s ( 98 ) Effe ts f hep ti fu ti

v

y i li i l ph r

l gy",

Antimicrob Agents Chemother. 23 (4), pp. 603-609.

25 ru ier F R và s (2 5) "The use of vancomycin with its therapeutic and adverse effects:

a review", Eur Rev Med Pharmacol Sci. 19 (4), pp. 694-700.

26 C t l M

và s (2 2) C ti u us versus i ter itte t i fusi

fv

y i f r the

treatment of Gram-positive infections: systematic review and meta-analysis", J Antimicrob

Chemother. 67 (1), pp. 17-24.

27. Centers for Disease Control and Prevention Web Site (February 20, 2017), "Strategies to

assess antibiotic use to drive improvements in hospitals", https://www.cdc.gov/antibioticuse/healthcare/pdfs/strategies-to-assess-antibiotic-use-in-hospitals-508.pdf, ngày truy cập

25/3/2018.

28. Chaijam r W và s (2 ) V

y i

le r e uri g

ti u us ve ve us

haemofiltration in critically ill patients", Int J Antimicrob Agents. 38 (2), pp. 152-156.

29 Ch stre J và s (2 4) Eur pe perspe tive

up te

the

ge e t f s mial

pneumonia due to methicillin-resistant Staphylococcus aureus after more than 10 years of

experience with linezolid", Clin Microbiol Infect. 20 Suppl 4, pp. 19-36.

Ch gth le g

và s (2 ) Spre

f ethi illi -resistant Staphylococcus aureus

between the community and the hospitals in Asian countries: an ANSORP study", Journal of

Antimicrobial Chemotherapy. 66 (5), pp. 1061-1069.

Chu g D R và s (2 5) Ge type-specific prevalence of heterogeneous vancomycinintermediate Staphylococcus aureus in Asian countries", Int J Antimicrob Agents. 46 (3), pp. 338341.

2 Cybele L b và s (2 4) Re u i g tr s issi

f ethi illi -resistant Staphylococcus

aureus and vancomycin-resistant Enterococcus in the ICU – An update on prevention and

infection control practices", Journal of Clinical Outcomes Management. 21 (5), pp. 218-232.

Cybéle L

b

M và s (2 4) Re u i g Tr s issi

f Methi illi Resist t

Staphylococcus aureus and Vancomycin-Resistant Enterococcus in the ICU—An Update on

Prevention and Infection Control Practices", JCOM. 21 (5), pp. 1-15.

4 D vi N Gilbert M D và s (2 7) The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy",

Sanford Guide 47th.5 De Vriese

S và s (2 11), "Implementation of a Dose Calculator for Vancomycin to

Achieve Target Trough Levels of 15–2 μg L i Pers s U erg i g He

i lysis", Clinical

Infectious Diseases. 53 (2), pp. 124-129.

6 el M r Fer

ez e G tt G r i M và s (2 7) Ph r cokinetic/pharmacodynamic

analysis of vancomycin in ICU patients", Intensive Care Med. 33 (2), pp. 279-285.

7 Dellit T H và s (2 7) I fe ti us Dise ses S iety f

eri

the S iety f r

Healthcare Epidemiology of America guidelines for developing an institutional program to

enhance antimicrobial stewardship", Clin Infect Dis. 44 (2), pp. 159-177.

8 De y K J và s (2 6) The use

ris s f tibi ti s i riti lly ill p tie ts", Expert

Opin Drug Saf. 15 (5), pp. 667-678.

39. DeSai C

và s ( 992) V

y i Eli i ti

Duri g High-Flux Hemodialysis:

Kinetic Model and Comparison of Four Membranes", American Journal of Kidney Diseases. 20

(4), pp. 354-360.

4 D er berg S

và s (2 7) Gr -Positive Bacterial Infections: Research Priorities,

Accomplishments, and Future Directions of the Antibacterial Resistance Leadership Group",

Clinical Infectious Diseases. 64 (suppl_1), pp. S24-S29.

41. Drug and Therapeutics Committee Training Course (2017), "Drug Use Evaluation", pp. 3-9.

42 Du h r e M P và s ( 994) V

y i ph r

i eti s i p tie t p pul ti : effe t

of age, gender, and body weight", Ther Drug Monit. 16 (5), pp. 513-518.

4 E w r s

và s (2 2) Is V

y i MIC ―Creep‖ Meth Depe e t?

lysis of

Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Susceptibility Trends in Blood Isolates from North

East Scotland from 2006 to 2010", J Clin Microbiol. 50 (2), pp. 318-325.

44 Ely si S và s (2

) Preve ti

f v

y i i u e ephr t xi ity: review of

preclinical data", Eur J Clin Pharmacol. 69 (4), pp. 747-754.

45 Fri i S K và s (2 4) I ple e ti g str tegy f r

it ri g i p tie t ti i r bi l

use among hospitals in the United States", Clin Infect Dis. 58 (3), pp. 401-406.

46. Frie H I và s (2 6) The I serti

M ge e t f Exter l Ve tri ul r Dr i s:

Evidence-Based Consensus Statement : A Statement for Healthcare Professionals from the

Neurocritical Care Society", Neurocrit Care. 24 (1), pp. 61-81.

47. Gould I M và s (2 5) Antibiotic Policies Theory and Practice", Springer, Boston, MA,

pp. 68-88.

48 Gr u S và s (2 5) Rel ti ship betwee

su pti

f MRS -active antibiotics and

burden of MRSA in acute care hospitals in Catalonia, Spain", J Antimicrob Chemother. 70 (4),

pp. 1193-1197.

49 Gr zi i

L và s ( 988) V

y i

e tr ti s i i fe te

i fe te hu

bone", Antimicrob Agents Chemother. 32 (9), pp. 1320-1322.

5 H ils J và s (2

) L rge v ri ti i MRS p li ies procedures and prevalence in

English intensive care units: a questionnaire analysis", Intensive Care Med. 29 (3), pp. 481-483.

5 Hi r

I và s (2 8) NHSN

u l up te:

ti i r bi l-resistant pathogens

associated with healthcare-associated infections: annual summary of data reported to the National

Healthcare Safety Network at the Centers for Disease Control and Prevention, 2006-2007", Infect

Control Hosp Epidemiol. 29 (11), pp. 996-1011.

52 Hir

tsu K và s ( 997) Disse i ti i J p ese hospitals of strains of Staphylococcus

aureus heterogeneously resistant to vancomycin", Lancet. 350 (9092), pp. 1670-1673.5 H l es N E và s (2 2) Rel ti ship betwee v

y i -resistant Staphylococcus

aureus, vancomycin-intermediate S. aureus, high vancomycin MIC, and outcome in serious S.

aureus infections", J Clin Microbiol. 50 (8), pp. 2548-2552.

54. Hospital Infection Control Practices Advisory C. (1995), "Recommendations for preventing

the spread of vancomycin resistance", Infect Control Hosp Epidemiol. 16 (2), pp. 105-113.

55 H w e

P và s (2 ) Re u e v

y i sus eptibility i Staphylococcus aureus,

including vancomycin-intermediate and heterogeneous vancomycin-intermediate strains:

resistance mechanisms, laboratory detection, and clinical implications", Clin Microbiol Rev. 23

(1), pp. 99-139.

56 I e Y và s (2

) N ti wi e survey sh ws th t ethi illi -resistant Staphylococcus

aureus strains heterogeneously and intermediately resistant to vancomycin are not disseminated

throughout Japanese hospitals", J Clin Microbiol. 39 (12), pp. 4445-4451.

57 JC R ts h fer và s (2 6) Antibiotic Pharmacodynamics", Methods in Pharmacology and

Toxicology, Springer, pp. 261-280.

58 J h s S V và s ( 995) "Inappropriate vancomycin prescribing based on criteria from

the Centers for Disease Control and Prevention", Pharmacotherapy. 15 (5), pp. 579-585.

59 Ju g E và s (2 4) V

y i -resistant Enterococcus colonization in the intensive care

unit: clinical outcomes and attributable costs of hospitalization", Am J Infect Control. 42 (10), pp.

1062-1066.

6 Ju i r M S và s (2 7)

lysis f v

y i use

ss i te ris f t rs i

university teaching hospital: a prospective cohort study", BMC Infect Dis. 7, pp. 88.

6 K lil

C và s (2 6) M ge e t f

ults With H spit l-acquired and Ventilatorassociated Pneumonia: 2016 Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of

America and the American Thoracic Society", Clin Infect Dis. 63 (5), pp. e61-e111.

62. Katherine Jang (2016), "New Guidelines for Antibiotic Stewardship Programs",

PharmacyTimes, https://www.pharmacytimes.com/contributor/katherine-yang-pharmd-candidate2018/2016/08/new-guidelines-for-antibiotic-stewardship-programs?p-2, ngày truy cập-20/6/2018.

63. Ki S Y và s (2 2) Drug-induced nephrotoxicity and its biomarkers", Biomolecules &

therapeutics. 20 (3), pp. 268-272.

64 K s is y D E và s (2 5) Ev lu ti

f New V

y i D si g Pr t l i

Morbidly Obese Patients", Hospital pharmacy. 50 (9), pp. 789-797.

65 Kr gst D J và s ( 98 ) Si gle-dose kinetics of intravenous vancomycin", J Clin

Pharmacol. 20 (4), pp. 197-201.

66 L i C C và s (2 5) C rrel ti betwee

ti i r bi l

su pti

i i e e f

health-care-associated infections due to methicillin-resistant Staphylococcus aureus and

vancomycin-resistant enterococci at a university hospital in Taiwan from 2000 to 2010", J

Microbiol Immunol Infect. 48 (4), pp. 431-436.

67. Larry A. Bauer (2008), "Applied Clinical Pharmacokinetics", Second Edition, The Mc Graw

Hill Company, pp. 207 - 301.

68 L rss

J và s ( 996) The

e tr ti -independent effect of monoexponential and

biexponential decay in vancomycin concentrations on the killing of Staphylococcus aureus under

aerobic and anaerobic conditions", J Antimicrob Chemother. 38 (4), pp. 589-597.

69 L ure e L ru t P và s (2 ) Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of

Therapeutics", 12th edition, Mc Graw Hill Medical, pp. 1539-1542.

70. Lee C. C và s ( 956) V

y i

ew tibi ti V Distributi

ex reti

re l

clearance", Antibiot Annu, pp. 82-89.7 Li H và s (2 5) V

y i

ti u us i fusi versus i ter itte t i fusi

uri g

continuous venovenous hemofiltration: slow and steady may win the race", Ann Intensive Care.

5, pp. 10.

72. Linden P. K. (2007), "Optimizing therapy for vancomycin-resistant enterococci (VRE)",

Semin Respir Crit Care Med. 28 (6), pp. 632-645.

7 Liu C và s (2

) Cli i l pr ti e guidelines by the infectious diseases society of

america for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in adults and

children", Clin Infect Dis. 52 (3), pp. e18-55.

74 Ll pis-S lvi P và s (2 6) P pul ti pharmacokinetic parameters of vancomycin in

critically ill patients", J Clin Pharm Ther. 31 (5), pp. 447-454.

75 L ise T P và s (2 8) Rel ti ship betwee v

y i MIC

f ilure

g

patients with methicillin-resistant Staphylococcus aureus bacteremia treated with vancomycin",

Antimicrob Agents Chemother. 52 (9), pp. 3315-3320.

76 L w i E và s ( 998) I vitr stu ies f ph r

y

i pr perties f v

y i

against Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis", Antimicrob Agents Chemother.

42 (10), pp. 2739-2744.

77 M h

i

và s (2 6)

ew ppr h t V

y i utiliz ti ev lu ti :

cross-sectional study in intensive care unit", J Res Pharm Pract. 5 (4), pp. 279-284.

78 M ell và s (2

) Principles and Practice of Infectious Diseases", 7th edition,

Churchill Livingstone Elsevier, pp. 449-459.

79 M rs t

và s (2 2) V

y i : review f p pul ti ph r

i eti

lyses",

Clin Pharmacokinet. 51 (1), pp. 1-13.

8 M rti J H và s (2 10), "Therapeutic monitoring of vancomycin in adult patients: a

consensus review of the American Society of Health-System Pharmacists, the Infectious Diseases

Society of America, and the Society Of Infectious Diseases Pharmacists", Clin Biochem Rev. 31

(1), pp. 21-24.

8 M tsu t K và s (2 ) Pr ti e gui eli es f r ther peuti

rug

it ri g f

vancomycin: a consensus review of the Japanese Society of Chemotherapy and the Japanese

Society of Therapeutic Drug Monitoring", J Infect Chemother. 19 (3), pp. 365-380.

82 M K y S và s (2 2) Ev lu ti

f pe i tri

ti u us-infusion vancomycin therapy

guideline", Am J Health Syst Pharm. 69 (23), pp. 2066-2071.

8 Merge h ge K

và s (2 4) V

y i ephr t xi ity: review", J Pharm Pract.

27 (6), pp. 545-553.

84 Meyer E và s (2

) I re si g

su pti

f MRS -active drugs without increasing

MRSA in German ICUs", Intensive Care Med. 37 (10), pp. 1628-1632.

85 Nielse H E và s ( 975) Re l ex reti

fv

y i i in kidney disease", Acta Med

Scand. 197 (4), pp. 261-264.

86 O'Dris ll T và s (2 5) V

y i -resistant enterococcal infections: epidemiology,

clinical manifestations, and optimal management", Infect Drug Resist. 8, pp. 217-230.

87. Paciullo C. A. và s (2 ) V

y i Cle r e i High-Volume Venovenous

Hemofiltration", Annals of Pharmacotherapy. 47 (3), pp. e14-e14.

88 P p i itri u-Olivgeris M và s (2 4) Ris f t rs f r enterococcal infection and

colonization by vancomycin-resistant enterococci in critically ill patients", Infection. 42 (6), pp.

1013-1022.

89 P tel N và s (2

) V

y i : we

't get there fr

here", Clin Infect Dis. 52 (8),

pp. 969-974.9 P l R E và s (2 )

e h r i g ris -adjusted adult antibacterial drug use in 70 US

academic medical center hospitals", Clin Infect Dis. 53 (11), pp. 1100-1110.

9 P ll

L

và s (2 4) C re ele e ts f h spit l tibi ti stew r ship pr gr s fr

the Centers for Disease Control and Prevention", Clin Infect Dis. 59 Suppl 3, pp. S97-100.

92 Re r

J và s (2 5) V

y i l i g

ses:

syste ti review", Ann

Pharmacother. 49 (5), pp. 557-565.

9 Rh es

và s (2 7) Survivi g Sepsis C p ig : I ter ti l Gui eli es f r

Management of Sepsis and Septic Shock: 2016", Intensive Care Med. 43 (3), pp. 304-377.

94 R berts J

và s (2 2) Ther peuti rug

it ri g f ti i r bi ls", Br J Clin

Pharmacol. 73 (1), pp. 27-36.

95 Ryb M và s (2 9) Ther peuti

it ri g f vancomycin in adult patients: a

consensus review of the American Society of Health-System Pharmacists, the Infectious Diseases

Society of America, and the Society of Infectious Diseases Pharmacists", Am J Health Syst

Pharm. 66 (1), pp. 82-98.

96. Rybak M. J. (2006), "The pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of vancomycin",

Clin Infect Dis. 42 Suppl 1, pp. S35-39.

97 Ryb

M J và s ( 99 ) Nephr t xi ity f v

y i

l e

with

aminoglycoside", J Antimicrob Chemother. 25 (4), pp. 679-687.

98 S hwei ert

và s (2 8)

tibi ti

su pti i Ger

y: first t f

ewly

implemented web-based tool for local and national surveillance", J Antimicrob Chemother. 73

(12), pp. 3505-3515.

99 Sievert D M và s (2 )

ti icrobial-resistant pathogens associated with healthcareassociated infections: summary of data reported to the National Healthcare Safety Network at the

Centers for Disease Control and Prevention, 2009-2010", Infect Control Hosp Epidemiol. 34 (1),

pp. 1-14.

S ir v M V và s (2 7) C e tr ti -response relationships as a basis for choice of

the optimal endpoints of the antimicrobial effect: daptomycin and vancomycin

pharmacodynamics with staphylococci in an in vitro dynamic model", Int J Antimicrob Agents.

29 (2), pp. 165-169.

St

C và s (2 4) V

y i ph r

i eti

els: i f r i g the li i l

management of drug-resistant bacterial infections", Expert Rev Anti Infect Ther. 12 (11), pp.

1371-1388.

2 Su H và s ( 993), "Serum protein-binding characteristics of vancomycin", Antimicrob

Agents Chemother. 37 (5), pp. 1132-1136.

T

và s (2

) P pul ti ph r

i eti

lysis f v

y i usi g seru

cystatin C as a marker of renal function", Antimicrob Agents Chemother. 54 (2), pp. 778-782.

4 Te ver F C và s (2 7) The r ti le f r revisi g the Cli i l

L b r t ry

Standards Institute vancomycin minimal inhibitory concentration interpretive criteria for

Staphylococcus aureus", Clin Infect Dis. 44 (9), pp. 1208-1215.

5 Th h i R và s ( 996)

ute Re l F ilure", New England Journal of Medicine. 334

(22), pp. 1448-1460.

106. The electronic Medicines Compendium (2018), "Vancocin Powder for Solution", the UK

Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) and the European Medicines

Agency (EMA), https://www.medicines.org.uk/emc/about-the-emc, ngày truy cập 15/7/2018.

7 T rres J R và s ( 979) Vancomycin concentration in human tissues--preliminary

report", J Antimicrob Chemother. 5 (4), pp. 475-477.8 Tu el

R và s (2 4) Pr ti e Gui eli es f r the M ge e t f

teri l

Meningitis", Clinical Infectious Diseases. 39 (9), pp. 1267-1284.

109. U.S. Department of Health and Human Services (2017), "FDA Approved Drug Products:

VANCOCIN®

HCl

",

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/060180s048lbl.pdf, ngày truy cập1/7/2018.

v H l S J và s (2 ) Is it ti e t repl e v

y i i the tre t e t f ethi illi resistant Staphylococcus aureus infections?", Clin Infect Dis. 56 (12), pp. 1779-1788.

v H l S J và cs. (2012), "The clinical significance of vancomycin minimum inhibitory

concentration in Staphylococcus aureus infections: a systematic review and meta-analysis", Clin

Infect Dis. 54 (6), pp. 755-771.

112. Watanakunakorn C. (1984), "Mode of action and in-vitro activity of vancomycin", Journal

of Antimicrobial Chemotherapy. 14 (suppl_D), pp. 7-18.

Wilhel M P và s ( 999) Sy p siu

ti i r bi l ge ts--Part XII. Vancomycin",

Mayo Clin Proc. 74 (9), pp. 928-935.

114. Woodford N. (2001), "Epidemiology of the genetic elements responsible for acquired

glycopeptide resistance in enterococci", Microb Drug Resist. 7 (3), pp. 229-236.

115. World Health Organization (2014), "W O’s f rst

r rt

t

t r s st

reveals serious, worldwide threat to public health", http://www.who.int/news-room/detail/30-042014-who-s-first-global-report-on-antibiotic-resistance-reveals-serious-worldwide-threat-topublic-health, ngày truy cập 20/7/2018.

116. World Health Organization (2017), "WHO Model List of Essential Medicines".

7 Zh g D và s (2 8) Tre s i

rrel ti s between antibiotic consumption and

resistance of Staphylococcus aureus at a tertiary hospital in China before and after introduction of

an antimicrobial stewardship programme", pp. 1-6.

8 Je

P tel P D( MM) và s (2 7) Performance Standards for Antimicrobial

Susceptibility Testing", 27th, Clinical and Laboratory Standards Institute, USA.

119. WHO Collaborating Centre for Drug Statistic Methodology (2018), " http://www.whocc.no,

ngày truy cập 1/6/2018.PHỤ LỤC 1:PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ỆNH NH N KH

I Đ cHSTC SỬ DỤNG V NCâH và t :Tu i:Mã BA:M l u trữ:ChKhi vào khoađ á :CNặ g:Chiều:Chuyể tuyế □ChuyểhBMI:S u 72 gi

R việ

ệ h NK

L i NK

Ngày và r việ :

ệ h hNgày vào/ra khoa:hVà th g □Tì h tr g N lú r việ :□ Ngày đỡ h i huyể việ

□ Tử v gBệĐiểCh lrshiễ□ Ngày ặ g xi về tử v ghuè

………sử

Đhập việ 9Đ phơi hiễ

Đhiễgày tr

v i KS trMRS tr

ệpđó

NKgàyđó

ậ xâCó □Khơ g □Có □Khơ g □Có □Khơ g □CINạ c

Đặtt ệạ cNgàyi hí quảCatheter TMTT

Se tiểut ệLáu gắt qu gLáu liLà g bụ gạ cNgàytụt ệSeCthiệp g i hNgàyàyKhá

c

NkhoaNTĐPĐâế cAPACHE II

SOFADễếâC ctC, cậ

ttâcủc////////////////h ầu (W C)

Hematocrit (HCT)

Tiểu ầu (PLT)

%h ầu tru g tí h(NEUT)Tố đ

áu lắ g

Sinh hóa máuGlucose

Creatinin

MLCT (ml/ph)

AST/ALT

Albumin

ilirubi t à phầ

Procalcitonin

Lactat

Natri máu

Kali máuK í

pHĐ/////////////////////SpO2

PaO2

PaCO2

PiO2/FiO2 (P/F)

Lactat

TổtPr teiớc t ể

iệuNitrit (-/+)

h ầu iệu

Hồ g ầu iệu

XétịcXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

×