1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

- Quan s¸t H6.1 m« t¶ cÊu t¹o ngoµi cđa v¹n n¨ng kÕ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.19 MB, 122 trang )


Giáo án GD nghề Điện dân dụng 11

Trờng THPT Lê Trực

Hoạt động của thầy và trò Tg

Nội dung bài giảng

- Tìm hiểu cách sử dụng vạn

- Chọn thang Rx1, chập 2 que đo

năng kế các núm chỉnh trênhiệu chỉnh kim về vạch = 0 bằngmặt đồng hồcách xoay núm chỉnh 0- Tìm hiểu 2 que đo- Lần lợt đo các ®iƯn trë R1-R10Ho¹t ®éng 3 : Sư dơng v¹n 45’2. Sử dụng vạn năng kế để xácnăng để xâc định bộđịnh bộ phận h hỏng trongphận h hỏng trong machmạch ®iƯn®iƯn :a. Ph¸t hiƯn h háng

Chun mach ®ång hå vỊ thang

đo điện trở

sau đó dùng que đo lần lợt diGV? Muốn kiểm tra các bộ

phận h hỏng của mạch điện

ta cần chuyển mạch đồng hồ

vạn năng kế về thang đo

nào?

HS trả lời

GV? Thế nào là hiện tợng

ngắn mạch?

HS trả lờichuyền nếu đồng hồ chỉ trị số

thì mạch điện vẫn thông nếu

đồng hồ chỉ giá trị rất lớn hoặc

không nhúc nhích thì mạch điện

đang bị hở mạch

a. Phát hiện mạch điện bị

ngắn mạch

khi mạch điện bị ngắn mạch

R=0 vì thế dòng ôm kế kiểm

tra nếu đồng hồ chỉ =0 chứng tỏ

mạch bị ngắn mạch

ở đoạn

đang đoIV/ Tổng kết bài học

- GV nhận xét giờ thực hành:

+ Sự chuẩn bị của học sinh

+ Kĩ năng làm bài của học sinh

+Thái độ của học sinh

GV nhắc nhở các em về đọc trớc bài 5 SGK

V. Bµi tËp vỊ nhµ vµ híng dÉn tù học

Câu hỏi: Trình bày cách sử dụng vạn năng kế?

Ký duyệt, ngày 24 tháng 9 năm 2018

P. Hiệu trưởng

GV: NguyÔn Hải Nam

Trang20Giáo án GD nghề Điện dân dụng 11

ờng THPT Lª TrùcTr-Hồ Ngọc PhươngTuần 6

Từ ngày 1/10 đến 6/10/2018

Ngày soạn: 30/9/2018Tiết 16-17

Bài 7 : Một số vấn đề chung về máy biến áp

I/ Mục tiêu bài học:

1. kiến thức:

- Biết đợc khái niệm chung về máy biến áp.

- Hiểu đợc công dụng,cấu tạo và nguyên lý làm việc của MBA.

2. Kĩ năng:

- Làm đợc một số loại bài tập về MBA.

- Đọc đợc các số liệu định mức của MBA và biết phân loại MBA.

3. Thái độ:

- HS liên hệ thực tế để thấy đợc vai trò của MBA đối với truyền tải

và phân phối điện năng.

- Học tập nghiêm túc, biết yêu quý nghề điện dân dụng.

II/ Chuẩn bị bài giảng:

- Nghiên cứu bài 7-SGK .

- Đọc tài liệu tham khảo liên quan đến bài giảng.

- Vật mẫu: Lá thép kỹ thuật điện lõi thép), máy biến áp tự ngẫu,

máy biến áp cảm ứng,..

III/ Quá trình thực hiện bài giảng:

1/ ổn định lớp:

Kiểm tra sĩ số lớp học: 2 phút

2/ Kiểm tra bài cũ:3p

Câu hỏi: Trình bày cách sử dụng vạn năng kế để đo điện trở?

3/ Đặt vấn đề vào bài mới:

Trong cuộc sống sinh hoạt cũng nh sản xuất,chúng ta rất hay gặp

MBA.Vậy MBA có công dụng gì? Có những loại MBA nào? Cấu tạo và

nguyên lý làm việc củaMBAsao? Chúng ta hãy nghiêncứu bài 7.4/giảngNộidungbàira

:80pGV: Nguyễn Hải Nam

Trang21Giáo án GD nghề Điện dân dụng 11

ờng THPT Lê TrựcHoạt động của thầyTg

và trò

Hoạt động 1: Tìm

5p

hiểu công dụng MBA

*GV đặt câu hỏi:

+ Để biến đổi điện áp

của dòng điện xoay

chiều từ điện áp cao

xuống điện áp thấp

hoặc ngợc lại,ta dùng loại

máy điện nào?

Học sinh trả lời

GV ?Em hay gặp MBA ở

đâu?

Học sinh trả lời

GV? Em hãy giải thích

vì sao cần có MBA tăng

áp ở đầu đờng dây và

MBA hạ áp ở cuối đờng

dây?

HS: trả lời

GV: Giải thích, chuẩn

Kt.Tr-Nội dung bài giảng

I/ Khái niệm chung về máy biến áp:

1.Công dụng:

- Máy biến áp có vai trò quan trọng

không thể thiếu trong truyền tải và

phân phối điện năng.

* Sơ đồ hệ thống truyền tải và phân

phối điện năng:1Chú dẫn:23451. Máy phát điện.

2. MBA tăng áp.

3. Đờng dây truyền tải.

4. MBA hạ.

5. Các hộ tiêu thụ.

Máy biến áp còn đợc dùng trong công

nghiệp (nh hàn điện...),trong đời

sống gia đình,trong kĩ thuật điện tử

ghép nối tín hiệu giữa các tầng

khuếch đại trong các bộ lọc,làm nguồn

cho các thiết bị điện,điện tử nh biếnHoạt động 2 : Định

nghĩa MBA

GV? Nêu định nghĩa

MBA?

GV: Nguyễn Hải Nam

Trangáp loa,biến áp trung tần...)

2.Định nghĩa máy biến áp:

- Máy biến áp là thiết bị điện từ tĩnh,

làm việc theo nguyên lí cảm ứng điện

từ, dùng để biến đổi điện áp xoay

chiều này thành điện áp xoay chiều

22Giáo án GD nghề Điện dân dụng 11

Trờng THPT Lê Trực

Học sinh trả lời.

khác nhng vẫn giữ nguyên tần số.

- Trong bản vẽ sơ đồ điện, MBA đợc

ký hiệu nh sau:

*GV hỏi:

+ Theo em cuộn dây

nào là cuộn dây sơ

cấp,cuộn dây nào là

cuộn dây thứ cấp?Hoạt động 3 : Tìm

5p

hiểu các số liệu định

mức của MBA

*GV diễn giải:

Các số liệu định mức

của MBA quy định

điều kiện kỹ thuật của

MBA,do nhà máy chế tạo

quy định thờng ghi trên

nhãn hiệu của MBA nh:Công suất định

mức,điện áp sơ cấp

định mức,dòng điện

sơ cấp định mức,dòng

điện thứ cấp định

mức,tần số định mức.N1N2hoặc- Cuộn dây nối với nguồn gọi là cuộn

dây sơ cấp kí hiệu các đại lợng U1, I1,

N1, P1

- Cuộn dây nối với tải gọi là thứ cấp kí

hiệu các đại lợng U2, I2, N2, P2.

3/ Các số liệu định mức của MBA:

a) Dung lợng hay công suất định mức

Sđm:

Là công suất toàn phần (hay biểu

kiến) của MBA. Đơn vị: Vôn-Ampe (VA)

hoặc kilôvôn-ampe (KV).

b) Điện áp sơ cấp định mức U1đm:

Là điện áp của dây quấn sơ cấp.

Đơn vị: Vôn (V) hoặc kilôvôn (KV).

c) Dòng điện sơ cấp định mức I1đm

và thứ cấp định mức I2đm:

Là dòng điện của dây quấn SC và

TC ứng với công suất và điện áp định

mức.

Đơn vị: Ampe (A) hoặc kilôampe (KA).

Sđm= U1đm.I1đm = U2đm.I2đm*GV cần lu ý với HS rằng:

MBA khi làm việc không

đợc vợt quá các trị số

định mức ghi trên nhãn

máy biến áp.

Hoạt động 4: Tìm

5p

hiểu cách phân loại

MBA

*GV đa ra cách phân

loại MBA.Ngời ta thờng

GV: Nguyễn Hải Nam

Trangd) Tần số định mức fđm (Hz):

Thờng các máy biến áp điện lực có

tần số công nghiệp là 50 Hz.4. Phân loại máy biến áp:

- Máy biến áp điện lực: Dùng trong

truyền tải và phân phối điện năng.

- Máy biến áp tự ngẫu: Biến đổi điện

áp trong phạm vi không lớn ...

- Máy biến áp công suất nhỏ: Dùng cho

các thiết bị đóng cắt,...

23Giáo án GD nghề Điện dân dụng 11

Trờng THPT Lê Trực

phân loại theo công

- Máy biến áp chuyên dùng: Dùng cho

dụng.

các lò luyện kim, các thiết bị chỉnh lHS chý ý theo dõi

u...

- Máy biến áp đo lờng: Dùng giảm

điện áp và dòng điện khi đa vào các

đồng hồ đo

- Máy biến áp thí nghiệm: Dùng

Hoạt động 5: Tìm

30 II/ Cấu tạo và nguyên lý làm việc

hiểu cấu tạo MBA.

p

của máy biến áp :1.Cấu tạo máy biến áp.

*GV giới thiệu sơ đồ cấu

Gồm 3 bộ phận chính:

tạo amý biến áp

- Lõi thép: tạo thành mạch từ khÐp kÝn

HS chó ý theo dâi..

- Bé phËn dÉn ®iƯn : gồm các cuộn

GV? Nêu cấu tạo máy

dây quấn sơ cấp và thứ cấp.

biến áp?

- Vỏ máy : Để bảo vệ và làm mát cho

HS trả lời

máy biến áp.

a) Lõi thép :

- Công dụng: dùng làm mạch từ, đồng

thời làm khung quấn dây.

- Hình dáng lõi thép: thờng đợc chia

làm 2 loại: kiểu bọc(dây quấn đợc

lồng trên trụ giữa), kiểu lõi (dây quấn

đợc lồng trên 2 trụ).

Lõi thép đợc ghép bằng những lá thép

KTĐ dày khoảng 0,3.. 0,5mm là thép

hợp kim có thành phần silíc, bên ngoài

có sơn phủ êmay cách điện.

b) Dây quấn máy biến áp :

-Thờng làm bằng đồng đợc tráng men

hoặc bọc cách điện bằng vải mềm có

độ bền cơ học cao,khó đứt,dẫn điện

tốt.

Dây điện có hai cuộn: cuộn sơ cấp

và cuộn thứ cấp: dây quấn nối với

nguồn là cuộn sơ cấp ( kí hiêu N1),

dây quấn nối với tải là cuộn thứ cấp

( kí hiệu N2).*GV chỉ ra cấu tạo MAB

trên sơ đồ để HS nhận

biết và tìm hiểu thực

tế.

*GV cần giải thích cho

HS thấy rõ: Lõi thép

gồm 2 phần:

+ Trụ: Là nơi

đặt dây quấn.

+ Gông: Để khép

kín mạch từ.c) Vỏ máy:

Thờng làm bằng kim loại, dùng để

bảo vệ máy, trên vỏ có khe thông gió,

đồng thời là nơi để gá lắp đồng hồ

đo điện, đèn báo, chuông báo, ổ lấy

điệnMạch từ*GV đặt câu hỏi:Tại

sao lõi thép lại đợc tạo

I1 nhiều lá thép KTĐ I

bởi

mỏng mà không chế tạo

UGV: Nguyễn Hải Nam

1

Trang

N12U2Ti

N224Giáo án GD nghề Điện dân dụng 11

Trờng THPT Lê Trực

bằng một khối thép ?

Hoạt động 6 : Tìm

30 2.Nguyên lý làm việc của máy biến

hiểu nguyên lý LV

p

áp:

MBA

a) Hiện tợng cảm ứng điện từ:

*GV giải thích hiện tợng

Cho dòng điện biến đổi đi qua

cảm ứng điện từ bằng

một cuộn dây dẫn điện sẽ sinh ra một

các câu hỏi sau:

từ trờng biến đổi. Nếu đặt cuộn

+Cho dòng điện biến

dây thứ hai vào trong từ trờng của

đổi đi qua một cuộn

cuộn dây thứ nhất thì trong cuộn

dây,trong cuộn dây sẽ

dây thứ hai sinh ra sức điện động

sinh ra đại lợng nào? (Từ

cảm ứng. Dòng điện cảm ứng này

trờng biến đổi).

cũng biến đổi tơng tự nh dòng điện

+ Nếu đặt cuộn dây

sinh ra nó và tồn tại trong suốt thời

thứ hai vào trong từ trgian từ thông biến đổi đợc duy trì.

ờng của cuộn dây thứ

Đó là hiện tợng cảm ứng điện từ.

nhất thì trong cuộn

dây thứ hai sinh ra đại

b) Nguyên lý làm việc của máy biến

lợng nào?

áp.

(Sđđ cảm ứng và dòng

Khi ta nối dây quấn sơ cấp máy biến

điện cảm ứng)

áp vào nguồn điện xoay chiều có

*GV nhấn mạnh:Hai

điện áp U1, trong dây quấn sơ cấp có

cuộn dây đặt càng sát

dòng điện I1chạy qua,và sinh ra từ

nhau thì mức độ cảm

thông biến thiên. Do mạch từ khép

ứng điện càng

kín nên từ thông này móc vòng qua

mạnh.Mức độ đó tăng

cả hai cuộn dây sơ cấp và thứ cấp và

lên rất mạnh khi cả hai

sinh ra trong cuộn TC một sđđ cảm

cuộn dây trên cùng một

ứng E2 tỉ lệ với số vòng dây N2. Đồng

lõi thép,đặc biệt trên

thời từ thông biến thiên cũng sinh ra

một mạch từ khép kín.

trong cuộn SC một sđđ tự cảm E 1 tỉ

lệ với số vòng dây N1.

*GV nêu ra cho HS thấy

* Nếu bỏ qua tổn thất điện áp,ta có:

đợc nguyên lý làm việc

U1 = E1 ; U2 = E2

của MBA dựa trên hiện tU 1 E1 N 1

Do đó:

=K (Hệ số MBA)

ợng cảm ứng điện từ.

U

E

N

2*GV minh hoạ trên hình

vẽ để chỉ ra từ thông

móc vòng qua cả hai

cuộn dây.

Câu hỏi: MBA nh thế

nào gọi là MBA tăng

áp,MBA hạ áp?

GV: Nguyễn Hải Nam

Trang22- Nếu K<1 ta gọi MBA tăng áp

- Nếu K>1 ta gọi MBA giảm áp

*Công suất MBA nhận từ nguồn là:

S1 = U1.I1

Công suất MBA cấp cho phụ tải là:

S2 = U2.I2

Nếu bỏ qua tổn hao,ta có: S1 = S2

nªn

U1.I1 = U2.I2 hayU1 I 2

 K

U 2 I1* Nh vậy,nếu tăng điện áp K lần

25Giáo án GD nghề Điện dân dụng 11

Trờng THPT Lê Trực

thì đồng thời dòng điện sẽ giảm K

lần và ngợc lại.

IV.Tổng kết bài học

- Khái niệm chumg về máy biến áp.

- Phân loại máy biến áp.

- Khái niệm máy biến áp.

V. Bài tập và hớng dẫn tự học

Câu 1: Khi nối cuộn sơ cấp máy biến áp với nguồn điện một chiều sẽ

xảy ra hiện tợng gì? Tại sao?

Câu 2: Nêu khái niệm và công dụng của máy biến áp một pha công

suất nhỏ?Tiết 18-19Bài 8- tính toán, thiết kế máy biến áp một pha

I/ Mục tiêu bài học:

1. kiến thức:

- HS nắm đợc quy trình chung để tính toán thiết kế MBA một pha

công suất nhỏ.

- Hiểu đợc yêu cầu,cách tính của tõng bíc khi thiÕt kÕ MBA mét pha

c«ng st nhá.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện đợc quy trình chung để tính toán thiết kế MBA một pha

công suất nhỏ.

- Thực hiện đợc các bớc tính toán: Xác định công suất,tính toán mạch

từ, tính số vòng dây của các cuộn dây,tính tiết diện dây quấn, tính

diện tích cửa sổ lõi thép,sắp xếp dây quấn trong cửa sổ.

3. Thái độ:

- HS có ý thức tìm hiểu cách tính toán thiết kế MBA và liên hệ trong

thực tế.

II/ Chuẩn bị bài giảng:

- Nghiên cứu bài 8-SGK .

- Đọc tài liệu tham khảo liên quan đến bài giảng.

- Dây quấn máy biến áp, lõi thép máy biến áp, kìm, tuavít,..

III/ Tiến trình bài dạy:

1/ổn định lớp:2p

Kiểm tra sĩ số lớp học.

2/Kiểm tra bài cũ:3p

Câu hỏi: Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp?

3/Đặt vấn đề vào bài mới:

Muốn thiết kế máy biến áp một pha công suất nhỏ ta phải thực hiện

những quy trình nh thế nào? Chúng ta hãy nghiên cứu nội dung bài 8.

4/Nội dung bài giảng mới: 80p

GV: Nguyễn Hải Nam

Trang26Giáo án GD nghề Điện dân dụng 11

ờng THPT Lê TrựcTr-Hoạt động của thầy

TG

Nội dung bài giảng

và trò

Hoạt động 1: Tìm 30p I/Quy trình chung để tính toán

hiểu

qui

trình

thiết kế MBA một pha công suất

chung

nhỏ.

* Tính toán thiết kế MBA gồm

*GV diễn giải:

những bớc sau :

Việc tính toán chính

xác MBA ở chế độ có

1. Xác định công suất Máy biến áp.

tải rất phức tạp vì

2. Tính toán mạch từ.

phải giải quyết giới hạn

3. Tính số vòng dây của các cuộn

tănh nhiệt độ tối đa

dây.

và sụt áp trong giới hạn

4. Tính tiết diện dây quấn.

cho phép. Để giải

5. Tính diện tích cửa sổ lõi thép.

quyết các vấn đề

này, khi tính toán cần

* Chọn công suất MBA điều chỉnh:

phải tiến hành một số

Công suất Tính toán của MBA đợc tính

phép tính khá phức

theo công thức sau:

Pi

tạp. Trong bài này,

S

(1+kdt)

(VA)

tt = Kđ.

chúng ta sử dụng phcos i

ơng pháp dựa vào

Trong đó:

những kết quả thực

- Kđ là hệ số đóng đồng thời và lấy

nghiệm, đơn giản nhbằng 0,6 1 tuỳ theo số tải nhiều hay ít

ng vẫn đảm bảo tính

và tính hoạt động đồng thời của chúng.

chính xác.

- Pi là công suất của từng thiết bị mắc

*GV đa ra các bớc tính

vào mạch.

toand thiết kế MBA.

- cos là hệ số công suất của từng thiết

bị mắc vào mạch,cụ thể:

*GV hớng dẫn HS cách

chọn công suất MBA

+Đèn sợi đốt và các dụng cụ nhiệt điện

trong gia đình. Giải

cos = 1

thích các thông số

+Đèn ống,tủ lạnh,máy điều hòa:

trong công thức.

cos = 0,4 0,6

+Quạt điện: cos = 0,6 0,8

+Máy thu thanh thu hình:

cos = 0,8 0,9*GV đa ra ví dụ,tính

toán cụ thể để HS dễ

hiểu.

GV: Nguyễn Hải Nam

TrangVí dụ: Chọn MBA điều chỉnh cung cấp

cho tủ lạnh 110W, đèn ống 40W, 2quạt

trần 110W, 2quạt bàn 55W, lò sởi 550W,

ấm đun nớc 1500W,1ti vi 100W, 1máy

quay băng 80W. Điện áp giờ cao điểm là

130V, bình thờng là 220V.

27Giáo án GD nghề Điện dân dụng 11

ờng THPT Lê Trực

Hoạt động của thầy

TG

Nội dung bài giảng

và trò

GV gọi học sinh lên giải

Giải

bài tập

Lấy kdt= 20% ; K®=1, ta cã:Tr-100 

 40

 550  1500 

 1 0,2 =2605VA

0,9

0,4Stt=Ta có dòng điện tính toán phía sơ cấp

là:

*GV giả thích: Ta có

thể coi khi dùng lò sởi

thì bỏ quạt,tủ lạnh và

ngợc lại. Khi dùng ti vi

thì không dùng quay

băng.Do đó phụ tải lớn

nhất gồm đèn ống

40W, lò sởi 550W, ấm

đun nớc 1500W, ti vi

100W.

Hoạt động 2: Tìm

hiểu các bớc tính

toán MBA 1 pha CS

nhỏ.

*GV đa ra hai cách

tính:

- Dựa vào hiệu suất

thì:P2

P

P1 2

P1

- Dựa vaò công thức:

S1 = S2 = U2.I2

Sđm = U2.I2

* GV thuyết trình:

Khi chọn mạch từ,cần

chú ý trụ và cửa sổ.Trụ

của mạch từ phải có

tiết diện phù hợp với

công suất của máy.Cửa

sổ phải có kích thớc

phù hợp để có thể

đặt vừa cuộn dây.

caba/2GV: Nguyễn Hải Nam

TrangItt=S tt

260520 A

U min

130Nh vậy:

Máy biến áp đợc chọn phải có công suất

lớn hơn Stt hoặc cờng độ dòng điện sơ

cấp lớn hơn Itt.50p II/Các bớc tính toán cụ thể MBA một

pha công suất nhỏ.

1. Xác định công suất MBA:

- Công suất của cuộn sơ cấp MBA (P 1) có

thể tính từ công suất của cuộn dây thứ

cấp MBA (P2) nhê biĨu thøc: P1 =P2

(VA)Trong ®ã:

 - HiƯu st cđa MBA (thờng lấy

= 0,850,95). Công suất MBA càng nhỏ

thì càng nhỏ.

- Nếu hiệu suất của MBA cao thì: S1 =

S2 = U2.I2

Công suất MBA cần chế tạo là: Sđm =

U2.I2

(U2,I2 - Điện áp, dòng điện thứ cấp định

mức của MBA theo yêu cầu thiết kế).

2. Tính toán mạch từ:

a) Chọn mạch từ:

Mạch từ của MBA nhỏ thờng là mạch từ

kiểu bọc,đợc ghép bằng lá thép chữ E

và chữ I (hình 8.1) có các thông số nh

sau:

a: chiều rộng trụ quấn dây.

b: chiều dày trụ quấn dây.

28Giáo án GD nghề Điện dân dụng 11

Trờng THPT Lê Trực

Hoạt động của thầy

TG

Nội dung bài giảng

và trò

c: độ rộng cửa sổ.

h: chiều cao của sổ.

a/2: độ rộng lá thép chữ I

h

Đối với loại MBA công suất nhỏ,khi chọn

mạch từ cần xét đến tiết diện của trụ

lõi thép mà trên đó sẽ đặt cuộn dây.*GV diễn giải:

Diện tích trụ quấn

dây phải phù hợp với

công suất MBA.

*GV giải thích: Trong

thực tế,lõi thép đợc

ép chặt nhng vẫn có

độ hở giữa các lá thép

do độ cong vênh và lớp

sơn cách điện của lá

thép. Vì vậy cần phải

tính diện tích thực

của trụ lõi thép.

*HS kẻ bảng hệ số lấp

đầy để áp dụng khi

tính toán, thiết kế

MBA.GV giao bài tập cho

học sinh

HS nghiêm cứu và trả

lờiGV: Nguyễn Hải Nam

Trangb) TÝnh diƯn tÝch trơ qn cđa lâi thÐp:

§èi víi mạch từ kiểu bọc, diện tích trụ

quấn dây đợc tính gần đúng bằng

công thức:

Shi = 1,2. S dm

Trong đó:

+ Shi = a.b là diện tích hữu ích trụ,

tính bằng (cm2).

+ Sđm là công suất MBA, tính bằng (VA).

Diện tích thực của trụ lõi thép:

St =S hi

klTrong đó kl là hệ số lấp đầy đợc cho

trong bảng:

Bảng 8-1. Hệ số lấp đầy kl

Loại MBA

kl

MBA âm tần

0,8

MBA dùng trong gia

0,9

đình

MBA lõi ferit

1

Bài tập:

Hãy chọn mạch từ để quấn một MBA

công suất 30VA,có điện áp sơ cấp là

U1=220V,điện áp thứ cấp là U2=

12V,hiệu suất MBA = 0,7.

*GV yêu cầu HS đa ra kÕt qu¶.

(Tra b¶ng 8-2 - SGK, ta cã diƯn tÝch hữu

ích của trụ thép là Shi = 6,6cm2)29Giáo án GD nghề Điện dân dụng 11

Trờng THPT Lê Trực

Hoạt động của thầy

TG

Nội dung bài giảng

và trò

*GV diễn giải:

3. Tính số vòng dây của các cuộn

Với một MBA và tần

dây.

số nhất định, số vòng

- Để tính đợc số vòng dây của các cuộn

của một cuộn dây phụ

dây,ta xem bảng 8-3 về quan hệ giữa

thuộc vào tiíet diện

tiết diện lõi thép và số vòng/vôn (với tần

trụ lõi thép đã chọn và

số 50Hz và cờng độ từ cảm B = 1,2T).

chất lợng lõi thép. Có

*Bảng 8-3.

nhiều cách tính số

Quan hệ giữa tiết diện lõi thép và

vòng dây của các

số vòng /vôn

cuộn dây. Trong khuôn

+Với tần số 50Hz và cờng độ từ

khổ bài học, chúng ta

cảm B = 1,2T

chọn cách tính qua

đại lợng trung gian là

Tiết diện lõi

số vòng/vôn, ký hiệu

thép hữu

Số vòng/vôn

2

là n- số vòng tơng ứng

ích(cm )

cho mỗi vôn điện áp

4

9,5

sơ cấp hay thứ cấp.

6

6,3

*HS kẻ và ghi bảng 8-3.

8

4,7

*GV

10

3,8

Câu hỏi: Tại sao số

12

3,2

vòng dây cuộn TC lại

14

2,7

cộng thêm 10% điện

16

2,4

áp TC?

18

2,1

(Trong công thức tính

20

1,9

N2, 10%U2 là lợng sụt áp

22

1,7

khi có tải của dây

24

1,6

quấn TC).

26

1,5

28

1,4

*GV đa ra ví dụ để

30

1,3

HS áp dụng tính toán.

*GV hớng dẫn HS làm

Từ đó ta tính đợc số vòng dây cuộn SC:

ví dụ bằng cách đặt

N1 = U1.n

câu hỏi gợi mở:

Số vòng dây cuộn TC:

+Đề bài cho S =

N2 = (U2 + 10%U2).n

30VA,từ đó ta có

thông số nào?

Ví dụ:

+Tìm đợc Shita sẽ tìm

Tính số vòng dây quấn cho MBA với

đợc đại lợng nào?

những thông số sau: công suất 30VA, có

+Hãy tính N1và N2?

điện áp sơ cấp là U1=220V, điện áp thứ

cấp là U2 = 12V, hiệu suất MBA = 0,7.

Giải:

-Từ thông số S =30VA,tra bảng 8-2 ta cã

GV: Ngun H¶i Nam

Trang30Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (122 trang)

×