1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

II. TÌNH HUỐNG THỰC TẾ VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT THEO QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (74.96 KB, 12 trang )


Trường hợp trên được coi là trường hợp thực hiện cơng việc khơng có ủy quyền

vì chị Hòa và anh Bình khơng có thỏa thuận trước đó về việc anh Bình sẽ lo toan

việc sinh đẻ cho con chó của chị Hòa. Bởi lẽ cũng một phần do sự kiện sinh đẻ này

nằm ngồi dự tính của hai bên khi hai bên thỏa thuận anh Bình chỉ cho chó ăn và

uống mà thơi. Nếu anh Bình khơng thực hiện việc hỗ trợ cho chó sinh nở thì có thể

con chó sẽ chết và là thiệt hại với chị Hòa.

Anh Bình thực hiện hành động này hồn tồn vì lợi ích của chị Hòa. Mong

muốn giúp đỡ chị Hòa chăm sóc và bảo vệ chú chó của chị.

Anh Bình có trách nhiệm chăm sóc chú chó như vật ni của mình bằng hết khả

năng có thể để đảm bảo khơng có thiệt hại gì xảy ra. Nếu xác nhận được thơng tin

của chị Hòa anh có trách nhiệm thơng báo về q trình chăm sóc của mình cho chị.

Nếu biết chị Hòa mong muốn thế nào anh Bình có nghĩa vụ thực hiện đúng như

mong muốn ấy.

Trong trường hợp do có lý do chính đáng anh Bình khơng thể tiếp tục thực hiện

cơng việc của mình thì theo quy định của pháp luật anh có hai hướng giải quyết.

Một là, nếu chị Bình có người thân, đại diện hoặc anh có thể liên hệ với chị để bàn

giao cơng việc thì cơng việc đó sẽ chấm dứt, trong trường hợp hai, anh khơng liên

lạc được với chị Bình hay những người nói trên anh có thể nhờ người khác thực

hiện giúp mình cơng việc khơng có ủy quyền.

Sau khi thực hiện xong cơng việc khơng có ủy quyền. Chị Hòa có nghĩa vụ trả

cho Bình những khoản tiền chi cho việc mua các dụng cụ, thuê bác sĩ đỡ đẻ bởi

đây là những chi phí hợp lý để thực hiện cơng việc khơng có ủy quyền theo quy

định của pháp luật. Ngồi khoản tiền trên chị Hòa còn có thể trả cho anh Bình một

khoản tiền thù lao tương ứng với cơng việc mà anh Bình thực hiện, nếu anh Bình

từ chối nhận thì chị Hòa được miễn trách nhiệm trả thù lao.

9Trong trường hợp chị Hòa biết chuyện yêu cầu anh Bình chấm dứt việc thực

hiện cơng việc khơng có ủy quyền thì anh Bình có nghĩa vụ phải dừng hành vi của

mình.

Ngồi ra trong trường hợp người thừa kế, người đại diện của chị Hòa đứng ra

để nhận đảm nhiệm, bàn giao cơng việc thì anh Bình có nghĩa vụ bàn giao và chấm

dứt cơng việc của mình, trong trường hợp này pháp luật quy định anh Bình được

nhận một khoản tiền thù lao và hồn trả chi phí thực hiện cơng việc của mình.

Trong trường hợp anh Bình chết, thì đương nhiên cơng việc khơng có ủy quyền

sẽ dừng lại. Bởi lẽ người tiến hành thực hiện công việc là anh Bình. Tuy nhiên

trong trường hợp này để giảm thiểu thiệt hại cho bên có cơng việc cũng như căn cứ

vào các quy định pháp luật liên quan em nhận định rằng, người thừa kết của anh

Bình có nghĩa vụ thông báo và bàn giao do đây là nghĩa vụ của anh Bình trước khi

chết chưa thể thực hiện được.

Việc thực hiện cơng việc khơng có ủy quyền có ý nghĩa rất to lớn đối với nhiều

chủ thể vì họ có khả năng trợ giúp lẫn nhau. Giúp cho cuộc sống trở nên dễ dàng

hơn.

Việc pháp luật không quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ dẫn đến

nhiều trường hợp thực hiện công việc không có ủy quyền gây ra những thiệt hại

cho các bên chủ thể tham gia vào quan hệ này.KẾT LUẬN

Việc thực hiện cơng việc khơng có ủy quyền là hành vi cần khuyến khích bởi

cuộc sống ln cần có sự trợ giúp lẫn nhau. Nhưng mỗi chủ thể trong quan hệ này

cần ý thức đầy đủ về việc thực hiện công việc khơng có ủy quyền để tránh vi phạm

quy định của pháp luật gây thiệt hại đến các chủ thể liên quan.

10DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật dân sự Việt Nam tập 1 + 2, NXB Tư

pháp, 2015

2. Bộ Luật dân sư Việt Nam 2015

3. TS Nguyễn Văn Cừ, Ts Trần Thị Huệ, Bình luận Khoa học BLDS 2015, NXB

Tư pháp, 2016

4. http://luanvan.co/luan-van/bai-giang-luat-dan-su-38524/

5.https://text.123doc.org/document/3197857-tie-u-lua-n-che-dinh-thuc-hien-cong-viec-khong-co-uy-quyen.htm11MỤC LỤC12Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (12 trang)

×