1. Trang chủ >
  2. Chuyên ngành kinh tế >
  3. Kế toán tài chính >

CÁC CÔNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (94.93 KB, 22 trang )


4. CÁC CƠNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

b)4.1 CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

CHỨNG CHỈ TiỀN GỬI CĨ THỂ CHUYỂN NHƯỢNG

Chứng chỉ tiền gửi là một công cụ nợ do các ngân hàng phát hành, cam kết trả lãi định kỳ cho các khoản

tiền gửi và sẽ hoàn trả vốn gốc cho người gửi tiền khi đến hạnc)THƯƠNG PHIẾU

Thương phiếu là những giấy tờ nhận nợ do các cơng ty có uy tín phát hành để vay vốn ngắn hạn từ thị

trường tài chính.

Thương phiếu được phát hành theo hình thức chiết khấu tức là được bán với giá thấp hơn mệnh giá. Chênh

lệch giữa giá mua và mệnh giá là thu nhập của người sở hữu thương phiếu114. CÁC CƠNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNHd)

e)4.1 CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

CHẤP PHIẾU NGÂN HÀNG

Chấp phiếu ngân hàng là các hối phiếu kỳ hạn do các công ty ký phát và được ngân hàng đảm bảo thanh tốn

bằng cách đóng dấu “ đã chấp nhận” trên hối phiếu

HỢP ĐỒNG MUA LẠI

Hợp đồng mua lại là hợp đồng trong đó ngân hàng bán một lượng tín phiếu kho bạc mà nó đang nắm giữ,

kèm theo điều khoản mua lại tín phiếu đó sau một vài ngày hay một vài tuần với giá cao hơn124. CÁC CÔNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

e)4.1 CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

TiỀN NHTW

Tiền NHTW là những khoản vay nợ ngắn hạn (thường chỉ qua một đêm) giữa các ngân hàng.

Đối tượng vay ở đây là những món tiền gửi của các ngân hàng tại NHTW. Khi tiền gửi dự trữ bắt buộc của một

ngân hàng tại NHTW không đạt đến tổng số yêu cầu, nó sẽ tiến hành vay từ những ngân hàng có tiền gửi tại

NHTW vượt quá quy định để bù đắp cho khoản thiếu hụt của mình134. CÁC CƠNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH4.1 CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠNf)TÍN PHIẾU NHTWg)ĐƠ LA CHÂU ÂU144. CÁC CƠNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNHa)4.1 CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

TRÁI PHIẾU

Trái phiếu là một chứng thư xác nhận nghĩa vụ trả những khoản lãi định kỳ và vốn gốc khi đến hạn của tổ

chức phát hành.

Trái phiếu có bản chất là một cơng cụ nợ. Được thể hiện qua đặc điểm:•)Nhà phát hành trái phiếu phải có nghĩa vụ trả lãi vay cũng như hồn trả vốn gốc cho trái chủ khi trái phiếu đáo

hạn•)

•)

•)Nhà phát hành trái phiếu phải được đảm bảo bằng các tài sản cầm cố thế chấp.

Trái chủ luôn được ưu tiên hơn cổ đông khi nhận lãi hoặc nhận vốn gốc khi thanh lý công ty.

Trái chủ không được quyền tham gia vào các hoạt động của công ty như các cổ đơng.154. CÁC CƠNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNHa)4.1 CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

TRÁI PHIẾU

Trái phiếu bao gồm những nội dung cơ bản sau:)

)

)

)Mệnh giá trái phiếu

Thời hạn trái phiếu

Lãi trái phiếu

Người sở hữu trái phiếu

Các loại trái phiếu chủ yếu:)

)

)Trái phiếu chính phủ

Trái phiếu chính quyền địa phương

Trái phiếu cơng ty164. CÁC CƠNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH• 4.1 CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

b) CỔ PHIẾU:

Cổ phiếu là một chứng thư hay bút toán ghi sổ xác nhận quyền hưởng lợi về vốn đối với thu nhập và

tài sản ròng của một công ty cổ phần

Là chủ sở hữu công ty, các cổ đơng có các quyền cơ bản sau:)

)Quyền tham gia quản lý cơng ty

Quyền tham gia chia lợi nhuận ròng sau thuế174. CÁC CƠNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH• 4.1 CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

b) CỔ PHIẾU:

Đặc điểm của cổ phiếu:)

)Thời hạn cổ phiếu

Giá trị cổ phiếu

Cổ phiếu có hai loại cơ bản sau:)

)Cổ phiếu thường hay cổ phiếu phổ thơng

Cổ phiếu ưu đãi184. CÁC CƠNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH• 4.1 CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

b) CỔ PHIẾU:

) Cổ phiếu thường hay cổ phiếu phổ thơng:

•)

•)

•)

•)Khơng quy định trước số cổ tức mà cổ đông sẽ nhận được

Chỉ được chia lãi sau khi cơng ty đã thanh tốn lãi cho những chủ nợ và cổ phiếu ưu đãi.

Thời hạn cổ phiếu là vô hạn

Được hưởng quyền tham gia quản lý công ty194. CÁC CƠNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH• 4.1 CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

b) CỔ PHIẾU:

) Cổ phiếu ưu đãi:

•)

•)

•)

•)

•)Được hưởng mức cổ tức riêng biệt có tính cố định hàng năm dù cơng ty làm ăn có lãi hay không.

Được ưu tiên chia lãi cổ phần trước cổ phiếu thường

Được ưu tiên chia tài sản còn lại của công ty khi thanh lý giải thể.

Không được tham gia quản lý công ty.

Khi lợi nhuận của công ty tăng lên thì cổ tức cổ phiếu ưu đãi khơng vì thế mà được tăng lên theo.204. CÁC CÔNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNHc)4.1 CÁC CƠNG CỤ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

CÁC KHOẢN VAY THẾ CHẤP:

Vay thế chấp là khoản tiền cho các cá nhân hoặc công ty vay đầu tư (mua hoặc xây dựng) vào nhà, đất hoặc

những bất động sản khác, các bất động sản và đất sau đó lại trở thành vật thế chấp để đảm bảo cho chính các

khoản vay.21Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (22 trang)

×