1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Biểu đồ 3.25 Động học phản ứng bậc 2 khi thay đổi [Cu2+] đối với hệ PS/Fe2+

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.45 MB, 73 trang )


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

Sau khi tiến hành thực nghiệm với đề tài: “Nghiên cứu xử lý phức Cu(II)-EDTA sử

dụng một số hệ oxy hóa khử nâng cao” và kế thừa một số nghiên cứu của một số tác giả

có thể đưa ra một số nhận xét:

Phương pháp oxy hóa nâng cao là một trong những phương pháp có hiệu quả xử lý cao,

có thể oxy hóa hầu hết các chất hữu cơ, biến các hợp chất hữu cơ từ phức tạp đến đơn

giản hơn và có thể khống hóa chúng thành CO2, H2O.

Đặc biệt trong một số trường hợp, q trình oxy hóa chính là khâu quan trọng trong xử lý

nước thải trước khi xử lý sinh học, bởi nó có thể chuyển các hợp chất hữu cơ khó phân

hủy thành hợp chất hữu cơ đơn giản hơn để vi sinh có thể xử lý chúng.

Thời gian oxy hóa các hợp chất hữu cơ tương đối ngắn so với một số phương pháp xử lý

khác. Ngoài ra phương pháp xử lý này không quá đắt bởi nguồn Fe và K 2S2O8 là những

chất có sẵn và dễ kiếm.

Các kết quả thu được sau quá trình tiến hành thực nghiệm:

Đối với hệ PS/UV, pH thích hợp để xử lý là 8, còn đối với hệ PS/Fe 2+ thì pH thích hợp để

xử lý là 3.

Nồng độ chất ơ xy hóa K2S2O8 thích hợp nhất cho các thí nghiệm là 0,05M.

Đối với hệ PS/Fe2+ thì nồng độ chất xúc tác thích hợp nhất là [Fe2+] = 0,05M.

Thời gian phản ứng càng kéo dài thì hiệu quả xử lý càng được tăng cao.

Đối với các hệ oxy hóa, phương trình động học phản ứng đều tuân theo đường bậc 1 với

hằng số tốc độ phản ứng k1 cao nhất là 0,0256 đối với sự thay đổi COD của hệ PS/Fe 2+Với các điều kiện tối ưu như trên, hiệu quả xử lý COD đạt trên 90% và hiệu quả xử lý

Cu2+ đạt gần 80% đối với cả 2 hệ oxy hóa.

Kiến nghị

Từ việc nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu xử lý phức Cu(II)-EDTA sử dụng một số hệ

oxy hóa khử nâng cao” từ đó có thể xem xét áp dụng phương pháp này vào việc xử lý

các nguồn nước thải chứa các hợp chất hữu cơ phức tạp như: nước thải dệt nhuộm, nước

thải sản xuất giấy, nước rỉ rác, nước thải xi mạ đối với các kim loại khác…

Ngoài ra trong q trình nghiên cứu còn chưa đánh giá được ảnh hưởng của nhiệt độ,

cường độ chiếu sáng, tốc độ khuấy trộn, vì vậy trong những nghiên cứu tiếp theo cần

nghiên cứu đến các yếu tố này.

Mặt khác để có thể giảm bớt chi phí xử lý thì cần tìm nguồn năng lượng chiếu sáng khác

thay thế đèn UV như tận dụng nguồn ánh sáng mặt trời.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

[1]

[2]TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT

Đỗ Đình Răng (2007), Hóa học hữu cơ 2, NXB giáo dục

Hồ Thị Nga Trần Văn Nhân (2005), Giáo trình cơng nghệ xử lí nước thải. NXBKhoa học và Kỹ thuật.

[3]Trần Mạnh Trí, Trần Mạnh Trung (2005), Các q trình oxy hóa nâng cao trong xửlý nước thải, cơ sở khoa học ứng dụng. NXb Khoa học và kỹ thuật.

2.TÀI LIỆU THAM KHẢO NƯỚC NGOÀI3.TÀI LIỆU THAM KHẢO INTERNET[9] http://xulynuocthai.net/xu-ly-nuoc-thai-xi-ma/

[10] http://uv-vietnam.com.vn/NewsDetail.aspx?newsId=1948

[11] https://vi.scribd.com/doc/18150766/EDTA

[12]http://camnangcaytrong.com/co-so-ly-thuyet-tao-phuc-chelate-va-ung-dung-trongsan-xuat-phan-bon-nd486.htmlXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (73 trang)

×