1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Các chương trình nâng cao nhận thức:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (7.96 MB, 79 trang )


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Minh Khai một làng nghề tái chế nhựa đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ góp phần

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao

động, nâng cao đời sống cho nhân dân. Sau quá trình làm đồ án với đề tài “Đánh giá

hiện trạng chất thải rắn phát sinh tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, Hưng Yên

và đề xuất biện pháp giảm thiểu” nhận thấy môi trường làng nghề tái chế nhựa ngày

càng bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và sức khỏe của người dân. Đây

là vấn đề nhức nhối của cả cộng đồng, doanh nghiệp và các cấp chính quyền. Song song

với q trình phát triển là tình trạng ơ nhiễm mơi trường nói chung và ô nhiễm tại làng

nghề tái chế nhựa Phan Bôi nói riêng thì việc sản xuất thiếu ý thức bảo vệ môi trường dẫn

đến ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm khơng khí, ơ nhiễm đất là vấn đề cần được quan tâm

hàng đầu.

 Đồ án đã đạt được những kết quả chính sau:

 Tổng quan được làng nghề tái chế nhựa Minh Khai nằm phía Bắc của thủ đơ Hà

Nội. Tồn thơn Minh Khai có khoảng 1000 hộ dân, trong đó khoảng 90% số hộ

tham gia hoạt động kinh tế liên quan đến tái chế nhựa.

 Tổng quan được nguyên liệu đầu vào các loại nhựa phế liệu được thu gom từ các

tỉnh thành trên cả nước, với khối lượng mỗi ngày khồng 600 – 650 tấn. Các sản

phẩm chính bao gồm: nhựa qua sơ chế, hạt nhựa, ống nhựa... Các quy trình quy

trình sản xuất của làng nghề còn mang tính thủ cơng, hầu hết các cơng đoạn đều

phát sinh ra môi trường các chất thải độc hại làm môi trường bị ô nhiễm.

 Đánh giá được công tác thu gom CTR của làng nghề, dù đã có cán bộ thu gom rác

thải của từng xóm nhưng rác thải vẫn chưa được thu gom triệt để. Rác thải chỉ

được thu gom 1 phần còn lại thì người dân thường đổ trực tiếp ra ao, vườn xung

quanh gia đình. Rác thải không được phân loại tại nguồn mà được thu gom lẫn

lộn sau đó vận chuyển đổ vào khu vực bãi rác gây ô nhiễm môi trường đất, nước

và làm cho công tác quản lý môi trường nơi đây gặp nhiều khó khăn. Đánh giá được hiện trạng cơng tác quản lý tại thôn Minh Khai chưa triệt để, sự

liên kết giữa các đồn thể, chính quyền quản lý còn chưa tốt. Ngồi ra, về chính

sách và tài chính cho công tác bảo vệ môi trường của làng nghề tái chế nhựa Minh

Khai còn chưa rõ ràng, cụ thể do đó trong q trình triển khai còn gặp nhiều khó

khăn cả về vật chất và hiệu quả đạt được.

Đề xuất được những giải pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm thiểu lượng chất

thải rắn phát sinh trong quá trình tái chế, cải thiện và nâng cao chất lượng môi

trường làng nghề Minh Khai trong q trình cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước. Tăng dần vị thế của các làng nghề trong các ngành sản xuất công nghiệp.2. Kiến nghị

Để ngăn chặn kịp thời và giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại làng nghề tái chế

nhựa Minh Khai, em xin phép có kiến nghị như sau:

-Thay đổi cơng nghệ tái chế: Khuyến khích các cơ sở sản xuất đổi mới công nghệ,thay thế dần kỹ thuật thủ cơng lạc hậu, đưa các thiết bị tự động hóa vào sản xuất tái chế

nhựa.

-Triển khai dự án xây dựng hệ thống lò đốt xử lý chất thải rắn phát sinh trong quátrình sản xuất tái chế nhựa nhằm giảm thiểu một lượng rác ra ngồi mơi trường ngay tại

làng nghề Minh Khai.

-Cần triển khai Quyết định số 2923/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên ngày 7/12/2016 “Phê

duyệt đề án bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu tỉnh Hưng n” đầu tư

lò đốt chất thải rắn phát sinh áp dụng công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện của

tỉnh, mỗi lò đốt có cơng suất lớn hơn 3tấn kg/h đề giải quyết dứt điểm rác thải tồn-đọng và đóng cửa các bãi rác tự phát.

Cần tập trung xây dựng hệ thống xử lý nước thải của các hộ gia đình và hệ thống xử

lý nước thải tập trung tại làng nghề Minh Khai (được đề xuất ở phần Phụ lục).TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Đặng Kim Chi và cs (2005). Làng nghề Việt Nam và môi trường, NXB Khoa học và

Kĩ thuật.

[2] Đặng Kim Chi và cs (2006). Tài liệu hướng dẫn áp dụng các giải pháp cải thiện môi

trường cho làng nghề tái chế nhựa, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Đại học

Bách khoa Hà Nội.

[3] Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (2008). Báo cáo môi trường quốc gia 2008, Môi

trường làng nghề Việt Nam.

[4] UBND tỉnh Hưng Yên (2016). Quyết định “Phê duyệt đề án bảo vệ mơi trường,

phòng chống biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên” đầu tư lò đốt chất thải rắn huyện Văn Lâm,

tỉnh Hưng Yên.

[5] Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên (2014). Báo cáo tổng hợp hiện trạng

môi trường làng nghề tỉnh Hưng Yên năm 2014.

[6] Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (2008). QCVN 08: 2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

[7] Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (2008). QCVN 09: 2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm

[8] Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (2012). QCVN 30: 2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia về lò đốt chất thải cơng nghiệp

[9] Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (2011). QCVN 40: 2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

[10] Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (2011). QCVN 40: 2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

[11] Thôn Minh Khai (2014). Quy ước, hương ước thôn Minh Khai năm 2014

[12] Hiệp hội nhựa Việt Nam; Ngày 12/10/2018; http://vpas.vn/

[13] http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66347[14]https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-2923-QD-UBND-2016-De-an-bao-ve-moi-truong-phong-chong-bien-doi-khi-hau-Hung-Yen366334.aspx

[15]https://baotainguyenmoitruong.vn/kinh-te/tai-che-chat-thai-nhua-gap-kho1254091.html

[16]http://doc.edu.vn/tai-lieu/chuyen-de-du-an-khu-xu-ly-chat-thai-dai-dong-van-lam-hung-yen-thuc-trang-va-giai-phap-nhan-rong-mo-hinh-71454/

[17] http://moitruongviet.edu.vn/cac-phuong-phap-xu-ly-chat-thai-ran/

[18] Dự án BAT/BEP 2018, MECIEXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (79 trang)

×