1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (7.96 MB, 79 trang )


[14]https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-2923-QD-UBND-2016-De-an-bao-ve-moi-truong-phong-chong-bien-doi-khi-hau-Hung-Yen366334.aspx

[15]https://baotainguyenmoitruong.vn/kinh-te/tai-che-chat-thai-nhua-gap-kho1254091.html

[16]http://doc.edu.vn/tai-lieu/chuyen-de-du-an-khu-xu-ly-chat-thai-dai-dong-van-lam-hung-yen-thuc-trang-va-giai-phap-nhan-rong-mo-hinh-71454/

[17] http://moitruongviet.edu.vn/cac-phuong-phap-xu-ly-chat-thai-ran/

[18] Dự án BAT/BEP 2018, MECIEPhụ lục : Hệ thống xử lý nước thải làng nghề nhựa Minh KhaiTới nay, làng nghề tái chế nhựa Minh Khai vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải tập

trung. Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất không được xử lý mà thải trực tiếp ra

các ao, mương gây ô nhiễm mơi trường nước mặt. Làng nghề mặc dù có dự án đầu tư xây

dựng hệ thống xử lý nước thải tuy nhiên, hệ thống này vẫn chưa được triển khai. Do vậy,

việc xây dựng một hệ thống xử lý nước thải tập trung là cần thiết.

Với mục đích làm giảm chi phí đầu từ ban đầu cũng như chi phí vận hành hệ thống xử lý

nước thải sau này mà vẫn đạt hiệu quả xử lý triệt để nguồn nước thải của làng nghề, tôi

đề xuất áp dụng mô hình xử lý nước thải cho trạm xử lý nước thải tập trung. Đề xuất dây chuyền thu gom và xử lý nước thải tại làng nghề Minh Khai

Sử dụng kết hợp giữa phương pháp sinh học và phương pháp hóa lý để làm giảm ơ nhiễm

nước tại làng nghề

Trong quá trình sản xuất các hộ sẽ thải ra nước thải. Tại đây, cho xây dựng các hố ga

trong mỗi gia đình để nước thải sẽ được lọc sơ bộ ở khâu này. Sau đó, từ các hố ga gia

đình sẽ thải ra một cống rãnh chung. Trong cống rãnh chung này, vật liệu lọc mang tính

kiềm cao để giảm bớt nồng độ các chất ô nhiễm trong khâu này trước khi đưa vào hố ga

chung. Tại đây, nước thải sẽ được xử lý bằng phương pháp sinh học trước khi thải bỏ ra

mơi trường còn một phần bùn sẽ được tách riêng để thu gom tái chế

- Ưu điểm:

Đơn giản, dễ thực hiện

Không tốn nhiều công sức cho quá trình vận hành

Tận dụng được mương thu nước thải hiện có thành mương xử lý nước thải

Kinh phí đầu tư thấp.Phụ Lục 1: Phiếu Điều Tra Khảo SátXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (79 trang)

×