1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mega-Float at Tokyo Bay 8.3 ha x 3 m, Cost = 8 Billion Yen

Mega-Float at Tokyo Bay 8.3 ha x 3 m, Cost = 8 Billion Yen

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mr T. Tomoi

Director of

SRCJProf C.M.

Wang

NUSDr Nagata

Kyoto

UniversityProf T.

Utsunomiya

Kyoto

UniversityDr Namba

Engineer

NMRIFloating Fishing Pier in Nandan, Awaji IslandTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mega-Float at Tokyo Bay 8.3 ha x 3 m, Cost = 8 Billion Yen

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×