1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ PHỎNG VẤN THỬ

PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ PHỎNG VẤN THỬ

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Thang đo Danh tiếngReliability Statistics

Cronbach's

N of

Alpha

,889Items

4Item-Total Statistics

Scale Mean

Scale

Corrected

if Item

DT1

DT2

DT3

DT4Variance ifItem-TotalCronbach's

Alpha ifDeleted Item Deleted Correlation Item Deleted

11,41

3,421

,839

,825

11,34

3,677

,717

,872

11,36

3,942

,742

,865

11,52

3,348

,748

,864 Thang đo Đội ngũ giáo viênReliability Statistics

Cronbach's

N of

Alpha

,887Items

5182Item-Total Statistics

Scale Mean

Scale

Corrected

if Item

GV1

GV2

GV3

GV4

GV5Variance ifItem-TotalCronbach's

Alpha ifDeleted Item Deleted Correlation Item Deleted

10,57

5,554

,692

,873

11,58

5,327

,733

,864

12,63

5,105

,854

,840

11,62

4,962

,853

,837

11,87

4,064

,685

,907 Thang đo Vị trí địa lýReliability Statistics

Cronbach's

N of

Alpha

,823Items

4Item-Total Statistics

Scale Mean

Scale

Corrected

if Item

VT1

VT2

VT3

VT4Variance ifItem-TotalCronbach's

Alpha ifDeleted Item Deleted Correlation Item Deleted

9,76

2,442

,658

,772

9,80

2,210

,805

,700

9,87

2,225

,699

,754

10,05

3,014

,448

,856 Thang đo Học phíReliability Statistics

Cronbach's

N of

Alpha

,799Items

4183Item-Total Statistics

Scale Mean

Scale

Corrected

if Item

HP1

HP2

HP3

HP4Variance ifItem-TotalCronbach's

Alpha ifDeleted Item Deleted Correlation Item Deleted

10,88

8,752

,517

,796

10,34

8,147

,624

,743

10,66

8,679

,576

,766

10,55

7,862

,742

,685 Thang đo Ảnh hưởng của xã hộiReliability Statistics

Cronbach's

N of

Alpha

,786Items

4184Item-Total Statistics

Scale Mean

Scale

Corrected

if Item

XH1

XH2

XH3

XH4Variance ifItem-TotalCronbach's

Alpha ifDeleted Item Deleted Correlation Item Deleted

11,15

8,098

,534

,762

11,18

8,151

,562

,749

11,32

6,816

,715

,667

11,15

7,485

,569

,747 Thang đo Động cơReliability Statistics

Cronbach's

N of

Alpha

,900Items

4Item-Total Statistics

Scale Mean

Scale

Corrected

if Item

ĐC1

ĐC2

ĐC3

ĐC4Variance ifItem-TotalCronbach's

Alpha ifDeleted Item Deleted Correlation Item Deleted

10,96

10,265

,693

,901

11,26

8,954

,829

,852

11,60

8,500

,765

,878

11,56

8,394

,840

,847 Thang đo MarketingReliability Statistics

Cronbach's

N of

Alpha

,929Items

4185Item-Total Statistics

Scale Mean

Scale

Corrected

if Item

Deleted

MAR

1

MAR

2

MAR

3

MAR

4Variance ifItem-TotalAlpha ifItem Deleted Correlation Item Deleted12,472,364,824,91012,382,333,874,89412,422,440,856,90112,462,347,786,924 Thang đo Quyết địnhReliability Statistics

Cronbach's

N of

Alpha

,890Cronbach'sItems

5186Item-Total Statistics

Scale Mean

Scale

Corrected

if Item

QĐ1

QĐ2

QĐ3

QĐ4

QĐ5Variance ifItem-TotalCronbach's

Alpha ifDeleted Item Deleted Correlation Item Deleted

16,04

1,700

,827

,844

15,97

1,798

,777

,857

15,96

1,964

,571

,900

15,97

1,731

,789

,853

15,98

1,740

,707

,8732.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA

 Nhóm biến độc lậpKMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

Adequacy.,676SphericityApprox. Chi-Square

df

Sig.ComponeTotal Variance Explained

Initial Eigenvalues

Extraction Sums ofRotation Sums ofSquared LoadingsSquared LoadingsBartlett's Test ofnt1872686,990

528

,000Tota % of Cumulati Tota % of Cumulati Tota % of

lVariancve %lVariance

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

274,94

9

4,18

1

3,53

3

3,00

7

2,35

8

2,17

4

2,06

3

1,62

6

,956

,883

,721

,676

,613

,553

,498

,480

,458

,380

,349

,329

,314

,302

,248

,216

,203

,188

,173ve %lVariance14,99814,99812,66927,66710,70738,3749,11347,4877,14554,6326,58661,2186,25367,4714,92672,3972,897

2,676

2,186

2,048

1,856

1,675

1,508

1,455

1,388

1,152

1,058

,996

,950

,914

,753

,653

,614

,570

,52375,294

77,970

80,156

82,204

84,060

85,735

87,243

88,699

90,086

91,238

92,296

93,292

94,242

95,156

95,909

96,562

97,176

97,746

98,2694,94

9

4,18

1

3,53

3

3,00

7

2,35

8

2,17

4

2,06

3

1,62

6ve %e14,99814,99812,66927,66710,70738,3749,11347,4877,14554,6326,58661,2186,25367,4714,92672,397188Cumulati3,79

3

3,36

3

3,22

3

3,15

8

2,84

1

2,59

3

2,53

4

2,38

411,49511,49510,19121,6879,76831,4559,57141,0268,61049,6367,85857,4947,68065,1737,22472,39728

,145

,439

98,708

29

,110

,334

99,043

30

,106

,322

99,364

31

,094

,285

99,649

32

,078

,236

99,885

33

,038

,115 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.GV3

GV4

GV2

GV1

GV5

MAR2

MAR3

MAR1

MAR4

ĐC4

ĐC2

ĐC3

ĐC1

DT1

DT2

DT4

DT3

VT2

VT1

VT3

VT4

HP4

HP2

HP3

HP1

XH3

XH4

XH1

XH2

CSVC2

CSVC31

,902

,901

,833

,812

,7692Rotated Component Matrixa

Component

3

4

5678,931

,918

,894

,863

,914

,893

,835

,786

,900

,838

,830

,821

,881

,816

,793

,619

,866

,773

,758

,711

,866

,768

,722

,705

,827

,767189CSVC1

CSVC4

Extraction Method: Principal Component Analysis.,722

,631Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.

 Biến phụ thuộc

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling,730Adequacy.

Bartlett's Test of

SphericityApprox. Chi-Square

df

Sig.434,778

10

,000Total Variance Explained

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of SquaredComponen

t

Total% ofCumulativeTotalVariance

%

1

3,495

69,894

69,894

3,495

2

,767

15,348

85,242

3

,395

7,895

93,137

4

,227

4,538

97,676

5

,116

2,324

100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.190Loadings

% of

Cumulative

Variance

69,894%

69,894Component Matrixa

Component

1

QĐ1

QĐ2

QĐ4

QĐ5

QĐ3,901

,870

,870

,823

,702191PHỤ LỤC 3: THÔNG TIN VỀ CUỘC KHẢO SÁT CHÍNH THỨC

3.1. Đặc điểm người tham gia khảo sát

Giới tính

Frequenc Percent

y

Nam

Valid Nữ

Total127

197

32439,2

60,8

100,0Năm học

Frequenc Percent

y

Năm 1

Năm 2

Valid Năm 3

Năm 4

Total56

46

104

118

32417,3

14,2

32,1

36,4

100,0ValidCumulativePercent

39,2

60,8

100,0Percent

39,2

100,0ValidCumulativePercent

17,3

14,2

32,1

36,4

100,0Percent

17,3

31,5

63,6

100,0Ngành học

Frequenc Percent

y

Kinh tế - chính trị

Khoa học - kỹValidthuật

Ngơn ngữ, sư

phạm

Xã hội học

Khác

TotalValidCumulative12037,0Percent

37,05216,016,053,16018,518,571,636

56

32411,1

17,3

100,011,1

17,3

100,082,7

100,0Thu nhập

Frequenc Percent

y192Percent

37,0ValidCumulativePercentPercentTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ PHỎNG VẤN THỬ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×