1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 6: TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY

PHỤ LỤC 6: TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY

Tải bản đầy đủ - 0trang

Pearson

Correlatio

Học phín

Sig. (2tailed)

N

PearsonẢnh,021 -,091 -,001 ,0771 -,143* -,016-,108 ,309**,711 ,104 ,989 ,166,010 ,779,052 ,000324324324324Correlatio -,042 -,069hưởng xã n

Sig. (2hội

tailed)

N

Pearsontailed)

N

Pearson,

389**324

-,100324

-,143

*1,452 ,212 ,000 ,072 ,010

324Correlatio -,049

Động cơ n

Sig. (2-324324324, -,180

****293324324-,008 -,016324324

-,179

**324324324324,393 ,000324324-,179*1*324gn

Sig. (2tailed)

N

PearsonCorrelatio ,204**

Quyết

địnhn

Sig. (2--,028 ,290**324324324324324324,,,,********284329316309324

,228**324

,

**290,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

tailed)

N

324 324 324 324 324 324 324

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

6.2. Hồi quy2203241 ,141*,050 ,942 ,753 ,098 ,052 ,393 ,620

324324,620 ,000Correlatio ,109* -,004 -,018 ,092 -,108 -,048 -,028

Marketin-,048 ,228**,001,379 ,000 ,001 ,886 ,779 ,001

324324,011

324324,141*1,011

324324ModelModel Summaryb

R Square Adjusted R Std. Error ofRDurbin-Square

the Estimate

Watson

1

,776

,603

,592

,17598

,485

a. Predictors: (Constant), Marketing, Danh tiếng, Ảnh hưởng xã hội,

aCSVC, Học phí, Vị trí, Động cơ , Giáo viên

b. Dependent Variable: Quyết địnhModelSum ofANOVAa

dfMeanFSig.Squares

Square

Regression

14,791

8

1,849 59,699

,000b

1

Residual

9,755

315

,031

Total

24,546

323

a. Dependent Variable: Quyết định

b. Predictors: (Constant), Marketing, Danh tiếng, Ảnh hưởng xã hội, CSVC,

Học phí, Vị trí, Động cơ, Giáo viênModelCoefficientsa

Unstandardized Standardized

Coefficients

B

Std.1(Constant)

CSVC

Danh tiếng

Giáo viên

Vị trí

Học phí

Ảnh hưởng,533

,103

,088

,133

,122

,121tSig.Coefficients

BetaError

,168

,017

,014

,016

,017

,012,002

,000

,000

,000

,000

,000,970

,854

,833

,930

,945,277 7,003,000,806 1,240,350 9,210

,162 4,481,000

,000,872 1,147

,963 1,038Residuals Statisticsa221Statistics

Tolerance VIF

3,167

6,084

6,259

8,292

7,026

10,098,219

,241

,323

,259

,369,093

,013

xã hội

Động cơ

,120

,013

Marketing

,099

,022

a. Dependent Variable: Quyết địnhCollinearity1,031

1,170

1,201

1,076

1,059Minimu Maximu

Predicted Value

Residual

Std. Predictedm

3,3997

-,15841m

4,4833

1,41373MeanStd.N3,8555

,00000Deviation

,21399

,17379324

324,0001,000324,000,988324-2,130

2,934

Value

Std. Residual

-,900

8,033

a. Dependent Variable: Quyết định222223PHỤ LỤC 7: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN

TRUNG TÂM ANH NGỮ THEO ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU HỌC

7.1. Giới tínhGiới tínhQuyết địnhNam

NữGroup Statistics

N

Mean

127

1973,8639

3,8501Std.

Deviation

,28881

,26747Std. Error

Mean

,02563

,01906Independent Samples Test

Levene's

t-test for Equality of Means

Test for

Equality

of

Variances

F Sig.tdfSig.

(2tailedMeanStd. Error95%Differenc Differenc Confidence

ee)Interval of the

Difference

Lower UpperEqual

variance

s,319 ,573,

438322,662,01376,03141,667,01376,03194-,0480,4 07555Quyế assumed

t định Equal

variance

s not, 253,94

4314assumed

7.2. Năm học224-,0491,4 07665ANOVA

Quyết định

Sum ofdfMeanSquares

Between

Groups

Within Groups

TotalFSig.Square1,0253,34223,521

24,546320

323,0742254,649,003Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 6: TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×