1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 7: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN TRUNG TÂM ANH NGỮ THEO ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU HỌC

PHỤ LỤC 7: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN TRUNG TÂM ANH NGỮ THEO ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU HỌC

Tải bản đầy đủ - 0trang

ANOVA

Quyết định

Sum ofdfMeanSquares

Between

Groups

Within Groups

TotalFSig.Square1,0253,34223,521

24,546320

323,0742254,649,003Quyết định

Tukey B

Năm họcNSubset for alpha = 0.05

21

3,7930

3,8023

3,8618Năm 2

46

Năm 3

104

Năm 1

56

3,8618

Năm 4

118

3,9237

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 69,341.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used.

Type I error levels are not guaranteed.

7.3. Ngành học

ANOVA

Quyết định

Sum ofdfMeanSquares

Between

Groups

Within Groups

TotalFSig.Square1,3984,34923,148

24,546319

323,0732264,815,001Quyết định

Tukey B

Ngành họcNSubset for alpha = 0.05

21

Khoa học - kỹ

thuật

Xã hội học

Kinh tế - chính trị

Ngơn ngữ, sư523,790436

1203,7983

3,826660

3,8853

3,8853

phạm

Khác

56

3,9827

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 55,639.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used.

Type I error levels are not guaranteed.

7.4. Thu nhập

ANOVA

Quyết định

Sum ofdfMeanSquares

Between

Groups

Within Groups

TotalFSig.Square1,1023,36723,443

24,546320

323,0735,016,002Quyết định

Tukey B

Thu nhập

Trên 10.000.000

VNĐ/tháng

Từ 3.000.000 VNĐ –

dưới 5.000.000NSubset for alpha = 0.05

1

43,70251403,7943VNĐ/tháng227Từ 5.000.000 VNĐ –

dưới 10.000.000243,8825VNĐ/tháng

Dưới 3.000.000156

3,9102

VNĐ/tháng

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 13,105.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used.

Type I error levels are not guaranteed.228Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 7: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN TRUNG TÂM ANH NGỮ THEO ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU HỌC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×