1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Tính toán ngắn mạch

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.36 MB, 82 trang )


NHÓM 1N2Xác định, lựa chọn aptomat tủ phân phốiN3Xác định, lựa chọn aptomat cho tủ động lực 1,2,3,4,cs&lmSơ đồ các vị trí ngắn mạch trong mạch điện phân xưởng:Sơ đồ rút gọn các vị chí ngắn mạnh:Phía cao ápNHĨM 1Tính ngắn mạch tại đầu cực máy biến áp để chọn dao cắt phụ tải phía đầu

nguồn, máy cắt, dao cách ly và chống sét van trong tủ hợp bộ phía cao áp.

Chọn Ucb=22 kV, SHT=320 MVA, ta có:

• Điện kháng hệ thống: XHT = = = 1,52 (

• Đường dây Ng-TBA:

Rc = r0.= 0,524..=0,066 (

Xc = x0.= 0,16.. = 0,02 (

Do đó, điện trở ngắn mạch đến điểm N0:Dòng điện ngắn mạch tại điểm N0:

IN0 = = = 8,24 (kA)

Giá trị dòng xung kích:

ixk0 = kxk..IN0 = 1,8..8,24= 20,98 (kA), với kxk = 1,8 với điện áp trên 1kV

Giá trị hiệu dụng của dòng xung kích:

Ixk0 = qxk. IN1= 1,52.8,24 =12,53 (kA), với qxk =PHÍA HẠ ÁP:NHĨM 1

Chọn Ucb=22 kV, SHT=320 MVA, ta có:

• Điện kháng hệ thống: XHT = = = 1,52 (

• Đường dây Ng-TBA:

Rc = r0.= 0,524..=2,18. (

Xc = x0.= 0,16.. = 6,62. (

• Máy biến áp:

RB = = .103= 3,67. (Ω)

XB = = .103= 0,02 (Ω)

ZB = = 0,0204 (Ω)

• Đường dây TBA – TPP:

RTBA-TPP = r0.= 0,0778..= 7.10-4 (Ω)

XTBA-TPP = x0.= 0,06..= 5,4.10-4 (Ω)

• Đường dây TPP – TĐL1, L=14 m:

RTPP-TDL4 = r0.= 0,614..= 4,3.10-3 (Ω)

XTPP-TDL4 = x0.= 0,52..= 3,64.10-3 (Ω)

• Đường dây TĐL – 1, L=8,5 m:

RTDL4-29 = r0.L = 1,04.8,5.10-3 = 8,84. 10-3 (Ω)

XTDL4-29 = x0.L = 0,096.8,5.10-3 =0,816.10-3(Ω)

 Điện trở ngắn mạch đến điểm N1: Điện trở ngắn mạch đến điểm N2: Điện trở ngắn mạch đến điểm N3:=1,55NHĨM 1

1,56

 Dòng điện ngắn mạch tại điểm N1:

IN1 = = =0,149 (kA)

Giá trị dòng xung kích:

ixk1 = kxk..I(3)N2 = 1,2..0,149 = 0,255(kA),

với kxk = 1,2 với điện áp dưới 1kV và công suất MBA từ 100320kVA

Giá trị hiệu dụng của dòng xung kích:

Ixk1 = qxk. IN1= 1,09.0,149 = 0,163 (kA) Dòng điện ngắn mạch tại điểm N2:

IN1 = = =0,149 (kA)

Giá trị dòng xung kích:

ixk2 = kxk..I(3)N2 = 1,2..0,149 = 0,255(kA),

với kxk = 1,2 với điện áp dưới 1kV và công suất MBA từ 100320kVA

Giá trị hiệu dụng của dòng xung kích:

Ixk2 = qxk. IN2(3)= 1,09.0,149 = 0,16 (kA) Dòng điện ngắn mạch tại điểm N2:

IN1 = = =0,147 (kA)

Giá trị dòng xung kích:

ixk2 = kxk..I(3)N2 = 1,2..0,147 = 0,49(kA),

với kxk = 1,2 với điện áp dưới 1kV và công suất MBA từ 100320kVA

Giá trị hiệu dụng của dòng xung kích:NHĨM 1

Ixk2 = qxk. IN2(3)= 1,09.0,147 = 0,16 (kA)

Ta tính tốn tương tự và có bẳng số liệu sau:

Đoạn dâyĐộ dài mr0 Ωx0 ΩRΩXΩNGUỒN-MBA

MBA-TPP

TPP-ĐL1

TPP-ĐL2

TPP-ĐL3

TPP-ĐL4

TPP-ĐLCS&LM

HỆ THỐNG250

18

14

9

7.5

6

80.524

0.0778

0.641

0.868

0.3

0.641

4.980.16

0.06

0.52

0.74

0.4

0.52

0.90.000022

0.0007002

0.004487

0.003906

0.001125

0.001923

0.019920.096

0.24

0.38

0.38

0.24

0.38

0.24

0.38

0.38

0.14

0.38

0.38

0.036

0.07

0.38

0.38

0.38

0.38

0.96

0.240.00367

0.00884

0.01104

0.023875

0.01146

0.00966

0.025403

0.012972

0.024448

0.011842

0.0081592

0.02292

0.017572

0.00512

0.0071487

0.020246

0.019673

0.021774

0.011651

0.00728

0.02070.0000066

0.00054

0.00364

0.00333

0.0015

0.00156

0.0036

1.52

0.02

0.00082

0.00192

0.00475

0.00228

0.00168

0.00505

0.00226

0.00486

0.00236

0.00132

0.00456

0.00350

0.00058

0.00099

0.00403

0.00391

0.00433

0.00232

0.00672

0.00360MÁY BIẾN ÁPĐL1 -1

ĐL1 -2

ĐL1-8

ĐL1-11

ĐL1-12

ĐL2-3

ĐL2-4

ĐL2-5

ĐL2-7

ĐL2-18

ĐL3-9

ĐL3-14

ĐL3-16

ĐL3-19

ĐL4-6

ĐL4-10

ĐL4-13

ĐL4-15

ĐL4-17

ĐL4-208.5

8

12.5

6

7

13.3

9.4

12.8

6.2

9.4

12

9.2

16

14.1

10.6

10.3

11.4

6.1

7

151.04

1.38

1.91

1.91

1.38

1.91

1.38

1.91

1.91

0.868

1.91

1.91

0.32

0.507

1.91

1.91

1.91

1.91

1.04

1.38Z(NGẮN

)Ω

1.5406

1.5442

1.5439

1.5421

1.5421

1.54431.5451

1.5462

1.5493

1.5466

1.5460

1.5493

1.5463

1.5491

1.5464

1.5453

1.5469

1.5457

1.5427

1.5431

1.5464

1.5462

1.5467

1.5445

1.5489

1.5459NHÓM 1Kiểm tra điều kiện chọn dây cáp.

Với các dây dẫn đã được chọn sơ bộ ở mục 2.2, ta đi kiểm tra điều kiện ổn định dòng

ngắn mạch.Tiêu chí kiểm tra:Fcáp ≥ α .I ∞ . t qdVới α = 6 với đồng và α = 11 với nhôm, t qd = 0,5s, I∞ = INM còn Fcáp là tiết diện dây cáp

đã chọn.

+ Đầu tiên là đường dây trung áp từ nguồn 22 kV tới trạm biến áp phân xưởng.

Dây đã chọn có tiết diện F = 35mm2 , dòng ngắn mạch tính được là INM = 8,24 (kA).

Theo cơng thức ta có:

mm2

Ta thấ thỏa mãn yêu cầu cho phép.

+ Tương tự ta kiểm tra cho đường dây từ trạm tới tủ phân phối.

Dây đã chọn có tiết diện F = 400 mm2 ; dòng ngắn mạch được tính là:

INM = 0.150 kA. ixk1=0,255 kA

Theo cơng thức ta có:

Vậy dây đã chọn đạt yêu cầu .

Tương tự ta có bảng số liệu sau so sánh sau:

Đoạn dâyZ(NGẮN

)ΩIn KaixkIxkNGUỒNMBA

1.54060.1500.2544F ttF chọn

lựakết

luận4.424435thỏa

mãn4.42464000.1634MBA-TPP

TPP-ĐL11.54420.14960.25380.16304.413950TPP-ĐL21.54390.14960.25380.16304.414835thỏa

mãn

thỏa

mãn

thỏa

mãnNHÓM 1TPP-ĐL31.54210.14980.25410.16324.4201100TPP-ĐL41.54210.14980.25410.16324.419950TPPĐLCS&LM1.54430.14950.25380.16304.41365.5ĐL1 -11.54510.14950.25360.16294.411430ĐL1 -21.54620.14940.25350.16284.408222ĐL1-81.54930.14910.25300.16254.399516ĐL1-111.54660.14930.25340.16284.407116ĐL1-121.54600.14940.25350.16284.408922ĐL2-31.54930.14910.25300.16254.399516ĐL2-41.54630.14940.25350.16284.408022ĐL2-51.54910.14910.25300.16254.400016ĐL2-71.54640.14930.25340.16284.407816ĐL2-181.54530.14940.25360.16294.410938ĐL3-91.54690.14930.25340.16274.406416ĐL3-141.54570.14940.25350.16294.409616ĐL3-161.54270.14970.25400.16324.418495ĐL3-191.54310.14970.25400.16314.417260ĐL4-61.54640.14930.25340.16284.407816ĐL4-101.54620.14940.25350.16284.408216ĐL4-131.54670.14930.25340.16284.406916ĐL4-151.54450.14950.25370.16304.413016ĐL4-171.54890.14910.25300.16254.400630ĐL4-201.54590.14940.25350.16284.409022thỏa

mãn

thỏa

mãn

thỏa

mãn

thỏa

mãn

thỏa

mãn

thỏa

mãn

thỏa

mãn

thỏa

mãn

thỏa

mãn

thỏa

mãn

thỏa

mãn

thỏa

mãn

thỏa

mãn

thỏa

mãn

thỏa

mãn

thỏa

mãn

thỏa

mãn

thỏa

mãn

thỏa

mãn

thỏa

mãn

thỏa

mãn

thỏa

mãn

thỏa

mãnXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (82 trang)

×