1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Lịch sử hình thành và phát triển :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.81 MB, 40 trang )


6

Thương hiệu Domino’s Pizza đã có mặt tại 67

thị trường trên toàn thế giới và hơn 9.169 cửa

hàng tại Mỹ thông qua hệ thống cửa hàng nội

địa và hệ thống nhượng quyền thương hiệu.

Được thành lập năm 1960. Domino's là chuỗi

nhà hàng pizza lớn thứ hai Hoa Kỳ (sau Pizza

Hut) nhưng lớn nhất thế giới với hơn 10.000

cửa tiệm thành viên và nhượng quyền tại 70

quốc gia. Domino's Pizza được bán cho Bain

Capital năm 1998 và ra công chúng năm 2004.

19/11/2010 đánh dấu cột mốc thương hiệu

Domino’s Pizza tới thị trường Việt Nam. Tính

tới thời điểm hiện tại (8/2015). theo thống

kê cửa hàng trên website chính thức

www.dominos.vn. thương hiệu bánh pizza này

đã có tới 23 cửa hàng tại 2 thành phố lớn là

TP.HCM và Hà Nội.

Tập đoàn đã đưa thương hiệu Domino’s Pizza

nổi tiếng thế giới đến với Việt Nam chính là

tập đồn IPP Group (Tập đồn Cơng ty Liên

Thái Bình Dương-Imexpan Pacific) của ơng

Johnathan Hạnh Nguyễn. Ngồi thương hiệu

Domino's Pizza ra. các thương hiệu đình đám

khác như Popeyes, Burger King, Dunkin' Donuts,... Tất cả đều thuộc quyền đi ều

hành của Công ty TNHH Dịch vụ Thực phẩm và Giải khát Việt Nam (VFBS) thu ộc

Tập đoàn Imex Pan Pacific (IPP) do ông Hạnh Nguyễn làm chủ tịch.

Thương hiệu này chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam vào

tháng 11/2010 tại 117 Nguyễn Đức Cảnh – Khu phố Mỹ Đức (quận 7). Sở dĩ

Domino’s pizza ưu tiên cho việc tập trung vào TP.HCM vì đây là th ị tr ường l ớn,

cần đáp ứng những chuẩn mực như thiết kế cửa hàng, xây dựng thực đơn phù

hợp, định vị khách hàng và chiến lược giá cả đúng đắn, tạo d ựng đ ược h ệ th ống

phân phối rộng lớn, hoạt động vận hành trơn tru tạo sự ổn định và phát tri ển.

Đến năm 25/12/2012 thì chi nhánh Dominos Pizza Trần Hưng Đạo được thành

lập, cửa hàng hoạt động đến nay được gần 7 năm và là chi nhánh thứ 6 của chuỗi

cửa hàng.7Hình1 .Domino Trần Hưng Đạo8

II. TỔNG QUAN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NÊU CHỨC

NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỪNG VỊ TRÍ LÃNH ĐẠO.

Sơ đ ồ cơ cấu tổ chức cửa hàng:

Store ManagerMIT 4MIT 3MIT 2MIT 1CSR---Black apronPizza makerDeliveryChức năng, nhi ệm v ụ c ủa t ừng v ị trí lãnh đ ạo.

Store Manager: C ửa hàng tr ưởng, là ng ười qu ản lý toàn b ộ c ửa hàng và

chịu trách nhi ệm giám sát, thúc đ ẩy m ọi ho ạt đ ộng c ủa nhân viên. Có

nhiệm vụ ph ổ bi ến l ại nh ững gì ở cơng ty đ ặt ra và là ng ười ch ịu trách

nhiệm chính trong m ọi v ấn đ ề c ửa hàng phát sinh.

MIT 4 (Manager Business): Quản lí cửa hàng, hoạt động ở dưới cấp Store

Manager lãnh đạo (cao cấp) nhưng ở trên các quản lí MIT 2, MIT 3 cấp cơ

sở. Nhiệm vụ của MIT 4 là đưa ra các quyết định chi ến thu ật, th ực hi ện

các kế hoạch và chính sách của doanh nghiệp, phối hợp các hoạt động, các

cơng việc để hồn thành mục tiêu chung. Luôn lập ra các k ế hoạch tăng và

phát triển sale cho công ty, các chiến lược dự phòng,…

MIT 3 ( Manager Store) Qu ản lí c ửa hàng, có nhi ệm v ụ t ập trung nhi ều

về việc order, theo dõi hàng hóa m ỗi ngày f của cửa hàng, s ắp x ếp l ịch9

làm cho nhân viên, theo dõi quá trình làm vi ệc và training ( đào t ạo)

nhân viên.

- MIT 2 (Manager Shift): làm quen v ới công vi ệc c ủa m ột qu ản lí c ửa

hàng, có nhi ệm v ụ h ọc h ỏi trao d ồi ki ến th ức,làm quen v ới vi ệc qu ản lí

nhân viên trong 1 ca làm vi ệc ( có c ấp trên training).

- MIT 1: Nhân viên c ửa hàng đ ược chia làm 4 qu ầy.

 Quầy CSR-Customer Service Representative: Gương mặ t đại di ện

ti ếp xúc và đem l ại m ột d ịch v ụ t ốt nh ất cho khách hàng.

Chức năng: là bộ mặt chính của cửa hàng, tạo sự thân thi ện và ấn tượng

với khách hàng quyết định sự gia tăng lợi thế cạnh tranh , giúp phát tri ển

thương hiệu và gia tăng tình cảm của người tiêu dùng đ ối v ới th ương hi ệu

sản phẩm của công ty.

Mỉm cười với người khác, người khác cũng sẽ

mỉm cười với bạn”Nụ cười là phương thức tạo nên sự thoải mái

giữa người với người”

Nhiệm vụ: chăm sóc khách hàng trước và khi

đặt hàng, học và am hiểu các kiến thức về 1

CSR, hiểu rõ 5 bước bán hàng ( trực tiếp và trực

tuyến).

Luôn mỉm cười, chào khách, nhận đặt hàng và

giới thiệu với khách hàng các chương trình

khuyến mãi phù hợp. Chú ý thực hiện Dine in

(ăn tại chỗ)- Carry out (mang về) và dọn bàn. Quầy BA- Black Apron:

Chức năng: chăm sóc khách hàng, lấy ý ki ến và nhận biết đ ược th ời đi ểm l ấy

ý kiến phù hợp.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (40 trang)

×