1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Giải quyết tranh chấp kinh doanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (395.54 KB, 63 trang )


2. Giải quyết tranh chấp kinh doanh

2.2. Những yêu cầu đối với việc giải quyết TCKD

• Nhanh chóng, thuận lợi, khơng làm gián đoạn hoạt

động kinh doanh;

• Giữ được uy tín, bí mật kinh doanh; có thể khơi

phục và duy trì các quan hệ làm ăn lâu dài;

• Chi phí thấp;

• Phán quyết chính xác và có tính khả thi cao.2. Giải quyết tranh chấp kinh doanh

2.3. Ý nghĩa của việc giải quyết TCKD

• Bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các

bên; thiết lập sự công bằng, giữ gìn trật tự kỷ

cương xã hội;

• Tạo mơi trường kinh doanh lành mạnh;

• Góp phần hồn thiện pháp luật về kinh doanh, tạo

hành lang pháp lý cho hoạt động kinh tế phát triển.2. Giải quyết tranh chấp kinh doanh

2.4. Các phương thức giải quyết tranh chấp

• Thương lượng

• Hòa giải

• Trọng tài thương mại

• Tòa ánII – GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

THÔNG QUA THƯƠNG LƯỢNG

1. Định nghĩa

2. Đặc điểm

3. Các hình thức thương lượng

4. Ưu điểm và nhược điểm của thương lượng1. Định nghĩa

Thương lượng là hình thức giải quyết tranh

chấp thông qua việc các bên tranh chấp cùng

nhau bàn bạc, tự dàn xếp, tháo gỡ những bất

đồng phát sinh để loại bỏ tranh chấp mà khơng

cần có sự trợ giúp hay phán quyết của bất kỳ bên

thứ ba nào.2. Đặc điểm

• Các bên tự giải quyết mà ko cần sự tham gia

của bên thứ ba;

• Thủ tục, trình tự do các bên tự quyết định, pháp

luật khơng quy định.

• Việc thực thi kết quả thương lượng hoàn toàn

phụ thuộc vào sự tự nguyện của mỗi bên mà

khơng có bất kỳ sự bảo đảm nào về mặt pháp lý3. Các hình thức thương lượng

• Thương lượng trực tiếp: Là cách thức mà các

bên tranh chấp trực tiếp gặp nhau bàn bạc, trao

đổi và đề xuất ý kiến của mỗi bên nhằm tìm kiếm

giải pháp loại trừ tranh chấp.

• Thương lượng gián tiếp: Là các thức các bên

tranh chấp gửi cho nhau tài liệu giao dịch thể

hiện quan điểm và yêu cầu của mình nhằm tìm

kiếm giải pháp loại trừ tranh chấp.4. Ưu điểm và nhược điểm của

thương lượng

4.1. Ưu điểm

• Khơng gây phiền hà, thời gian ngắn, ít tốn kém,

khơng bị ràng buộc bởi các thủ tục pháp lý.

• Giữ được các bí mật trong kinh doanh

• Khơng làm phương hại đến quan hệ hợp tác vốn

có giữa các bênXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pptx) (63 trang)

×