1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ưu điểm và nhược điểm của Tòa án

Ưu điểm và nhược điểm của Tòa án

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Ưu điểm và nhược điểm của Tòa án

4.2. Nhược điểm

• Trình tự thủ tục cứng nhắc; thời gian giải quyết

kéo dài;

• Xét xử cơng khai  khơng giữ kín được uy tín và

bí mật kinh doanh;

• Chi phí tốn kém hơn thương lượng, hòa giải.V – GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

KINH DOANH TẠI TTTM

1. Khái niệm trọng tài thương mại

2. Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng TTTM

3. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng TTTM

4. Các hình thức trọng tài thương mại

5. Thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh tại

Trọng tài thương mại

6. Ưu điểm và nhược điểm của TTTM1. Khái niệm trọng tài thương mại

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết

tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến

hành theo quy định của Luật trọng tài thương mại.

(Khoản 1 Điều 3 Luật TTTM 2010)2. Điều kiện giải quyết tranh chấp

bằng TTTM

Là tranh chấp thương mại

(Điều 2 LTTTM)

T/chấp được

giải quyết bằng

TTTM

Có thỏa thuận TT có hiệu lực

(Điều 16, 18, 19 LTTTM)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ưu điểm và nhược điểm của Tòa án

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×