1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các hình thức TTTM

Các hình thức TTTM

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.1. Trọng tài quy chế

a/ Định nghĩa

Trọng tài quy chế là hình thức giải quyết tranh

chấp tại một Trung tâm trọng tài theo quy định của

Luật TTTM và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng

tài đó.

(Khoản 6 Điều 3 Luật TTTM)4.1. Trọng tài quy chế

b/ Trung tâm trọng tài

• TTTT là tổ chức phi chính phủ ko nằm trong h/thống CQNN;

• TTTT có tư cách pháp nhân, tồn tại độc lập với nhau;

• Tổ chức quản lý của TTTT rất đơn giản và gọn nhẹ;

• Mỗi TTTT tự quyết định về lĩnh vực hoạt động và có quy tắc

tố tụng riêng;

• Hoạt động xét xử của TTTT được tiến hành bởi các trọng tài

viên của trung tâm4.2. Trọng tài vụ việc

a/ Định nghĩa

Trọng tài vụ việc là hình thức giải quyết tranh

chấp theo quy định của Luật này và trình tự, thủ

tục do các bên thoả thuận.

(Khoản 6 Điều 3 Luật TTTM)4.2. Trọng tài vụ việc

b/ Đặc điểm của trọng tài vụ việc

• Chỉ được thành lập khi phát sinh tranh chấp và

tự chấm dứt hoạt động khi giải quyết xong tranh

chấp;

• Khơng có trụ sở, khơng có bộ máy điều hành,

khơng có danh sách trọng tài viên

• Khơng có quy tắc tố tụng dành riêng cho mình5. Thủ tục giải quyết tranh chấp

kinh doanh tại TTTM

5.1. Khởi kiện

5.2. Thành lập hội đồng trọng tài

5.3. Chuẩn bị phiên họp giải quyết tranh chấp

5.4. Phiên họp giải quyết tranh chấp

5.5. Phán quyết trọng tài5.1. Khởi kiệnGửi đơn

kiệnTrọng tài quy chế

Nguyên đơn gửi đơn kiệnTrọng tài vụ việc

Nguyên đơn gửi đơnđến TTTT  thông báokiện đến bị đơncho bị đơn (sau 10 ngày)

Thời hiệu 02 năm kể từ thời điểm quyền và lợi ích bị xâm

khởi kiện phạm

Gửi bản Gửi cho TTTT (sau 30Gửi cho nguyên đơn, TTtự bảo vệ ngày)viên (sau 30 ngày)(có thể)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hình thức TTTM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×