1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Tài chính doanh nghiệp >

Phương pháp dự báo theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.54 MB, 45 trang )


Bước 2: Xác định các chỉ tiêu biến đổi theo doanh thu và tỷ lệ phần trăm của các chỉ tiêu đó

trên doanh thu.Chỉ

tiêu2014201420152015201620162017201720182018Doan

h thu

thuần

về

bán

hàngcung

cấp

dịch

vụ25525100%27453100%33283100%46162100%55836100%Giá

vốn

hàng

bán2033879.68

%2185979.62%2453373.71%3553676.98%4416679.10%Chi

phí tài

chính564 2.21%5662.06%3681.11%5561.20%7721.38%Chi

phí lãi

vay0.00%2510.91%2800.84%4801.04%5400.97%Chi

phí

bán

hàng366 1.43%4241.54%4901.47%5951.29%6771.21%Chi

phí

quảndoanh

nghiệ

p607 2.38%7612.77%4051.22%4090.89%4440.80%Tiềntương

đươn

g tiền2026 7.94%23738.64%455913.70%42659.24%25164.51%Các

khoản

phải

thu

ngắn

hạn1720 6.74%16085.86%23957.20%655514.20%32105.75%Hàng

tồn

kho738628.94

%693725.27%1024730.79%1174925.45%1411525.28%Nợ

ngắn

hạn901735.33

%999336.40%1198536.01%1852040.12%2263640.54%(đơn vị: tỷ VNĐ)

-Đưa ra dự báo cho năm 2019 căn cứ theo tỷ lệ của chỉ tiêu trên doanh thu các năm trước.Chỉ tiêu

Doanh thu thuần về bán hàng và cung

cấp dịch vụTỷ lệ dự báo trên

doanh thuDự tốn năm 2019100%77000Giá vốn hàng bán77.82%59920.32Chi phí tài chính1.59%1226.46Chi phí lãi vay0.75%579.42Chi phí bán hàng1.39%1070.61Chi phí quản lý doanh nghiệp1.61%1239.41Tiền và các khoản tương đương tiền8.80%6780Các khoản phải thu ngắn hạn7.95%6120.05Hàng tồn kho27.14%20901.42Nợ ngắn hạn37.68%29012.93Bước 3: Dự báo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

-Dựa trên Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ dự báo năm 2019.-Tỷ lệ giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi

phí lãi vay trên doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ dự báo, đã được tính ở

bước 2.-Doanh thu hoạt động tài chính được tính với tỷ lệ trung bình so với doanh thu thuần từ

bán hàng và cung cấp dịch vụ của các năm trước.

BCKQHĐKD DỰ BÁO 2019

Chỉ tiêuDoanh thu thuần về bán hàng và cung cấp

dịch vụ

Giá vốn hàng bánTỷ lệ % trên doanh

thu

100%7700077.82%59920.32Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp

dịch vụ17079.68Doanh thu hoạt động tài chính470.50Chi phí tài chính1.59%1226.46Chi phí lãi vay0.75%579.42Chi phí bán hàng1.39%1070.61Chi phí quản lý doanh nghiệp1.61%1239.41Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh13434.28Lợi nhuận khác0Phần lợi nhuận/lỗ từ cơng ty liên kết liên

doanh

Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế13434.28Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh

nghiệp11419.14Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ11409.14

(đơn vị: tỷ VNĐ)Bước 4: Dự báo Bảng cân đối kế toán và xác định nhu cầu vốn bổ sung

-Dựa trên doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ ở bước 1.-Các tỷ lệ tiền trên doanh thu, tỷ lệ phải thu khách hàng trên doanh thu, tỷ lệ hàng tồn kho

trên doanh thu, tỷ lệ nợ ngắn hạn trên doanh thu dự báo đã được tính ở bước 2.-Thơng tin về kế hoạch đầu tư tài sản cố định của doanh nghiệp trong năm 2019 và chi tiết

các khoản nợ vay hiện có.BẢNG CĐKT 2019 DỰ BÁO

Chỉ tiêuTỉ lệ % trên doanh

thuTài sản ngắn hạn

Tiền và các khoản tương đương tiền38601.19

8.80%Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Các khoản phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác6779.71

30007.95%6120.0527.14%20901.42

1800Tài sản dài hạn54000Tài sản cố định13000Bất động sản đầu tư190Các khoản đầu tư tài chính dài hạn70Tổng cộng tài sản92601.19Nợ phải trả44012.93Nợ ngắn hạn37.68%29012.93Nợ dài hạn15000Vốn chủ sở hữu47200Vốn đầu tư của chủ sở hữu27000Thặng dư vốn cổ phần3200Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối17000Lợi ích của cổ đơng thiểu số0Tổng cộng vốn CSH và Nợ phải trả91212.93Nhu cầu vốn bổ sung1388.26Tổng nguồn vốn88212.83

(đơn vị: tỉ VNĐ)Bước 5: Điều chỉnh dự báo

-Điều chỉnh chi phí lãi vay sau khi xác định nhu cầu vốn bổ sung:

Chi phí lãi vay dự báo = Lãi suất * ( Vay nợ dài hạn + Nhu cầu vốn bổ sung)

= 9.83%*(15000 + 1388.26)= 1611 (tỷ VNĐ)

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sau khi điều chỉnh

BCKQHĐKD DỰ BÁO 2019

Chỉ tiêuDoanh thu thuần về bán hàng và cung cấp

dịch vụ

Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch

vụTỷ lệ % trên

doanh thu

100%7700077.82%59920.32

17079.68Doanh thu hoạt động tài chính470.50Chi phí tài chính1.59%1226.46Chi phí lãi vay0.75%1611.00Chi phí bán hàng1.39%1070.61Chi phí quản lý doanh nghiệp1.61%1239.41Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận khác12402.71

0Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế12402.71Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp10542.30Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ10532.30Bước 6: Dự báo bảng lưu chuyển tiền tệ

-Dựa trên bảng cân đối kế toán cuối kỳ trước, bảng cân đối kế tốn dự báo có điều chỉnh,

Báo cáo kết quả kinh doanh dự báo có điều chỉnh

Lưu chuyển tiền tệ dự báo 2019I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Lợi nhuận trước thuế124032. Điều chỉnh cho các khoản

Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT

Các khoản dự phòng

Lãi, lỡ chênh lệch tỷ giá hối đối do đánh giá lại3054

-73

30Lãi, lỡ từ hoạt động đầu tư-152Chi phí lãi vay1611Lãi, lỡ từ thanh lý TSCĐ

Thu nhập lãi vay và cổ tứcPhân bổ lợi thế thương mại

Điều chỉnh cho các khoản khác

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động16873Tăng, giảm các khoản phải thu-1.42Tăng, giảm hàng tồn kho-2302Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)1460Tăng, giảm chi phí trả trước-501Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh

Tiền lãi vay đã trả

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp-612

-1416Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH-304

13196II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia-27687

67

-13031

15791

-161

20

8698. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn

9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con

10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư

11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư

LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ-24132III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu132. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã

phát hành

3. Tiền thu từ đi vay631444. Tiền trả nợ gốc vay-479465. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu-107. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính

8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính

LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỢNG TÀI CHÍNH15201Lưu chủn tiền thuần trong kỳ4265Tiền và tương đương tiền đầu kỳ2516Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hới đối quy đổi ngoại tệ

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ-1

6780

(đơn vị: tỉ VNĐ)G. Định giá doanh nghiệp

I. Định giá doanh nghiệp theo phương pháp chiết khấu dòng tiền:

Giá trị doanh nghiệp = PV {dòng tiền tự do trong tương lai cho chủ sở hữu và chủ nợ}

Gồm 3 bước:

Bước 1: Xác định dòng tiền tự do trong tương lai của doanh nghiệp.

Bước 2: Xác định chi phí sử dụng vốn bình qn.

Bước 3: Chiết khấu dòng tiền tự do trong tương lai về giá trị hiện tại.

Bước 1: Xác định dòng tiền tự do trong tương lai của tập đồn Hồ Phát:

Cơng thức tính:

FCFF = EBIT x (1− thuế suất thuế TNDN) + Khấu hao TSCĐ – Chi đầu tư tài sản dài hạn –

Chênh lệch vốn hoạt động thuầnCHỈ TIÊU20142015201620172018EBIT5187584590311110612210Khấu hao TSCĐ111012821674200522862582952822082471470-80742768350-118753531.664704340.82331.823682Chi đầu tư tài sản dài hạn

Chênh lệch vốn hoạt động

thuần

FCFFVậy ta đã có các dòng tiền tự do trong tương lai của doanh nghiệp. bước tiếp theo là tính

chi phí sử dụng vốn:Bước 2: Xác định chi phí sử dụng vốn bình qnChi phí sử dụng vốn bình qn

WACC

Chi phí sử dụng vốn cổ phần KE

Chi phí sử dụng vốn vay KDWACC = KE . WE + KD . WD12%KE = Rf + β . (Rm - Rf)16%KD = RD . (1 - tax)Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của thị15ERP (Vietnam)trường Rm %

Tỷ suất sinh lời phi rủi ro Rf,

Beta

Lãi suất vay,Thuế suất TNDN5%Rf : Lãi suất Trái phiếu chính phủ 5,10 năm1.11β10

%

20

%8.00%RDtaxXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (45 trang)

×