1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Luật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiến nghị về thực hiện chế định hòa giải vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động:

Kiến nghị về thực hiện chế định hòa giải vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động:

Tải bản đầy đủ - 0trang

hạn chế trong các quy định về nguyên tắc hòa giải, về phạm vi loại việc phải hòa

giải và sự thiếu mềm dẻo trong các quy định về thủ tục tiến hành hòa giải. Đề tài

tiểu luận cũng đi sâu nghiên cứu thực tiễn áp dụng các quy định về hòa giải để

thấy rõ hơn những bất cập trong thực tiễn áp dụng, tìm kiếm những nguyên nhân

của bất cập, tạo cơ sở cho những đề xuất về hòa giải.

Trên cơ sở tổng hợp toàn bộ kết quả nghiên cứu lý luận, pháp luật và thực

tiễn hòa giải tại Tòa án trong những năm qua, Đề tài tiểu luận đã mạnh dạn đưa

ra kiến nghị về những vấn đề chưa cụ thể, chưa hợp lý trong các quy định về hòa

giải và kiến nghị một số giải pháp nhằm khắc phục những vướng mắc, khó khăn

đang tồn tại trong áp dụng, nâng cao hơn nữa hiệu quả của hòa giải trong việc

giải quyết các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động.DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

- CĐCS: Cơng đồn cơ sở.

- TƯLĐTT: Thỏa ước lao động tập thể.

- TƯLĐ: Thỏa ước lao động.

- HĐLĐ: Hợp đồng lao động.

- BLTTDS:Bộ luật tố tụng dân sự.

- BLDS: Bộ luật dân sự.

- TCLĐ: Tranh chấp lao động.20DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình Luật Thương mại – Đại học Luật Hà Nội (năm 2007).

2. Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam – Đại học Quốc gia Hà Nội (năm 2001).

3. Tập bài giảng về giải quyết tranh chấp Thương mại - Phạm Thị Thanh

Thúy – Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội (năm 2013).

4. Đề tài “Các phương pháp giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam” thuộc

dự án VIE/94/2003 của Bộ Tư pháp.

5. Bộ Luật tố tụng dân sự (năm 2015).

6. Giáo trình Luật dân sự của Học viện tòa án.

7. Bộ luật lao động.

8. Giáo trình Luật lao động Học viện tòa án.

9. Tài liệu trên mạng xã hội.2122Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến nghị về thực hiện chế định hòa giải vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×