1. Trang chủ >
  2. Lớp 11 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
A. Phương pháp giải & Ví dụ

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Với |Δx| đủ nhỏ, ta có

hay Δy = f(x0 + Δx) - f(x0) = f '(x0)Δx

Do đó f(x0 + Δx) ≈ f(x0) + f '(x0)Δx ≈ f(x0) + df(x0)

Ví dụ minh họa

Bài 1: Cho hàm số y = sinx – 3cosx. Tính vi phân của hàm số.

Hướng dẫn:

Ta có dy = (sinx – 3cosx)’dx = (cosx + 3sinx)dxBài 2: Cho hàm số. Tính vi phân của hàm số đó.Hướng dẫn:

Ta cóBài 3: Xét hàm số y =

Hướng dẫn:

Ta có :Tính vi phân của hàm số đó.Bài 4: Cho hàm số y = x3 - 5x + 6. Tính vi phân của hàm số đó.

Hướng dẫn:

Ta có

dy =(x3-5x+6)'dx = (3x2-5)dx

Bài 5: Cho hàm số y = 1/(3x3). Tính vi phân của hàm số đó

Hướng dẫn:

Ta cóBài 6: Cho hàm số.Tính vi phân của hàm số đó.Hướng dẫn:

Ta cóBài 7: Cho hàm số

Hướng dẫn:

Ta có. Tính vi phân của hàm số đóB. Bài tập vận dụng

Bài 1: Tìm vi phân của hàm số y = xsinx + cosx

A. dy = xcosxdx

B. dy = xcosx

C. dy = (2sinx + xcosx)dx

D. dy = (sinx+cosx)dx

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Đáp án là A

y’ = sinx + xcosx – sinx = xcosx

do đó dy = xcosxdx

Bài 2: Tìm vi phân của hàm sốHiển thị đáp án

Đáp án: CChọn đáp án C

Bài 3: Cho hàm số f(x) = x2 - x + 2. Tính Δf(1) và df(1)nếu Δx = 0,1

A. Δf(1) = 0,11; df(1) = 0,2

B. Δf(1) = 0,11; df(1) = 0,1

C. Δf(1) = 0,2; df(1) = 0,11

D. Δf(1) = 0,2; df(1) = 0,1

Hiển thị đáp ánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×