1. Trang chủ >
  2. Lớp 10 >
  3. Lịch sử >

Kiến trúc Phật giáo: Phát triển (chùa hang, tượng phật bằng đá)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (8.99 MB, 51 trang )


b) Văn hóa truyền thống Ấn Độ:

•Tơn giáo

+ Phật Giáo:

- Do Phật tổ (Thích Ca Mâu Ni) sáng lập, ở

phía Bắc Ấn Độ.

- Được truyền bá mạnh mẽ dưới thời vua

A-sô-ca, tiếp tục duới triều Gúp-ta và Hácsa.

- Người ta làm nhiều chùa hang và tượng

phật rất đẹp.NHĨM 2

TÌM HIỂU VỀ ẤN ĐỘ GIÁO

(Hin-đu)Thần Brama (Sáng tạo)Thần Siva (Hủy diệt)Thần Vinus (bảo hộ)Thần In-đra(Thần sấm sét)Đền tháp của Hinđu giáoKiến trúc Hinđu* Ấn Độ giáo (Hin-đu)

- Bắt nguồn từ những tín ngưỡng từ cổ

xưa của người Ấn Độ

- Người theo Ấn Độ giáo thờ chủ yếu bộ 3 các

vị thần: + Brama (Thần sáng tạo).

+ Siva (Thần hủy diệt).

+ Visnu (Thần bảo hộ).

Và thần Inđra (Thần sấm sét).

- Người ta xây dựng nhiều ngơi đền bằng đá

rất đồ sộ có hình chóp núi.NHĨM 3

TÌM HIỂU VỀ CHỮ VIẾT VÀ

VĂN HỌCChữ BramiChữ Phạn*Chữ viết

+ Có từ rất sớm, khoảng 3000 năm TCN

+ Ban đầu là chữ đơn giản (Bra-mi) đã nâng lên và hồn

thiện thành chữ Phạn (sanskris) dưới thời A-sơ-ca, sử

dụng phổ biến dưới thời Gúp Ta

* Văn học:

+ Văn học cổ điển Ấn Độ – văn học Hin-đu, mang

tinh thần và triết lí Hin-đu giáo rất phát triển.

+ Bộ Sử thi nổi tiếng: Mahabharata, Ramayana,

đây là hai cuốn Sử thi tiếng Phạn .Nhóm 4:

Văn hóa truyền thống Ấn Độ Ảnh

hưởng đến khu vực Đông Nam Á

như nào?Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (51 trang)

×