1. Trang chủ >
  2. Lớp 11 >
  3. Hóa học >

B. Bài tập trắc nghiệm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (686.45 KB, 223 trang )


p-CH3C6H4C2H5

C6H5C2H3(2)(3)o-CH3C6H4CH3(4)Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là:

A. (1); (2) và (3).B. (2); (3) và (4).C. (1); (3) và (4).D. (1); (2) và (4).Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Bài 2: Chất cấu tạo như sau có tên gọi là gì ?A. o-xilen.B. m-xilen.C. p-xilen.D. 1,5-đimetylbenzen.Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 3: (CH3)2CHC6H5 có tên gọi là:

A. propylbenzen.

C. iso-propylbenzen.B. n-propylbenzen.

D. đimetylbenzen.Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bài 4: Cho chất sau có tên gọi làA. 1-butyl-3-metyl-4-etylbenzen

B. 1-butyl-4-etyl-3-metylbenzen

C. 1-etyl-2-metyl-4-butylbenzen

D. 4-butyl-1-etyl-2-metylbenzen.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 5: Gốc C6H5-CH2- và gốc C6H5- có tên gọi là:

A. Phenyl và benzyl.

C. Anlyl và vinyl.B. Vinyl và anlyl.

D. Benzyl và phenyl.Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Bài 6: Công thức phân tử của Strien là:

A.C6H6B. C7H8C. C8H8D. C8H10Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bài 7: Công thức phân tử của toluen là:

A.C6H6B. C7H8C. C8H8D. C7H9Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 8: Điều chế Cao su buna – S từ phản ứng trùng hợp giữa cặp chất nào?

A. stiren và buta-1,3đien

B. benzen và stirenC. Stiren và butanD. buten và benzenHiển thị đáp án

Đáp án: A

Dạng 2: Nhận biết, điều chế Benzen và đồng đẳng

A. Phương pháp giải & Ví dụ minh họa

Bài 1: Để phân biệt toluen, benzen, stiren chỉ cần dùng dung dịch

A.NaOHB. HClC. Br2D. KMnO4Hướng dẫn:

Benzen khơng làm mất màu dd thuốc tím ở mọi điều kiện.

Toluen làm mất màu dd thuốc tím trong đk có nhiệt độ: 80-100 độ C

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2 +H2O

Stiren làm mất màu dd thuốc tím ở đk thường

3C6H5 -CH=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3 C6H5-CHOH-CH2OH + 2MnO2 +

2KOH

Bài 2: Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các chất lỏng: stiren,

phenylaxetilen, toluen, bezen.

Hướng dẫn:stirentoluenAgNO3/NH3--KMnO4Mất màu thuốc tímKhơng hiện tượng, đun nóng thấy mất mPhương trình phản ứng:

C6H5C≡CH + AgNO3 + NH3 → C6H5C≡CAg + NH4NO3

3C6H5CH=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C6H5-CHOH-CH2OH + 2KOH +

2MnO2

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2 + H2O (tº)

Bài 3: Từ axetilen viết phương trình hố học điều chế benzen, toluene, stiren

Hướng dẫn:Bài 4: Từ toluene viết phương trình hóa học tạo thành:

a, Metyl xiclo hexan

b, axit m-nitro benzenc, axit p - nitrobenzen

Hướng dẫn:Bài 5: Viết phương trình phản ứng điều chế polistiren, cao su buna S từ CaC2.

Hướng dẫn:

CaC2 + H2O → Ca(OH)2 + C2H2

2CH≡CH → CH2=CH-C≡CH (tº; p)CH2=CH-C≡CH + H2 → CH2=CH-CH=CH2 (tº, p, xt)

3CH≡CH → C6H6 (tº, p, xt)

C6H6 + C2H5Cl → C6H5C2H5

C6H5C2H5 → C6H5C2H3 (tº, xt, p)

nC6H5C2H3 → -(CH(C6H5)-CH2)-n

C6H5C2H3 + CH2=CH-CH=CH2 → -(CH(C6H5)-CH2-)n(-CH2-CH=CH-CH2-)m

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Sử dụng thuốc thử nào để nhận biết được các chất sau: benzen, stiren,

toluen và hex – 1 – in

A. dd Brom và dd AgNO3/NH3

C. dd AgNO3/NH3 và KMnO4B. dd AgNO3

D. dd HCl và dd BromHiển thị đáp án

Đáp án: C

Dùng dd AgNO3/NH3 nhận được hex – 1 – in do có kết tủa vàng xuất hiện

- Cho KMnO4 vào ở nhiệt độ thường chất nào làm mất màu là stiren.

- Đun nóng dd KMnO4 chất nào làm mất màu là toluen, còn lại khơng có hiện

tượng gì là benzen.

Bài 2: Chỉ dùng 1 thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt được các chất benzen,

stiren, etylbenzen?

A. dd Brom

B. dd KMnO4

Hiển thị đáp án

Đáp án: BC. dd AgNO3/NH3

D. dd HNO3Bài 3: Phản ứng benzen tác dụng với clo tạo C6H6Cl6 xảy ra trong điều kiện:

A. Có bột Fe xúc tác

C. Có dung mơi nướcB. Có ánh sánh khuyếch tán

D. Có dung mơi CCl4Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 4: Phản ứng nào không điều chế được Toluen?

A. C6H6 + CH3Cl −tº, AlCl3→

B. khử H2, đóng vòng benzen

C. khử H2 metylxiclohexan

D. tam hợp propin.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Bài 5: Chất nào có thể sử dụng điều chế trực tiếp benzen?

A. AxetilenB. XiclohexanC. ToluenD. Cả A và BHiển thị đáp án

Đáp án: D

Bài 6: Có thể tổng hợp polime từ chất nào sau đây?

A. benzenB. toluenC. 3 propanD. stirenHiển thị đáp án

Đáp án: D

n-C6H5-CH=CH2 → (-CH2-CH(C6H5)-)n (tº, xt, p)

(Polstiren - PS)

Bài 7: C2H2 → A → B → m-bromnitrobenzen. A và B lần lượt làA. Benzen; nitrobenzenB. Benzen, brombenzenC. Nitrobenzen; benzenD. Nitrobenzen; brombenzen.Hiển thị đáp án

Đáp án: ABài 8: Thuốc nổ TNT được điều chế trực tiếp từ

A. benzenB. metyl benzenC.vinyl benzenD.p-xilen.Hiển thị đáp án

Đáp án: B

C6H5-CH3 + 3HNO3 đặc −H2SO4 đ→ 2,4,6-trinitrotoluen + 3H2O

Dạng 3: Dạng bài tập tính chất hóa học của Benzen và đồng đẳng

A. Phương pháp giải & Ví dụ minh họa

Bài 1: Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạp polime?

A. benzenB. toluenC. 3 propanD. stirenHướng dẫn:

n-C6H5-CH=CH2 → (-CH2-CH(C6H5)-)n (tº, xt, p)

(Polstiren - PS)

Đáp án DBài 2: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường?

A. benzenB. toluenC. propanD. stirenHướng dẫn:

- Stiren làm mất màu dung dịch KMnO4 và bị oxi hóa ở nhóm vinyl (giống như

etilen) nên phản ứng xảy ra ngay nhiệt độ thường.

- Toluen làm mất màu dung dịch KMnO4 ở đk nhiệt độ 80-100ºC

- Benzen và Propan không làm mất màu dung dịch KMnO4

Đáp án D

Bài 3: Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với

brom theo tỷ lệ mol 1 : 1 (có một bột sắt) là:

A. Benzybromua.

B. o-bromtoluen và p-bromtoluen.

C. p-bromtoluen và m-bromtoluen.

D. m-bromtoluen.

Hướng dẫn:

Cần phân biệt điều kiện phản ứng

* Điều kiện xúc tác bột Fe:* Điều kiện chiếu sángĐáp án B

Bài 4: Dãy các nhóm thế làm cho phản ứng thế vào vòng benzen dễ dàng hơn và

ưu tiên vị trí o- và p- là:

A. CnH2n+1, -OH, -NH2

C. -CH3, -NH2, -COOHB. -OCH3, -NH2, -NO2

D. - NO2, -COOH, -SO3HHướng dẫn:

Đáp án A

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Benzen tác dụng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1 (có mặt bột Fe), thu được sẩn

phẩm hữu cơ làA.C6H6Br2B. C6H6Br6C. C6H5BrD. C6H6Br4Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bài 2: Benzen tác dụng với H2 dư có mặt bột Ni xúc tác, thu được

A. hex-1-enB. hexanC. 3 hex-1-inD. XiclohexanHiển thị đáp án

Đáp án: D

Bài 3: Toluen tác dụng với Br2 chiếu sáng (tỷ lệ mol 1 : 1), thu được sẩn phẩm hữu

cơ là:

A. o-bromtoluenB. m-bromtoluen.C. phenylbromuaD. benzylbromuaHiển thị đáp án

Đáp án: D

Bài 4: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng?

A. benzenB. toluenC. StirenD. metanHiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 5: Phản ứng Benzen tác dụng với clo tạo C6H6Cl6 xảy ra trong điều kiện:

A. Có bột Fe xúc tác

C. Có dung mơi nước

Hiển thị đáp án

Đáp án: BB. Có ánh sánh khuyếch tán

D. Có dung mơi CCl4Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (223 trang)

×