1. Trang chủ >
  2. Đề thi >
  3. Đề thi tuyển dụng >

ÔN TẬP HỌC KỲ I

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (795.86 KB, 67 trang )


b2 = ab'; c2 = ac'

h2 =b'c'

b.c = a.h

Định nghĩa tỉ số lượng giác của 1

1 1

 2 2

2

góc nhọn.

h

b c

2. Định nghĩa tỉ số lượng giác của

góc nhọn

ANêu các tính chất của các tỉ số

lượng giác.

α

BβCHAC

BC

Viết các hệ thức về cạnh và góc

AB

trong tam giác vng.

cos  

BC

AB

AC

tan  

; cot  

AC

AB

3. Một số tính chất của các tỉ số

lượng giác

a. Cho  và  là hai góc nhọn phụ

nhau:

sin  = cos  ; cos  = sin 

tg  = cotg  ; cotg  = tg 

b. Các tính chất khác:

0 < sin  < 1; 0 < cos  < 1

sin2  + cos2  = 1

sin 

cos 

tan  

;cot  

cos 

sin 

tan  . cot  = 1.

Khi  tăng từ 00 đến 900 thì sin  và tan

 tăng; cos  và cot  giảm.

4. Các hệ thức về cạnh và góc trong

tam giác vng:

sin  Trang 35Bcab

A17 Hoạt động 2: Bài tập.

Phút GV: Đưa đề bài 1 lên bảng phụ.

Yêu cầu HS hoạt động nhóm giải

BT.

Hướng dẫn:

a. Dùng định lý Pitago đảo.

b. Áp dụng định nghĩa tỉ số lượng

giác.

HS: Thực hiện.

Đại diện nhóm lên bảng trình bày.

Các nhóm nhận xét.

GV: Nhận xét, chốt lại.GV: Đưa đề bài 2 lên bảng phụ.

Hướng dẫn HS giải BT:

a. Sử dụng định lý Pitago để tính

BC. Sử dụng tỉ số lượng giác để

�.

�, C

tính B

b. Sử dụng tính chất đường phân

giác trong tam giác ABC, ta có:

DB AB.

DC ACHS: Thực hiện.Trang 36C1. b = a.sin B = a.cos C

c = a.sinC = a.cosB

2. b = c.tan B = c cot C

c = b tan C = b cot B

II. Bài tập.

Bài 1: Cho tam giác ABC, biết:

AB = 21cm, AC = 28cm, BC = 35cm.

a. Chứng minh △ABC vng.

b. Tính sinB, sinC.

Giải:

a. Ta có:

AB2 + AC2 = 212 + 282 = 1225.

BC2 = 352 = 1225

Vậy, AB2 + AC2 = BC2, theo định lý

Pitago đảo suy ra △ABC vuông tại A.

AC 28 0,8

b. sin B 

BC 35

AB 21

sin C  0,6

BC 35

Bài 2: Cho △ABC vuông ở A. AB =

6cm, AC = 8cm.

�.

�, C

a. Tính BC, B

b. Phân giác của góc A cắt BC tại D.

Tính BD, CD.

Giải:

a. Theo định lí Pitago, ta có:BC  AB2  BC2

2

2

 6  8  10 cm.

AC 8

sin B 

  0,8

BC 10

� �5308'

⇒B�  900  B

�  900  5308'  36052'

C

b. Theo tính chất đường phân giác

trong tam giác ABC, ta có:

BD AB

BD

ABCD AC

BD  CD AB  AC

BD 6

10 14

6.10

� BD 

�4,286 cm

14

CD = BC − BD

= 10 − 4,286 = 5,714cm.

4. Củng cố: (4 Phút)

- Xen kẽ trong bài.

5. Dặn dò: (1 Phút)

- Ơn tập các kiến thức về đường tròn.

- Giờ sau tiếp tục ơn tập học kỳ I.HỌC KÌ IITrang 37Tuần 20

Tiết 34Ngày soạn: 08/ 01/ 2017

ÔN TẬP CHƯƠNG II (Tiếp theo)I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

- Được ôn tập các kiến thức đã học về tính chất đối xứng của đường tròn , liên

hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây ,về vị trí tương đối của đường

thẳng và đường tròn của 2 đường tròn

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào các bài tập về tính tốn và chứng

minh.

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện cách phân tích , tìm tu lời giải bài tốn và trình bày lời giải, làm

quen với dạng bài tập về tìm vị trí của 1 điểm để một đoạn thẳng có đọ dài

lớn nhất .

3. Thái độ:

- Rèn luyện tư duy lơgíc, tính cẩn thận, trung thực, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Vấn đáp, thuyết trình.

Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.

III/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Bảng phụ ghi câu hỏi, bài tập, hệ thống kiến thức, bài giải mẫu, thước thẳng

compa, eke, phấn màu.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Ơn tập theo câu hỏi ơn tập chương và làm bài tập. Thước kẻ, compa, eke, phấn

màu.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC

21 GV: Treo bảng phụ ghi đề bài tập 42, Bài 42 (SGK- 128):

Phút hướng dẫn HS vẽ hình ghi GT, KL

GV: hãy nêu tính chất của hai tiếp

tuyến cắt nhau? Tính chất của hai tiếp

tuyến chung trong?

a. Để chứng minh tứ giác AEM F là

hình chữ nhật ta chứng minh điều gì?

�M

�E

�  900

HS: A

Trang 38GV: Hãy chứng minh:

�M

�E

�  900 ?

A

HS: Sử dụng tính chất của hai tiếp

tuyến cắt nhau

b. Hãy nêu các cách chứng minh :

ME.MO = MF.MO'? (hs giải tương tự

như câu c bài 41.

c. Hãy xác định tâm của đường tròn

đường kính BC?

1

HS: M là tâm vì MA=MB=MC= BC

2

GV: Để chứng minh OO' là tiếp tuyến

BC

của đường tròn (M ;

) ta chứng

2

minh điều gì?

HS: OO' vng góc AM tại A do MA

là bán kính của đường tròn tâm M và

A thuộc OO'

GV: Căn cứ vào đâu để khẳng định

MA  OO'?

HS: Tiếp tuyến chung trong  với

đường nối tâm

d. Xác định tâm của đường tròn

đường kính OO'?

HS: Tâm I là trung điểm của OO'

GV: Để chứng minh BC là tiếp tuyến

của đường tròn (I) ta chứng điều gì?

HS: IM  BC tại MB

E

OM

FCI A O’Chứng minh:

�M

�E

�  900

a. Ta có : A

Vậy tứ giác AEMF là hình chữ

nhật

b. Ta có EB = EA (tính chất 2

tiếp tuyến cắt nhau)

Ta lại có EA = MF ( theo câu a.

Suy ra EB = MF

Mà EB2 = EM.MO (1)

MF2 = MF.MO' (2)

Từ (1) và (2)

 ME.MO = MF.MO'

c. Ta có: MA = MB = MC =1

2BC

Nên M là tâm của đường tròn

đường kính BC

Ta lại có MA  OO' tại A (tính

chất tiếp tuyến chung trong)

Vậy OO' là tiếp tuyến của đường

BC

tròn ( M ;

)

2

d. Gọi I là trung điểm của OO'

Ta có IM là đường trung bình

của hình thang OBCO' nên

MI//OB//OC mà OB  OC (tính

chất của tiếp tuyến)

 MI  BC tại M

Vậy BC là tiếp tuyến của dường

OO'

)

tròn (I;

2

19

GV: Treo bảng phụ ghi đề bài tập 43 Bài 43 (SGK- 128):

Phút

và yêu cầu H/S vẽ hình ghi giả thiết

kết luận

Trang 39Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (67 trang)

×