1. Trang chủ >
  2. Đề thi >
  3. Đề thi tuyển dụng >

Thước thẳng, compa thước đo góc.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (795.86 KB, 67 trang )


Mỗi góc ở tâm tương ứng với mấy

cung? Hãy chỉ ra cung bị chắn ở

hình 1a, b SGK.

HS: Trả lời.

GV: Yêu cầu HS đọc lại định nghĩa.

HS: Đọc.

Định nghĩa: Góc có đỉnh trùng với

tâm đường tròn gọi là góc ở tâm.

GV: Cho HS làm BT 1 SGK.

� .

- Cung AB được ký hiệu là: AB

HS: Làm bài tập 1 SGK

- AmB

là cung nhỏ; AnB

là cung

lớn.

Với  = 1800 thì mỗi cung là một

nửa đường tròn.

- Cung nằm bên trong góc gọi là

cung bị chắn.

- Góc bẹt COD chắn nửa đường

tròn.

Bài tập 1: SGK.

2. Số đo cung.

10 Hoạt động 2: Số đo cung.

Phút GV: Cho HS đọc mục 2, 3 SGK rồi Định nghĩa: (SGK - 67)

Số đo của cung AB được ký hiệu là

làm các việc sau:

� .

a. Đo góc ở tâm ở hình 1a rồi điền sđ AB

n �α

Ví dụ: Hình 2:

vào chỗ trống

AOB  ...

� = 3600 − 1000 = 2600.

Sđ AnB

�  ...

sđ AmB� có cùng sđ.

Vì sao AOB

và AmB

b. Tìm số đo của cung lớn AnB ở

hình 2 SGK rồi điền vào chỗ trống.

Nêu cách tìm sđ AnB =....

HS: Thực hiện.

GV: Cho HS đọc chú ý SGK.

HS: Đọc.

Chú ý:

- Cung nhỏ có số đo nhỏ hơn 1800

- Cung lớn có số đo lớn hơn 1800

- “Cung khơng” có số đo 00, cung

cả đường tròn có số đo 3600.

7

3. So sánh hai cung.

Phút Hoạt động 3: So sánh hai cung.

- Chỉ so sánh hai cung trong một

GV: Cho HS đọc SGK và trả lời:

đường tròn hay trong hai đường

c. Thế nào là hai cung bằng nhau?

tròn bằng nhau.

nói cách ký hiệu hai cung bằng

- Hai cung bằng nhau nếu chúng có

Trang 428

Phútnhau?

d. Thực hiện ?1 SGK: Hãy vẽ một

đường tròn rồi vẽ hai cung bằng

nhau.

HS: Thực hiện.

Hoạt động 4: Khi nào thì�  sđA

�C  sđCBsđABsốđobằng nhau, kí hiệu:

�  CD

� .

AB

- Cung EF nhỏ hơn cung GH, kí

�  GH

� hoặc GH

�  EF

� .

hiệu: EF

?1

4. Khi nào thì�  sđA

�C  sđ CBsđAB- Khi điểm C nằm trên cung AB thì

GV: Cho HS đọc mục 4 SGK rồi làm khi đó: điểm C chia cung AB thành

các việc sau:

hai cung AC và CB

a. Hãy diễn đạt hệ thức sau đây bằng

ký hiệu:

Định lí: SGK

số đo cung AB = số đo cung AC + số (hình vẽ SGK)

đo cung CB.

HS: Thực hiện.

GV: Yêu cầu HS thực hiện ?2

HS: Thực hiện.

GV: nhận xét cho điểm bổ sung

HS: lên bảng vẽ hình nêu định lý

4. Củng cố: (4 Phút)

- Cho HS làm bài tập 3,4 SGK.

5. Dặn dò: (1 Phút)

- Học theo SGK và vở ghi, làm các bài tập 5,6,7,8,9 SGK.

- Chuẩn bị tiết sau luyện tập.Trang 43Tuần 21

Tiết 36Ngày soạn: 15 /01/ 2017

LUYỆN TẬPI/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

- Rèn luyện, củng cố kiến thức đã học về góc ở tâm - số đo cung.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng giải bài tập hình học.

3. Thái độ:

- HS tự giác tích cực chủ động trong học tập.

- Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

- Vấn đáp, thuyết trình.

- Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.

III/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Thước thẳng, compa, thước đo góc.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Thước thẳng, compa, thước đo góc, làm các BT.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

Phát biểu định nghĩa về góc ở tâm và số đo cung.

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC

10 GV: Treo bảng phụ vẽ hình 7 sgk và Bài 4 (SGK-69):

Phút yêu cầu hs ghi giả thiết kết luận của Giải:

bài 4 SGK.

�  90o ta suy

Từ gt: OA = AT và OAT

ra được điều gì?

HS: △OAT vng cân tại A.

△OAT vng cân tại A ta suy ra

được các góc ở đáy của△OAT ntn

�  45o � AOB

�  45o

HS: AOT

�  90o

Ta có OA = AT và OAT

(do O, B, T thẳng hàng)

Số đo của cung lớn AmB được tính Do đó △OAT vng cân tại A

�  45o � AOB

�  45o (do O,

AOT

như thế nào? căn cứ vào đâu?

HS: sđ AnB

= 3600 − sđ AmB

= B, T thẳng hàng)

Trang 44�  360o  45o  315o .

360o  AOB� = 450

⇒ sđ AmB� = 3600 − sđ AmBsđ AnB

=�  360o  45o  315o

360o  AOB

�  45o ; sđ AnB

� = 3150

Vậy: AOB

GV: Treo bảng phụ ghi đề bài tập 6

9 trang 69 sgk và yêu cầu h/s đọc đề vẽ

Phút hình, ghi gt, kết luận .

Góc ở tâm tạo bởi 2 trong 3 bán kính

OA, OB, OC là những góc nào.

� ; BOC

� ; COA

� .

HS: AOB

Em hãy nêu các cách tính số đo của

các góc trên.

HS: Trả lời.

Cung tạo bởi 2 trong 3 điểm A, B, C

là những cung nào?

HS: Trả lời.

Hãy nêu cách tính số đo của các cung

trên.

HS: Sử dụng định nghĩa số đo cung

tròn.Bài 6 (SGK- 69):

Giải:

a.

Ta

A? O

??BCtam giác ABC đều nội tiếp (O)

nên:

�  BOC

�  COA

�  120o .

AOB

b.Ta có:

� = sđ CA

� = 1200.

� = sđ BC

sđ AB

Suy ra:

� = sđ BCA

sđ ABC

= sđ CAB 360o  120o  240o .Bài 7 (SGK- 69):

9

GV:

Treo

bảng

phụ

vẽ

hình

bài

7

tr69

�1  O

� 2 (đối đỉnh)

Phút

a. Ta có: O

sgk

Em có nhận xét gì về số đo của các

cung nhỏ AM, CP, BN, DQ.

HS: Trả lời.

Hãy nêu tên các cung nhỏ bằng nhau.

HS: Trả lời.

Hãy nêu tên 2 cung lớn bằng nhau.

Do đó:

�  BNPHS: AMQ

 MAD;

NBC

� = sđ BN

� = sđ

� = sđ CP

sđ AMDQ

�  DQ;

� BN

�  CP

� .

b. AM

�  BNP

� .

c. AMQ

 MAD;

NBC7GV: Treo bảng phụ ghi đề bài tập 9 Bài 9 (SGK- 70):

Trang 45Phút trang 70 sgk và yêu cầu HS thảo luận

nhóm.

- Nhóm 1, 2 xét trường hợp C nằm

trên cung nhỏ AB

- Nhóm 3, 4 trường hợp điểm C nằm

trên cung lớn AB

Các nhóm nêu phương pháp giải và

đại diện các nhóm lên trình bày ở

bảng.

a. Điểm C nằm trên cung mhỏ

HS: Thực hiện.

AB

� nhỏ = 100 − 450 = 550

sđ BC� lớn = 3600 − 550 = 3050

sđ BC

b. Điểm C nằm trên cung lớn AB

� nhỏ = 1000 + 450 = 1450

sđ BC

� lớn = 3600 − 1450 = 2150

sđ BC4. Củng cố: (4 Phút)

- Nhắc lại các kiến thức trọng tâm.

5. Dặn dò: (1 Phút)

- Làm thêm các bài tập ở sbt.

- Đọc trước bài §2: Liên hệ giữa cung và dây.

LH: Maihoa131@gmail.comTrang 46Tuần 23

Tiết 39Ngày soạn: 29/ 01/ 2017

LUYỆN TẬPI/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

Củng cố lại cho học sinh các khái niệm về góc nội tiếp, số đo của cung bị chắn,

chứng minh các yếu tố về góc trong đường tròn dựa vào tính chất góc ở tâm và

góc nội tiếp.

2. Kỹ năng:

Rèn kỹ năng vận dụng các định lý hệ quả về góc nội tiếp trong chứng minh bài

tốn liên quan tới đường tròn.

3. Thái độ:

HS tự giác tích cực chủ động trong học tập.

Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Vấn đáp, thuyết trình.

Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.

III/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Thước thẳng compa thước đo góc.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Thước thẳng, compa, thước đo góc, làm các BT.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

Phát biểu định lí và hệ quả của góc nội tiếp?

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

TRÒ

13 GV: Cho HS làm BT 19 SGK.

Bài 19 (SGK- 75):

Phút Hãy đọc đề, vẽ hình, ghi GT, KL

S

bài tốn

HS: (Hình vẽ gt,kl như nội dung ghi GT

AB

(O,

)

Sngoài

12 bảng)

2

N

M

Phút Để cm SH  AB ta cm điều gì

H

SA, SB cắt

O tại M, N

HS: H là trực tâm của tam giác

AN cắt BM tại H

A

B

SAB.

KL SH ⊥ AB O

10

Để cm H là trực tâm của tam giác

Phút SAB ta cm điều gì? Vì sao?

Trang 47HS: BM  SA và AN  SB vì BM

cắt AN tại H

Để cm BM  SA và AN  SB ta

cm điều gì?

HS: �

AMB  �

ANB  900Chứng minh:

Ta có:�  ANB

�  900 (Góc nội tiếp

AMBchắnnửađường

tròn)

� BM  SA, AN  SB � H là

Căn cứ vào đâu để chứng minh trực tâm của tam giác SAB.

được �

AMB  �

ANB  900 ?

Vậy SH  AB.

HS: Hệ quả của góc nội tiếp.

Bài 20 (SGK - 76):

A

O

C

GV: Cho HS làm BT 20 SGK.

Hãy đọc đề vẽ hình ,ghi gt,kl của

bài tốn:

HS: Như nội dung ghi bảng .

Để chứng minh C, B, D thẳng hàng

ta chứng minh điều gì?

�  1800

HS: CBAO’

BD� và ABDTa có CBA

là góc nội

1

1

tiếp chắn

(O) và

(O') Nên

2

2

�  ABD

�  900 (Hệ quả của

CBA

góc nội tiếp )� bằng tổng của những góc nào.

CBD

�  ABD

�  900  900  1800

� CBAHS: CBD  CBA  ABD

�  1800

Hay CBD

Hãy tính sđ của CBA và ABD rồi

Vậy C, B, D thẳng hàng.

suy ra điều phải c/m

� và ABDHS: CBA

là góc nội tiếp Bài 23 (SGK - 76):

1

1

chắn

(O) và

(O') Nên

C

2

2

A

�  ABD

�  900 theo hệ quả của

CBA

M

góc nội tiếp  đpcm

B

O

D

Chứng minh:

GV: Cho HS làm BT 23 SGK.

Xét △MAD và △MCB ta có :

Hãy đọc dề vẽ hình ,ghi gt ,kl của �

� (đ đ).

AMD  BMC

bài toán .

HS: Như nội dung ghi bảng

Để c/m MA.MB = MC ta c/m điều

gì .

HS: △MAD đồng dạng △MCB suy

Trang 48�B

� ( Góc nội tiếp cùng chắn

Dcung AC.. Do đó △MAD đồng

dạng △MCB (g.g)ra được điều gì.

MA MD

MA MD

MC

MBHS:

MC MB

Vậy: MA . MB = MC . MD

 MA . MB = MC . MD

Hãy trình bày c/m.

Bài 26 (SGK - 76):

HS: Trình bày như nội dung ghi

bảng .GV: Cho HS làm BT 26 SGK.

Hãy đọc dề vẽ hình ,ghi gt ,kl của

bài toán .

HS: thực hiện được như nội dung

ghi bảng

Để chứng minh SM = SC ta c/m

điều gì?

HS: Tam giác MSC cân tại S

Để c/m Tam giác MSC cân tại S ta

chứng mính điều gì?

�  SCMHS: SMCHãy tính số đo của SMC

và SCM

�  1 sdNCHS: SMC

2

�  1 sdMAvà SCM

2

Như vậy để chứng minh

�  SCMta chứng minh điều

SMC

gì?

�  MAHS: NCChứng minh:

Ta có:

�  1 sdNC

� và

SMC

2

�  1 sdMA

� (định lí về sđ của

SCM

2

góc nội tiếp)

�  MB

� (Do MN//BC.

Ta lại có: NC�  MB

� (gt)

Và: MA�  MA

� � SMC

�  SCMDo đó: NC

=> △MSC cân tại S.

Vậy SM = SC�  MA

� .

Hãy chứng minh NC

HS: Chứng minh như nội dung ghi

bảng.

Hãy trình bày bài giải.

HS: Trình bày như nội dung ghi

bảng.

4. Củng cố: (4 Phút)

- Kết hợp trong bài.

5. Dặn dò: (1 Phút)

- Xem kĩ các bài tập đã giải.

- Làm bài tập 21,22 SGK tr76.Trang 49- Đọc trước bài §4.Tuần 25

Tiết 47Ngày soạn:12/ 02/ 2017

LUYỆN TẬPI/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

Trang 50- Củng cố các định lí về số đo của góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngồi

đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng nhận biết góc có đỉnh ở bên trong, bên ngồi đường tròn.

- Rèn kỹ năng áp dụng các định lí về số đo của góc nội tiếp, góc có đỉnh ở bên

trong đường tròn, ở bên ngồi đường tròn vào giải một số bài tập.

- Rèn kỹ năng trình bày bài giải, kỹ năng vẽ hình, tư duy hợp lí.

3. Thái độ:

- HS tự giác tích cực chủ động trong học tập.

- Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Vấn đáp, thuyết trình.

Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.

III/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

Thước thẳng, compa, thước đo góc.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

Com pa, thước thẳng và làm các BT về nhà.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

Phát biểu định lí về góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, góc có đỉnh ở bên ngồi

đường tròn? Vẽ hình minh hoạ.

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

TRÒ

13 Hãy đọc đề vẽ hình ,ghi gt,kl của bài Bài 39 (SGK - 83):

Phút 39

Chứng minh:

HS: như nội dung ghi bảng .

C

Để chứng minh ES = EM ta chứng

12 minh điều gì?

S

B

A

A

Phút HS: △ESM cân tại E

O

Để chứng minh: △ESM cân tại E ta

chứng minh điều gì?

M

�  CME10

HS: MSE

D

Phút �thuộc loại góc nào

MSE và CME

đã học.

Ta có là góc có đỉnh ở bên trongHS: MSE

là góc có đỉnh ở bên (O)trong đường tròn; CME

là góc tạo

bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

Trang 51Hãy tính sđ của MSE

và CME

So

sánh, kết luận.

�  sdCA  sdBM (1)

� MSE

2

HS: Thực hiện được như nội dungghi bảng .

Và CME

là góc tạo bởi tia tiếp

� = 1 sđ

Hãy đọc đề vẽ hình ,ghi gt,kl của tuyến và dây cung  CME

2

bài 41.CM

HS: như nội dung ghi bảng .

�  sdBM

� và BSM

thuộc loại góc nào đã  sdCB

A

(2)

2

học .

�  CB

� (3) do AB ⊥

� là góc có đỉnh ở bên Ta lại có: CA

HS: Angồi(O); BSM

là góc có đỉnh ở CD tại (O).

�  CMETừ (1), (2), (3) � MSE

bên trong (O)

� ? Suy ra  △ESM cân tại E.

� và BSM

Hãy tính sđ của A

Vậy ES = EM

�  BSM

� .

tổng A

Bài 41 (SGK- 83):

HS: Nội dung ghi bảng.

Chứng minh:CMN thuộc loại góc nào đã học?

HS: Góc nội tiếp đường tròn

B

C

� .

Hãy tính sđ của CMN

A

S

HS: Tính được như nội dung ghi n

O

M

bảng .

Từ 2 khẳng định trên hãy suy ra

N

điều phải chứng minh.

HS:

Từ

(1)(2)

� là góc có đỉnh ở bên

Ta có: A

� �

� A  BSM  2CMN

ngồi(O) và BSM

là góc có đỉnh

bên

trong

(O)

nên:

Hãy đọc đề vẽ hình, ghi gt, kl của ở

bài 42.

�  sdCN  sdBM

A

HS: Nội dung ghi bảng .

2

�  sdBMĐể chứng minh AP⊥RQ ta chứng

sdCN

BSMminh điều gì .

2

oHS: AER  90 với E là giao điểm

�  BSM

�  sdCN

� (1)

�A

của AP và QP.Ta lại có : CMN

là góc nội tiếpthuộc

loại

góc

nào

đã

học.

AER

(O)HS: AER thuộc góc có đỉnh ở bên

�  1 sdCNCMN

Nên

(2)

trong đường tròn

2

� ?

Hãy tính số đo của AER

Từ (1) và (2)

�  BSM

�  2CMNHS: NHư nội dung gi bảng .

�A

Trang 52Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (67 trang)

×