1. Trang chủ >
  2. Đề thi >
  3. Đề thi tuyển dụng >

Hướng dẫn HS về nhà:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (461.12 KB, 65 trang )


...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.....

Ngày dạy: 6C: 20/10/2016

6A: 24/10/2016

6B: 24/10/2016

TIẾT 9: BÀI 8. KHI NÀO THÌ AM + MB = AB

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS hiểu nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB và

ngược lại.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết được 1 điểm nằm giữa hay không nằm giữa 2 điểm khác.

- Bước đầu tập suy luận dạng:

“ Nếu có a + b = c và biết 2 trong 3 số a, b, c thì suy ra số thứ 3”.

3. Thái độ:

- Giáo dục tính cẩn thận chính xác khi đo các đoạn thẳng và khi cộng các độ

dài.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

1. Giáo viên:

- Giáo án, sgk, tài liệu tham khảo.

- Thước thẳng, thước cuộn, thước chữ A, phấn màu, bảng phụ.

2. Học sinh:

- Thước thẳng có chia khoảng cách, bút khác màu, vở ghi, SGK.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

- HS1: Vẽ 3 điểm A, M, B sao cho M nằm giữa A, B.

- Đọc tên các đoạn thẳng trên hình vẽ.

- Đo các đoạn thẳng trên hình vẽ.

- So sánh độ dài AM + MB với AB.

- Cả lớp cùng làm ra vở nháp.

- Cho hs nhận xét bài làm của bạn.

- Gọi một số hs đọc kết quả đo của mình.

- Từ bài kiểm tra GV vào bài mới.

2. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Khi nào thì tổng độ dài 2 đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài

đoạn thẳng AB.

1. Khi nào thì tổng độ dài 2 đoạn thẳng

- GV lấy kết quả của bài cũ và gọi một AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng

số HS đọc kết quả đo và so sánh độ dài AB:

17AM + MB với AB.

- Qua kết quả trên em rút ra nhận xét

gì? ( Nếu điểm M nằm giữa A, B thì

AM + MB = AB)

- GV yêu cầu vẽ 3 điểm A, B, M thẳng

hàng, M không nằm giữa A, B. Đo AM,

MB, AB. So sánh AM + MB với AB.

Nêu nhận xét?

( điểm M khơng nằm giữa A, B thì

AM + MB �AB)

- GV kết hợp 2 nhận xét ta có kết luận

gì?

- HS phát biểu.

- GV ghi nhận xét.

- Nếu K nằm giữa M và N thì ta có

đẳng thức nào?

- HS làm ví dụ.

- GV để đo độ dài một đoạn thẳng hoặc

khoảng cách giữa 2 điểm ta thường

dùng dụng cụ gì?.AMBAM + MB = AB

ABMAM + MB �AB

* Nhận xét:

- Điểm M nằm giữa A, B

� AM + MB = AB

* Ví dụ: Điểm M nằm giữa A, B biết:

AM = 3 cm, AB = 8 cm. Tính BM?

Giải: Vì điểm M nằm giữa A, B nên:

AM + MB = AB

Ta có: 3 + MB = 8

MB = 8 – 3

Vậy MB = 5 cm

* Bài 50/ sgk:

Cho 3 điểm V, A, T thẳng hàng.

Nếu TV + VA = TA thì V nằm giữa 2

điểm T, A.

Hoạt động 2: Một vài dụng cụ đo khoảng cách giữa 2 điểm trên mặt đất

2. Một vài dụng cụ đo khoảng cách

- HS nêu tên một số dụng cụ đo (sgk).

giữa 2 điểm trên mặt đất:

- GV? Muốn đo khoảng cách giữa 2

- Thước cuộn bằng vải ( hoặc kim loại).

điểm trên mặt đất ta làm ntn?.

- Thước chữ A.

- HS nghiên cứu sgk và trả lời.

* Cách đo: SGK/ 120, 121.

- GV lấy ví dụ trực quan.

Hoạt động 3: Luyện tập

- HS làm bài tập 47/sgk.

* Bài tập 47/sgk:

- Muốn so sánh EM và MF ta làm ntn? Giải: M là một điểm của đoạn thẳng EF

� M nằm giữa E, F

- Tính MF?

� EM + MF = EF

- Gọi HS lên bảng làm.

- Lớp nhận xét.

Thay EM = 4 cm, EF = 8 cm

- GV? Cho 3 điểm thẳng hàng, chỉ cần Ta có: 4 + MF = 8

đo mấy đoạn thẳng mà biết được độ dài

MF = 8 – 4

của cả 3 đoạn thẳng?

MF = 4 ( cm)

Vậy EM = MF (Cùng bằng 4 cm).

3. Củng cố:

- GV tóm tắt lí thuyết bài học.

4. Hướng dẫn HS về nhà:

- Nắm vững nhận xét sgk/120.

- Làm các bài tập 46, 48, 49, 51, 52 SGK.

185. Rút kinh nghiệm giờ dạy:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

====================================

Ngày dạy: 6C: 27/10/2016

6A: 29/10/2016

6B: 29/10/2016

TIẾT 10: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB qua một số

bài tập.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết được 1 điểm nằm giữa hay không nằm giữa 2 điểm khác.

- Bước đầu tập suy luận và rèn kỹ năng tính tốn.

3. Thái độ:

- Hs tích cực trong hoạt động.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

1. Giáo viên:

- Giáo án, sgk, tài liệu tham khảo.

- Thước thẳng, bảng phụ.

2. Học sinh:

- Thước thẳng có chia khoảng cách, vở ghi, SGK.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

- HS1: Khi nào thì độ dài AM cộng MB bằng AB ?

- HS2: Để kiểm tra xem điểm A có nằm giữa hai điểm O, B không ta làm

thế nào?

2. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Bài 46 (SGK):

- HS nhận xét bài giải của HS 1, 2.

N là một điểm của đoạn thẳng IK.

� N nằm giữa I, K.

- GV chữa BT.

� IN �NK = IK

Mà IN = 3cm; NK = 6cm

IK = 3 + 6 = 9 cm.

- HS đọc đề bài 48 (SGK).

Bài 48 (SGK):

1

1

- Đầu bài cho gì ?

độ dài sợi dây là: 1.25. = 0.25 (m)

5

5

- Hỏi gì ?

Chiều rộng lớp học đó là: 4.1.25 + 0.25

= 5.25 (m)

Bài 49 (SGK):

- HS đọc đề bài 49 (SGK).

- Đầu bài cho gì?. Hỏi gì?

19- GV dùng bút khác màu gạch chân

A

M

N

B

những ý đầu bài cho hỏi trên bảng phụ.

- 2 HS lên bảng cùng làm 2 phần a, b

a/ M nằm giữa A và B

� AM + MB = AB ( Theo nhận xét)

1/2 lớp làm ý a trước, ý b sau.

� AM = AB – MB (1)

1/2 lớp làm ý b trước, ý a sau.

N nằm giữa A và B

� AN + NB = AB (theo nhận xét )

- GV cùng hs cả lớp chữa ý a.

� BN = AB – AN (2)

- Gọi hs chữa ý b.

Mà AN = BM (3)

- Cả lớp nhận xét đánh giá cả 2 em.

Từ (1), (2), (3) ta có AM = BN

b/ Tương tự câu a.

3. Củng cố:

- HS quan sát hình và cho biết đường đi từ A đến B theo đường nào ngắn

nhất ? Tại sao ?

4. Hướng dẫn HS về nhà:

- Học kỹ lý thuyết.

- Giờ sau mang thước thẳng, compa.

5. Rút kinh nghiệm giờ dạy:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

====================================

Ngày dạy: 6C: 03/11/2016

6A: 05/11/2016

6B: 05/11/2016

TIẾT 11: BÀI 10: VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS nắm vững trên tia ox có một điểm và chỉ một điểm M sao cho

OM = m (đơn vị độ dài) (m > 0).

- Trên tia ox, nếu OM = a, ON = b, và a< b thì nằm giữa O, N.

2. Kỹ năng:

- Biết áp dụng các kiến thức trên để giải BT.

3. Thái độ:

- Giáo dục tính cẩn thận, đo, đặt điểm chính xác.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

1. Giáo viên:

- Giáo án, sgk, tài liệu tham khảo.

- Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu, compa.

2. Học sinh:

- Thước thẳng có chia khoảng cách, vở ghi, SGK, thước thẳng compa.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

20Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

×