1. Trang chủ >
  2. Đề thi >
  3. Đề thi tuyển dụng >

Kiểm tra bài cũ:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (461.12 KB, 65 trang )


- GV dùng bút khác màu gạch chân

A

M

N

B

những ý đầu bài cho hỏi trên bảng phụ.

- 2 HS lên bảng cùng làm 2 phần a, b

a/ M nằm giữa A và B

� AM + MB = AB ( Theo nhận xét)

1/2 lớp làm ý a trước, ý b sau.

� AM = AB – MB (1)

1/2 lớp làm ý b trước, ý a sau.

N nằm giữa A và B

� AN + NB = AB (theo nhận xét )

- GV cùng hs cả lớp chữa ý a.

� BN = AB – AN (2)

- Gọi hs chữa ý b.

Mà AN = BM (3)

- Cả lớp nhận xét đánh giá cả 2 em.

Từ (1), (2), (3) ta có AM = BN

b/ Tương tự câu a.

3. Củng cố:

- HS quan sát hình và cho biết đường đi từ A đến B theo đường nào ngắn

nhất ? Tại sao ?

4. Hướng dẫn HS về nhà:

- Học kỹ lý thuyết.

- Giờ sau mang thước thẳng, compa.

5. Rút kinh nghiệm giờ dạy:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

====================================

Ngày dạy: 6C: 03/11/2016

6A: 05/11/2016

6B: 05/11/2016

TIẾT 11: BÀI 10: VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS nắm vững trên tia ox có một điểm và chỉ một điểm M sao cho

OM = m (đơn vị độ dài) (m > 0).

- Trên tia ox, nếu OM = a, ON = b, và a< b thì nằm giữa O, N.

2. Kỹ năng:

- Biết áp dụng các kiến thức trên để giải BT.

3. Thái độ:

- Giáo dục tính cẩn thận, đo, đặt điểm chính xác.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

1. Giáo viên:

- Giáo án, sgk, tài liệu tham khảo.

- Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu, compa.

2. Học sinh:

- Thước thẳng có chia khoảng cách, vở ghi, SGK, thước thẳng compa.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

201. Kiểm tra bài cũ:

- HS1: Nếu điểm M nằm giữa 2 điểm A.B thì ta có đẳng thức nào?. Trên 1 đường

thẳng vẽ 3 điểm V, A, T sao cho: AT = 10 cm, VA = 20 cm, VT = 30 cm. Hỏi điểm

nào nằm giữa 2 điểm còn lại?

- Từ bài KT gv đặt vđ vào bài mới: Vẽ đoạn thẳng OM = a cm trên tia OX

như thế nào ?

2. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Vẽ đoạn thẳng trên tia

1. Vẽ đoạn thẳng trên tia:

- GV nêu VD 1:

VD1: Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM

- HS đọc SGK.

=2cm

- Để vẽ đoạn thẳng cần xác định 2 nút - Mút O đã biết

của có ở VD 1 đã biết nút nào? Cần xác - Cần xác định mút M

định nút nào?.

Cách 1: ( Dùng thước có chia khoảng)

- Để vẽ đoạn thẳng có thể dùng những - Đặt cạnh của thước trùng tia OX sao

dụng cụ nào? Cách vẽ như thế nào?

cho vạch số 0 trùng gốc O.

- HS nêu cách vẽ.

- Vạch 2 cm của thước ứng với 1 điểm

- GV thực hiện trên bảng.

trên tia điểm ấy chính là điểm M.

- HS thực hiện vào vở.

- GV hướng dẫn hs làm thực hiện 2

O

M

cách xác định điểm M trên tia OX. em

có nhận xét gì?

2cm

- HS đọc nhận xét: (SGK- 122)

Cách 2: ( Có thể dùng compa và thước

- GV nhấn mạnh: Trên tia Ox bao giờ thẳng)

cũng …..

* Nhận xét: (SGK- 122)

- Gv nêu vd 2.

VD 2: Cho đoạn thẳng AB

- Đầu bài cho gì? Yêu cầu gì?.

Hãy vẽ đoạn thẳng CD sao cho:

- Hs đọc SGK và nêu cách vẽ.

CD = AB

- 1 hs lên bảng thao tác vẽ.

Cách vẽ: (SGK – 123)

- Cả lớp thao tác vào vở.

- GV bổ sung cách vẽ nếu cần.

Hoạt động 2: Vẽ hai đoạn thẳng trên tia

2. Vẽ hai đoạn thẳng trên tia:

- GV yêu cầu hs vẽ 2 đoạn thẳng OM = VD: Trên tia Ox vẽ OM = 2cm, ON = 3

2cm, ON= 3cm trên tia OX.

cm

- HS thực hiện vào vở.

1 hs lên bảng vẽ (ON = 20cm, ON =

30cm)

- GV: Trong 3 điểm O, M, N điểm nào Điểm M nằm giữa 2 điểm O và N

nằm giữa 2 điểm còn lại?.

( Vì 2cm < 3 cm )

- HS: M nằm giữa O, N.

* Nhận xét: (SGK-123)

- GV lưu ý: 2cm < 3cm

- GV: Nếu trên tia Ox có:

21OM =a, ON = b, O < a < b thì ta kết

O

M

luận gì về vị trí các điểm O, M, N ?

y

- HS đọc nhận xét (SGK- 123)

- GV: Bài học hôm nay cho ta thêm O < a < b

� M nằm giữa O, N

một dấu hiệu nhận biết điểm nằm giữa

2 điểm.

- GV: Nếu O, M, N � tia OX và OM <

ON thì điểm nào nằm giữa 2 điểm còn

lại ?Nx3. Củng cố: GV: Tổng kết kiến thức các phần cho HS.

4. Hướng dẫn HS về nhà:

- Học thuộc 2 nhận xét.

- ôn tập và thực hành vẽ đoạn thẳng biết độ dài ( Cả dùng thước, dùng

compa)

- Làm BT: 53, 55, 56, 57, 59 (SGK – 124)

5. Rút kinh nghiệm giờ dạy:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

=================================

Ngày dạy: 6C: 10/11/2016

6A: 12/11/2016

6B: 12/11/2016

TIẾT 12: BÀI 11: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS hiểu trung điểm của đoạn thẳng là gì?

2. Kỹ năng:

- Biết áp dụng các kiến thức trên để nhận biết được một điểm là trung điểm

của 1 đoạn thẳng.

3. Thái độ:

- Giáo dục tính cẩn thận, đo, vẽ, gấp, chính xác.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Giáo viên:

- Giáo án, sgk, tài liệu tham khảo.

- Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu, compa.

2. Học sinh:

- Thước thẳng có chia khoảng cách, vở ghi, SGK, thước thẳng compa.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

- HS 1: Trên tia Ax vẽ AM = 20 cm. AB = 40 cm. So sánh AM và MB

- Cả lớp cùng làm: Trên tia Ax vẽ AM = 2 cm. AB = 4 cm

22- GV cho HS nhận xét. Đánh giá và cho điểm.

- GV hướng dẫn HS tới khái niệm trung điểm đoạn thẳng.

- So sánh AM và MB: AM = MB � M cách đều AB.

- Nhận xét vị trí của M đối với A, B: M nằm giữa A, B. Vậy M là trung điểm

của AB.

2. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức cơ bản

Hoạt động 1:Trung điểm của đoạn thẳng

1. Trung điểm của đoạn thẳng:

- Trung điểm M của đoạn thẳng AB là Đ/N: ( sgk - 124)

điểm ntn?

M là trung điểm của đoạn thẳng AB

- HS nêu định nghĩa trung điểm đoạn � M nằm giữa A, B

thẳng.

M cách đều A, B

- Cả lớp ghi định nghĩa vào vở.

- GV? M là trung điểm của đoạn thẳng � MA + MB = AB

AB thì M phải thoả mãn điều kiện gì?

MA = MB

- Có M nằm giữa A, B thì có đẳng thức

nào?

- Tương tự M cách đều A, B thì có

đẳng thức nào?

- GV lưu ý: M còn gọi là trung điểm

chính giữa của đoạn thẳng AB.

- HS làm bài tập 60 - SGK/125

* Bài 60/ sgk:

- GV ghi đề bài trên bảng phụ.

- HS đọc đề cả lớp theo dõi.

- GV: Đề bài cho biết gì?. Hỏi gì?

- GV gọi HS lên bảng vẽ hình.

a) A, B � tia Ox; OA < 0B

� Điểm A nằm giữa hai điểm O và B

- Cả lớp vẽ vào vở

- GV gọi HS trả lời miệng

b) A nằm giữa hai điểm O và B. ( theo a)

� OA + AB = OB

- GV trình bày bài giải mẫu

- GV: Một đoạn thẳng có mấy trung

2 + AB = 4

điểm?

AB = 4 - 2

Có mấy điểm nằm giữa 2 mút của nó?

AB = 2 ( cm)

- GV cho đoạn thẳng EF ( Chưa rõ độ � OA = AB ( vì = 2 cm )

dài) Hãy vẽ trung điểm K của nó?

c) A là trung điểm của đoạn thẳng OB.

- Em định vẽ ntn?

vì theo câu a, b ta có :

- Việc đầu tiên ta làm gì?

A nằm giữa O, B, OA = AB

Hoạt động 2: Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng

2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng:

- GV giới thiệu VD

VD: Vẽ trung điểm M của đoạn thẳng

- Có những cách nào để vẽ trung điểm AB (cho trước)

của đoạn thẳng AB?

+ Cách 1: Dùng thước thẳng có chia

- GV yêu cầu HS nói rõ cách vẽ theo khoảng23Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

×