1. Trang chủ >
  2. Đề thi >
  3. Đề thi tuyển dụng >

Làm các bài tập: 19, 20, 21 , 22, 23 (SGK - 82,83 )

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (461.12 KB, 65 trang )


Ngày dạy: 6C: 10/11/2016

6A: 12/11/2016

6B: 12/11/2016

TIẾT 21: BÀI 6: TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS hiểu thế nào là tia phân giác của góc ?

- HS hiêủ đường phân giác của góc là gì ?

2. Kỹ năng:

- Biết vẽ tia phân giác của góc

3.Thái độ:

- Rèn tính cẩn thận khi vẽ, đo, gấp giấy.

II. CHUẨN BỊ:

GV: Giáo án, sgk, tài liệu tham khảo.

Thước thẳng, thước đo có góc, giấy để gấp, bảng phụ.

HS: - Vở ghi, SGK

- Thước thẳng, thước đo góc, bảng nhóm, giấy để gấp.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Kiểm tra:

- HS lên bảng làm, GV ghi đề trên bảng phụ

- Cả lớp cùng làm ra nháp

1. Cho tia OX trên cùng 1 nửa MP bờ chứa tia OX vẽ tia OY, tia OZ sao� = 500

cho XOY = 1000, XOZ

�OZ , so sánh

2. Vị trí tia OZ như thế nào đối tia ox và oy ? Tính Y

�OZ , XOZ

� .

Y

yzx

� = 1000 ; XOZ

� = 500  XOY

� > XOZ- HS nhận xét bài: XOY

Hai tia Oy, Oz cùng thuộc 1 nửa mp bờ chứa tia Ox

� +Y

�OZ = XOY Tia Oz nằm giữa 2 tia Ox, Oy  XOZ

�OZ = 1000  Y

�OZ = 1000 - 500  Y

�OZ = 500

500+ Y

�OZ = XOZVậy Y45- GV đặt vấn đề: Tia OZ nằm giữa 2 tia Ox và Oy, tia Oz tạo với Ox, Oy 2

�  Bài mới

góc bằng nhau, ta nói Oz là tia phân giác của góc XOY

2. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức cơ bản

Hoạt động 1: Tia phân giác của một góc là gì ?

- GV ? Qua BT trên em hãy cho biết 1. Tia phân giác của một góc là gì:

tia phân giác của 1 góc là 1 tia ntn?

Định nghĩa: (Sgk-85)

- HS nêu đ/n

- GV? Khi nào tia oz là tia phân giác

y

� ?

của XOY

- HS quan sát h/v trả lời.

z

- GV: Hãy quan sát các hình vẽ, dựa

O

vào đ/n cho biết tia nào là tia phân

giác của góc trên hình.

xOz là tia phân giác XOYx

tt+ XOZ

= XOY45yO

x' + Tia oz nằm giữa 2 tia Ox, Oyt'Oy'Chú ý:

* Đường thẳng chứa tia phân giác của 1

góc là đường phân giác của góc đó

y

m

n

xHoạt động 2: Cách vẽ tia phân giác của 1 góc :

2. Cách vẽ tia phân giác của 1 góc:

� = 640, vẽ tia phân giác Oz

- GV nêu vd

VD : Cho XOY

- GV ? Tia oz phải thoả mãn ĐK gì ? của XOY- HS trả lời

Giải :

- GV: Nêu cách vẽ tia oz ?Tia Oz là tia phân giác XOY

Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình

� = ZOY

� mà: XOZ

� + ZOY

� = XOY

� =640

XOZ

- HS vẽ vào vở.

- GV: Ngồi thước dùng đo góc còn

có cách nào khác khác có thể xác0

� = 64 = 320

 ZOY

2Cách 1: Dùng thước đo góc.

� =640

- Vẽ XOY

- Vẽ tia ot nằm giữa 2 tia ox,oy sao cho

� = 320

XOZ46định được phân giác của  AOB ?

Cách 2: Gấp giấy- HS xem hình 38 (SGK) và thực - Vẽ XOY

lên giấy trong

hành gấp giấy.

- Gấp giấy sao cho cạnh Ox trùng với cạnh

Oy, nếp gấp cho ta thấy vị trí của tia phân

giác

- GV ? Mỗi góc (khơng phải góc bẹt ) Nhận xét: Mỗi góc (khơng phải là góc bẹt )

có mấy tia phân giác ?

chỉ có 1 tia phân giác

- HS: Chỉ có 1 tia phân giác

t

- GV: Cho góc bẹt xoy. vẽ tia phân

giác của góc này ?

Góc bẹt có mấy tia phân giác?

x

y

- HS vẽ hình và trả lời: Góc bẹt có 2

O

tia phân giác là 2 tia đối nhau

t'

3. Củng cố:

- Trong bài

- Nhắc lại định nghĩa tia phân giác.

- Luyện tập

Bài31: (SGK)

Bài 32: (SGK)Tia Ot là tia phân giác của XOY

khi

4. Hướng dẫn về nhà :

- Nắm vững được đ/n tia phân giác của 1 góc, đường phân giác của 1 góc

- Làm BT: 30(SGK- 8; 7) 33, 34, 35 (SGK- 87)

5. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………............................................................................................................

=====================================

Ngày dạy: 6C: 10/11/2016

6A: 12/11/2016

6B: 12/11/2016

TIẾT 22: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Kiểm tra và khắc sâu kiến thức về tia phân giác của 1 góc

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng giải BT về tính góc, kỹ năng áp dụng tính chất về tia phân

giác của 1 góc để làm bài tập.

3. Thái độ:47- Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS.

II. CHUẨN BỊ:

GV: Giáo án, sgk, tài liệu tham khảo.

Thước thẳng, thước đo độ, bảng phụ.

HS: - Vở ghi, SGK.

- Thước thẳng, thước đo độ.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Kiểm tra:

- HS1: 1) Thế nào là tia phân giác của 1 góc?

� = 1800

2) Vẽ góc AOB

� . Tính AOT

� , TOB

� . Em có nhận xét

Vẽ tia phân giác ot của AOB

gì về tia phân giác của góc bẹt?

� , XOX'

� , biết XOY

� = 1000, gọi ot là tia phân

- HS2: Vẽ 2 góc kề bù XOY

� . Tính X'OTgiác của XOY

- HS nhận xét đánh giá bài làm 2 HS trên bảng

- GV đánh giá cho điểm.

2. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức cơ bản

Hoạt động 1: Chữa bài tập 34 SGK

- GV gọi 1 HS đọc đề bài 34 (SGK)

Bài 34 (SGK - 87 ).

- GV ? Đầu bài cho gì ? Hỏi gì ?

Giải:

� và Y

�OX' kề bù

- HS: cho: XOY

y

� = 1000, Ot là tia phân giác

t'

XOY

t

� , Ot' là tia phân giác X'OYXOY

� , XOT'

� , TOT'Yêu cầu: Tính X'OT

- GV gọi 1 HS vẽ hình trên bảng

( vẽ tiếp hình HS2)

� , tương tự hãy tính

- HS2 đã tính X'OT

� =?

XOT'

� =?

X'OT

� =?

X'OY

- HS nêu cách tính lần lượt các góc

- GV ? Tính XOT'

ntn?x'x

O

Ot là tia phân giác XOY

0

� =Y

�OT = 100 = 500

 XOT

2+ Hai góc XOT

và X'OT

kề bù

� + X'OT

� = 1800

 XOT

� = 1800  X'OT

� =

 500 + X'OT

0

0

180 - 50

� = 1300

X'OT

+ Hai góc xoy và x'oy kề bù

� +Y

�OX'= 1800

 XOY

�OX'= 1800  Y

�OX'=1800

1000 + Y

- 100048Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

×