1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Không có sự phân biệt giữa bệnh nhân nghiên cứu và bệnh nhân không nghiên cứu.

Không có sự phân biệt giữa bệnh nhân nghiên cứu và bệnh nhân không nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

26khơng nghiên cứu.

2.2.11. Sơ đồ chẩn đốn.27CHƯƠNG 3

DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. MBH và HMMD tổn thương nhú của tuyến vú

Bảng.1: Tỉ lệ phân bố các typ tổn thương nhú của tuyến vú

Typ tổn thươngn%UNNO

UNNO kèm tăng sản KĐH

UNNO kèm UT tại chỗ

UNNO kèm tân sản tiểu thùy

UT nhú nội ống

UT nhú trong vỏ

UT nhú trong vỏ có xâm nhập

UT nhú đặc tại chỗ

UT nhú đặc xâm nhập

UT nhú xâm nhập

Nhận xét:

Bảng.2: Tình trạng ER và PR trong các typ tổn thương nhúUNNOn %

Âm

ER

PRtính

Dương

tính

Âm

tínhUT nhú

nội ống

nUT

nhú có

vỏ% n %UT nhú

đặc

n%UT nhú

xâm

nhập

n%UT vi

nhú

xâm

nhập

n %Tổng sốn%28Dương

tính

Nhận xét:Biểu đồ.6: Sự bộc lộ dấu ấn p63 trong cấu trúc nhú

Nhận xét:Biểu đồ.7: Sự bộc lộ dấu ấn p63 ở ngoại vi cấu trúc nhú

Nhận xét:

Bảng.3: Sự bộc lộ của CK 5/6 trong tăng sản biểu mơ

Đặc điểmSố trường hợp (n)Tỉ lệ (%)29Âm tính

Dương tính yếu từng ổ

Dương tính mạnh lan tỏa

Khơng cần nhuộm

Tổng

Nhận xét:

Bảng.4: Mối liên quan các typ tổn thương với chỉ số tăng sinh Ki-67

UT

UNNOnhú

nội

ốngUTUTUT nhú UT nhúnhúnhúxâmvi xâmcó vỏđặcnhậpnhậpTổng

số<5%

520%

>20%

Tổng

số

3.2. Mối liên quan giữa các tổn thương nhú với một số đặc điểm GPB-LS

3.2.1. Đặc điểm lâm sàng

 Tổn thương nhú và tuổi mắc bệnh

Bảng.5. Tuổi trung bình của các typ tổn thương nhú (tuổi)

Typ tổn thươngTuổiTuổi caoTuổi thấpnhú

U nhú nội ống

UT nhú nội ống

UT nhú trong vỏ

UT nhú đặc

UT nhú xâmtrungbìnhnhấtnhấtnhập

Nhận xét:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Không có sự phân biệt giữa bệnh nhân nghiên cứu và bệnh nhân không nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×