1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Độ cong của bờ mi sau phẫu thuật

Độ cong của bờ mi sau phẫu thuật

Tải bản đầy đủ - 0trang

41DỰ KIẾN KẾT LUẬN

1

2

3Kết quả của phẫu thuật

Nhận xét các đặc điểm của phương pháp điều trị sụp mi tuổi già

Nhận xét các yếu tố liên quan đến kết quả điều trịMẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

Số bệnh án:

I. HÀNH CHÍNH

1. Họ và tên bệnh nhân:

2. Giới:

3. Nghề nghiệp

4. Địa chỉ:

5. Số điện thoại liên hệ:

II. LÝ DO VÀO VIỆNTuổi:

Nam □Nữ □III. KHÁM BỆNH

. Thăm khám trước mổ

Thị lực khơng kính

Thị lực có kính

.Khám sụp mi : Thời gian xuất hiệnMP □

MP □MT □

MT □MP □

Độ I □MT □

ĐộII □MP..........mm

MP..........mm

MP..........mm

MP..........mm

Khơng có □

Sẹo lồi có kéo □

TMT..........mm

MT..........mm

MT..........mm

MT..........mm

Khơng đều □

Sẹo mờ □sụp mi:

+Mắt sụp mi

+ Mức độ sụp mi

Độ III □.Chức năng cơ nâng mi trên

PW

MRD1

Nếp mi

.Vận nhãnP.Bệnh phối hợp:

+ Tình trạng hố mắt:

khơng lõmlõm+Thừa da mi trên:

+Mộng :cócó khơngkhơng+Đục thủy tinh thể : có

+Lác: cókhơngkhơng+Bệnh khác : có khơng

4. Thăm khám trong mổ

Da mi

Cân cơThừa □

Mỡ hóa □

Rách □Thiếu □

Xơ hóa □

Dính vào tổ chức □5. Thăm khám sau mổ

Sau mổ 1 ngày

Chảy máu

Phù nề

Sau mổ 2 tuần tiến hành cắt chỉ

Phù nề

Vết mổ

Vận động mi

Nếp mi

Sau mổ 3 tháng

Thị lực không kính

Chức năng cơ nâng mi trên

PW

MRD1

Nếp mi

Độ cong bờ mi

Nhắm mắt khơng kín

Viêm kết giác mạc

Vận động mi

Nhiễm trùng

Chỉnh non

Chỉnh q mứcKhơng □

Nhiều □Có □

Ít □Còn □

Liền tốt □

Vận động được □

Có □Hết □

Nhiễm trùng □

Hạn chế □

Khơng □MP □

MP..........mm

MP..........mm

MP..........mm

MP..........mm

Có □

Đều □

Cong đều □

Quặm mi □

Có □

Có □

Tốt □

Có □

Có □

Có □MT □

MT..........mm

MT..........mm

MT..........mm

MT..........mm

Khơng □

Khơng □

Biến dạng □

Vểnh mi □

Khơng □

Khơng □

Kém □

Không □

Không □

Không □Chỉ định bổ sung

Kết quả phẫu thuật

Mức độ hài lòng của bệnh nhânCó □

Đạt □

Hài lòng □Không □

Không □

Không □TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Beard, Crowell, Weddell, (1976), "Ptosis". Mosby St Louis.2.Ahmad, Kate, Wright (2011), "Ptosis".Practical neurology. 11(6):

p. 332-340.3.Edmonson,BrendaC,Wulc(2005),"Ptosisevaluationandmanagement".Otolaryngologic Clinics of North America. 38(5): p. 921946.

4.Steinkogler, Kuchar, Huber (1993), "Gore-Tex soft-tissue patch

frontalissuspensiontechniqueincongenitalptosisandinblepharophimosis-ptosis syndrome".Plastic and reconstructive surgery.

92(6): p. 1057-1060.

5.Kim Chang Yeom, Yoon Jin Sook, Bae Jong-Myon (2012), "Prediction

of postoperative eyelid height after frontalis suspension using

autogenous fascia lata for pediatric congenital ptosis".Am J

Ophthalmol. 153(2): p. 334-342.6.Liu. F, Ma. Y, Luo. X, Yang. J (2014), "Blepharoptosis Reoperation

With Combining Excision of Tarsus and Levator Muscle".Ann Plast

Surg.7.Beard(1972),"Complicationsofptosissurgery".Annalsofophthalmology. 4(8): p. 671-675.

8.Bernardino, Carlo Rubin, Peter AD (2002), "Ptosis after cataract

surgery". in Seminars in ophthalmology: Informa UK Ltd UK.9.Finsterer,Josef(2003),"Ptosis:causes,presentation,andmanagement".Aesthetic Plast Surg. 27(3): p. 193-204.

10.Beard, Crowell (1988), "Congenital ptosis".Ocuplastic, orbital, and

reconstructive surgery. Baltimore, Williams and Wilkins: p. 119-141.11.Beard, Crowell (1986), "History of ptosis surgery".Advances in

ophthalmic plastic and reconstructive surgery. 5: p. 125.12.Fasanella, RM (1973), "Surgery for minimal ptosis: the FasanellaServat operation, 1973".Transactions of the ophthalmological societies

of the United Kingdom. 93: p. 425.13.Bayer, Charles K, Albert, Daniel M (1981), "The use fate of fascia lata

and scleara in ophthalmic plastic and reconstructive surery: The 1980

Wendell Hughes Lecture". Opthalmology. 88(9): p. 869-886.14.Berke,RaynoldN(1957),"Complicationsinptosissurgery".Management of complications in eye surgery, Philadelphia.

15.Buckman, G.,Levine, M. R. (1986), "Treatment of prolapsed

conjunctiva".Ophthal Plast Reconstr Surg. 2(1): p. 33-9.16.Mehta, P, Patel, P, Olver, JM (2004), "Functional results and

complications of Mersilene mesh use for frontalis suspension ptosis

surgery".British journal of ophthalmology. 88(3): p. 361-364.17.Abrishami, Bagheri, Salour (2012), "Outcomes of levator resection at

tertiary eye care center in Iran: a 10-year experience".Korean J

Ophthalmol. 26(1): p. 1-5.18.Wagner, Mauriell, Nelson, Calhoun (1984), "Treatment of congenital ptosis

withfrontalissuspension:acomparisonofsuspensorymaterials".Ophthalmology. 91(3): p. 245-8.

19.Gưncü, Tugba, Çakmak (2014), "Improvement in Levator Function

After Anterior Levator Resection for the Treatment of Congenital

Ptosis".Ophthal Plast Reconstr Surg.20.Watanabe, A., Kakizaki, H., Selva, D (2014), "Short-term changes in

tear volume after blepharoptosis repair".Cornea. 33(1): p. 14-7.21.Butt. D. K, Jayaprakash Patil. A, Abou-Rayyah. Y. M (2014),

"Modified supramid brow suspension in paediatric ptosis".Orbit. 33(4):

p. 252-5.22.Maalouf, T.,George, J. L. (2007), "[Serious corneal complication after

ptosis surgery: six case reports]".J Fr Ophtalmol. 30(9): p. 893-8.23.McCord, Clinton D, Codner (1995), "Eyelid surgery: Principles and

techniques". Lippincott-Raven New York.24Bajaj,MandeepS,Sastry(2004),"Evaluationofpolytetrafluoroethylene suture for frontalis suspension as compared to

polybutylate‐coatedbraidedpolyester".Clinical&experimentalophthalmology. 32(4): p. 415-419.

25.Hoàng Thị Phúc (2012), "Giải phẫu mi mắt". Nhãn khoa, Đỗ Như Hơn.

Tập 1. Nhà xuất bản y học. 42 - 48.26.Hwang Kun, Kim Dae Joong, Huan Fan (2011), "Width of the levator

aponeurosis is broader than the tarsal plate".Journal of Craniofacial

Surgery. 22(3): p. 1061-1063.27.Jones, Lester T (1964), "The anatomy of the upper eyelid and its

relation to ptosis surgery".Am J Ophthalmol. 57: p. 943-959.

by conjunctival ingrowth after levator resection surgery".Aesthetic

Plast Surg. 38(4): p. 749-54.28.Nguyễn Xuân Nguyên, Phan Dẫn, Thái Thọ (1993), "Giải phẫu mi mắt

ứng dụng trong, lâm sàng và sinh lý thị giác". Mi mắt. 24 - 30..29.Trần An (2005), "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và phẫu thuật điều trị

sụp mi tuổi già", Tạp chí nghiên cứu y học ,số 6 tr.61-65.30.Phan Dẫn(1993), Giải phẫu mắt ứng dụng trong lâm sàng và sinh lý thị

giác , tr.24-36.31.Trịnh Văn Minh (1998)," Các cơ và mạc của đầu - mặt - cổ", Giải phẫu

người, Nhà xuất bản y học Hà nội, tập 1 tr.451-454.32.Trịnh Văn Minh (1998)," Các cơ quan phụ của mắt", Giải phẫu người,

Nhà xuất bản y học Hà nội, tập 1 tr.615-624.33.Nguyễn Quang Quyền (1995), "Cơ quan thị giác", Bài giảng giải phẫu

học , tập 1, Nhà xuất bản y học,tr.410-423.34.Beard C. (1986), "History of ptosis surgery", Adv. Ophthalmic plast

reconstr. surg.,p. 125-131.35.Berke R.N (1964), "Blepharoptosis", Ophthalmic plastic surgery,p.

137-161.36.Catalano R.A, Nelson L.B (1994) , "Congenital ptosis", Pediatric

Ophthalmology, Appleton & Lange,p.149-151.37.Collin J.R.O.(1985), "Senile ptosis II posterior approach and

complications", Trans. Ophthamol. Soc. U.K,p.17-21.38.Corowell B. (1976), "Complications of ptosis surgery", Ptosis,The C.V.

Mosby Company saint Louis,p.241-74.39.Crowell. (1976)," Type of ptosis",Ptosis , The C.V Mosby Company,

Saint Louis,p.42-76.40.Mehta H.K (1985), "Day surgery management of senile ptosis", Trans.

Ophthamol. Soc. U.K,p.171-5.41.Werb A (1985), "Senile ptosis" , Trans.Ophthamol. Soc.U.K,p.22-5.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Độ cong của bờ mi sau phẫu thuật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×