1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.25: Mối liên quan giữa hình ảnh hạt tophi tại gân trên siêu âm với thời gian mắc bệnh

Bảng 3.25: Mối liên quan giữa hình ảnh hạt tophi tại gân trên siêu âm với thời gian mắc bệnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

454.1.3. Đặc điểm cận lâm sàng

Tỷ lệ bệnh nhân có tăng AU máu, có biểu hiện viêm, có rối loạn trên các

chỉ số sinh hóa khác

4.1.4. Tỷ lệ viêm gân trong số bệnh nhân gút

4.1.5. Đặc điểm hình ảnh siêu âm gân ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu

Tỷ lệ các gân có tổn thương trên siêu âm

Tỷ lệ các dạng tổn thương gân trên siêu âm

4.2. Mối liên quan giữa hình ảnh siêu âm gân với đặc điểm lâm sàng

Tỷ lệ tổn thương gân trên siêu âm trong nhóm bệnh nhân có viêm gân

trên lâm sàng

Mối liên quan giữa số lượng tổn thương gân với thời gian mắc bệnh

Mối liên quan giữa hình ảnh hạt tophi tại gân trên siêu âm với thời gian

mắc bệnhTÀI LIỆU THAM KHẢO

1.De Avila Fernandes, E., et al.,(2010), Sonographic description and

classification of tendinous involvement in relation to tophi in chronic

tophaceous gout. Insights Imaging, 1(3): p. 143-148.

2. Gililland, J.M., et al.,(2011), Intratendinous tophaceous gout imitating

patellar tendonitis in an athletic man. Orthopedics, 34(3): p. 223.

3. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Bênh học cơ xương khớp nội khoa 2010, Nhà

xuất bản giáo dục Việt Nam. 171.

4. Norkuviene, E., et al.,(2017), An optimal ultrasonographic diagnostic

test for early gout: A prospective controlled study. J Int Med Res, p.

300060517706800.

5. Ottaviani, S., M. Forien, and P. Dieude,(2016), Achilles tendon

enthesis with double contour sign revealing gout. Joint Bone Spine.

6. Peiteado, D., et al.,(2017), Ultrasound sensitivity to changes in gout: a

longitudinal study after two years of treatment. Clin Exp Rheumatol, 2017.

7. Pineda, C., et al.,(2011), Joint and tendon subclinical involvement

suggestive of gouty arthritis in asymptomatic hyperuricemia: an

ultrasound controlled study. Arthritis Res Ther, 13(1): p. R4.

8. Ryckaert, T., et al.,(2015), Pseudotumoral Tophaceous Involvement of

the Achilles Paratenon. JBR-BTR, 98(1): p. 34-6.

9. Ventura-Rios, L., et al., Tendon involvement in patients with gout: an

ultrasound study of prevalence. Clin Rheumatol, 2016. 35(8): p. 2039-44.

10. Nguyễn Vĩnh Ngọc, Trần Ngọc Ân, Nguyễn Thị Thu Hiền (2002),

Đánh giá tình hình Bệnh Khớp tại khoa cơ xương khớp bệnh viện Bạch

Mai trong 10 năm (1991-2000). Cơng trình nghiên cứu khoa học năm

2001-2002, tập 1. Nhà xuất bản Y học, trang 348-360.

11. Annemans L, Spaepen E, Gaskin M, Bonnemaire M, Malier V,

Gilbert T, Nuki G (2008), Gout in UK and Germany: prevalence,

comorbidities and management in general practice 2000-2005, Annals of

the rheumatic diseases , 67: 960-966.12. Hoàng Thị Quỳnh Thơ (2016), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình

ảnh siêu âm điểm bám gân chi dưới ở bệnh nhân viêm cột sống dính

khớp, luận văn tốt nghiệp thạc sỹ, trường Đại học Y Hà Nội.

13. John J. Cush, Arthur Kavanaugh, Michael Stein(2005),Rheumatology: Diagnosis and Therapeutics, 2th edition, Lippincott

Williams and Wilkins, p 189.

14. Trần Thị Minh Hoa, Darmawan, Cao Thị Nhi, Tạ Diệu Yên, Nguyễn

Văn Hùng, Vũ Đình Chính, Trần Ngọc Ân (2002), Tình hình bệnh cơ

xương khớp ở hai quần thể đan cư Trung liệt (Hà Nội)và Tân Trường

(Hải Dương) 2001 - 2002, tập I, nhà xuất bản Y học, trang 361 - 367.

15. Kelly WN, Wortmann RL (1998), Gout and Hyperuricemia. Textbook of

Rheumatology, fifth edition, volume 1, W.B Saunders company, p 1316.

16. Johnson RJ, Kang DH, Feig D, Kivlighn S, Kanellis J, Watanabe S,

et al (2003), Is there a pathogenetic role for uric acid in hypertension

and cardiovascular and renal disease. Hypertension, 41: p1183-1190.

17. Di Giovine FS, Malawista SE, Nuki G, Duff GW (1987). Interleukin-1

(IL-1) as a mediator of crystals arthritis. Stimulation of T cell and

synovial fibroblast mitogenesis by urate crystal-induced IL-1. J

Immunol; 138: p3213-3218.

18. Kane D, Grassi W, Sturrock R and Balint (2004), A brief history of

musculoskeletal ultrasound: ‘From bats and ships to babies and hips.

Reumatology 2004; 43: 931-933

19. Akahoshi T, Namai R, Murakami Y, et al (2003), Rapid induction of

porexisome proliferator-activated receptor gamma expression in human

monocytes by monosodium urate monohydrate crystals. Arthritis Rheum;

48:231.

20. Yagnik DR, Evans BJ, Florey O, et al (2004), Macrophage release of

transforming growth factor beta1 during resolution of monosodium

urate monohydrate crystal-induced inflammation. Arthritis Rheum;

50:2273.21. Marcolongo R, Calabria AA, Lalumera M, et al (1988), The switchoff mechanism of spontaneous resolution of acute gout attac”. J

Rheumatol; 15:101.

22. Rosen MS, Baker DG, Schumacher HR JR, Cherian PV (1986),

Products of polymorphonuclear cell injury inhibit IgG enhancement of

monosodium urate-induced superoxide production. Arthritis Rheum;

29:1473.

23. Ortiz-Bravo E, Sieck MS, Schumacher HR JR (1993), Changes in the

proteins coating monosodium urate crystals during active and subsiding

inflammation. Immunogold studies of synovial fluid from patients with

gout and of fuid obtained using the rat subcutaneous air pouch model.

Arthritis Rheum; 36: 1274.

24. Dalbeth N, Merriman T (2009), Crystal Ball Gazing:

New Therapeutic targets for Hyperuricemia and Gout.

Oxford University Press. Rheumatology; 48(3): p222-226.

25. Cooperberg PL, Tsang I, Truelove L, Knickerbocker WJ (1978).

“Gray scale ultrasound in the evaluation of rheumatoid arthritis of the

knee”. Radiology ; 126: p759-763.

26. Chhana,A,et, al,(2014), Interactionsbetweentenocytesandmonosodium urate monohydrate crystals: implications for tendon

involvement in gout. Ann Rheum Dis, 73(9): p. 1737-41.

27. Phạm Ngọc Trung ( 2009), Nghiên cứu đặc điểm tổn thương khớp bàn

ngón I trong bệnh gout qua siêu âm đối chiếu với lâm sàng và hình ảnh

X quang. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II. Trường Đại

học Y Hà Nội.

28. Jerome, J.T.,(2008), Tibialis anterior tendon rupture in gout—case

report and literature review, foot Ankle Surg, 14(3): p, 166-9.

29. Thiele RG and Schelsinger N (2007), Diagnosis of gout

by ultrasoun. Rheumatology 46(7): 1116- 1121.

30. Mahoney, P.G., et al.,(1981), Spontaneous rupture of the Achilles

tendon in a patient with gout. Ann Rheum Dis, 40(4): p. 416-8.31. Lu, H., Q. Chen, and H. Shen,(2017), A repeated carpal tunnel

syndrome due to tophaceous gout in flexor tendon: A case report.

Medicine (baltimore), 96(90): p. e6245.

32. Stewart, S., et al.,(2017) Clinically-evident tophi are associateed with

reduce muscle force in the foot and ankle in people with gout: a crosssectional study. J Foot Ankle Ré, 10: p.25.

33. Forbess, LJ. and T.R. Fields,(2012), The broad spectrum of urate

crystal deposition: unusual presentation of gouty tophi. Semin Arthritis

Rheum, 42(2): p. 146-54.

34. Martinon F, Petrilli V, Mayor A, Tardivel A, Tschopp J (2006), Gout

associated uric acid crystals activate the NALP3 inflammasome. Nature;

440:237-41.

35. Ahmad, Z., et al.,(2016), Dual energy computed tomography: a novel

technique for diagnosis of gout. Int J Rheum Dis, 19(9): p. 887-96.

36. Colberg, R.E. and R.B. Geffen,(2017), Diagnosis and Treatment of

gouty tophi in the Patellar tendon using ultrasound-guided needle

barbotage: a case presentation. PM R.

37. Phạm Hoài Thu (2009), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng

và hình ảnh siêu âm khớp cổ chân ở bệnh nhân gút. Luận văn tốt nghiệp

bác sỹ nội trú. Trường Đại học Y Hà Nội.

38. Đỗ Gia Tuyển (2012), Bệnh thận mạn và suy thận mạn tính. Bệnh học

nội khoa, tập 1. Nhà xuất bản Y học.

39. Encyclopedia Britannica (2016), Tendon, Encyclopedia Britannica, Inc

40. Tuhina Neogi., et al, (2016) Gout Classification Criteria: An American

College of Rheumatology/European League Against Rheumatism

Collaborative Initiative. Athritis Rheumatol, 68(2): p. 515

41. Arun Pal Singh (2017), Achilles tendinosis - causes and treatment,

guzhen lighting fair.

42. Sutpal Singh , et al, (2013), Gouty Tophous at the Posterior Ankle and

Achilles Tendon : A case report. Foot and Ankle online Journal43. Richette P, Doherty M, Pascual E, et al, (2016), 2016 updated

EULAR evidence-based recommendations for the management of gout.

Ann Rheum Dis. Annrheumdis-2016-eular.3734BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

Mã số bệnh nhân

I. Hành chính

Họ và tên BN: ………………………………………Tuổi…………….

Địa chỉ: ……………………………………………................................

Số điện thoại: ………………………….........................................……

Nghề nghiệp: …………………….........................................................

Ngày khám bệnh:……………………....................................................

II. Tiền sử

2.1. Tiền sử bản thân* Uống rượu bia

- Bia:số lượng…………..ml/ ngày,…….......năm- Rượu:số lượng ………….ml/ ngày,…….......năm* Dùng thuốc

Corticoidsố lượng………………thời gian…….Thuốc đông ysố lượng………………thời gian…….Colchicinesố lượng………………thời gian…….NSAIDSsố lượng………………thời gian…….Allopurinolsố lượng………………thời gian…….Ethambutolsố lượng………………thời gian…….Furosemidsố lượng………………thời gian…….Thiazidsố lượng………………thời gian…….* Bệnh tật

Tăng huyết ápĐái tháo đườngBệnh thận tiết niệuRối loạn lipid máu2.2. Tiền sử gia đình

GútTăng huyết ápĐái tháo đườngRối loạn lipid máuIII. Đặc điểm liên quan đến bệnh

Chẩn đoán:Gút cấpĐợt cấp gút mạnChiều cao...........cm

Cân nặng...........kg

HA.......................mmHg

Vị trí khớp viêm trong cơn gút cấp đầu tiên .................................

Vị trí khớp viêm tại thời điểm nghiên cứu....................................

Đặc điểm hạt tophi:

* CóKhơng* Vị trí hạt tophi tại thời điểm nghiên cứu.....................................

* Thời gian từ cơn gút cấp đầu tiên đến khi xuất hiện hạt tophi đầu tiên:

* Tính chất hạt tophiĐã từng vỡHiện đang vỡĐặc điểm tại gân:

+ Vị trí:

Sưng □

Đỏ □

+ Chỉ số VAS tại gân:

IV. Siêu âm gân

Các gân

Gân cơ tứ đầu đùi T

Gân cơ tứ đầu đùi P

Gân bánh chè T

Gân bánh chè P

Gân tại mỏm trâm quay T

Gân tại mỏm trâm quay P

Gân tại mỏm trâm trụ T

Gân tại mỏm trâm trụ P

Gân tại mỏm trên lồi cầu trong T

Gân tại mỏm trên lồi cầu trong P

Gân tại mỏm trên lồi cầu ngoài T

Gân tại mỏm trên lồi cầu ngoài P

Gân Achilles T

Gân Achilles P

Kết quả xét nghiệm khi đến khám

Xét nghiệm‫ٱ‬Đang viêmKhơng viêm ‫ٱ‬Điểm đau chói □Giảm âmDày (mm)Đơn vịCRP

mg/dl

Acid Uric

µmol/l

Creatinin

µmol/l

Ure

mmol/l

Glucose

mmol/l

Cholesterol

mmol/l

Triglycerid

mmol/l

HDL- chol

mmol/l

LDL- chol

mmol/l

GOT

U/l

GPT

U/l

xét nghiệm dịch khớp hoặc tổn thương nghi ngờ hạt tophiHạt tophiKết quảcó tinh thể urat □khơng có tinh thể urat □9. SIÊU ÂM THẬN – TIẾT NIỆU

Bình thườngsỏikhácNgàythángnămNgười làm bệnh ánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.25: Mối liên quan giữa hình ảnh hạt tophi tại gân trên siêu âm với thời gian mắc bệnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×