1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đánh giá về mô hình VDL

Đánh giá về mô hình VDL

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.2. Hạn chế

 Đòi hỏi lượng ngân sách lớn

 Tác động tiêu cực tới tâm lý NCT

 Quan niệm của người Việt Nam vẫn còn

khá nặng nề về việc “Con cái đưa cha

mẹ vào VDL là bất hiếu”.

 Mơ hình này chủ yếu tập trung phát triển ở

KV thành thị.

 Mơ hình này chỉ thực sự đáp nhu cầu của

một đại bộ phận dân chúng có tiền.III- KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN

NGHỊ3.1. Kết luận

Xu hướng đưa cha mẹ vào VDL trong thời

đại ngày nay là tất yếu.

 Nhà dưỡng lão, cơ sở bảo trợ xã hội của

chúng ta còn thiếu và còn nhiều vấn đề tồn

tại.

 Như vậy, một VDL với tiêu chuẩn quốc tế

sẽ là những giải pháp tốt nhất cho các gđ có

đk kinh tế nhưng khơng có thời gian.

3.2. Một số khuyến nghị

Nhà nước cần tập trung vào lĩnh vực này

để đảm bảo an sinh xã hội.

 Các TTDL cần không ngừng nâng cao cơ

sở hạ tầng cũng như chất lượng dịch vụ.

 Nhà nước cần có các chính sách ưu đãi .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá về mô hình VDL

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×