1. Trang chủ >
  2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II. MỘT SỐ DẠNG TOÁN CƠ BẢN

CHƯƠNG II. MỘT SỐ DẠNG TOÁN CƠ BẢN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chun đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

Ví dụ 2:

Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm I (- 2;3) và cách đều 2 điểm

A(5;- 1) và B (3;7).Lời giải:

Phương trình đường thẳng D đi qua điểm I (- 2;3) có dạng:a ( x + 2) + b( y - 3) = 0�

,�( a2 + b2 �0�

)

Hay

D : ax + by + 2a - 3b = 0d ( A;D ) = d ( B ;D )

7a - 4b=

5a + 4ba2 + b2

a2 + b2

� �

7a - 4b = �

5a + 4ba = 4b

��a

�= 0Vậy có 2 đường thẳng D là: 4x + y + 5 = 0 hoặc y - 3 = 0

 Nhận xét: Ta có thể giải bài toán trên bằng cách xét hai trường hợp là

đường thẳng D song song hoặc trùng với AB , D đi qua trung điểm của AB .

Ví dụ 3:

Cho đường thẳng D có phương trình: x + y + 2 = 0 . Viết phương trình

đường thẳng D �

song song với đường thẳng D và cách D một khoảng bằng2.Lời giải:

PT đường thẳng D �song song với đường thẳng D có dạng:x + y + m = 0, ( m �2)

d( M , D �

) = 2 hay

Chọn điểm M (- 2;0) thuộc D . Theo bài ra ta có:m- 2

2

m=4

= 2 � m - 2 = �2 � �

m=014Chuyên đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

Vậy phương trình đường thẳng D �là: x + y = 0�

hoặc x + y + 4 = 0

Ví dụ 4( Khối A-2006):

TrongmặtphẳngtọađộOxy,chod1 : x + y + 3 = 0, d2 :x - y - 4 = 0�

v�d3 : x - 2y = 0.bađườngthẳngTìm tọa độ điểm Mthuộc d3 sao cho khoảng cách từ M đến d1 bằng 2 lần khoảng cách từ M đến d2.

Lời giải:

GọiM ( 2a;a) �d3Theo bài ra ta cód ( M ,d1) = 2d ( M ,d2)

2a + a + 3= 2.

2a - a - 42

� �

3a + 3 = 2 a - 4a = - 11

��

�a

��= 1VậyM ( - 22;- 11)hoặc2N ( 2,1) .Ví dụ 5( Khối B-2011):

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳngD : x- y- 4= 0d :�

2x - y - 2 = 0. Tìm tọa độ điểm N thuộc đường thẳng d sao cho đường

thẳng ON cắt đường thẳng D tại điểm M thỏa mãn OM.ON = 8.

Lời giải:

+) GọiN ( a;2a - 2) �dv�

��

M ( b;b - 4) �D+) Đường thẳng ON cắt đường thẳng D tại điểm M nên O, M, N thẳng hàng hayuuur

uuur

b = ka

4a

OM = kON � �

� a ( b - 4) = ( 2a - 2) b � b =

b - 4 = k ( 2a - 2)

2- a(1)

+) Mà

15Chuyên đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

2�

2�

�2

�2

OM .ON = 8 ��

b

+

b

4

a

+

2

a

2

= 64

)�

)�

� (

� (

2

2

� ( 5a2 - 8a + 4) = 4( a - 2) � ( 5a2 - 10a + 8) ( 5a2 - 6a) = 0a=02

� ( 5a - 6a) = 0 � � 6a=� 5VậyN ( 0;- 2) �

hoặc

6 2�N�

; �

5 5�

Ví dụ 6:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm M(1;2). Viết phương trình đường

thẳng đi qua M cắt tia Ox, Oy tại A, B sao cho tam giác AOB có diện tích nhỏ

nhất.

Lời giải:

PT đường thẳng d cắt tia Ox tại A(a;0), cắt Oy tại B(0;b):

x y

+ = 1 ( a,b �0)

a b

M ( 1,2) �d �1 2

+ =1

a b1 2

1 �+=

a b

Áp dụng bất đẳng thức Cơsi ta có:

SDAOBMà :21 2

.

a bab8

ab

. =8 �a=2

1= ab �4 � ( SDAOB ) = 4 � �1 2 � �min

b= 4

2

=�a bx y

+ =1

Vậy phương trình đường thẳng d là: 2 4B-Bài tập

Bài tập 1: Cho điểm

d :2x - y - 4 = 0A ( 2;- 1). Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳngsao cho AM = 2.16Chuyên đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳng11 2�M 1 ( 1;- 2) , M 2 �

.

� ; �5 5�ĐS:

M ( - 1;- 1)

Bài tập 2: Tìm tọa độ hình chiếu H của điểm

lên đường thẳng

d :x - y + 2 = 0.ĐS:H ( - 2;0) .M ( 1;1)

Bài tập 3: Tìm tọa độ điểm M �là đối xứng của

qua đường thẳng

d :x + y + 2 = 0.ĐS:M�

( - 3;- 3) .A ( 1;3)

Bài tập 4: Viết phương trình đường thẳng D đi qua

và cách điểm

B ( - 2;1)ĐS:một khoảng bẳng 3.D 1 :x - 1 = 0; D 2 :5x + 12y - 41 = 0.Bài tập 5: Viết phương trình đường phân giác trong góc A của tam giác ABC

biếtA ( 1;1) , B ( 4;5) ,C ( - 4;- 11) .ĐS: 4x + 7y - 11 = 0.

Bài tập 6: Viết phương trình đường thẳng đi quaM ( 3;1)cắt Ox, Oy lần lượttại A và B sao cho:

a) OA +OB nhỏ nhất.

b) Diện tích tam giác OAB nhỏ nhất.

1

1

+

2

OB 2 nhỏ nhất.

c) OAĐS: a)( 3- 3) x + ( 3 3 - 3) y = 6, b) x + 3y = 6, c) 3x + y = 10.

17Chuyên đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

A ( 1;- 1) , B ( 2;0) .

d :x - 2y + 1 = 0

Bài tập 7: Cho đường thẳng

và hai điểm

Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d sao cho:

a) MA + MB nhỏ nhất.

MA - MBb)lớn nhất.

31 33�M�

� ; �� M ( 5;3) .35 35�ĐS: a)

, b)Bài tập 8: ( Khối B-2004) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho

B ( 4;- 3)A ( 1;1)Tìm điểm C thuộc đường thẳng x - 2y - 1 = 0 sao cho khoảng cáchtừ C đến AB bằng 6.

ĐS: C(7;3)2x - y - 2 = 0 và

Bài tập 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d :�

điểmI ( 1;1) .Viết phương trình đường thẳng D cách điểm I một khoảng bằng0

10 và tạo với đường thẳng d một góc bằng 45.

3x + y - 14 = 0,�x - 3y - 8 = 0,�x - 3y + 12 = 0.

ĐS: 3x + y + 6 = 0,�

Bài tập 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M(1;1). Viết phương trình

đườngthẳngDđiquađiểmd1 : 3x - y - 5 = 0, d2 : x + y - 4 = 0Mcắt2đườngthẳnglần lượt tại hai điểm A, B sao cho2MA - 3MB = 0.x - 1= 0

ĐS: x - y = 0,�

Bài tập 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểmM ( 1;2) .Viết phương trình9

4

+

2

OB 2 nhỏ

đường thẳng đi qua M cắt Ox, Oy tại A, B khác O sao cho OAnhất.

18ĐS: 2x + 9y - 20 = 0Chuyên đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳngBài tập 12: Cho đường thẳngd :x + y + 2 = 0A ( 2;1) , B ( - 1;- 3) ,C ( 1;3) .Tìm M thuộc d sao cho:

a)MA - MBlớn nhất.2

2

2

b) MA + MB - MC nhỏ nhất.

uuur uuur uuur

MA + MB + MC

c)

nhỏ nhất.19Chuyên đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

2. Điểm và đường thẳng liên quan tới tam giác

A- Ví dụ

Ví dụ 1:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm

điểm C thuộcD : x - y +2= 0A ( 1;- 2) �

,�B ( - 3;3) .Tìm tọa độsao cho tam giác ABC vuông tại C. Nhận xét: Ở đây ta phải nắm được điều kiện hai đường thẳng vuông góc.

Lời giải:

GọiC ( c;c + 2) �

�Dta có:uuur

uuurAC ( c - 1;c + 4) ,�

BC ( c + 3;c - 1)uuur uuur

BC = 0

Mà tam giác ABC vuông tại C suy ra AC .�� ( c - 1) ( c + 3) + ( c + 4) ( c - 1) = 0

� ( c - 1) ( 2c + 7) = 07c=��

2

�c

�= 1� 7 3�C ( 1;3) �

,�

C

��

- ;- �

.2 2�

Vậy có 2 điểm C thỏa mãn yêu cầu bài tốn:Ví dụ 2:

A ( 2;1) .

Trong mặt phẳng tọa độOxy, cho

Tìm tọa độ điểm B trênD : x + 2y - 2 = 0x - 2y + 2 = 0 sao cho tam giác ABC

và điểm C trên d :�vng cân tai A.

 Nhận xét: Tương tự ví dụ 1 chỉ thêm điều kiện bằng nhau.

Lời giải:B ( 2 - 2b;b) �

�D, C ( 2c - 2;c) �d

Gọi

, ta có

uuur

uuur

AC ( 2c - 4;c - 1) ,�

AB ( - 2b;b - 1)20Chuyên đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

uuur uuurAB .�

AC = 0� 2AB = AC 2

Theo bài ra tam giác ABC cân tại A nên:- 2b( 2c - 4) + ( b - 1) ( c - 1) = 0�

(�1)

�� 2

2

2

24

b

+

b

1

=

2

c

4

+

c

1

(

)

(

)

(

)

(�2)

Xét PT (1):- 2b( 2c - 4) + ( b - 1) ( c - 1) = 0Nếu b = 0 thì c = 1 khơng thỏa mãn PT (2) suy ra b � 0.Khi đó PT (1)� 2c - 4 =( b - 1) ( c - 1)

2bThay vào PT (2) ta được( b - 1) ( c - 1)

=

24b2 + ( b - 1)24b22c - 1)

2�

(�2

��

4b + ( b - 1) �

� 2 � 4b( c - 1)

2+ ( c - 1)21�

=0

2- 1= 04b2� ( c - 1) = 4b2

2�c - 1 = 2b

��c

�- 1 = - 2b� 5c=

� c - 1 = 2b�� 32

c

4

=

b

1

1

b=

� 3

Trường hợp 1:Suy ra4 1� �

4 5�B�

,

C

;

�; �3 3�

3 3�� �

21Chuyên đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

�c - 1 = - 2b

�c = 3��2c - 4 = 1- b �

b=- 1Trường hợp 2: �

Suy raB ( 4;- 1) , C ( 4;3) .

� �

4 1�

4 5�B�

;

,

C

; �

B ( 4;- 1) , C ( 4;3)3 3�

3 3�Vậy với

hoặc

thỏa mãn u cầu bài tốn.Ví dụ 3:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết PT các đường thẳng

chứa các cạnh AB, BC lần lượt là: 4x + 3y - 4 = 0;x - y - 1 = 0. Phân giác

trong của góc A có phương trình: x + 2y - 6 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam

giác ABC .

Lời giải:Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ PT:4x + 3y - 4 = 0 �

x =- 2��

� A ( - 2;4)

�x + 2y - 6 = 0

�y = 4Tọa độ điểm B là nghiệm của hệ PT:4x + 3y - 4 = 0 �

x =1��

� B ( 1;0)

x

y

1

=

0�

y

=

0

A ( - 2;4)

Phương trình đường thẳng AC qua điểm

có dạng:

a ( x + 2) + b( y - 4) = 0 � ax + by + 2a - 4b = 0�:�

x + 2y - 6 = 0

Gọi d

Theo bài ra ta có d là phân giác trong của góc A nên:

22Chun đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

Cos ( AB,d) = Cos ( AC ,d)

1

.a + 2.b

a2 + b2 . 5=

4.1+ 2.3

25. 5� �

a + b = 2 a2 + b2

� a ( 3a - 4b) = 0� a=0

��3a - 4b = 0

-0

+) Nếu a =b0.�

Do�

đ��

AC : y40�= 4�

th�

b

�= 3.

+) Nếu 3a - 4b = 0: chọn aSuyra

��

AC : 4x + 3y - 4 = 0(trùng với AB )�:�- 4 = 0

Vậy PT đường thẳng AC l�y

Tọa độ điểm C là nghiệm của hệ PT:

� y- 4= 0x=5��

� C ( 5;4)

x

y

1

=

0

y

=

4Vậy vớiA ( - 2;4) ;B ( 1;0) ; C ( 5;4)thỏa mãn yêu cầu bài tốn. Nhận xét: Khi bài tốn cho phương trình đường phân giác thì ta có thể tìm

ảnh của B qua đường phân giác là B’ thì B’ thuộc AC. Khi đó ta viết được

phương trình đường AC.Ví dụ 4( Khối D-2011):23Chuyên đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

B ( - 4;1) ,

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh

trọng

tâmG ( 1;1)và đường phân giác trong của góc A có PT: x - y - 1 = 0. Tìm tọađộ đỉnh A và C .

 Chú ý: Ở đây có đường phân giác nên ta làm tương tự như ví dụ trên.

Lời giải:x - y - 1= 0

Gọi AE là đường phân giác trong của góc A suy ra AE :�

Gọi M là trung điểm của AC . Do G là trọng tâm tam giác ABC nên

uuur 1 uuur

GM = �

BG

25 �

7

uuur7 �

x

1

=

xM =MBG ( 5;0) �

suyra

��M

;1�2

22

y

1

=

0

y

=

1

M

M

Từ B kẻ BK vng góc vớiAE (K ��

AC )tại I; Tam giác ABK có AI vừa làđường cao vừa là đường phân giác nên cân tại A, suy ra I là trung điểm của BK.

Đường thẳng BK ^ AE nên BK có dạng : x + y + c = 0.

Mà B �BK nên - 4 + 1+ c = 0 � c = 3x + y + 3 = 0.

Suy ra PT đường thẳng BK :�

I �AE nên tọa độ điểm I là nghiệm của hệ:

Ta thấy I �BK ,�

x =- 1

�x - y - 1 = 0 ��� I ( - 1;- 2)x

+

y

+

3

=

0

y

=

2Lại có I là trung điểm của BK nên ta có tọa độ điểmK ( 2;- 5) .24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II. MỘT SỐ DẠNG TOÁN CƠ BẢN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×