1. Trang chủ >
  2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Điểm và đường thẳng liên quan tới tứ giác

Điểm và đường thẳng liên quan tới tứ giác

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

BC :�

2x - y - 6 = 0AD :�

2x - y + 13 = 0

 Nhận xét: Bài tốn trên có thể lấy đối xứng của điểm N, P qua tâm I. Khi đó

ta tìm được tọa độ hai điểm đối xứng là N’ và P’ lần lượt nằm trên hai đường

thẳng AD và AB.

Ví dụ 2:1 �I�

;0�

2

Oxy

,

ABCD

Trong mặt phẳng tọa độ

cho hình chữ nhật

có tâm

x - 2y + 2 = 0�và AB = 2AD. Tìm tọa độ các đỉnh của

đường thẳng AB :�

hình chữ nhật.

 Chú ý: Ở đây ta chú ý đến tính chất đối xứng tâm của hình chữ nhật.

Lời giải:LấyM ( 0;1)thuộc đường thẳng ABDo I là tâm HCN nên lấy M �đối xứng với M qua I � M (1;- 1), M �CD PT

đường thẳng CD qua M �và song song với AB là: x - 2y - 3 = 0.Tac�

� : AD = d ( AB ,CD ) = d ( M �

, AB ) =1- 2.( - 1) + 2

5= 5� AB = 2AD = 2 5 � d ( I , AD ) = 5

PT đường thẳng AD vng góc với đường thẳng AB là: 2x + y + c = 0

� d ( I , AD ) = 5 �

c=4

= 5��c=- 6

5

1+ cSuy ra đường thẳng AD có 2 PT:2x + y + 4 = 0�

v��

2x + y - 6 = 0

40Trường hợp 1: NếuChuyên đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

AD : 2x + y + 4 = 0Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ PT:x - 2y + 2 = 0� �

x =- 2��

� A ( - 2,0) � C ( 3;0)2x + y + 4 = 0 ��y = 0Tọa độ điểm D là nghiệm của hệ PT:

x - 2y - 3 = 0

x =- 1��

� D ( - 1;- 2) � B ( 2;2)2x + y + 4 = 0 �

y=- 2Trường hợp 2: NếuAD : 2x + y - 6 = 0Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ PT:x - 2y + 2 = 0� �

x=2��

� A ( 2;2) � C ( - 1;- 2)2x + y - 6 = 0 �

y=2Tọa độ điểm D là nghiệm của hệ PT:x - 2y - 3 = 0 �

x=3��

� D ( 3;0) � B ( - 2;0)2x + y - 6 = 0 �

y=0Vậy tọa độ các đỉnh hình chữ nhật là:A ( - 2;0) ; �

B ( 2;2) ; C

�( 3;0) ; �

D ( - 1;- 2)hoặcA ( 2;2) ; B ( - 2;0) ; C

�( - 1;- 2) ; D ( 3;0)

Ví dụ 3( Khối D-2012):

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Các đường thẳngv�x - y + 4 = 0, đường

AC và AD lần lượt có phương trình là 2x - y + 3 = 0��

�1 �M�

- ;1�

.

3 �thẳng BD đi qua điểm

Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhậtABCD.

Lời giải:41Chuyên đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳngTọa độ điểm A là nghiệm của hệ PT:

�x + 3y = 0� �

x =- 3��

� A ( - 3;1)x - y + 4 = 0 �y = 1Gọi d là đường thẳng qua M và song song với AD thì phương trình d có dạng:

x - y + m = 0�

m � 4)

(�

M �d � m =4

4

� ( d) : x - y + = 0

3

3Tọa độ điểm N là nghiệm của hệ PT:

4

x =- 1� 1�

x- y+ = 0 �

N

- 1; �3

13

y

=

x

+

3

y

=

0

3

� 2 2�I�

- ; �

� 3 3�Gọi I là trung điểm của MN thì �Gọi D là đường thẳng qua I và vng góc với AB thì phương trình của D là:x +y +n = 0

Điểm I �D � n = 0 � D : x + y = 0

Gọi O là tâm hình chữ nhật ABCD thì tọa độ điểm O là nghiệm của hệ PT:x + 3y = 0� �

x=0� O ( 0;0)

x

+

y

=

0

y

=

0Phương trình đường thẳng BD đi qua 2 điểm M, O có dạng: x + 3y = 0.

Tọa độ điểm D là nghiệm của hệ PT:

�3x + y = 0� �

x =- 1��

� D ( - 1;3)x- y +4= 0 ��y = 3

42Chuyên đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

B ( 1;- 3) ; C

�( 3;- 1)

Do O là trung điểm của AC và BD nên ta có

Vậytọađộcácđỉnhcủahìnhchữnhậtlà:D ( - 1;3) ;�

B ( 1;- 3) ;C ( 3;- 1) ;�

A ( - 3;1) �

 Nhận xét: Ở đây ta để ý để chỉ ra ON=OM.

Ta có thể dùng cách 2: Viết phương trình đường thẳng BD qua M

tạo với AD một góc bằng (AD,AC). Khi đó được hai đường nhưng có 1 đường

song song với AC.

Ví dụ 4( Khối A-2012):

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vng ABCD. Gọi M là trung điểm

của cạnh BC , N là điểm trên cạnh CD sao cho CN = 2ND. Giả sử

11 1�

M� ; ��2 2�

�và đường thẳng AN có phương trình: 2x - y - 3 = 0. Tìm tọa độđiểm A.

Lời giải:

� = b,��

a,�DAN

tac�:�

Đặt BAM =�

tana =BM

1

DN

1

= ,�

tanb =

=

AB

2

AD

31 1

+

tana + tanb

2

3 = 1 � a + b = 450

� ( a + b) =

tan

=

1 1

1- tana.tanb

1- .

2 3

Mặt khác:� MAN

= 450

43Chuyên đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳng0

 Nhận xét: Mấu chốt của bài toán là ta chỉ ra được MAN = 45. Đến đây thì

bài tốn trở nên dễ dàng.

GọiA ( a;2a - 3) �AN ,uuur �

� 1

11

7

AM = �

a

;

a

= ( 11- 2a;7 - 4a)

2

2

2

Ta có:Đường thẳng AM , AN có véc tơ chỉ phương lần lượt là:

uuur

uuur

AM ( 11- 2a;7 - 4a) , �

AN ( 1;2)

ta có:

uuur uuurAM .AN

0

Cos45 = uuur uuur

AM . AN

1

2=25 - 10a( 11-2a) + ( 7 - 4a) . 5

22� 5- 2a = 2a2 - 10a + 17� ( 5 - 2a) = 2a2 - 10a + 17

2

a =1

� a - 5a + 4 = 0 � �a=42Vậy có 2 điểm A cần tìm là:A1 ( 1;- 1) ,�A2 ( 4;5)Ví dụ 5( Khối A- 2013):

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD với điểm C

thuộc đường thẳngd : 2x + y + 5 = 0��

v�A ( - 4;8) .Gọi M là điểm đối xứng củaB qua C, N là hình chiếu vng góc của B trên MD.Tìm tọa độ các điểm B và C,

biết rằngN ( 5;4) .Lời giải:

44Chuyên đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳngGọiC ( t;- 2t - 5) �d,của AC nêngọi I là tâm hình chữ nhật ABCD suy ra I là trung điểm

t - 4 - 2t + 3�

I�

;

2 �

�2Tam giác BDN vuông tại N nên IN = IB (trong tam giác vuông đường trung

tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền) suy ra IN = IA

Do đó ta có phương trình:

2222� t - 4�� �

� - 2t + 3�- 2t + 3�

t - 4�

5+

4

=

4

+

8

� �� �2 �

2 �

2 �

2 �� �� t = 1 � C ( 1, - 7)Do M đối xứng với B qua C nên CM = CB

Mà CB = AD và CM song song với AD ( tính chất hình chữ nhật) nên tứ giác

ACMD là hình bình hành.

Suy ra AC song song DM

AC và CB = CN .

Lại có BN ^ DM , suy ra BN ^�Vậy B là điểm đối xứng với N qua AC.

Phương trình đường thẳng AC qua A và C là: 3x + y + 4 = 0.

Đường thẳng BN qua N và vng góc với AC là: x - 3y - 17 = 0.3a + 22 a - 4�

K�

;B ( 3a + 17;a) ,2

2 �Gọi

gọi K là trung điểm của BN suy ra� a- 4

3a + 22�K �AC � 3��+ 2 + 4 = 0 � a = - 7 � B ( - 4;- 7)� 2 �45VậyB ( - 4;- 7) ,�

C ( 1;- 7)Chuyên đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

.Ví dụ 6( Khối B- 2013):

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD có hai đường

chéo vng góc với nhau và AD = 3BC. Đường thẳng BD có phương trình:x + 2y - 6 = 0 và tam giác ABD có trực tâm H ( - 3;2) . Tìm tọa độ các đỉnh C

và D.

Lời giải:

0

Gọi I là giao điểm của AC và BD suy ra IB = IC � ICB = 45Mà I B ^ IC (gt) nên tam giác BIC vuông cân tại I

BH ��

^AD � BH �

^ BC � D HBC �

vuông cân tại B suy ra I là trung điểm củaHC.a - 3 b + 2�

C ( a;b) � I �

;

2

2 �GọiDouuur uuur

CH �

^ BD � CH .BD = 0 � 2( a - 3) - ( b - 2) = 0I �BD �a- 3

b+ 2

+ 2.

- 6= 0

2

2(1)

(2)

a =- 1� C ( - 1,6)

b

=

6

Từ (1), (2) suy ra �

IC

IB

BC

1

=

=

= � 3I C = I D

ID

AD

3

Ta có IDM�CD

:� = IC 2 + ID 2 = 10IC 2 = 5 2 ( theo pitago)

46GọiChuyên đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

D ( 6- 2t,t) �DB ��

v�CD = 5 2

t =1

2

2

� ( 7 - 2t) + ( t - 6) = 50 � �t =7

VậyC ( - 1;6) , D ( 4;1)hoặcC ( - 1;6) , �

D ( - 8;7) .Ví dụ 7:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có đường chéo

M ( 4;- 4)

BD nằm trên đường thẳng D : x - y - 2 = 0. Điểm

nằm trên đườngthẳng chứa cạnh BC, điểmN ( - 5;1)nằm trên đường thẳng chứa cạnh AB. BiếtBD = 8 2. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi ABCD , biết điểm D có hồnhđộ âm.

 Chú ý: Ở đây ta chú ý đến tính chất đối xứng trục của hình thoi.

Lời giải:BD � M �

( - 2;2)

Gọi M �đối xứng với M qua

N nên

Đường thẳng AB qua M �AB : x - 3y + 8 = 0Tọa độ điểm B là nghiệm của hệ PT:

�x - y - 2 = 0� �

x=7��

� B ( 7;5)x - 3y + 8 = 0 �

y=5GọiD ( d,d - 2) �D,

47Chuyên đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳngdoBD

� = 8 2 � ( d - 7) + ( d - 7) = 128 � d = - 1 � D ( - 1, - 3)

2Gọi I là tâm hình thoi suy ra2I ( 3;1) ,khi đó đường thẳng AC qua I và vng gócvới BD suy ra AC có phương trình: x + y - 4 = 0.

Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ PT:

�x + y - 4 = 0x =1��

� A ( 1,3) � C ( 5,- 1)x - 3y + 8 = 0 �

y=3Vậy tọa độ các đỉnh hình thoi là:A ( 1;3) ,�

B ( 7;5) ,�

C ( 5;- 1) ,�

D ( - 1;- 3). Nhận xét: Bài tốn trên có thể lấy đối xứng của điểm N qua trục đối xứng

AC. Khi đó ta tìm được tọa độ điểm đối xứng là N’ nằm trên đường thẳng AD.

Ví dụ 8:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vng ABCD trong đó A

thuộc đường thẳng d1 : x + y - 1 = 0, và C, D nằm trên đường thẳng

d2 :2x - y + 3 = 0.Tìm tọa độ các đỉnh của hình vng biết hình vng códiện tích bằng 5.

Lời giải:Gọi I là tâm hình vng ABCD .

GọiA ( a;1- a) �d,���

tac�SABCD = 5 � d ( A,d2) = AD = 5

1

2a - 1+ a + 3

5= 548Chuyên đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

�a = 1� 3a + 2 = 5 � �

7a

=3*) Vớia = 1 � A ( 1;0)suy ra phương trình cạnh AD : x + 2y - 1 = 0Tọa độ điểm D là nghiệm của hệ PT:2x - y + 3 = 0� �

x =- 1� D ( - 1;1)

x

+

2

y

1

=

0

y

=

1GọiC ( a,b) tac�

��

C �d2 ��

v�DC = 5Tọa độ điểm C là nghiệm của hệ PT:��

a=0

��

��

� 2a - b + 3 = 0�

b= 3��� ��

2

2a =- 2

( a + 1) + ( b- 1) = 5 �

b=- 1Suy raC ( 0;3)hoặcC ( - 2;- 1) .

1 3�C ( 0,3) � I �

� B ( 2;2)

�; �2 2�+) Với

� 1 1�C ( - 2, - 1) � I �

- ;- �

� B(0;- 2)

2 2�+) Với

a =-*) Với

x + 2y +

7

- 7 10�� A�

� ; �

3

�3 3 �

�suy ra phương trình cạnh AD là:13

=0

3Tọa độ điểm D là nghiệm của hệ PT:1

2

x

y

+

3

=

0�

x =�� 1 7�

3 � D�

- ; �137

3

3

x

+

2

y

+

=

0

y

=

3

349GọiChuyên đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

C ( a;b) tac�

��

C �d2 ��

v�DC = 5Tọa độ điểm C là nghiệm của hệ PT:

2a - b + 3 = 0

2� 1�

� �a+ �

+�

b�

� 3�

� �

4

a

=31

b=

23

7�2=5 �

a=

3�

313

b=3� 4 1�C�

- ; �

�I

3 3�+) Với+) Với

2 13�C�

; �

�I

3 3�

� 11 11�- 10 4�; �B

;

� 6 6�

� 3 3�� 5 23�

� 4 16�;B

- ; �

� 6 6�

� 3 3�Vậy có 4 hình vng thỏa mãn yêu cầu bài toán là:

A ( 1;0) ,�

B ( 2;2) ,�

C ( 0;3) , D ( - 1;1)hoặcA ( 1;0) ,�

B ( 0;- 2) ,C ( - 2;- 1) ,�

D ( - 1;1)hoặc

� 4 1�

� 1 7�- 7 10� �

- 10 4�A�

,�

B

;

,

C

;

,

D

;

� ; �

� �

� �

� �

� 3 3�

� 3 3�

� 3 3�

�3 3 �

hoặc

� 4 16�� � 1 7�

- 7 10�

2 13�A� ; �

,B �

- ; �

, C �; �

,D �

- ; �

.

3

3

3

3

3

3

3

3� �

� �

� �

Ví dụ 9 (Khối A-2014):

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình vng ABCD có M là trung

điểm AB , N thuộc cạnh AC sao cho AN = 3NC . Viết phương trình đường

thẳng CD, biếtM ( 1;2) , N ( 2;- 1) .Lời giải:50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Điểm và đường thẳng liên quan tới tứ giác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×