1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tình hình nghiên cứu

Tình hình nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

13

Nghiên cứu chỉ ra rằng các phản hồi tích cực lại đến hầu hết các công ty nhỏ và hoạt

động tốt hơn là các cơng ty lớn. Còn thị trường thì lại phản hồi tích cực với các nhà

cung cấp ERP lớn, như PeopleSoft và SAP, các công ty này có các phản hồi tích cực

hơn hẳn các nhà cung cấp ERP nhỏ khác. Kế thừa nghiên cứu này của Hayes và

cộng sự, nghiên cứu của Hunton và cộng sự (2003) phân tích tác động của hệ thống

ERP tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và so sánh giữa các cơng ty có

triển khai và khơng triển khai ERP dựa trên các chỉ số tài chính ROA, ROS, ROI.

Kết quả nghiên cứu của Hunton và cộng sự (2003) cũng chỉ ra các tác động tích cực

của việc áp dụng ERP tới kết quả hoạt động kinh doanh, và có kết quả nhất qn với

cơng bố trước đó của Hayes và cộng sự (2001). Các nghiên cứu sau này về tác động

của ERP tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như Nicolaou và cộng sự

(2006), Wieder và cộng sự (2006),... cũng chỉ ra các kết quả tương tự trong các bối

cảnh tại các thị trường khác nhau như tại Hoa Kỳ, Australia, Trung Quốc... Đặc biệt,

nghiên cứu của Wieder và cộng sự (2006) có chỉ ra chỉ có các doanh nghiệp ứng

dụng cả 2 hệ thống ERP và SCM (quản trị chuỗi cung ứng) thì có kết quả hoạt động

cao hơn đáng kể ở cấp độ quy trình kinh doanh (business process level). Một cách

tiếp cận khác để đánh giá tác động của việc ứng dụng ERP tới kết quả hoạt động

kinh doanh của doanh nghiệp được phân tích trong nghiên cứu của Murphy và cộng

sự (2002). Nghiên cứu này đánh giá tầm quan trọng của các lợi ích vơ hình quan

trọng của dự án ERP và giải thích mơ hình để có thể đưa các yếu tố này bổ sung vào

các kỹ thuật đánh giá truyền thống (sử dụng các cơng cụ tài chính như ROA, ROI

mà Hayes, Hunton và các cộng sự đã làm). Các lợi ích vơ hình (khơng đo lường

được bằng các chỉ tiêu tài chính) được đề cập đến bao gồm: gia tăng sự hài lòng của

khách hàng, tăng cường hợp tác giữa các đơn vị trong tổ chức, xây dựng mối liên

kết chiến lược, xây dựng sự linh hoạt cho những thay đổi của hệ thống trong hiện

tại và tương lai, hỗ trợ thay đổi trong tổ chức, tạo môi trường học tập, trao quyền

cho nhân viên, và xây dựng tầm nhìn chung cho doanh nghiệp. Tóm lại, các lợi ích

vơ hình được tạo nên trên nền tảng hiệu quả ra quyết định, tri thức, và hợp tác.

Nghiên cứu của Murphy và cộng sự (2002) có giá trị to lớn để giúp các nghiên cứu

mở rộng nghiên cứu đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng ERP trong doanh nghiệp

mà không dựa trên các chỉ số tài chính. Ngồi ra, các nghiên cứu đánh giá về tác14

động tích cực của ERP tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sử dụng các yếu

tố đánh giá phi tài chính có thể kể đến là nghiên cứu của Kang (2008), Zhu và cộng

sự (2010), Ruivo và cộng sự (2014), Beheshti (2010). Trái lại, nghiên cứu của

Hawking và cộng sự (2004), chỉ ra tác động tiêu cực của việc triển khai SAP ERP

tới 12 chỉ số đánh giá hiệu quả doanh nghiệp, kết quả nghiên cứu được luận giải do

bản thân các doanh nghiệp tại Australia được lựa chọn trong nghiên cứu tại thời

điểm đó.

Các nghiên cứu về triển khai ERP (ERP implementation) và quy trình triển

khai dự án ERP: nghiên cứu của Marnewick và cộng sự (2005) đã đưa ra một mơ

hình giải thích sự phức tạp của hệ thống ERP cho các nhà quản lý một cách phi kỹ

thuật và dễ hiểu. Nghiên cứu của này chỉ ra hệ thống ERP không chỉ là phần mềm

mà còn bao gồm cả quy trình kinh doanh và quản lý trong doanh nghiệp. Để triển

khai thành công ERP cần có sự hiểu biết rõ ràng về các thành phần khác nhau của

hệ thống và sự tích hợp trong doanh nghiệp. Các tác giả nhấn mạnh mơ hình này có

thể áp dụng cho bất kỳ hệ thống ERP nào và không phụ thuộc vào nhà cung cấp và

giúp xác định phạm vi của dự án ERP. Bên cạnh đó, các cuốn sách của Wallace và

Kremzar (2001), Chorafas (2001), Monk và Wagner (2013), là những cuốn sách tiêu

biểu đề cập đến việc ứng dụng ERP trong doanh nghiệp trên các khía cạnh cơng

nghệ và quản lý.

Các nghiên cứu về các yếu tố quyết định thành công (CSFs) của dự án ERP:

có rất nhiều nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá tác động của các yếu tố tới

thành công của dự án ERP, điển hình phải kể đến nghiên cứu của Rockart (1979) đã

đưa ra phương pháp mới để đánh giá yếu tố quyết định công (CSFs) vào năm 1979,

sau đó phương pháp đánh giá CSFs được sử dụng rộng rãi để xác định các yếu tố

ảnh hưởng đến sự thành công và thất bại của việc triển khai ERP. Một nghiên cứu

nền tảng cho việc đánh giá thành cơng của dự án ERP đó là mơ hình TOE

(Technology - Organization - Environment: Công nghệ - Tổ chức - Môi trường)

được phát triển bởi DePietro và cộng sự (1990). Mơ hình TOE là mơ hình đánh giá

việc áp dụng công nghệ vào bối cảnh của tổ chức, bao gồm cả cơng nghệ và quy

trình, quy mơ, đặc điểm và nguồn lực của công ty, bao gồm cả cấu trúc ngành và bối

cảnh kinh tế. Các nghiên cứu sau này của các tác giả như Zouaghi và cộng sự15

(2012), Ram và cộng sự (2013), Ağaoğlu và cộng sự (2015), Nah và cộng sự (2015)

đã đưa ra các phân tích đánh giá CSFs của dự án ERP trên nhiều góc độ khác nhau

từ phía nhà quản lý đến người dùng, trước và sau khi triển khai dự án ERP. Các

nghiên cứu của Esteves và Pastor (2001) và Villari và cộng sự (2014) đi sâu phân

tích vai trò của người dùng tới sự thành công của dự án ERP. Các nghiên cứu này là

những tài liệu tham khảo hữu ích cho việc đánh giá thực trạng ứng dụng ERP tại các

doanh nghiệp bán lẻ được trình bày trong luận án.

Các nghiên cứu về tình huống ứng dụng ERP trong doanh nghiệp: nghiên

cứu của Gartiker (2002) phân tích tình huống ứng dụng và tác động của hệ thống

ERP trong một doanh nghiệp sản xuất dựa trên nghiên cứu định tính đánh giá các

yếu tố liên quan tới triển khai và dự án ERP tác động lên hoạt động của tổ chức. Kết

quả nghiên cứu của Gartiker (2002) cũng chỉ ra 3 bài học kinh nghiệm từ tình

huống: (1) ERP mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp khi tích hợp ứng dụng

CNTT, (2) sự tham gia của người dùng là yếu tố quan trọng cho thành công của dự

án ERP, (3) cần đánh giá tác động của ERP lên từng đơn vị kinh doanh/nhà xưởng

song song với việc đánh giá tác động của ERP tới toàn bộ doanh nghiệp. Nghiên

cứu của Gartiker (2002) có giá trị tham khảo lớn đối với luận án bởi phương thức

tiếp cận vấn đề và giải quyết tình huống bằng phân tích định tính với mơ hình phân

tích phù hợp.

Các nghiên cứu về ứng dụng ERP và hệ thống thông tin trong các doanh

nghiệp bán lẻ: Nghiên cứu của Zhu và cộng sự (2010) - “What leads to post implementation success of ERP? An empirical study of the Chinese retail industry”

(Các yếu tố thành công của ERP - nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường bán lẻ của

Trung Quốc), là nghiên cứu liên quan trực tiếp tới đề tài luận án và có giá trị tham

khảo đối với luận án. Nghiên cứu này Zhu và cộng sự đã phát triển một mơ hình

tích hợp để giải thích sự thành công sau khi triển khai ERP, dựa trên lý thuyết Công

nghệ-Tổ chức-Môi trường (TOE). Nghiên cứu chỉ ra chất lượng thực hiện dự án

ERP (khía cạnh cơng nghệ) bao gồm quản lý dự án và cấu hình hệ thống, sẵn sàng

tổ chức (khía cạnh tổ chức) bao gồm sự tham gia lãnh đạo và phù hợp với tổ chức

và hỗ trợ bên ngồi (khía cạnh mơi trường) sẽ ảnh hưởng tích cực đến thành cơng

sau khi triển khai của ERP. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường bán lẻ16

Trung Quốc đã chỉ ra cả chất lượng thực thi ERP và sự sẵn sàng của tổ chức tác

động đáng kể đến thành công sau khi triển khai, trong khi hỗ trợ bên ngồi (khía

cạnh mơi trường) thì khơng có tác động. Nghiên cứu này khẳng định ERP đã được

triển khai nhanh chóng trong ngành bán lẻ, khi áp lực về quy mô tăng lên khiến hệ

thống dựa trên các phần mềm đơn lẻ không thể đáp ứng những yêu cầu của doanh

nghiệp, đòi hỏi nhiều nhà bán lẻ phải chuyển sang sử dụng hệ thống ERP (Zhu và

cộng sự, 2010).

Trên đây là một số nghiên cứu điển hình có giá trị tham khảo trực tiếp tới

luận án, ngồi ra, luận án còn sử dụng các báo cáo của các tổ chức lớn nghiên cứu

về ERP, thị trường bán lẻ, và các doanh nghiệp bán lẻ như Panorama Consulting,

Deloitte, KPMG để tham khảo số liệu và những nhận định về xu hướng và thị

trường.

2.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam

Ở Việt Nam, các nghiên cứu về hệ thống ERP đã được một số tác giả đề cập

đến trong những năm gần đây, điển hình như sau:

Nghiên cứu tổng quan về ứng dụng ERP: các cuốn sách về hệ thống thông

tin và thương mại điện tử tại Việt Nam đã đề cập đến các vấn đề về quản trị nguồn

lực doanh nghiệp (ERP), điển hình như Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý (Trần

Thị Song Minh, 2012), Giáo trình Thương mại điện tử (Trần Văn Hòe, 2010) đã đưa

ra các khái niệm về ERP, đặc điểm, vai trò, lợi ích và hạn chế của ERP trong doanh

nghiệp nói chung. Giáo trình Thương mại điện tử (Nguyễn Văn Hồng và cộng sự,

2013) trình bày chi tiết quy trình triển khai và quản lý dự án ERP, đây là tài liệu có

giá trị tham khảo rất hữu ích cho luận án.

Nghiên cứu về các doanh nghiệp có ứng dụng quản trị nguồn lực doanh

nghiệp: Nghiên cứu của Nguyễn Bích Liên (2012) đề cập đến các nhân tố ảnh

hưởng chất lượng thơng tin kế tốn trong mơi trường ứng dụng hệ thống ERP tại

các doanh nghiệp Việt Nam. Đây là một nghiên cứu sâu về các doanh nghiệp có ứng

dụng ERP, đã hệ thống được những lý luận về hệ thống ERP, phân tích được đặc

điểm ứng dụng ERP tại Việt Nam trên các khía cạnh phần mềm, nhà tư vấn, triển

khai, quy mô của các doanh nghiệp ứng dụng ERP. Tuy nhiên, nội dung chính của

nghiên cứu đi sâu vào các nhân tố tác động tới chất lượng thông tin kế tốn của17

doanh nghiệp chứ khơng tập trung vào phân tích ứng dụng ERP tại các doanh

nghiệp Việt Nam, đồng thời nghiên cứu khơng phân tích vào một ngành cụ thể nào.

Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai hệ thống quản trị

nguồn lực doanh nghiệp: Nghiên cứu của Nguyễn Việt và Vũ Quốc Thông (2016),

Nguyễn Phước Bảo Ấn và cộng sự (2017), Dương Thị Hải Phương (2017a, b) là các

nghiên cứu thực nghiệm, sử dụng phương pháp phân tích định lượng với các kỹ

thuật EFA, PLS-SEM để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới sự hữu hiệu của doanh

nghiệp trong môi trường ứng dụng ERP, nhân tố ảnh hưởng tới việc triển khai ERP

tại các doanh nghiệp Việt Nam. Đây là những nghiên cứu nổi bật về ERP trong

những năm gần đây tại Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của các nhà khoa học đối

với việc ứng dụng ERP tại các doanh nghiệp. Các mơ hình được tham khảo trong

các nghiên cứu này là mơ hình hệ thống thơng tin thành cơng của DeLone và

McLean, mơ hình chấp nhận cơng nghệ (TAM), thuyết thẻ điểm cân bằng. Tuy

nhiên, những nghiên cứu này được triển khai trong các doanh nghiệp nói chung mà

chưa đi sâu phân tích vào 1 ngành cụ thể, đặc biệt là ngành bán lẻ.

Nghiên cứu của Mai Hải An và Lê Việt Hà (2018) với tiêu đề “Giải pháp

triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP tại các doanh nghiệp

Việt Nam”, đã đề xuất giải pháp triển khai ERP nhằm nâng cao hiệu quả quản trị

kinh doanh. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với số liệu

thứ cấp của VCCI, tập trung vào các doanh nghiệp trong ngành xây dựng. Kết quả

của nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở việc đưa ra các con số thống kê về việc tin học

hóa doanh nghiệp, xu hướng và nhu cầu triển khai hệ thống ERP chứ chưa đưa ra

được mơ hình đánh giá việc ứng dụng ERP.

Nghiên cứu của Nguyễn Văn Thoan và cộng sự (2013) với nội dung “Ứng

dụng hệ thống phần mềm Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại một số doanh

nghiệp Việt Nam và bài học kinh nghiệm” đã phân tích một số tình huống ứng dụng

ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam và rút ra bài học kinh nghiệm khi ứng dụng

ERP. Đây là nghiên cứu khởi đầu của Nghiên cứu sinh được tham gia, là tiền đề của

hướng nghiên cứu về ERP sau này.

Ngồi các cơng trình nghiên cứu kể trên, còn có các sách giáo trình thương

mại điện tử, các Báo cáo thương mại điện tử và Báo cáo chỉ số thương mại điện tử18

tại Việt Nam (EBI) trong các năm từ 2010 đến 2018 là các tài liệu tham khảo hữu

ích được sử dụng và trích dẫn trong luận án.

2.3. Khoảng trống nghiên cứu

Từ tổng quan tình hình nghiên cứu, có thể thấy phần lớn các nghiên cứu về

ứng dụng ERP trong doanh nghiệp đến từ các nhà khoa học nước ngoài và về những

vấn đề thực tiễn tại các quốc gia như Hoa Kỳ và Trung Quốc. Các nghiên cứu này

chủ yếu phân tích các doanh nghiệp trong ngành sản xuất, các doanh nghiệp vừa và

nhỏ, có rất ít nghiên cứu về doanh nghiệp bán lẻ. Về ứng dụng ERP tại các doanh

nghiệp Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu được triển khai, và chưa có nghiên cứu

nào phân tích cho các doanh nghiệp trong ngành bán lẻ. Vì vậy, trong quá trình

nghiên cứu, nghiên cứu sinh nhận thấy khoảng trống cho nghiên cứu ứng dụng ERP

trong các doanh nghiệp bán lẻ là rất lớn, chưa có đề tài nào nghiên cứu một cách

tồn diện và cụ thể về ứng dụng ERP trong các doanh nghiệp bán lẻ. Do đó, nghiên

cứu sinh mong muốn đây là luận án đầu tiên nghiên cứu về kinh nghiệm ứng dụng

ERP của các doanh nghiệp bán lẻ trên thế giới, nghiên cứu thực tiễn ứng dụng ERP

tại các doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam, từ đó đề xuất được các giải pháp nhằm

tăng cường ứng dụng ERP trong các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh

cạnh tranh và đổi mới mơ hình tăng trưởng.

3. Mục đích và câu hỏi nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận án là phân tích kinh nghiệm ứng dụng ERP

của các doanh nghiệp bán lẻ trên thế giới để từ đó rút ra bài học và đề xuất được

những giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường ứng dụng ERP tại các doanh nghiệp

Việt Nam. Để đạt được mục đích nghiên cứu đã đề ra, luận án phải giải quyết các

nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau đây:

- Làm rõ những vấn đề lý luận về quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP),

ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trong các doanh nghiệp bán lẻ và

sự cần thiết phải ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trong các doanh

nghiệp bán lẻ trong bối cảnh cạnh tranh và đổi mới mơ hình tăng trưởng.

- Nghiên cứu kinh nghiệm ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

trong các doanh nghiệp bán lẻ trên thế giới, với điển hình thành công và thất bại tại

một số doanh nghiệp bán lẻ tại Hoa Kỳ, Trung Quốc, Thái Lan, và Canada.19

- Đánh giá thực trạng ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) của

các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh và đổi mới mơ hình

tăng trưởng.

- Đề xuất các giải pháp cho doanh nghiệp bán lẻ và kiến nghị cho cơ quan

quản lý nhà nước để tăng cường ứng dụng ERP tại các doanh nghiệp bán lẻ tại Việt

Nam trong bối cảnh cạnh tranh và đổi mới mơ hình tăng trưởng.

Nhằm thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu của luận án, Nghiên cứu sinh trả

lời những câu hỏi nghiên cứu của luận án bao gồm:

-Hệ thống ERP đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp bán lẻ?

Các doanh nghiệp bán lẻ trên thế giới triển khai ERP như thế nào?

Có những bài học kinh nghiệm nào mà doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam có thể-học tập?

Doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam đã ứng dụng ERP như thế nào?

Doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam cần phải làm gì để tăng cường ứng dụng-ERP?

Các cơ quan quản lý Nhà nước cần có những biện pháp nào để thúc đẩy việc

ứng dụng ERP trong các doanh nghiệp bán lẻ?

Từ những câu hỏi nghiên cứu, sau khi tiến hành nghiên cứu tổng quan,Nghiên cứu sinh đưa ra các giả thuyết và mơ hình nghiên cứu, nội dung cụ thể được

trình bày trong chương 3 trong luận án.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là kinh nghiệm ứng dụng quản trị nguồn

lực doanh nghiệp (ERP) của các doanh nghiệp bán lẻ trên thế giới, bài học và giải

pháp cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh và đổi mới

mơ hình tăng trưởng.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Quản trị nguồn lực doanh nghiệp là lĩnh vực rộng, các doanh nghiệp bán lẻ

trên thế giới là rất nhiều. Trong khuôn khổ của luận án tiến sỹ, phạm vi nghiên cứu

được giới hạn trong các doanh nghiệp bán lẻ kinh doanh theo chuỗi. Cụ thể luận án

phân tích kinh nghiệm ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại một số

doanh nghiệp bán lẻ kinh doanh theo chuỗi điển hình trên thế giới bao gồm:

Walmart, Amazon, Nordstrom, Wumart, MC Group, và Target. Khi lựa chọn nhữngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tình hình nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×