1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÓM TẮT CHƯƠNG 4

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

Tải bản đầy đủ - 0trang

159

KẾT LUẬN

Trong bối cảnh cạnh tranh và đổi mới mô hình tăng trưởng tại Việt Nam, với

áp lực lớn từ các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài, doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam

cần có những bước chuyển biến nhanh chóng và đột phá để có thể tồn tại được trên

chính thị trường trong nước. Việc tăng cường ứng dụng quản trị nguồn lực doanh

nghiệp (ERP) là xu hướng tất yếu mà các doanh nghiệp bán lẻ cần ưu tiên hàng đầu.

Nhận thức được vấn đề đó, nghiên cứu sinh đã thực hiện luận án “Ứng dụng quản

trị nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise resource planning – ERP) của các doanh

nghiệp bán lẻ trên thế giới: bài học kinh nghiệm và giải pháp cho doanh nghiệp Việt

Nam trong bối cảnh cạnh tranh và đổi mới mơ hình tăng trưởng” và đưa ra một số

kết luận sau đây:

1. Ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trong các doanh nghiệp

bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh và đổi mới mô hình tăng trưởng là cần

thiết và cấp bách, cần được các doanh nghiệp bán lẻ theo chuỗi ưu tiên hàng đầu.

2. Các bài học rút ra từ kinh nghiệm ứng dụng ERP tại một số doanh nghiệp

bán lẻ điển hình trên thế giới là hữu ích và có giá trị tham khảo đối với các doanh

nghiệp Việt Nam trong việc triển khai, ứng dụng, và nâng cấp hệ thống quản trị

nguồn lực doanh nghiệp ERP. Việc học hỏi từ các bài học thành công và thất bại sẽ

giúp doanh nghiệp bán lẻ có những kế hoạch phù hợp, giảm thiểu rủi ro và thời gian

triển khai dự án ERP. Tuy nhiên, điều quan trọng là các doanh nghiệp bán lẻ cần

chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực và sẵn sàng thay đổi để đi đến mục tiêu là ứng dụng

ERP thành cơng.

3. Kết quả kiểm định mơ hình các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng

quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trong

bối cảnh cạnh tranh và đổi mới mơ hình tăng trưởng đã chỉ ra sự tác động của các

nhân tố bao gồm: năng lực công nghệ, chiến lược ứng dụng CNTT, con người (bao

gồm lãnh đạo cấp cao, nhân viên, và nhân lực dự án ERP), chính sách hỗ trợ của

Nhà nước tới sự thành công của ERP. Các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam cần đánh

giá các nhân tố này một cách nghiêm túc khi triển khai ERP. Trong đó, yếu tố con

người là quan trọng nhất, có ảnh hưởng lớn tới sự thành công của việc ứng dụng

ERP.160

4. Để có thể thúc đẩy ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP, các

doanh nghiệp bán lẻ cần chú trọng xây dựng chiến lược ứng dụng CNTT, đào tạo

nguồn nhân lực triển khai và vận hành hệ thống ERP, thay đổi quy trình kinh doanh

theo hướng hiện đại và đạt chuẩn quốc tế, lựa chọn công nghệ ERP phù hợp với nhu

cầu. Về phía Chính phủ, các cơ quan quản lý Nhà nước, cần tiếp tục có những chính

sách tập trung, tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ các doanh nghiệp bán lẻ tăng cường

ứng dụng CNTT và thương mại điện tử. Về phía các cơ sở đào tạo, việc đổi mới nội

dung, phương pháp giảng dạy, đổi mới quản trị đại học nhằm đáp ứng nhu cầu nhân

lực chất lượng cao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 là nhiệm vụ trọng tâm

và cần ưu tiên hàng đầu.

5. Hạn chế của luận án đó là quy mô mẫu nghiên cứu nhỏ, chưa nghiên cứu

được từng bước ứng dụng ERP tại các doanh nghiệp bán lẻ, chưa phân tích được tác

động của các biến độc lập với nhau, chưa phân tích được tác động của các nhân tố

tới từng giai đoạn ứng dụng ERP của doanh nghiệp. Những nội dung NCS chưa thể

hoàn thiện hết trong luận án, sẽ là tiền đề cho những nghiên cứu sau này. Cụ thể,

nghiên cứu sinh dự định sẽ tiếp tục nghiên cứu: một là các giải pháp ứng dụng ERP

cho từng nhóm doanh nghiệp theo quy mơ (bao gồm doanh nghiệp lớn, doanh

nghiệp vừa và nhỏ), theo từng lĩnh vực hoạt động và ngành hàng (ví dụ bán lẻ hàng

tiêu dùng nhanh, bán lẻ dược phẩm...); hai là các nhân tố ảnh hưởng đến từng giai

đoạn ứng dụng ERP trong doanh nghiệp bán lẻ (bao gồm từ Lập kế hoạch, triển khai

vận hành, quản lý và phát triển hệ thống ERP). Đặc biệt, trong bối cảnh mới, bối

cảnh cách mạng cơng nghiệp 4.0 gắn liền với tự động hóa, rơ bốt, trí tuệ nhân tạo,

blockchain... việc nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới vào hoạt động quản trị

doanh nghiệp cũng là một hướng nghiên cứu mà nghiên cứu sinh dự định sẽ triển

khai trong thời gian tới.

Mặc dù đã cố gắng và nỗ lực nghiên cứu, luận án vẫn không thể tránh khỏi

những hạn chế, nghiên cứu sinh rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các

nhà khoa học và nhà quản lý để luận án được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!161

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

1. ACBS, 2018, Báo cáo tổng quan ngành - chuỗi bán lẻ, ACBS Research 08/03/2018

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 2016, “Nghị Quyết số 05-NQ/TW Hội nghị lần

thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về một số chủ trương, chính sách

lớn nhằm tiếp tục đổi mới mơ hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng,

năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”, Cổng thơng tin điện tử Chính

Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Ban Kinh tế Trung ương, 2018, Định hướng xây dựng chính sách phát triển cơng

nghiệp quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, NXB Đại học Kinh tế Quốc

dân 2018, ISBN 978-604-946-459-1

4. Bộ Công thương, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, 2018, Sách trắng Thương

mại điện tử Việt Nam năm 2018.

5. Bùi Quang Bình, 2015, Mơ hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1986 2013: thành tựu, hạn chế, định hướng và giải pháp đổi mới, Tạp chí nghiên cứu

Kinh tế số 442, tháng 3/2015, trang 12 - 21.

6. Chính phủ, 2016, “Nghị quyết số 27/NQ-CP” ngày 01/11/2016.

7. Chính phủ, 2018, Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày

06 tháng 7 năm 2018 về Ban hành Hệ thống ngành Kinh tế Việt Nam

8. Trần Minh Đạo, 2018, Giáo trình Marketing căn bản, NXB Đại học Kinh tế Quốc

dân 2018.

9. Trần Thọ Đạt, 2005, Sách chun khảo: Các mơ hình tăng trưởng kinh tế, NXB

Thống kê 2005.

10. Trần Thọ Đạt và Ngô Thắng Lợi, 2017, Kinh tế Việt Nam 2016 - Tái cơ cấu nền

kinh tế gắn với đổi mới mơ hình tăng trưởng và vai trò Nhà nước kiến tạo phát

triển, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 2017

11. Phạm Thị Khanh, 2012, Mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam: hạn chế và định

hướng đổi mới sau khủng hoảng kinh tế, Tạp chí Khoa học chính trị số 6/2012 trang

39 đến 43.

12. Thu Hòa, 2018, Thị trường bán lẻ Việt Nam – triển vọng và áp lực cạnh tranh, Tạp

chí của Tổng cục Thống kê, ISNN 0866-7322. Số 1+2/2018 (527).

13. Trần Văn Hòe, 2010, Giáo trình Thương mại điện tử căn bản, XNB Đại học Kinh tế

Quốc dân 2018.

14. Đào Duy Huân, 2014, Tạp chí Phát triển và hội nhập số 5 (15), tháng 7-8 năm 2012,

trang 3-9.162

15. Vương Đình Huệ, 2014, Định hướng và giải pháp đổi mới mơ hình tăng trưởng gắn

với cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế đến năm 2020, Tạp chí Phát triển kinh tế, 26(1),

trang 21-38.

16. Nguyễn Văn Hồng và các tác giả, 2013, Giáo trình TMĐT căn bản, NXB Hồng

Đức.

17. Mankiw N.G, 2014, Kinh tế học Vĩ mô, 6th ed, NXB Hồng Đức.

18. Nguyễn Văn Minh, 2011, Giáo trình Thương mại điện tử căn bản, XNB Thống kê

2011.

19. Trần Thị Song Minh, 2012, Giáo trình Hệ thống thơng tin quản lý, NXB ĐH Kinh

tế Quốc dân.

20. Đỗ Hoài Nam, 2012, Một số đột phá trong đổi mới mơ hình tăng trưởng kinh tế ở

Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 410 tháng 7 năm 2012, trang 3 - 14.

21. Quốc hội, 2014, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

22. Nguyễn Đình Thọ, 2015, Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh

doanh, NXB Tài chính, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

23. Nguyễn Văn Thoan, 2014, Bài tập và hướng dẫn thực hành Thương mại điện tử,

NXB Lao động - Xã hội 2014

24. Nguyễn Văn Thoan và Nguyễn Thị Hồng Vân, 2013, Ứng dụng hệ thống phần mềm

Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại một số doanh nghiệp Việt Nam và bài

học kinh nghiệm, Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 57, tháng 7 năm 2013.

25. Nguyễn Văn Thoan và Nguyễn Thị Hồng Vân, 2018, Thương mại điện tử và cách

mạng công nghiệp 4.0, NXB Lao động xã hội, ISBN 978-604-65-3762-5

26. Nguyễn Thị Thơm và An Thị Thu Hà, 2013, Ngun tắc của đổi mới mơ hình tăng

trưởng kinh tế ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 22, tháng 11/2013, trang

14 - 16.

27. Nguyễn Thu Thủy và Cao Đinh Kiên, 2017, Mua lại và sáp nhập & tái cấu trúc

doanh nghiệp: Cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới, NXB Lao Động 2017,

ISBN 978-604-59-8504-5

28. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Thống kê ứng dụng trong Kinh tế

- Xã hội. NXB Thống kê

29. Porter M. E, 2009, Chiến lược cạnh tranh, NXB Trẻ 2009

30. Vecom, 2018, Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2018, Hiệp hội

thương mại điện tử Việt Nam.

31. Vecom, 2019, Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2019, Hiệp hội

thương mại điện tử Việt Nam.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×