1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học tự nhiên >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I.2 Khái niệm đới Fresnel

I.2 Khái niệm đới Fresnel

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đới Fresnel thứ nhất là hình tròn có bán kính được tính bởi

cơng thức:Trong đó:

R là bán kính đới Fresnel.

Z là độ sâu mặt phản xạ. là bước sóng.4Hình I.3 Hình học biểu diễn cách tính bán kính vùng

Fresnel.

Cơng thức tính R được cho bởi:Với đủ nhỏ để có thể bỏ qua.

Như vậy bán kính đới Fresnel đầu tiên này phụ thuộc vào tần

số. Với tần số cao thì đới này nhỏ và ngược lại.

Ví dụ nếu như tốc độ truyền sóng khơng đổi, đới Fresnel thay

đổi theo tần số và chiều sâu, như trong hình 1.2. Với vận tốc

tuyến tính, ta có thể thấy tại 1 bể trầm tích cổ Đệ Tam, kích thước

vùng Fresnel thay đổi theo chiều sâu và tần số như hình I.4.(a)(b)Hình I.4 Bán kính đới Fresnel thay đổi theo độ sâu và tần số với

vận tốc khơng đổi v=3000m/s

(a) Bán kính đới Fresnel thay đổi theo độ sâu với tần số 50hz

(b) Bán kính đới Fresnel thay đổi theo tần số với độ sâu

1500m.5(a)(b)Hình I.5 Bán kính đới Fresnel thay đổi theo độ sâu và tần số với

vận tốc tuyến tính v=1800+0.8z

(a) Bán kính đới Fresnel thay đổi theo chiều sâu với tần số

50hz.

(b) Bán kính đới Fresnel thay đổi theo tần số với độ sâu

1500m.II Đới Fresnel và các loại nguồn..Ảnh hưởng của việc mô tả đới Fresnel được quan sát thấy trong quang học

sử dụng ánh sáng đơn sắc chiếu xuyên qua các lỗ có kích thước khác nhau. Nhưng

trong địa chấn học, những nguồn sóng là sóng băng thơng rộng. Trong phần tiếp

theo, đới Fresnel sẽ được thảo luận liên quan đến nguồn.

II.1 Nguồn sóng đơn sắc.Năng lượng của tín hiệu phản xạ tại nguồn như một hàm của mặt phản xạ,

có thể tính tốn được. Với nguồn đơn sắc, năng lượng ở đây là một hàm sin, năng6lượng phản ánh mặt phản xạ được thể hiện trong hình:Hình I.6 Hàm nguồn hình sin và năng lượng mặt phản xạ

(a) Hàm nguồn hình sin.

(b) Năng lượng phản xạ ứng với diện tích mặt phản xạ.

Đối với 1 tín hiệu đơn sắc như hình I.6, năng lượng dao động.

Lần cực đại đầu tiên xác định ranh giới bán kính đới Fresnel đầu

tiên, các cực trị khác lần lượt xác định bán kính của các đới

Fresnel cấp cao hơn.

II.2 Nguồn sóng Ricker

Các nguồn sóng Ricker được sử dụng ở đây được định nghĩa

theo Sheriff :7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I.2 Khái niệm đới Fresnel

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×