1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học tự nhiên >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III.2 Mối quan hệ giữa độ phân giải ngang và tần số sóng.

III.2 Mối quan hệ giữa độ phân giải ngang và tần số sóng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2110.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

150.00

160.00

170.00

180.00

190.00

200.008.51

12.04

14.75

17.03

19.04

20.86

22.53

24.08

25.54

26.93

28.24

29.50

30.70

31.86

32.98

34.06

35.11

36.13

37.11

38.086.02

8.51

10.43

12.04

13.46

14.75

15.93

17.03

18.06

19.04

19.97

20.86

21.71

22.53

23.32

24.08

24.82

25.54

26.24

26.933.81

5.39

6.60

7.62

8.51

9.33

10.07

10.77

11.42

12.04

12.63

13.19

13.73

14.25

14.75

15.23

15.70

16.16

16.60

17.032.69

3.81

4.66

5.39

6.02

6.60

7.12

7.62

8.08

8.51

8.93

9.33

9.71

10.07

10.43

10.77

11.10

11.42

11.74

12.041.90

2.69

3.30

3.81

4.26

4.66

5.04

5.39

5.71

6.02

6.31

6.60

6.86

7.12

7.37

7.32

7.85

8.08

8.30

8.511.35

1.90

2.33

2.69

3.01

3.30

3.56

3.81

4.04

4.26

4.47

4.66

4.85

5.04

5.21

5.39

5.55

5.71

5.87

6.020.95

1.35

1.65

1.90

2.13

2.33

2.52

2.69

2.86

3.01

3.16

3.30

3.43

3.56

3.69

3.81

3.93

4.04

4.14

4.26HHình II.3 Mối quan hệ giữa độ phân giải ngang và chiều sâu

H(m) ứng với các tần số khác nhau (v=1450m/s)18Bảng II.3 Kết quả xác định bán kính đới Fresnel tương ứng với

v=1700m/s

TTChiều

sâu1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21(mét)

5.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

150.00

160.00

170.00

180.00

190.00

200.00100(Hz)200(Hz)500(Hz)6.52

9.22

13.04

15.97

18.44

20.62

22.58

24.39

26.08

27.66

29.15

30.58

31.94

33.24

34.50

35.81

36.88

38.01

39.12

40.19

41.234.61

6.52

9.22

11.29

13.04

14.58

15.97

17.25

18.44

19.56

20.64

21.62

22.58

23.54

24.39

25.25

26.08

26.88

27.66

28.42

29.152.92

4.12

5.83

7.14

8.25

9.22

10.10

10.91

11.66

12.37

13.04

13.67

14.28

14.87

15.43

15.97

16.49

17.00

17.49

17.97

18.44Tần số(Hz)

1000(Hz) 2000(Hz)

2.06

2.92

4.12

5.05

5.83

6.52

7.14

7.71

8.25

8.75

9.22

9.67

10.10

10.51

10.91

11.29

11.66

12.02

13.38

12.71

13.04191.46

2.06

2.92

3.57

4.12

4.61

5.05

5.45

5.83

6.18

6.52

6.84

7.14

7.43

7.71

7.98

8.25

8.50

8.75

8.99

9.224000(Hz)8000(Hz)1.03

1.46

2.06

2.52

2.92

3.26

3.57

3.86

4.12

4.37

4.61

4.83

5.05

5.26

5.45

5.65

5.83

6.01

6.18

6.35

6.520.73

1.03

1.46

1.79

2.06

2.30

2.52

2.73

2.92

3.09

3.26

3.42

3.57

3.72

3.86

3.99

4.12

4.25

4.34

4.49

4.61Hình II.4 Mối quan hệ giữa độ phân giải ngang và chiều sâu H(m)

ứng với các tần số khác nhau (v=1700m/s)20Hình II.5 Mối quan hệ giữa độ phân giải ngang và chiều sâu H(m)

ứng với các tần số khác nhau, trong hai môi trường v=1450m/s và

v=1700m/s.

Từ đồ thị này có thể thấy, nếu chiều sâu nghiên cứu nằm

trong dải độ sâu mà các nhà địa chất quan tâm thì khi sử dụng

tần số f=100Hz thu được ∆Z=25m, còn khi f=3500Hz thu được

∆Z<5m.21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III.2 Mối quan hệ giữa độ phân giải ngang và tần số sóng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×